95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1968

1968

30 mart 2019, Şənbə
92
№ 1
İçindəkilər

Təlimin keyfiyyətini yüksəltmək başlıca məsələdir
Səh.3-7

TƏLİM VƏ TƏRBİYYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlim prosesində şagirdləri fəallaşdırmagın bəzi yolları haqqında
İ.İsayev
Səh.8-11

Axşam məktəblərinin istehsalatla əlaqəsi
S.Hacıyev
səh.12-15

Sinif rəhbərinin fəal valideyinlərlə apardagı iş  haqqında 
Ə.Hüseynova
Səh.16-19

Məktəb ənənələrinin tərbiyəvi rolu
H.Əliyev
Səh.20-25

TƏCRÜBƏ VƏ METODİKA
Fakultativ məşgələlərin keçirilməsi haqqında 
İ.Mayılov, A.Abbaszadə, Ş.Mikayılov, M.Muradov, S.Qabuzov
Səh.26-34
View: PDF

Elmi-ateizim tərbiyəsi təcrübəsindən
Y.Yusifov
Səh.35-41

Danışır ibtidai sinif müəllimləri
Səh.42-48

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBİYƏ
Uşaqlarda müsbət keyfiyyətlər tərbiyə etməkdə xalq yaradıcılıgından isdifadə olunması haqqında
T.Lomakina
Səh.49-52

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
K.L.Uşinskinin “İnsan tərbiyyənin obyekti kimi”əsəri haqqında
L.Kipanidze
Səh.53-62

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Onunla fəxr etməyə dəyər
Ə.Rəcəbov
Səh.63-67

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Dərslik tərcüməsinə ciddi yanaşmalı
Səh.68-74

Oxucularla görüş 
Səh.75-77

№ 2
İçindəkilər

Sülh və əmin-amanlıq ordusu
səh.3-5

Şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi
səh.6-11
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Şagirdlərin estetik tərbiyəsinə diqqəti artılmalı
H.Əliyev
səh.12-16

Xarici dildən təkrarın təşkili haqqında
A.Tahirov          
səh.17-21

İbtidai siniflərdə intizam tərbiyəsində uşaq kollektivinin rolu
R.Dərziyeva   
səh.22-29

Didaktika məsələlərinin Ümumittifaq müzakirəsi
səh.30-34

SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Kitabxanada məktəbli oxucularla necə işləməli
N.Əliyev 
səh.35-39

Bilik mənbəyi, mənəvi qida mənbəyi
Y.Yusifov   
səh.40-44

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI 
Əli İsgəndər Cəfərzadə
X.Məmmədov
səh.45-51

Riyaziyyat terminleri haqqinda bəzi qeydlər
H.N.Agayev
səh.54-59

İki sistemin dinc yanaşı yaşaması haqqında Lenin prinsipi
S.Qarayev
səh.60-69

TƏNQİD VƏ BİBLİOQARAFİYA
Yaradıcı əməyin məhsulu
M.Mehdizadə, M.Ə.Həmzəyev
səh.70-74

Oxucularla görüş
səh.75-77
View: PDF

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.78-80

№ 5
İçindəkilər

Qardaş sovet xalqlarının mehriban ailəsində
səh.3-7

Lenin və pedaqogika 
N.K.Qonçarov   
səh.8-22
View: PDF

Rəhbərin anası
S.Məcidov, S.Mirsəlimov  
səh.23-28

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İnandırma üsulunda mühüm vasitə
S.Axundov   
səh.29-33

Riyaziyyatın başqa fənlərlə əlaqəsi
T.Yusifov
səh.34-38

Məktəb pioner təşkilatında ictimai fəallıq tərbiyəsi
A.Aslanov   
səh.39-43

PSIXOLOJI  MƏSƏLƏLƏR
Kiçik yaşlı məktəblilərdə utanma hissinin xüsusiyyətləri
N.Cavadov 
səh.44-48
 
TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Pedaqoji kabinetin iş təcrübəsindən
K.Kərimov
səh.49-53
  

Günüuzadılmış ibtidai məktəbdə
N.Günəşli
səh.54-58

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBIYƏ
Kiçik yaşlı uşaqların düzlük və doğruçuluq
M.Əhmədov 
səh.59-65
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Ömrün bir günü
C.Cavadlı
səh.65-70
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Pedaqogika tarixinin tədqiqində mühüm bir məsələ haqqında
Ə.Həşimov 
səh.71-76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.76-77

Bunları bilmək faydalıdır
səh.78-79

№ 6
İçindəkilər
                                                                           

Məktəb pedaqoji şurası
səh.3-7

Mühüm qərardan sonra
R.Rəhimova 
səh.8-27
 
Məktəblilərin peşə təmayülünün inkişafı və ictimai-faydalı əməyə hazırlanması
İ.Mayılov 
səh.28-33

Şagirdlərin əmək tərbiyəsində məktəbin valideynlərə köməyi
Q.Qulamov   
səh.34-38

Şagirdlərə intizam(əxlaq) qiyməti verilməsi təcrübəsindən
K.Həsənov  
səh.39-41
 
PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Kəkələmə və təlim prosesində onun aradan qaldırılması
Ə.Əzizzadə 
səh.42-45
 
Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Ümumi orta təhsilə keçmək yollarında
Səh.46-66
View: PDF

Bizim iş yoldaşlarımız
Görkəmli alim və pedaqoq
M.Əliyev
səh.67-70
 
Yaxşı rəhbərliyin fərəhli nəticələri
X.Mustafayev   
səh.71-76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77-78

Bunları bilmək faydalıdır
səh.79-80                                                                                                                                        

№ 7
İçindəkilər

İBTIDAI MƏKTƏB
Aşağı siniflərdə şagirdlərin texniki yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi
Ə.Şükürov  
səh.21-24

Əşya dərslərinin təşkili
M.Seyidov
səh.25-26

Universal tədris kassası

səh.27

MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Müəllimin təlim işinin planlaşdırılması
İ.Hacıyev  
səh.29-34

MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRININ QIYABI SEMINARI

BIZIM IŞ YOLDAŞLARIMIZ
Onun nəcib ürəyi
M.Əliyev  
səh.68-71

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“İlk addımlar”
Ə.Bayramov   
səh.72-76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77-78

Bunları bilmək faydalıdır
səh.79-80

№ 8
İçindəkilər

Avqust müşavirələri
səh.3-7
View: PDF

Kommunist şəxsiyyəti sovet pedaqogikası idealının təcəssümü
N.Q.Zemstov   
səh.8-18
View: PDF

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI 
Azəri dili təliminin obyektiv qanunları haqqında
B.Əhmədov  
səh.19-25
View: PDF

Xarici dil təlimində fonetik minimum seçilməsi problem
H.Əliyev 
səh.26-28
View: PDF
 
Təsviri incəsənət dərslərində estetik tərbiyə kollektivin işi haqqında
M.T.İsazadə
səh.34-33
View: PDF
 

Şagirdlərin nitq inkişafında pedaqoji kollektivin işi
N.Günəşli
səh.34-40
View: PDF
 
Təbiətin qorunmasında məktəblərin rolu
Q.H.Əliyev, A.M.Əsgərov  
səh.41-44
View: PDF

Psixoloji məsələlər
Şagirdlərdə öz qüvvəsinə inamsızlığın aradan qaldırılması haqqında
B.Rzayev
səh.45-48
View: PDF

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
İlk Azərbaycan qız məktəbləri
S.Məmmədov  
səh.49-53
View: PDF

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Lenin prinsipini həyata keçirdikdə
səh.54-76
View: PDF

Pedaqoji ədəbiyyat yenilkləri
səh.77-78
View: PDF

Bunları bilmək faydalıdır
səh.79-80
View: PDF

№ 10
İçindəkilər


Şanlı Lenin komsomolu
M.Fərəcov
Səh.3-9
View: PDF

Vaqif sevirdi,Vaqif sevilir
M.Əli oğlu
Səh.10-14
View: PDF  

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Fənlərarası əlaqə tədrisin keyfiyyətini yüksəldən vasitə kimi
V.Salmanov
Səh.15-18
View: PDF

Pedaqoji işin elmi təşkili və təlimedici kibernetik maşınlar
X.Bayramov
Səh.19-22
View: PDF

Kollektivin fərdə təsiri
R.Məmmədova
Səh.23-28
View: PDF

Ənənələr tərbiyə edir
A.İbrahimov
Səh.29-31
View: PDF

Şagirdlərin estetik tərbiyəsi çox mühüm pedaqoji işdir
S.Zeynalov
Səh.32-38
View: PDF

Tərbiyədə çox mühüm bir məsələ haqqında 
M.Ə.Əliyev
Səh.39-47
View: PDF

Bədən tərbiyəsi üzrə yeni proqramın qarşıya qoyduğu mühüm vəzifələr
F.İsmayılov
Səh.47-52
View: PDF  

İbtidai məktəb
Əmək təlimi üzrə yeni proqramlar haqqında
Ə.Şükürov
Səh.53-57
View: PDF  
 
SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Dərsdənkənar tədbirlərdə ateizm tərbiyəsi
R.Məmmədov
Səh.58-64
View: PDF
 
MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Sinif jurnalı
N.Günəşli
Səh.65-68
View: PDF  
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Bir ömrün 45 ili
N.Ağaəli oğlu
Səh.69-70
View: PDF

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
 “Qorxulu nağıllar”da təhsil və tərbiyə məsələləri
P.Allahverdioğlu
Səh.71-76
View: PDF

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Səh.77-78
View: PDF  

Bunları bilmək faydalıdır
Səh.79-80
View: PDF

№ 11
İçindəkilər

                                  
Oktyabrın qalib bayrağı altında
Səh.3-7
View: PDF
 
V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında
Dahi rəhbərin böyük diqqət və qayğıs
Səh.8-17
View: PDF  
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İdrak nəzəriyyəsi və təlimin bəzi məsələləri
N.M.Kazımov
Səh.18-25
View: PDF

Əxlaq qiymətlərinin yeni qaydada verilməsinə dair eskperimentlərin nəticələri
M.Muradxanov
Səh.26-34
View: PDF

Tədrisdə ateizm tərbiyəsi
Y.Yaqubov
Səh.35-41
View: PDF

İngilis dili dərslərində leksik materialın izahına dair
Ş.Abdullayev
Səh.42-45
View: PDF

Məktəblilərdə təşəbbüskarlıq tərbiyə etmək təcrübəsindən
D.Aydınov
səh.46-50
View: PDF
 
Məktəb pioner kinostudiyası
N.İsmayılzadə
Səh.51-53
View: PDF
 
İbtidai məktəb
Şifahi hesablama üsulları haqqında
T.Ağayev
Səh.54-58
View: PDF

Həndəsənin hesabla əlaqəli tədrisinə dair
Z.Osmanov
Səh.59-63
View: PDF

Aşağı siniflərdə estetik tərbiyə
A.Quluyev
Səh.64-67
View: PDF

Bizim iş yoldaşlarımız
Sosialist əməyi qəhrəmanı
M.Ə.Əliyev
Səh.68-71
View: PDF  

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Genetika”
H.Fərzəlibəyli
Səh.72-76
View: PDF

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Səh.77-78
View: PDF  
 
Bunları bilmək faydalıdır
Səh.79-80
View: PDF  

№ 12
İçindəkilər

Təlimin keyfiyyətin müasir tələblər səviyyəsinə
səh.3-7
View: PDF
 
Azərbaycan SSR- də ümumi orta təhsil
M.M.Mehdizadə
səh.8-17
View: PDF
 

N.K.Krupskayanın anadan olmasının 100 illiyi qarşısında
N.K.Krupskaya müəllim haqqında
səh.18-25
View: PDF

N.K.Krupskaya məktəbin həyatla əlaqəsi haqqında
Ə.Xudaverdiyev   
səh.26-30
View: PDF
 
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Fənlərarası əlaqə təlimin mühüm cəhətdir
Ə.Əhmədov  
səh.31-35
View: PDF

Məktəblilərin inqilabı və döyüş ənənələri əsasında tərbiyə edilməsi
M.Ağayev   
səh.36-41
View: PDF

Fakultativ məşğələlər haqqında bəzi qeydlər
İ.Məmmədov  
səh.42-45
View: PDF  

Ali məktəblərə qəbul imtahanlarından bəzi nəticələr
M.Ə.Cəfərli,A.N.Soloyev,E.V.Anikonov  
səh.46-48
View: PDF
 
TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Dərslərdən bəzi qeydlər
N.Günəşli  
səh.49-53
View: PDF

İbtidai məktəb
Aşağı siniflərdə texnikaya aid elementar biliklərin verilməsi haqqında bəzi qeydlər
Ə.Mehdiyev
səh.54-56
View: PDF  
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏR
Təlim materialının mənimsənilməsi prosesində generalizasiya hadisəsi
M.
Ə.Həmzəyev 
səh.57-62
View: PDF  
 
MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBIYƏ
Kiçik yaşlı uşaqları düzgün tərbiyə etməyin bəzi məsələləri haqqında
Z.Vəliyeva   
səh.63-68
View: PDF  

Bizim iş yoldaşalarımız
Pedaqoji işin ustası
Q.Məmmədova  
səh.69-71
View: PDF

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.72-73
View: PDF

Bunları bilmək faydalıdır
səh.74-75
View: PDF

1968  ci ildə Azərbaycan məktəbi jurnalında dərc olunmuş məqalə və materiallar
səh.76
View: PDF


Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar