95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1967

1967

30 mart 2019, Şənbə
233
№ 1
İçindəkilər

Maarifin və sovet pedaqogikasının inkişafında mühüm mərhələ
Важный этап развитии образования в советской педагогики
N.Kazımov   
səh.3

AZƏRBAYCAN MÜƏLLIMLƏRININ V RESPUBLIKA QURULTAYINA
Böyüyən nəslə yüksək və dərin bilik vermək uğrunda
Дать высокие и глубокие знания подрастающему поколению
səh.9 

Yüksəliş yollarında
На пути повышении
T.Musayev   
səh.16

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Gələcəyin böyük kimyaçıları məktəbdə yetişir
Будущие великие химики растут в школе
Ə.Əbdürrəhimov  
səh.22
 
Təlim prosesində texniki vəsaitin tətbiq edilməsi
Применение технического оборудования в учебном процессе
L.B.Qolinski   
səh.27

Fənlərarası əlaqə təlimin mühüm tələblərindən biridir
Междисциплинарное общение является одним из важнейших требований к обучению
İ.Cəfərov  
səh.33

Uşaqların tərbiyəsində mühüm məsələ
Важный вопрос в воспитании детей
S.Quluyev   
səh.37

Şagirdlərin əməksevərlik tərbiyəsində nümunənin təsiri
Воздействие примера в трудовом воспитания учеников
F.Hüseynov  
səh.42

PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK 
Məktəbli gənclərdə elmi dünyabaxışının formalaşdırılması
Формирования научной мировозрений у школьников
E.N.Monoszon   
səh.45

C.Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında 
Böyük ədibin əsərlərində psixoloji məsələlər
Психологические задачи в творчестве великого писателя
Ş.Ağayev  
səh.62
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri”
«Словосочетания в Азербайджанском литературном языке»
səh.68

1967 ci ildə əlamətdar günlər və hadisələr
Знаменательные дни и события 1967 года
səh.73

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.77

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
səh.79
№ 2
İçindəkilər

əllimlərimizin V qurultayı
V съезд наших учителей
səh.3

BÖYÜK OKTYABRIN 50 ILLIYI QARŞISINDA
Azərbaycan sovet məktəbinin ilk dövrlərində əmək və politexnik təhsil
Трудовое и политехническое образование в ранний советский период в Азербайджанской школе
A.Kərimov  
səh.5

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Dərsin yekunlaşdırılması haqqında
По окончании урока
N.Günəşli  
səh.12
 
Məktəbdənkanar uşaq tərbiyə müəsisələrinə diqqət və qayğı
R.Rəhimova   
səh.16
  
Xarici dillərin tədrisi zamanı modellərin müqayisəsi haqqında
О сравнении моделей при обучении иностранным языкам
H.Əliyeva   
səh.22

Siniflə dərsdənxaric tərbiyəvi işlərin təşkilinə dair
Об организовывание внеурочной воспитательной работы с классом
S.Orucov   
səh.27
 
Pioner təşkilatı şagirdlərdə fəallıq və müstəqillik tərbiyə edir
Организация пионер активно привлекает студентов активными и независимыми
M.Məmmədov  
səh.35
  
PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
I sinif şagirdlərində bərpaedici təxəyyül xüsusiyyətləri
Особенности восстановления воображения у учеников I класса
Ə.Əlizadə
səh.40

PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Uşaqlarda və gənclərdə mənəvi əqidənin formalaşdırılması
Формирование нравственной веры у детей и молодежи
N.K.Qonçarov
səh.46 

BIZIM IŞ YOLDAŞLARIMIZ
Metodist
Методист
Ə.Əkbərov
səh.62

C.MƏMMƏDQULUZADƏNIN ANADAN OLMASININ 100 ILLIYI QARŞISINDA
C.Məmmədquluzadə və rus pedaqoji fikrinin bəzi məsələləri
Дж.Мамедгулузаде и некоторые вопросы  русской педагогической идеи
C.Əhmədov  
səh.66

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Faydalı vəsait
Полезные средства
B.Paşayev   
səh.73

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.77

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
səh.79 
№ 3
İçindəkilər

Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayı
M.M.Mehdizadə yoldaşın məruzəsində
Из доклада товарища М.Мехдизаде
səh.3

Məruzə ətrafında çıxışlardan 
Səh.15

Azərbaycan SSR müəllimlərinin V qurultayının qətnaməsi
V резолюция конференции учителья Азербайджанской ССР
Səh.31

TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İbtidai təhsildə yeni sistem haqqında 
О новой системе начального образования
M.Muradov
Səh.37 
 
İbtidai məktəb müəllimlərinin tribunası
Трибуна учителей начальной школы
Səh.42

Böyük ideyalara sədaqət ruhunda
В духе верности великим идеям
R.Məmmədov
Səh.48

PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Böyüyən nəslin mənəvi təlabatının formalaşdırılması
Формирование морального требование подрастающего поколения
Y.V.Şarov
Səh.51

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
O, mahir pedaqoq idi
Он был умелым педагогом
P.Axundov
Səh.64

Cənubi Azərbaycan maarifi
Образование в Южном Азербайджане
K.Ağamalı
Səh.68

C.MƏMMƏDQULUZADƏNIN ANADAN OLMASININ 100 ILLIYI QARŞISINDA
Yeni məktəbin böyük təbliğatçısı
Великий пропагандист новой школы
N.Zeynalov
Səh.72

Böyük yubiley qarşısında
Перед великим юбилеем
Ə.Rəcəbov
Səh.76

Bunların bilmək faydalıdır
Это полезно знать
Səh.79
№ 4
İçindəkilər

Böyük Oktyabrın bayrağı altında
Под флагом Великого Октября
səh.3

Lenin ideyaları yaşayır və qalib gəlir
Идеи Ленина живут и побеждают
səh.8

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
əllimin etikası
Этика учителя
T.TahirzadəƏ.Xəlilov
səh.13
 
Yeni şəxsiyyətin formalaşmasının bəzi qanunauyğunluğu haqqında
О некоторых закономерностей формирования новой личности
Q.Zamtsov   
səh.22
 
Kiçik yaşlı məktəblilərdə texniki təfəkkürün inkişaf etdirilməsi
Развитие технического мышления у младших школьников
B.Qolinski   
səh.29

Gənc nəslin kommunist tərbiyəsində məktəənənələrinin rolu
Роль школьных традиций в коммунистическом воспитании подрастающего поколения
M.Umudov, V.Çıraqzadə
səh.34

TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Sinif kollektivinin təşkili və tərbiyə edilməsi
Организация и воспитание классного коллектива
P.Şabanov   
səh.40

Məktəbdə metodik işin təşkili haqqında
Об организации методической работы в школе
N.Günəşli  
səh.46

Partiya təhsilinə kömək
Əmək və böyüyən nəslin mənəvi tərbiyəsi
Духовное воспитание подрастающего поколения и труда
İ.Novikov   
səh.51

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Nizaminin nəsihətləri haqqında
L.Tağıyev   
səh.68

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“Pedaqoji düşüncələr haqqında qeydlər
Заметки о "Педагогические мысли"
M.Novruzov 
səh.73

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.79
№ 5
İçindəkilər

BÖYÜK OKTYABRIN 50 ILLIYI QARŞISINDA
Həqiqətə çevrilən arzular
Желания, которые превращаются в реальность
Y.Talıbov 
səh.3

CƏLIL MƏMMƏDQULUZADƏ - 100 IL
Böyük maarifpərvə demokrat
Великий просветитель - демократ
K.Məmmədov  
səh.11

Gözəl ideallar carçısı
C.İsmayılov   
səh.20

Görkəmlin şəxsiyyətlər C.Məmmədquluzadə haqqında
Выдающиеся личности о Д.Мамедгулузаде
səh.22

Çox zəngin və dəyərli irs
Очень богатое и ценное наследие
Ə.Məmmədov  
səh.24

Nəşriyyatlarımızın töhfəsi
Вклад наших издателей
səh.30

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Təlim prosesində şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi
Развитие речи учащихся в процессе обучения
B.Əhmədov  
səh.32

Şagirdlərə əxlaq qiyməti verilməsinə dair
О предоставлении моральных ценностей студентам
S.Zeynalov   
səh.39
 
Günü uzadılmış qruplarda tərbiyə işlərinin planlaşdırılması
Планирование воспитательной работы в деньпродленном группе
A.İsmayılov   
səh.44
 
Xarici dil təlimində dil qaydaları və nitq nümunələrinin nisbəti
Соотношение языковых правил и образцов речи в обучении иностранном языке
H.Əliyava   
səh.49
 
Fransız dili önlüklərinin Azərbaycan dilindəki qarşılıqları haqqında
F.Ağayeva  
səh.52

MƏKTƏBŞÜNASLIQ
İnspektor və məktəb
Инспектор и школа
R.Novruzov
səh.56

Məktəb rəhbərləri və pioner təşkilatı
Руководители школ и пионерские организации
T.Musayeva   
səh.58

PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Mənəvi tərbiyənin məzmun və metodikasınıəsas məsələləri 
Основные вопросы содержания и методологии нравственного воспитания
N.İ.Boldırev  
səh.62
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Dərsliklərdəki şeirlər haqqında
О стихах в учебниках
Ə.Məhərrəmov  
səh.77 
№ 6
İçindəkilər

Böyük oktyabrın 50 illiyi qarşısında
Fəhlələlikdən professorluğa
M.Əliyev  
səh.3

Xoşbəxt uşaqların bəxtəvər müəllimi
Счастливый учитель счастливых детей
T.Musayev,M.Quluyev  
səh.8

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Şəxsiyyətin kollektivdə tərbiyəsi
Воспитание школьников в коллективе
L.Novikova   
səh.13
 
Fizika tədrisində tarixilik və müasirlik haqqında
A.Vartapetyan   
səh.30
 
Şagirdə hörmət və tələbkarlığa yanaşılması mühüm pedaqoji prinsip kimi
S.Axundov   
səh.38
 
Xarici dil tədrisində şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi haqqında
Z.Quluyev
səh.46

PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Təlim materialının uzun müddət yadda saxlanmasının psixoloji şərtləri
Психологические условия длительного напоминания учебного материала
M.Nəcəfov
səh.51

TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA 
Təlimi şagirdlərin həyat təcrübəsi və müşahidələri ilə əlaqələndirdikdə
N.Günəşli  
səh.55

Azkomplektli siniflərdə dərsi necə təşkil edirəm
B.Əlirzayev
səh.61 

VALIDEYNLƏR ARASINDA PEDAQOJI TƏBLIĞAT
Pedaqoji xalq universitenin təcrübəsində
Из опыта педагогического народного университета
Y.Qasımov   
səh.65

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Görkəmli maarifpərvər
M.Mənafi  
səh.73

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.77

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
səh.79
№ 7
İçindəkilər

BÖYÜK OKTYABRIN 50 ILLIYI QARŞISINDA
Həyatımızın bir axşamı
Один вечер нашей жизни
Ə.Mirzəyev, T.Musayev
səh.3

Yeni tipli təlim-tərbiyə ocağında
В учебно-образовательным центре нового типа
M.Ə.Əliyev  
səh.10

Keçmişdə və indi
В прошлом и в настоящем
A.Kərimli  
səh.16
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
V.İ.Lenin və xarici dillər
В.И. Ленин и иностранные языки
F.Seyidov 
səh.19

Dərsi səmərələşdirməyin imkanları haqqında
N.Kazımov  
səh.26

Məktəbdə rəhbərliyinin elmi səviyyəsini yüksəltməyinbəzi məsələləri haqqında 
О некоторых задачах повышающих академический уровень управления в школе
İ.Hacıyev   
səh.33

Axşam (növbəli) fəhlə gənclər məktəblərində texniki məzmunlu məsələlərin həlli haqqında 
L.Qolınski   
səh.40

PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Məktəbli və ədəbi yaradıcılıq
Школьники и литературное творчество
M.Məhərrəmov  
səh.44

TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Təlimdə tədris kino-filmlərinindən geniş istifadə etməli
Использовать широкий спектр образовательных кинофильмов в обучении
L.Yaramışev, N.Günəşli
səh.54
 
Şagirdlərin elmi-ateizm tərbiyəsi təcrübəsindən
Из студенческого научно-атеистического образовательного опыта
C.Məmmədov  
səh.58
 
SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Təbiətə ekskursiyalarda şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Эстетическое воспитание школьников в экскурсиях на природу
Ə.Məmmədov  
səh.61
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
H.K.Sanılının pedaqoji fəaliyyəti
Педагогическая деятельность Х.К.Санлы
S.Şükürov 
səh.67

Xarici ölkələrdə maarif
Просвещение в зарубежных странах
səh.72

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Nöqsanlı dərslik
Дефектный учебник
H.Əliyev  
səh.74

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.77

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
səh.79 
№ 8
İçindəkilər


BÖYÜK OKTYABRIN 50 ILLIYI QARŞISINDA
Yüksəliş yollarında
На пути к повышению
Ə.Rəcəbov
səh.3

El bayramını yeni nailiyyətlərlə qarşılayırıq
Встречаем народный праздник с новыми достижениями
H.Cəbrayılov  
səh.11

Dostluq və məhəbbət ocağında 
В очаге дружбе и любви
N.Günəşli
səh.12

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Partiya təşkilatının köməyi ilə
С помощью организации партии
Q. İsmayılzadə
səh.18
 
Gələcəyin adamını bu gün tərbiyə etməli 
Воспитывать человека будущего сегодня
İ.Zemtsov  
səh.22
 
İngilis dili təlimindəki bəzi çətinliklə
Некоторые трудности в обучении английском языке
Ş.Abdullayev
səh.34
 
Məktəblilərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsində çox mühüm vasitə
Очень важное средство в обучении школьников интернационализму
Y.Talıbov
səh.39
 
Mədəni vərdiş və adətlər tərbiyəsi
Культурные привычки и воспитание традиции
Ə.Həsənov
səh.46

TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Eksperimental siniflərdə savadtəliminin təşkili
Y.Kərimov 
səh.5

Qabaqcıl təcrübəni öyrənir, yayırıq
Изучаем и распространяем передовой опыт
M.Salahov
səh.55
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
S.Vurğun gənc nəslin əxlaq tərbiyəsi haqqında 
С.Вургуна о нравственном воспитании молодого поколения 
M.Rəhimov
səh.58
 
Seyid Hüseynin maarifçilik fikirləri haqqında
Об просветительских идеях Сейида Гусейна
A.Hüseynzadə
səh.64

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Qiymətli metodik vəsait
Ценное методическое пособие
B.Şükürov
səh.71

İbtidai məktəbin Ana dili dərsliklərindəki sual və tapşırıqlar haqqında
Вопросы и задания в учебниках "Родной язык" в начальной школы
M.Babayev   
səh.75

Bunları bilmək faydalıdır
Это интересно знать
səh.78
№ 10
İçindəkilər


Təlim-tərbiyə işinə nəzarət və rəhbərliyin səviyyəsini yüksəltməli
Контролировать учебно-воспитательную работу и повышать уровень руководство
səh.3

Məktəb və maarif haqqında böyük qaygı
Большая забота о школе и образования
səh.8

BÖYÜK OKTYABRN 50 İLLİYİ QARŞISINDA
Azərbaycan kəndində xalq maarifinin inkişafı səhifələrindən
Со страниц развития народного образования в селе Азербайджана
Q.Hümmətov
səh.14

Gənc sosialist şəhərinin çiçəklənən maarifi
Процветания образования молодого социалистического города
M.Əliyev
səh.20

Şərəfli həyat
Почетная жизнь
D.Məmmədov, M.Quliyev
səh.25


Onu namuslu əmək ucaltmışdır
Его поднял почетный труд
T.Əzizov
səh.28

Bizim gənc müasirimiz
Наш молодой современник
R.Qurova
səh.32

PEDAQOJİ USDALIQ MƏSƏLƏLƏRİ
Müəllim əməyinin estetikası
Етика труда учителья
S.Babayev
səh.42

Eyni zamanda iki siniflə tədrisin mühüm bir məsələsinə dair
О важной задачи в одновременной преподавании двух классов.
M.İsmixanov
səh.47

Xarici dil tədrisində şifahi giriş kursunun təlimi haqqında 
О устной подготовке инструкторов по преподаванию иностранных языков
H.Mahmudov
səh.52

Məktəb rəhbərinin qiyabi seminarı
Заочный семинар директора школы
səh.57

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Ədəbi dilimizə dair orijinal dərslik 
Оригинальный учебник о нашем литературном языке
səh.72

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
səh.76

Bunları bilmək faydalıdır
Это интересно  знать
səh.79
№ 11
İçindəkilər


Böyük əlliillik
Великий пятьдесят лет
səh.3

Xalq maarifi misilsiz yüksəlişdə
В расцвете народного просвещения
M.Mehdizadə
səh.11

Böyük oktyabr və xalq müəllimi 
Великий октябрь и народный учитель
M.Zeynalov
səh.22

Məktəblərimizin ildən-ilə möhkəmlənən tədris-maddi bazası
Год от года укрепляющая учебно-материальная база наших школ
A.Məmmədov
səh.28

Maarif tariximizi vərəqlərkən 
Перелистая нашу историю образования
M.Bəktaşi
səh.34

Sosialist Bakısının xalq maarifi tərəqqi yollarında 
Государственное образование социалистического Баку на пути к прогрессу
L.Trofimova
səh.40

Mehriban qardaşlıq ailəsində
В дружном братском семье
V.Əliyev
səh.45

Dərsliklərimiz və proqramlarımız
Наши учебники и программы
İ.Məmmədov
səh.51

Yeni tipli məktəbin ugurlu yolu
Удачный путь школы нового типа
T.Mustafayev
səh.57

Məktəbdənkənar tərbiyə ocaqlarımız
Внешкольные воспитательные центры
F.Hacıyev
səh.61

Böyük yürüş davam edir
M.Binəyev
səh.65

Günüuzadılmış qruplar, məktəblər və onların gələcəyi
Деньпродленные группы, школы и их будущее
M.Mosolov
səh.69

Körpələr haqqında böyük qaygı
Большая забота о младенцев
D.Salamova
səh.73

QOCAMAN MÜƏLLIMLƏRIMIZIN XATIRƏLƏRI
Keçmişlə, bu günlə görüş
Встреча с прошлом и сегодняшним днем
səh.80

Həyatın səhifələrindən 
Со страниц жизни
səh.83

Bunlar söz deyil, həqiqətdir
Это не просто слова, а правда
səh.85

Fəxr etməyə haqqım var
У меня есть право гордиться
Musa Hacıyev
səh.87

№ 12
İçindəkilər


Məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkilatçısı
səh.3

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Pioner təşkilatı və müəllim
Пионерская организация и учитель
M.Muradxanov   
səh.8
 
Fakultativ məşğələlərin məzmunu və təşkili haqqında
О содержании и организации факультативных занятиях
İ.Məmmədov
səh.17
 
Partiya təşkilatı və axşam məktəbləri
Организации партии и вечерние школы
İ.Bağırov
səh.23
 
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsində məktəənənələri
Школьные традиции в коммунистическом воспитании учащихся
S.Zeynalov   
səh.27

YENI PROQRAM LAYIHƏSININMÜZAKIRƏSI
“Ana dili” proqramı layihəsi haqqında
О программном проекте "Родной язык"
N.Kazımov
səh.32

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Həsən bəy Zərdəbinin maarifçilik  pedaqoji fəaliyyəti
Просвещение и педагогическая деятельность Гасана бека Зардеби
Ə.Seyidov   
səh.39
 
MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRİNIN QİYABİ SEMİNARI
Elmi fikir aləmində
В мире научной мысли
səh.46

İŞ YOLDAŞLARIMIZ HAQQINDA
35 yaşlı elmlər doktoru
35-летний доктор наук
M.Ə.Əliyev  
səh62

Öz sənətinin ustası
Он мастер своего творчество
S.Sadıqov   
səh.67
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Təlim-tərbiyə işinin inkişafına həsr olunmuş qiymətli əsər
Ценная работа, посвященная развитию образования и воспитания
Abdullayev, İ.Həsənov 
səh.70

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri 
Инновации педагогической литературы
səh.74
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar