95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1969

1969

30 mart 2019, Şənbə
202
№7
İçindəkilər

Elmi-praktik konfranslar
Научно-практические конференции
səh.3
 
V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi və Sovet Azərbaycanının 50 illiyi qarşısında
Politexnik məktəb quruculuğunda Lenin ideyasının təntənəsi
Торжество идеи Ленина в создании политехнического училища
A.Kərimov  
səh.8
  
Bizim hədiyyəmiz
Наш подарок
Ə.Xanlarov   
səh.14

C.Cabbarlının anadan olmasının 70 illiyi qarşısında
S.Şükürov   
səh.19

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI 
Yeni proqramları həyata keçirməyin pedaqoji və psixoloji əsaslarına dair
О педагогических и психологических основах реализации новых программ
N.Kazımov                                  
səh.26

İbtidai məktəb
Yazı təliminin təkmilləşdirilməsi haqqında
Y.Kərimov  
səh.34
 
I sinifdə 10 dairəsində nömrələmə və sadə fiqurlar üzərində iş
Z.Osmanov
səh.40
 
QABAQCIL TƏCRÜBƏ TRIBUNASI
Təlimin keyfiyyətini yüksəltmək uğrunda
Улучшить качество обучения
T.Musayev   
səh.45
 
PEDAQOJI ELMI-PRAKTIK KONFRANSLAR
Dərsdə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin qüvvətləndirilməsi
Укрепление познавательных способностей учащихся на уроке
L.Vlasova   
səh.56

Şagirdlərin ideya  siyasi tərbiyəsi məktəbin ən mühüm vəzifəsi kimi
Идея-политическое образование студентов  как важнейшая задача школы
səh.63          

Zəhərli bitkilərdən qorunmalı
Беречь себя от ядовитых растений
T.Mehdiyev, M.Əlizadə 
səh.70

Pedaqoji miniatürlər
Педагогические миниатюры
N.Günəşli  
səh.74

Oxucularla görüş
Встреча с читателями
səh.76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.79
№ 8
İçindəkilər


V.İ.Lenİnİn anadan olmasının 100 illiyi və Sovet Azərbaycanının 50 illiyi qarşısında
Kommunist əxlaqı haqqında Lenin prinsipləri
Принципы Ленина о коммунистической морали
səh.3

N.Nərimanovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında
Görkəmli pedaqoq  metodist
Выдающийся педагог - методист
C.Əhmədov  
səh.16 
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Şagirdlərdə elmi-materialist dünyabaxışı formalaşdırmağın bəzi məsələləri haqqında
О некоторых вопросах формирования научно-материалистического мировозрении студентов
İ.Ağayev  
səh.23
 

Şagirdlərin ideya  siyasi tərbiyəsi
Идея - политическое воспитание студентов
A.Hüseynov  
səh.29

Məktəblilərin hərbi  vətənpərvərlik tərbiyəsi diqqət mərkəzində
Военно-патриотическое воспитание учащихся находится в центре внимания
K.Kərimov  
səh.36

İbtidai məktəb
Savad təlimi dövründə hərflərin öyrədilməsi
Учения букв в процессе обучения
H.Həsənov  
səh.41
 
Yeni proqram üzrə I sinifdə riyaziyyatdan tədris materialının planlaşdırılması
Планирование учебного материала  математике по новой программе I класса
Z.Osmanov   
səh.47

I Sinifdə musiqidən proqram materialının proqramlaşdırılması
Планирование программы музыке в I классе
V.Xəlilov
səh.47

I sinifdə əmək təlimi üzrə yeni proqram materialının planlaşdırılması
Планирование нового новый материал для трудового обучения тренировочного материала в I классе
Ə.Şükürov  
səh.50

I sinifdə təsviri incəsənəüzrə proqram materialının planlaşdırılması
Планирование материала для изобразительного искусства в I классе
H.Ələkbərov  
səh.55
 
PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Uşaqlarda tərslik və onun aradan qaldırılması
Упрямсво и его устранение у детей
T.Kakanov
səh.59

Pedaqoji elmi – praktik konfranslar
Qabaqcıl təcrübə məktəbində
В школе передовой практики
N.Günəşli  
səh.65

Bizim iş yoldaşlarımız
Mahir tərbiyəçi
Ə.Rəcəbov  
səh.74

Bunları bilmək faydalıdır
Знать эти полезно 
səh.79
№ 9
İçindəkilər


Yeni vəzifələr qarşısında
Перед новыми задачами
səh.3

V.İ.Lenin anadan olmasının 100 illiyi və Sovet Azərbaycanının 50 illiyi qarşısında
V.İ.Lenin xalq maarifi haqqında və Azərbaycan 
Азербайджан и В.И. Ленин о народном образовании 
P.Əliyev  
səh.8
 
Azərbaycan universitetinin yaradılması tarixindən
Из истории создании Азербайджанского Университета
X.Əlimirzəyev  
səh.14
 
TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin biliyini qiymətləndirərkən
При оценке знаний студентов
S.Nəbiyev  
səh.23

I sinifdə müşahidələr
Наблюдения в I классе 
İ.Məmmədov  
səh.28

Onlar ikiilliksiz işləyirlər
N.Günəşli  
səh.32
 
MÜZAKIRƏLƏR, TƏKLIFLƏR, MÜLAHIZƏLƏR
Tədqiqatın mənbə və üsullarının təsnifi haqqında
О классификации источников и методов исследования
B.Əhmədov  
səh.37
 
MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRİNİN QİYABİ SEMİNARI
Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi yolları 
Пути совершенствования методов обучения
səh.45

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Əssar Təbrizi və onun Mehr və Müştəri əsəri
M.Sultanov   
səh.59

Mehr və Müştəri”
Ə.Təbrizi  
səh.62
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Dəyərli tədqiqat əsəri
Ценная исследовательская работа
T.Musayev   
səh.70

Şagirdlərin sevimlisi
Любимый учеников
Ə.Rəcəbov  
səh.73

Oxucularla görüş
Встреча с читателями
səh.78

Bunları bilmək faydalıdır
Qitələr bir-birindən uzaqlaşır
Континенты отходят друг от друга
səh.79
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar