95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1968

1968

30 mart 2019, Şənbə
242
№ 1
İçindəkilər

Təlimin keyfiyyətini yüksəltmək başlıca məsələdir
Повышение качества обучения является главной задачей
Səh.3-7

TƏLİM VƏ TƏRBİYYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlim prosesində şagirdləri fəallaşdırmagın bəzi yolları haqqında
О некоторых способах активизации студентов в процессе обучения
İ.İsayev
Səh.8-11

Axşam məktəblərinin istehsalatla əlaqəsi
Связь вечерных школ с производством
S.Hacıyev
səh.12-15

Sinif rəhbərinin fəal valideyinlərlə apardagı iş  haqqında 
О работе классного руководителя с активными родителями
Ə.Hüseynova
Səh.16-19

Məktəb ənənələrinin tərbiyəvi rolu
Воспитательная роль школьных традиций
H.Əliyev
Səh.20-25

TƏCRÜBƏ VƏ METODİKA
Fakultativ məşgələlərin keçirilməsi haqqında 
О проведении факультативных занятиях
İ.Mayılov, A.Abbaszadə, Ş.Mikayılov, M.Muradov, S.Qabuzov
Səh.26-34

Elmi-ateizim tərbiyəsi təcrübəsindən
Из опыта научно-атеистического воспитания
Y.Yusifov
Səh.35-41

Danışır ibtidai sinif müəllimləri
Говорят учителья начальной школы
Səh.42-48

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBİYƏ
Uşaqlarda müsbət keyfiyyətlər tərbiyə etməkdə xalq yaradıcılıgından isdifadə olunması haqqında
Об использовании народного творчества для воспитания у детей положительных качеств
T.Lomakina
Səh.49-52

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
K.L.Uşinskinin “İnsan tərbiyyənin obyekti kimi”əsəri haqqında
О произведении К.Л.Ушинского  "Объекта человеческого образования"
L.Kipanidze
Səh.53-62

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Onunla fəxr etməyə dəyər
Стоит гордиться с ним
Ə.Rəcəbov
Səh.63-67

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Dərslik tərcüməsinə ciddi yanaşmalı
Надо серьезно относиться к переводу учебника
Səh.68-74

Oxucularla görüş 
Встреча с читательями
Səh.75-77
№ 2
İçindəkilər

Sülh və əmin-amanlıq ordusu
Мир и армия спокойствия 
səh.3-5

Şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi
Военно-патриотическое воспитание школьников
səh.6-11
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Şagirdlərin estetik tərbiyəsinə diqqəti artılmalı
Следует обратить внимание на эстетическое воспитание студентов
H.Əliyev
səh.12-16

Xarici dildən təkrarın təşkili haqqında
О повторной организации  иностранных языков
A.Tahirov          
səh.17-21

İbtidai siniflərdə intizam tərbiyəsində uşaq kollektivinin rolu
Роль детского коллектива в дисциплине начальных классах
R.Dərziyeva   
səh.22-29

Didaktika məsələlərinin Ümumittifaq müzakirəsi
Всесоюзная дискуссия по дидактике
səh.30-34

SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Kitabxanada məktəbli oxucularla necə işləməli
Как работать со школьниками в библиотеке
N.Əliyev 
səh.35-39

Bilik mənbəyi, mənəvi qida mənbəyi
Источник знаний, источник духовной «пищи»
Y.Yusifov   
səh.40-44

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI 
Əli İsgəndər Cəfərzadə
Али Искандар Джафарзаде
X.Məmmədov
səh.45-51

Riyaziyyat terminleri haqqinda bəzi qeydlər
Некоторые заметки термина по математике
H.N.Agayev
səh.54-59

İki sistemin dinc yanaşı yaşaması haqqında Lenin prinsipi
Принцип Ленина мирного сосуществования двух систем
S.Qarayev
səh.60-69

TƏNQİD VƏ BİBLİOQARAFİYA
Yaradıcı əməyin məhsulu
M.Mehdizadə, M.Ə.Həmzəyev
səh.70-74

Oxucularla görüş
Встреча с читательями
səh.75-77

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.78-80
№ 5
İçindəkilər

Qardaş sovet xalqlarının mehriban ailəsində
В дружном семье братских советских народов
səh.3-7

Lenin və pedaqogika 
Ленин и педагогика
N.K.Qonçarov   
səh.8-22

Rəhbərin anası
Мать лидера
S.Məcidov, S.Mirsəlimov  
səh.23-28

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İnandırma üsulunda mühüm vasitə
Важное средство веры
S.Axundov   
səh.29-33

Riyaziyyatın başqa fənlərlə əlaqəsi
Связь математики с другими предметами
T.Yusifov
səh.34-38

Məktəb pioner təşkilatında ictimai fəallıq tərbiyəsi
Общественная активное воспитания в пионерской школьной организации
A.Aslanov   
səh.39-43

PSIXOLOJI  MƏSƏLƏLƏR
Kiçik yaşlı məktəblilərdə utanma hissinin xüsusiyyətləri
Особенности качества стыда у младших школьников
N.Cavadov 
səh.44-48
 
TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Pedaqoji kabinetin iş təcrübəsindən
Из опыта работы педагогического кабинета
K.Kərimov
səh.49-53
  

Günüuzadılmış ibtidai məktəbdə
N.Günəşli
səh.54-58

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBIYƏ
Kiçik yaşlı uşaqların düzlük və doğruçuluq
M.Əhmədov 
səh.59-65
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Ömrün bir günü
Один день жизни
C.Cavadlı
səh.65-70
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Pedaqogika tarixinin tədqiqində mühüm bir məsələ haqqında
Важный вопрос в изучении истории педагогики
Ə.Həşimov 
səh.71-76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.76-77

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
səh.78-79
№ 6
İçindəkilər
                                                                           

Məktəb pedaqoji şurası
Школьный педагогический совет
səh.3-7

Mühüm qərardan sonra
После важного решения
R.Rəhimova 
səh.8-27
 
Məktəblilərin peşə təmayülünün inkişafı və ictimai-faydalı əməyə hazırlanması
Развитие по профессии учащихся и подготовка их к общественно-полезному труду
İ.Mayılov 
səh.28-33

Şagirdlərin əmək tərbiyəsində məktəbin valideynlərə köməyi
Школьный помощь родителям в трудовом воспитании школьников
Q.Qulamov   
səh.34-38

Şagirdlərə intizam(əxlaq) qiyməti verilməsi təcrübəsindən
K.Həsənov  
səh.39-41
 
PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Kəkələmə və təlim prosesində onun aradan qaldırılması
Заикания и его устранение в процессе обучения 
Ə.Əzizzadə 
səh.42-45
 
Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Ümumi orta təhsilə keçmək yollarında
На пути к общему среднему образованию
Səh.46-66

Bizim iş yoldaşlarımız
Görkəmli alim və pedaqoq
Известный ученый и педагог
M.Əliyev
səh.67-70
 
Yaxşı rəhbərliyin fərəhli nəticələri
Радостные результаты хорошего управления
X.Mustafayev   
səh.71-76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.77-78

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
səh.79-80                                                                                                                                        

№ 7
İçindəkilər

Yeni dərs ili qarşısında
Перед новым учебным годом
səh.3-7

TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Əxlaq qiymətlərinin yeni qaydada verilməsinin bəzi nəticələri haqqında
О некоторых результатах моральных цен
S.Orucov   
səh.8-12

Xarici dil dərslərində sözişlətmənin öyrədilməsi
M.Laquşkina  
səh.13-15

Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin rol və məsuliyyəti
Роль и ответственность родителей в воспитании детей
S.Hacıbabayev  
səh.16-20

İBTIDAI MƏKTƏB
Aşağı siniflərdə şagirdlərin texniki yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi
Развитие технического творчества учащихся младших классов.
Ə.Şükürov  
səh.21-24

Əşya dərslərinin təşkili
M.Seyidov
səh.25-26

Universal tədris kassası
Универсальный учебно-кассовый аппарат
səh.27

MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Müəllimin təlim işinin planlaşdırılması
Планирование подготовки учителей
İ.Hacıyev  
səh.29-34

MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRININ QIYABI SEMINARI
Məktəbdə əmək mədəniyyəti uğrunda
За трудовой культуры в школе
səh.35-56

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Görkəmli dövlət xadimi və maarifçi
Выдающийся государственный деятель и педагог
M.Məmmədov  
səh.57-61
 
Əvhədi Marağayı və onun Camicəm əsəri haqqında
A.Tağıyev  
səh.62-67 

BIZIM IŞ YOLDAŞLARIMIZ
Onun nəcib ürəyi
Его благородное сердце
M.Əliyev  
səh.68-71

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“İlk addımlar”
«Первые шаги»
Ə.Bayramov   
səh.72-76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.77-78

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
səh.79-80

№ 8
İçindəkilər

Avqust müşavirələri
Встречи в августе
səh.3-7

Kommunist şəxsiyyəti sovet pedaqogikası idealının təcəssümü
Воплощение советской педагогики в идеале коммунистической личности
N.Q.Zemstov   
səh.8-18

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI 
Azəri dili təliminin obyektiv qanunları haqqında
Об объективных законах преподавания азербайджанского языка
B.Əhmədov  
səh.19-25

Xarici dil təlimində fonetik minimum seçilməsi problem
Проблема выбора фонетического минимума в обучении иностранного языка
H.Əliyev 
səh.26-28
 
Təsviri incəsənət dərslərində estetik tərbiyə kollektivin işi haqqında
О работе коллектива эстетического воспитания на уроках изобразительного искусства
M.T.İsazadə
səh.34-33
 

Şagirdlərin nitq inkişafında pedaqoji kollektivin işi haqqında
О работе педагогического коллектива по развитию речи учеников
N.Günəşli
səh.34-40
 
Təbiətin qorunmasında məktəblərin rolu
Роль школ в защите природы
Q.H.Əliyev, A.M.Əsgərov  
səh.41-44

Psixoloji məsələlər
Şagirdlərdə öz qüvvəsinə inamsızlığın aradan qaldırılması haqqında
Об устранении недоверия  своих сил у студентов 
B.Rzayev
səh.45-48

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
İlk Azərbaycan qız məktəbləri
Первые Азербайджанские школы для девочек
S.Məmmədov  
səh.49-53

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Lenin prinsipini həyata keçirdikdə
Осуществление принципов Ленина
səh.54-76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilkləri
Инновации педагогической литературы
səh.77-78

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
səh.79-80
№ 10
İçindəkilər


Şanlı Lenin komsomolu
Славный комсомол Ленина
M.Fərəcov
Səh.3-9

Vaqif sevirdi, Vaqif sevilir
Вагиф любил, Вагиф любим
M.Əli oğlu
Səh.10-14

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Fənlərarası əlaqə tədrisin keyfiyyətini yüksəldən vasitə kimi
Междисциплинарное общение - это инструмент, который повышает качество обучения
V.Salmanov
Səh.15-18

Pedaqoji işin elmi təşkili və təlimedici kibernetik maşınlar
Научная организация педагогической работы и обучающие кибернетические машины
X.Bayramov
Səh.19-22

Kollektivin fərdə təsiri
Влияние коллектива на человека
R.Məmmədova
Səh.23-28

Ənənələr tərbiyə edir
Традиции воспитывает
A.İbrahimov
Səh.29-31

Şagirdlərin estetik tərbiyəsi çox mühüm pedaqoji işdir
Эстетическое воспитание студентов является очень важной педагогической работой
S.Zeynalov
Səh.32-38

Tərbiyədə çox mühüm bir məsələ haqqında 
Очень важная задача в воспитании
M.Ə.Əliyev
Səh.39-47

Bədən tərbiyəsi üzrə yeni proqramın qarşıya qoyduğu mühüm vəzifələr
Важные задачи новой программы по физическому воспитанию
F.İsmayılov
Səh.47-52

İBTIDAI MƏKTƏB
Əmək təlimi üzrə yeni proqramlar haqqında
О новых программах по обучению труда 
Ə.Şükürov
Səh.53-57
 
SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Dərsdənkənar tədbirlərdə ateizm tərbiyəsi
Воспитания атеизма в внеурочных мероприятиях
R.Məmmədov
Səh.58-64
 
MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Sinif jurnalı
Классный журнал
N.Günəşli
Səh.65-68

BIZIM IŞ YOLDAŞLARIMIZ
Bir ömrün 45 ili
45 год одной жизни
N.Ağaəli oğlu
Səh.69-70

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
“Qorxulu nağıllar”da təhsil və tərbiyə məsələləri
Вопросы образования и воспитания в «Страшные сказки»
P.Allahverdioğlu
Səh.71-76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
Səh.77-78

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
Səh.79-80
№ 11
İçindəkilər

                                  
Oktyabrın qalib bayrağı altında
Под флагом победителя октября
Səh.3-7
 
V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında
Dahi rəhbərin böyük diqqət və qayğı
Большое внимание и забота великого руководителя
Səh.8-17
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İdrak nəzəriyyəsi və təlimin bəzi məsələləri
Некоторые проблемы теории познания и обучения
N.M.Kazımov
Səh.18-25

Əxlaq qiymətlərinin yeni qaydada verilməsinə dair eskperimentlərin nəticələri
M.Muradxanov
Səh.26-34

Tədrisdə ateizm tərbiyəsi
В обучении воспитания атеизма
Y.Yaqubov
Səh.35-41

İngilis dili dərslərində leksik materialın izahına dair
Об объяснение лексического материала на уроках английского языка
Ş.Abdullayev
Səh.42-45

Məktəblilərdə təşəbbüskarlıq tərbiyə etmək təcrübəsindən
Из опыта внедрения предпринимательства у школьников
D.Aydınov
səh.46-50
 
Məktəb pioner kinostudiyası
Школа пионерской киностудии
N.İsmayılzadə
Səh.51-53
 
İbtidai məktəb
Səh.54-58

Həndəsənin hesabla əlaqəli tədrisinə dair
Z.Osmanov
Səh.59-63

Aşağı siniflərdə estetik tərbiyə
Эстетическое воспитание в низких классах
A.Quluyev
Səh.64-67

Bizim iş yoldaşlarımız
Sosialist əməyi qəhrəmanı
Герой социалистического труда
M.Ə.Əliyev
Səh.68-71

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Genetika”
«Генетика»
H.Fərzəlibəyli
Səh.72-76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
Səh.77-78 
 
Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
Səh.79-80
№ 12
İçindəkilər

Təlimin keyfiyyətini müasir tələblər səviyyəsinə
Качество обучения на уровне современных требований
səh.3-7
 
Azərbaycan SSR-də ümumi orta təhsil
Общее среднее образование в Азербайджанской ССР
M.M.Mehdizadə
səh.8-17

N.K.KRUPSKAYANIN ANADAN OLMASININ 100 ILLIYI QARŞISINDA
N.K.Krupskaya müəllim haqqında
Н.К.Крупская о учителе
səh.18-25

N.K.Krupskaya məktəbin həyatla əlaqəsi haqqında
Н.К.Крупская об отношениях школ с жизнью 
Ə.Xudaverdiyev   
səh.26-30
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Fənlərarası əlaqə təlimin mühüm cəhətdir
Междисциплинарное связь является важным аспектом обучения
Ə.Əhmədov  
səh.31-35

Məktəblilərin inqilabı və döyüş ənənələri əsasında tərbiyə edilməsi
Воспитание студентов на основе революционных и военных традиций
M.Ağayev   
səh.36-41

Fakultativ məşğələlər haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки о факультативных занятиях
İ.Məmmədov  
səh.42-45

Ali məktəblərə qəbul imtahanlarından bəzi nəticələr
Некоторые результаты вступительных экзаменов в вузы
M.Ə.Cəfərli, A.N.Soloyev, E.V.Anikonov  
səh.46-48
 
TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Dərslərdən bəzi qeydlər
Некоторые заметки из урока
N.Günəşli  
səh.49-53

İBTIDAI MƏKTƏB
Aşağı siniflərdə texnikaya aid elementar biliklərin verilməsi haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки об элементарных знаниях по технике в младших классах
Ə.Mehdiyev
səh.54-56
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏR
Təlim materialının mənimsənilməsi prosesində generalizasiya hadisəsi
Событие генерелизации в процессе усвоения учебного материала
M.Ə.Həmzəyev 
səh.57-62
 
MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBIYƏ
Kiçik yaşlı uşaqları düzgün tərbiyə etməyin bəzi məsələləri haqqında
О некоторых вопросах правильного воспитания детей младшего возраста
Z.Vəliyeva   
səh.63-68

BIZIM IŞ YOLDAŞALARIMIZ
Pedaqoji işin ustası
Мастер педагогической работы
Q.Məmmədova  
səh.69-71

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.72-73

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
səh.74-75

1968  ci ildə Azərbaycan məktəbi jurnalında dərc olunmuş məqalə və materiallar
Статьи и материалы, опубликованные в журнале "Азербайджанская школа" в 1968 году
səh.76-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar