95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1965

1965

30 mart 2019, Şənbə
131
№ 1
İçindəkilər

Məktəblə ailənin ittifaqını möhkəmlətməli
Səh. 2-6

Müəllimlərin respublika elmi-praktik konfransı qarşısında
Səh. 7-8

Şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi günün vacib vəzifəsidir
Səh. 9-20 

TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Zəkanın köməkçiləri
A.Bert
Səh. 21-24

Hesab məsələlərinin həlli və şagirdlərin nitq inkişafı
Ə.Həsənov
Səh. 25-28 

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Kommunist əxlaqı dini əxlaqa ziddir
T.Əfəndiyev
Səh. 29-34

Tərbiyədə fərdi yanaşma
S.Orucov
Səh. 35-41

Məktəb ənənələri və komsomol təşkilatı
S.Ə.Şəfiyev
Səh. 42-48 

YAXŞILARIN ƏN YAXŞILARI
Xalqın xidmətində
B.Bağırov
Səh. 49-55

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Məktəb valideyn komitəsinin iş təcrübəsindən 
K.Kərimov
Səh. 56-61

MƏKTƏBƏ QƏDƏR TƏRBIYƏ
Uşaqların kollektivizm tərbiyəsi
H.Cəfərli
Səh. 62-66

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
V sinfin "Ədəbiyyat" kitabı haqqında
Ə.Ş.Həşimov
Səh. 67-72

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Səh. 73-74

№ 2
İçindəkilər

Ümumi icbari təhsil qanunu dönmədən yerinə yetirilməli
Səh. 2-6

MÜƏLLİMLƏRİN RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANSİ QARŞISINDA
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisini əsaslı surətdə yaxşılaşdıraq
M.M.Mehdizadə
Səh. 7-22 

Dərsdə şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinin yüksəltmək yolları haqqında 
N.Kazımov
Səh. 23-30

Şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi günün vacib vəzifəsidir
M.Kaçurin
Səh. 31-42

Xarici dildə sifətlərin çoxmənalılığına dair
Z.N.Verdiyeva
Səh. 43-47

Əməksevərlik tərbiyəsi haqqında bəzi qeydlər
K.S.Əbilov
Səh. 48-52

Zaqafqaziya pedaqoqlarının konfransı
B.Əhmədov
Səh. 53-58

Müvəffəqiyyətin "Sirlərini" araşdırarkən
H.Məmmədov
Səh. 59-67

MƏKTƏBŞUNASLIQ
Məktəbdaxili nəzarətin təşkilinə dair
S.E.Xalatryan
Səh. 68-73

MƏKTƏB XƏBƏRLƏRİ
Maraqlı ekskursiya
Q.Quliyev
Səh.74

Məktəb kitabxanasında
M.Quliyev
Səh.74

Qəribə pedaqoji əhvalatlar
N.Günəşli
Səh.75

TƏNQİD VƏ BİLİOQRAFİYA
Fars dili dərsliyi haqqında bəzi qeydlər
Ə.Yəqubi
Səh.76-79

Faydalı əsər
R.Həsənov
Səh.79-80

№ 3
İçindəkilər

Məktəb və gözəllik
Səh.2-16

MÜƏLLİMLƏRİN RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANSI QARŞISINDA
Dərslərin səviyyəsini yüksəltmək uğrunda
Ə.Rəcəbov
Səh.17-24

Kənd təsərrüfat əməli elmi əsaslarının şagirdlərə öyrədilməsi
S.Zeynalov
Səh. 25-30

Məktəbliləri əməksevərlik ruhunda tərbiyə etməli
M.Hüseynov
Səh. 31-37

Məktəblilərin ateizm tərbiyəsini qüvvətləndirək
F.Süleymanov
Səh. 38-44

Xarici dildə qrammatik materialın öyrənilməsinə təsir edən amillər
Z.Q.Sultanova
Səh. 45-47

Xarici dil təlimində muqayisədən istifadə edilməsi
D.Sultanova
Səh. 48-51

QABAQCIL MƏKTƏBLƏRİMİZDƏ
Yaradıcı əməyin gözəl nəticələri 
Səh. 52-57

Uşaqların tərbiyəsinddə ailnin rolu
Ə.Əhmədov
Səh. 58-63

Uşaqlarda düzlük və doğruçuluq tərbiyəsi
Ə.Əlizadə
Səh. 64-71

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Nəciblik dərsliyi
Ə.Həşimov
Səh. 72-77

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Səh. 78-80

№ 4
İçindəkilər

Həmişə bacar olsun
Səh. 2-7

V.i.Lenin kommunizm qurucusunun mənəviyyatı haqqında
T.Əfəndiyev
Səh. 8-15

Partiya təşkilatı və müəllimləri
Ə.M.Baxışov
Səh. 16-23

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
A.C.Makarenko tərbiyənin mahiyyəti haqqında
Səh. 24-33

Kiçik yaşlı məktəblilərin məntiqi təfəkkkürünün bəzi xüsusiyyətləri
Ə.S.Bayramov
Səh. 34-41

Əxlaqi söhbətlərin təşkili və keçirilməsi
Y.Talıbov
Səh. 42-48

Tədrisdə kino-filmlərdən istifadə edilməsi
S.İmanov
Səh. 49-53

Orta məktəbdə ədəbiyyat dərsləri və proqramı haqqında
M.Məsimov
Səh. 54-58


Hüsnxət təliminin bəzi məsələləri haqqında
Y.Kərimov
Səh. 59-64

Uşağın məktəbə hazırlanmasında valideynin vəzifəsi
İ.Vəlixanlı
Səh. 65-70

Fərhad Ağazadənin pedaqoji və elmi fəaliyyəti haqqında
S.Hələtai
Səh. 71-76

Qəribə pedaqoji əhvalatlar
N.Günəşli
Səh. 77-78

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Səh. 79-80


№ 5
İçindəkilər

Xalqımızın böyük rəşadəti
M.B.Zeynalov
Səh. 2-8

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məntiqi üsulların idrakda rolu
M.A.Axundov
Səh. 9-17

Müəllim dərsin canıdır
M.Ə.Əskərov
Səh. 18-23

Hesab dərsinin həyatla əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
M.Seyidov
Səh. 24-28

Zaqafqaziya psixoloqlarının IV konfransı
Səh. 29-33

ATEİZM MÖVZUSUNDA 
Şagirdlərin ateizm tərbiyəsinin bəzi məsələləri
H.Novruzov
Səh. 34-40

MƏKTƏBLİLƏRİN ESTETİK TƏRBİYƏSİ
Nəğmə dərslərinin keçirilməsi təcrübəsindən
Y.S.Atakişiyeva
Səh. 41-45

Şagirdlərdə rəssamlıq qabiliyyəti inkişaf etdirilir
S.Q.Əfəndiyev
Səh. 46-48

Uşaq kino-teatrı mühüm işlər görür
S.V.Larina
Səh. 49-54

Sözdən işə keçmək lazımdır
H.B.Balıyev
Səh. 61-65

Proqram və dərsliklər haqqında bəzi qeydlər
T.Əzizov  
Səh. 66-68

MƏKTƏ VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
M.T.Sidqinin pedaqoji fikirləri
M.A.Aslanov
Səh. 69-74

Qəribə pedaqoji əhvalatlar
N.Günəşli
Səh. 75-76

Bunları bilmək faydalıdır
Səh. 77-78

"Azərbaycan SSR coğrafiyası" dərsliyi haqqında
R.Kərimov
Səh. 79-80

№ 6
İçindəkilər


Yeni dərs ilinə nümunəvi hazırlaşmalı
Səh. 2-7

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Pedaqoji işin səviyyəsini yüksəltməli
N.İsmayılzadə
Səh. 8-20

Kollektivdə əlbir iş-müvəffəqiyyətin rəhnidir
M.Məmmədov
Səh. 21-24 

Bəzi üzvi maddələrin xarakterik reaksiyalarının tədrisi haqqında
V.Məmmədzadə
Səh. 25-31

Təlimin tərbiyə ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
Z.Səadətov 
Səh. 32-34

Xarici dillərin tədrisində muasir texniki vasitələrdən istifadə edilməsi
F.Ə. Seyidov
Səh. 35-41

ATEİZM MÖVZUSUNDA
Sinifdənxaric məşğələlərdə ateizm tərbiyəsi
R.Y.Əliyev
Səh. 42-46

Şagirdlərdə materialist dünyabaxışı tərbiyəsi
O.Əliyev
Səh. 47-50

QABAQCIL MƏKTƏBLƏRİMİZDƏ
Yaradıcı əmək öz bəhrəsini verir
B.Bağırov
Səh. 51-59

Bacarıqlı kollektiv və onun işi
M.Ə.Əliyev
Səh. 60-66

Müzakirələr, təkliflər, mülahizələr
Təlimin mahiyyəti anlayışına dair
Səh. 67-74

Qəribə pedaqoji əhvalatlar
N.Günəşli 
səh.75-76 

Bunları bilmək faydalıdır
Səh. 77-78

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Səh. 79-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar