95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1967

1967

30 mart 2019, Şənbə
150
№ 1
İçindəkilər

Maarifin və sovet pedaqogikasının inkişafında mühüm mərhələ
N.Kazımov   
səh.3

AZƏRBAYCAN MÜƏLLIMLƏRININ V RESPUBLIKA QURULTAYINA
Böyüyən nəslə yüksək və dərin bilik vermək uğrunda
səh.9 

Yüksəliş yollarında
T.Musayev   
səh.16

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Gələcəyin böyük kimyaçıları məktəbdə yetişir
Ə.Əbdürrəhimov  
səh.22
 
Təlim prosesində texniki vəsaitin tətbiq edilməsi
L.B.Qolinski   
səh.27

Fənlərarası əlaqə təlimin mühüm tələblərindən biridir
İ.Cəfərov  
səh.33

Uşaqların tərbiyəsində mühüm məsələ
S.Quluyev   
səh.37

Şagirdlərin əməksevərlik tərbiyəsində nümunənin təsiri
F.Hüseynov  
səh.42

PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK 
Məktəbli gənclərdə elmi dünyabaxışının formalaşdırılması
E.N.Monoszon   
səh.45

C.Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında 
Böyük ədibin əsərlərində psixoloji məsələlər
Ş.Ağayev  
səh.62
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri”
səh.68

1967 ci ildə əlamətdar günlər və hadisələr
səh.73

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77

Bunları bilmək faydalıdır
səh.79
№ 2
İçindəkilər

əllimlərimizin V qurultayı
səh.3

BÖYÜK OKTYABRIN 50 ILLIYI QARŞISINDA
Azərbaycan sovet məktəbinin ilk dövrlərində əmək və politexnik təhsil
A.Kərimov  
səh.5

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Dərsin yekunlaşdırılması haqqında
N.Günəşli  
səh.12
 
Məktəbdənkanar uşaq tərbiyə müəsisələrinə diqqət və qayğı
R.Rəhimova   
səh.16
  
Xarici dillərin tədrisi zamanı modellərin müqayisəsi haqqında
H.Əliyeva   
səh.22

Siniflə dərsdənxaric tərbiyəvi işlərin təşkilinə dair
S.Orucov   
səh.27
 
Pioner təşkilatı şagirdlərdə fəallıq və müstəqillik tərbiyə edir
M.Məmmədov  
səh.35
  
PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
I sinif şagirdlərində bərpaedici təxəyyül xüsusiyyətləri
Ə.Əlizadə
səh.40

PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Uşaqlarda və gənclərdə mənəvi əqidənin formalaşdırılması
N.K.Qonçarov
səh.46 

BIZIM IŞ YOLDAŞLARIMIZ
Metodist
Ə.Əkbərov
səh.62

C.MƏMMƏDQULUZADƏNIN ANADAN OLMASININ 100 ILLIYI QARŞISINDA
C.Məmmədquluzadə və rus pedaqoji fikrinin bəzi məsələləri
C.Əhmədov  
səh.66

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Faydalı vəsait
B.Paşayev   
səh.73

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77

Bunları bilmək faydalıdır
səh.79 
№ 3
İçindəkilər

Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayı
M.M.Mehdizadə yoldaşın məruzəsində
səh.3

Məruzə ətrafında çıxışlardan 
Səh.15

Azərbaycan SSR müəllimlərinin V qurultayının qətnaməsi
Səh.31

TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İbtidai təhsildə yeni sistem haqqında 
M.Muradov
Səh.37 
 
İbtidai məktəb müəllimlərinin tribunası
Səh.42

Böyük ideyalara sədaqət ruhunda
R.Məmmədov
Səh.48

PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Böyüyən nəslin mənəvi təlabatının formalaşdırılması
Y.V.Şarov
Səh.51

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
O, mahir pedaqoq idi
P.Axundov
Səh.64

Cənubi Azərbaycan maarifi
K.Ağamalı
Səh.68

C.MƏMMƏDQULUZADƏNIN ANADAN OLMASININ 100 ILLIYI QARŞISINDA
Yeni məktəbin böyük təbliğatçısı
N.Zeynalov
Səh.72

Böyük yubiley qarşısında
Ə.Rəcəbov
Səh.76

Bunların bilmək faydalıdır
Səh.79
№ 4
İçindəkilər

Böyük Oktyabrın bayrağı altında
səh.3

Lenin ideyaları yaşayır və qalib gəlir
səh.8

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
əllimin etikası
T.TahirzadəƏ.Xəlilov
səh.13
 
Yeni şəxsiyyətin formalaşmasının bəzi qanunauyğunluğu haqqında
Q.Zamtsov   
səh.22
 
Kiçik yaşlı məktəblilərdə texniki təfəkkürün inkişaf etdirilməsi
B.Qolinski   
səh.29

Gənc nəslin kommunist tərbiyəsində məktəənənələrinin rolu
M.Umudov, V.Çıraqzadə
səh.34

TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Sinif kollektivinin təşkili və tərbiyə edilməsi
P.Şabanov   
səh.40

Məktəbdə metodik işin təşkili haqqında
N.Günəşli  
səh.46

Partiya təhsilinə kömək
Əmək və böyüyən nəslin mənəvi tərbiyəsi
İ.Novikov   
səh.51

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Nizaminin nəsihətləri haqqında
L.Tağıyev   
səh.68

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“Pedaqoji düşüncələr haqqında qeydlər
M.Novruzov 
səh.73

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.79
№ 5
İçindəkilər

BÖYÜK OKTYABRIN 50 ILLIYI QARŞISINDA
Həqiqətə çevrilən arzular
Y.Talıbov 
səh.3

CƏLIL MƏMMƏDQULUZADƏ - 100 IL
Böyük maarifpərvə demokrat
K.Məmmədov  
səh.11

Gözəl ideallar carçısı
C.İsmayılov   
səh.20

Görkəmlin şəxsiyyətlər C.Məmmədquluzadə haqqında
səh.22

Çox zəngin və dəyərli irs
Ə.Məmmədov  
səh.24

Nəşriyyatlarımızın töhfəsi
səh.30

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Təlim prosesində şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi
B.Əhmədov  
səh.32

Şagirdlərə əxlaq qiyməti verilməsinə dair
S.Zeynalov   
səh.39
 
Günü uzadılmış qruplarda tərbiyə işlərinin planlaşdırılması
A.İsmayılov   
səh.44
 
Xarici dil təlimində dil qaydaları və nitq nümunələrinin nisbəti
H.Əliyava   
səh.49
 
Fransız dili önlüklərinin Azərbaycan dilindəki qarşılıqları haqqında
F.Ağayeva  
səh.52

MƏKTƏBŞÜNASLIQ
İnspektor və məktəb
R.Novruzov
səh.56

Məktəb rəhbərləri və pioner təşkilatı
T.Musayeva   
səh.58

PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Mənəvi tərbiyənin məzmun və metodikasınıəsas məsələləri 
N.İ.Boldırev  
səh.62
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Dərsliklərdəki şeirlər haqqında
Ə.Məhərrəmov  
səh.77 
№ 6
İçindəkilər

Böyük oktyabrın 50 illiyi qarşısında
Fəhlələlikdən professorluğa
M.Əliyev  
səh.3

Xoşbəxt uşaqların bəxtəvər müəllimi
T.Musayev,M.Quluyev  
səh.8

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Şəxsiyyətin kollektivdə tərbiyəsi
L.Novikova   
səh.13
 
Fizika tədrisində tarixilik və müasirlik haqqında
A.Vartapetyan   
səh.30
 
Şagirdə hörmət və tələbkarlığa yanaşılması mühüm pedaqoji prinsip kimi
S.Axundov   
səh.38
 
Xarici dil tədrisində şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi haqqında
Z.Quluyev
səh.46

PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Təlim materialının uzun müddət yadda saxlanmasının psixoloji şərtləri
M.Nəcəfov
səh.51

TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA 
Təlimi şagirdlərin həyat təcrübəsi və müşahidələri ilə əlaqələndirdikdə
N.Günəşli  
səh.55

Azkomplektli siniflərdə dərsi necə təşkil edirəm
B.Əlirzayev
səh.61 

VALIDEYNLƏR ARASINDA PEDAQOJI TƏBLIĞAT
Pedaqoji xalq universitenin təcrübəsində
Y.Qasımov   
səh.65

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Görkəmli maarifpərvər
M.Mənafi  
səh.73

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77

Bunları bilmək faydalıdır
səh.79
№ 7
İçindəkilər

BÖYÜK OKTYABRIN 50 ILLIYI QARŞISINDA
Həyatımızın bir axşamı
Ə.Mirzəyev, T.Musayev
səh.3

Yeni tipli təlim-tərbiyə ocağında
tərbiyə ocağında
M.Ə.Əliyev  
səh.10

Keçmişdə və indi
A.Kərimli  
səh.16
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
V.İ.Lenin və xarici dillər
F.Seyidov 

səh.19

Dərsi səmərələşdirməyin imkanları haqqında
N.Kazımov  
səh.26

Məktəbdə rəhbərliyinin elmi səviyyəsini yüksəltməyinbəzi məsələləri haqqında 
İ.Hacıyev   
səh.33

Axşam (növbəli) fəhlə gənclər məktəblərində texniki məzmunlu məsələlərin həlli haqqında 
L.Qolınski   
səh.40

PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Məktəbli və ədəbi yaradıcılıq
M.Məhərrəmov  
səh.44

TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Təlimdə tədris kino-filmlərinindən geniş istifadə etməli
L.Yaramışev, N.Günəşli
səh.54
 
Şagirdlərin elmi-ateizm tərbiyəsi təcrübəsindən
C.Məmmədov  
səh.58
 
SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Təbiətə ekskursiyalarda şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Ə.Məmmədov  
səh.61
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
H.K.Sanılının pedaqoji fəaliyyəti
S.Şükürov 
səh.67

Xarici ölkələrdə maarif
səh.72

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Nöqsanlı dərslik
H.Əliyev  
səh.74

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77

Bunları bilmək faydalıdır
səh.79 
№ 8
İçindəkilər


BÖYÜK OKTYABRIN 50 ILLIYI QARŞISINDA
Yüksəliş yollarında
Ə.Rəcəbov
səh.3

El bayramını yeni nailiyyətlərlə qarşılayırıq
H.Cəbrayılov  
səh.11

Dostluq və məhəbbət ocağında 
N.Günəşli
səh.12

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Partiya təşkilatının köməyi ilə
Q. İsmayılzadə
səh.18
 
Gələcəyin adamını bu gün tərbiyə etməli 
İ.Zemtsov  
səh.22
 
İngilis dili təlimindəki bəzi çətinliklə
Ş.Abdullayev
səh.34
 
Məktəblilərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsində çox mühüm vasitə
Y.Talıbov
səh.39
 
Mədəni vərdiş və adətlər tərbiyəsi
Ə.Həsənov
səh.46

TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Eksperimental siniflərdə savadtəliminin təşkili
Y.Kərimov 
səh.5

Qabaqcıl təcrübəni öyrənir, yayırıq
M.Salahov
səh.55
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
S.Vurğun gənc nəslin əxlaq tərbiyəsi haqqında 
M.R
əhimov
səh.58
 
Seyid Hüseynin maarifçilik fikirləri haqqında
A.Hüseynzadə
səh.64

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Qiymətli metodik vəsait
B.Şükürov
səh.71

İbtidai məktəbin Ana dili dərsliklərindəki sual və tapşırıqlar haqqında
M.Babayev   
səh.75

Bunları bilmək faydalıdır
səh.78
№ 10
İçindəkilər


Təlim-tərbiyə işinə nəzarət və rəhbərliyin səviyyəsini yüksəltməli
səh.3

Məktəb və maarif haqqında böyük qaygı
səh.8

BÖYÜK OKTYABRN 50 İLLİYİ QARŞISINDA
Azərbaycan kəndində xalq maarifinin inkişafı səhifələrindən
Q.Hümmətov
səh.14

Gənc sosialist şəhərinin çiçəklənən maarifi
M.Əliyev
səh.20

Şərəfli həyat
D.Məmmədov, M.Quliyev
səh.25


Onu namuslu əmək ucaltmışdır
T.Əzizov
səh.28

Bizim gənc müasirimiz
R.Qurova
səh.32

PEDAQOJİ USDALIQ MƏSƏLƏLƏRİ
Müəllim əməyinin estetikası
S.Babayev
səh.42

Eyni zamanda iki siniflə tədrisin mühüm bir məsələsinə dair
M.İsmixanov
səh.47

Xarici dil tədrisində şifahi giriş kursunun təlimi haqqında 
H.Mahmudov
səh.52

Məktəb rəhbərinin qiyabi seminarı
səh.57

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Ədəbi dilimizə dair orijinal dərslik 
səh.72

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.76

Bunları bilmək faydalıdır
səh.79
№ 11
İçindəkilər


Böyük əlliillik
səh.3

Xalq maarifi misilsiz yüksəlişdə
M.Mehdizadə
səh.11

Böyük oktyabr və xalq müəllimi 
M.Zeynalov
səh.22

Məktəblərimizin ildən-ilə möhkəmlənən tədris-maddi bazası
A.Məmmədov
səh.28

Maarif tariximizi vərəqlərkən 
M.Bəktaşi
səh.34

Sosialist Bakısının xalq maarifi tərəqqi yollarında 
L.Trofimova
səh.40

Mehriban qardaşlıq ailəsində
V.Əliyev
səh.45

Dərsliklərimiz və proqramlarımız
İ.Məmmədov
səh.51

Yeni tipli məktəbin ugurlu yolu
T.Mustafayev
səh.57

Məktəbdənkənar tərbiyə ocaqlarımız
F.Hacıyev
səh.61

Böyük yürüş davam edir
M.Binəyev
səh.65

Günüuzadılmış qruplar, məktəblər və onların gələcəyi
M.Mosolov
səh.69

Körpələr haqqında böyük qaygı
D.Salamova
səh.73

QOCAMAN MÜƏLLIMLƏRIMIZIN XATIRƏLƏRI
Keçmişlə, bu günlə görüş
səh.80

Həyatın səhifələrindən 
səh.83

Bunlar söz deyil, həqiqətdir
səh.85

Fəxr etməyə haqqım var
Musa Hacıyev
səh.87

№ 12
İçindəkilər


Məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkilatçısı
səh.3

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Pioner təşkilatı və müəllim
M.Muradxanov   
səh.8
 
Fakultativ məşğələlərin məzmunu və təşkili haqqında
İ.Məmmədov
səh.17
 
Partiya təşkilatı və axşam məktəbləri
İ.Bağırov
səh.23
 
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsində məktəənənələri
S.Zeynalov   
səh.27

YENI PROQRAM LAYIHƏSININMÜZAKIRƏSI
“Ana dili” proqramı layihəsi haqqında
N.Kazımov
səh.32

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Həsən bəy Zərdəbinin maarifçilik  pedaqoji fəaliyyəti
Ə.Seyidov   
səh.39
 
MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRİNIN QİYABİ SEMİNARI
Elmi fikir aləmində
səh.46

İŞ YOLDAŞLARIMIZ HAQQINDA
35 yaşlı elmlər doktoru
M.Ə.Əliyev  
səh62

Öz sənətinin ustası
S.Sadıqov   
səh.67
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Təlim-tərbiyə işinin inkişafına həsr olunmuş qiymətli əsər
Abdullayev, İ.Həsənov 
səh.70

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri 
səh.74
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar