95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1965

1965

30 mart 2019, Şənbə
211
№ 1
İçindəkilər

Məktəblə ailənin ittifaqını möhkəmlətməli
Надо укрепить семейные отношения со школой
Səh. 2-6

Müəllimlərin respublika elmi-praktik konfransı qarşısında
Перед учительской республиканской научно-практической конференцией
Səh. 7-8

Şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi günün vacib vəzifəsidir
Комплексное развитие личности студента является важный задачей дня
Səh. 9-20 

TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Zəkanın köməkçiləri
Помощники интеллекта
A.Bert
Səh. 21-24

Hesab məsələlərinin həlli və şagirdlərin nitq inkişafı
Ə.Həsənov
Səh. 25-28 

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Kommunist əxlaqı dini əxlaqa ziddir
Коммунистическая мораль противоречит религиозной морали
T.Əfəndiyev
Səh. 29-34

Tərbiyədə fərdi yanaşma
Индивидуальный подход в воспитании 
S.Orucov
Səh. 35-41

Məktəb ənənələri və komsomol təşkilatı
Школьные традиции и комсомольская организация
S.Ə.Şəfiyev
Səh. 42-48 

YAXŞILARIN ƏN YAXŞILARI
Xalqın xidmətində
B.Bağırov
Səh. 49-55

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Məktəb valideyn komitəsinin iş təcrübəsindən 
K.Kərimov
Səh. 56-61

MƏKTƏBƏ QƏDƏR TƏRBIYƏ
Uşaqların kollektivizm tərbiyəsi
Коллективное воспитание детей
H.Cəfərli
Səh. 62-66

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
V sinfin "Ədəbiyyat" kitabı haqqında
О книге "Литература" V класса
Ə.Ş.Həşimov
Səh. 67-72

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
Səh. 73-74

№ 2
İçindəkilər

Ümumi icbari təhsil qanunu dönmədən yerinə yetirilməli
Səh. 2-6

MÜƏLLİMLƏRİN RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANSİ QARŞISINDA
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisini əsaslı surətdə yaxşılaşdıraq
Значительно улучшить преподавание азербайджанского языка и литературы
M.M.Mehdizadə
Səh. 7-22 

Dərsdə şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinin yüksəltmək yolları haqqında 
О том, как улучшить знания и навыки учеников на уроке
N.Kazımov
Səh. 23-30

Şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi günün vacib vəzifəsidir
Важной задачей дня является всестороннее развитие личности студента
M.Kaçurin
Səh. 31-42

Xarici dildə sifətlərin çoxmənalılığına dair
Z.N.Verdiyeva
Səh. 43-47

Əməksevərlik tərbiyəsi haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки о воспитания трудолюбие
K.S.Əbilov
Səh. 48-52

Zaqafqaziya pedaqoqlarının konfransı
Закавказская конференция педагогов
B.Əhmədov
Səh. 53-58

Müvəffəqiyyətin "Sirlərini" araşdırarkən
Исследовать «секреты» успеха
H.Məmmədov
Səh. 59-67

MƏKTƏBŞUNASLIQ
Məktəbdaxili nəzarətin təşkilinə dair
Об организации внутришкольного контроля
S.E.Xalatryan
Səh. 68-73

MƏKTƏB XƏBƏRLƏRİ
Maraqlı ekskursiya
Интересная экскурсия
Q.Quliyev
Səh.74

Məktəb kitabxanasında
В школьной библиотеке
M.Quliyev
Səh.74

Qəribə pedaqoji əhvalatlar
Странные педагогические рассказы
N.Günəşli
Səh.75

TƏNQİD VƏ BİLİOQRAFİYA
Fars dili dərsliyi haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки о персидских учебниках
Ə.Yəqubi
Səh.76-79

Faydalı əsər
Полезная произведение
R.Həsənov
Səh.79-80

№ 3
İçindəkilər

Məktəb və gözəllik
Школа и красота
Səh.2-16

MÜƏLLİMLƏRİN RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANSI QARŞISINDA
Dərslərin səviyyəsini yüksəltmək uğrunda
Поднять уровень уроков
Ə.Rəcəbov
Səh.17-24

Kənd təsərrüfat əməli elmi əsaslarının şagirdlərə öyrədilməsi
Преподавание аграрной науки ученикам
S.Zeynalov
Səh. 25-30

Məktəbliləri əməksevərlik ruhunda tərbiyə etməli
Воспитывать школьников в духе трудолюбие
M.Hüseynov
Səh. 31-37

Məktəblilərin ateizm tərbiyəsini qüvvətləndirək
Усилить воспитания атеизма у школьников
F.Süleymanov
Səh. 38-44

Xarici dildə qrammatik materialın öyrənilməsinə təsir edən amillər
Факторы влияющие на изучение грамматического материала на иностранном языке
Z.Q.Sultanova
Səh. 45-47

Xarici dil təlimində muqayisədən istifadə edilməsi
Использование сравнения в преподавание иностранного языка
D.Sultanova
Səh. 48-51

QABAQCIL MƏKTƏBLƏRİMİZDƏ
Yaradıcı əməyin gözəl nəticələri 
Отличные результаты творческой работы
Səh. 52-57

Uşaqların tərbiyəsinddə ailnin rolu
Роль семьи в воспитании детей
Ə.Əhmədov
Səh. 58-63

Uşaqlarda düzlük və doğruçuluq tərbiyəsi
Воспитание честности и правдивости у детей
Ə.Əlizadə
Səh. 64-71

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Nəciblik dərsliyi
Благородный учебник
Ə.Həşimov
Səh. 72-77

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
Səh. 78-80

№ 4
İçindəkilər

Həmişə bacar olsun
Всегда добейся что было

Səh. 2-7

V.i.Lenin kommunizm qurucusunun mənəviyyatı haqqında
В.И. Ленина о духовности коммунистического основателя

T.Əfəndiyev
Səh. 8-15

Partiya təşkilatı və müəllimləri
Учителя и организация партии 

Ə.M.Baxışov
Səh. 16-23

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
A.C.Makarenko tərbiyənin mahiyyəti haqqında
А.С.Макаренко о сущности воспитания

Səh. 24-33

Kiçik yaşlı məktəblilərin məntiqi təfəkkkürünün bəzi xüsusiyyətləri
Некоторые особенности логического таланта младших школьников

Ə.S.Bayramov
Səh. 34-41

Əxlaqi söhbətlərin təşkili və keçirilməsi
Организования и проведение этических бесед

Y.Talıbov
Səh. 42-48

Tədrisdə kino-filmlərdən istifadə edilməsi
Использование кино-фильмов в обучении

S.İmanov
Səh. 49-53

Orta məktəbdə ədəbiyyat dərsləri və proqramı haqqında
В средних школах о уроках и программах по литературе

M.Məsimov
Səh. 54-58


Hüsnxət təliminin bəzi məsələləri haqqında
Y.Kərimov
Səh. 59-64

Uşağın məktəbə hazırlanmasında valideynin vəzifəsi
Обязанность родителей подготовить ребенка к школе

İ.Vəlixanlı
Səh. 65-70

Fərhad Ağazadənin pedaqoji və elmi fəaliyyəti haqqında
О педагогической и научной деятельности Фархада Агазаде

S.Hələtai
Səh. 71-76

Qəribə pedaqoji əhvalatlar
Странные педагогические истории

N.Günəşli
Səh. 77-78

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы

Səh. 79-80

№ 5
İçindəkilər

Xalqımızın böyük rəşadəti
Великое мужество нашего народа

M.B.Zeynalov
Səh. 2-8

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məntiqi üsulların idrakda rolu
Роль логических методов в познании

M.A.Axundov
Səh. 9-17

Müəllim dərsin canıdır
Учитель душа урока

M.Ə.Əskərov
Səh. 18-23

Hesab dərsinin həyatla əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
M.Seyidov
Səh. 24-28

Zaqafqaziya psixoloqlarının IV konfransı
IV конференция Закавказских психологов

Səh. 29-33

ATEİZM MÖVZUSUNDA 
Şagirdlərin ateizm tərbiyəsinin bəzi məsələləri
Некоторые задачи воспитания атеизма у студентов

H.Novruzov
Səh. 34-40

MƏKTƏBLİLƏRİN ESTETİK TƏRBİYƏSİ
Nəğmə dərslərinin keçirilməsi təcrübəsindən
Из опыта проведение уроков пении

Y.S.Atakişiyeva
Səh. 41-45

Şagirdlərdə rəssamlıq qabiliyyəti inkişaf etdirilir
У студентов развиваются навыки рисования

S.Q.Əfəndiyev
Səh. 46-48

Uşaq kino-teatrı mühüm işlər görür
Детское кино-театры играет значительную роль

S.V.Larina
Səh. 49-54

Sözdən işə keçmək lazımdır
Надо перейти от слов в делу
H.B.Balıyev
Səh. 61-65

Proqram və dərsliklər haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки о програм и учебниках

T.Əzizov  
Səh. 66-68

MƏKTƏ VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
M.T.Sidqinin pedaqoji fikirləri
Педагогические идеи М.Т.Сидги

M.A.Aslanov
Səh. 69-74

Qəribə pedaqoji əhvalatlar
Странные педагогические истории

N.Günəşli
Səh. 75-76

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать

Səh. 77-78

"Azərbaycan SSR coğrafiyası" dərsliyi haqqında
Об учебнике "География Азербайджанской ССР"

R.Kərimov
Səh. 79-80

№ 6
İçindəkilər


Yeni dərs ilinə nümunəvi hazırlaşmalı
Подготовиться примерно к новому учебному году

Səh. 2-7

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Pedaqoji işin səviyyəsini yüksəltməli
Поднять уровень педагогической работы

N.İsmayılzadə
Səh. 8-20

Kollektivdə əlbir iş-müvəffəqiyyətin rəhnidir
Коллективная совместная работа является ключ к успеху

M.Məmmədov
Səh. 21-24 

Bəzi üzvi maddələrin xarakterik reaksiyalarının tədrisi haqqında
V.Məmmədzadə
Səh. 25-31

Təlimin tərbiyə ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
Связывая обучения и образование с практикой

Z.Səadətov 
Səh. 32-34

Xarici dillərin tədrisində muasir texniki vasitələrdən istifadə edilməsi
Использование современных технических средств при обучении иностранным языкам

F.Ə. Seyidov
Səh. 35-41

ATEİZM MÖVZUSUNDA
Sinifdənxaric məşğələlərdə ateizm tərbiyəsi
Воспитания атеизма внешкольных занятиях

R.Y.Əliyev
Səh. 42-46

Şagirdlərdə materialist dünyabaxışı tərbiyəsi
Материалистическое мировое образование у школьников

O.Əliyev
Səh. 47-50

QABAQCIL MƏKTƏBLƏRİMİZDƏ
Yaradıcı əmək öz bəhrəsini verir
Творческий труд приносит свои плоды

B.Bağırov
Səh. 51-59

Bacarıqlı kollektiv və onun işi
Умелый коллектив и его работа

M.Ə.Əliyev
Səh. 60-66

Müzakirələr, təkliflər, mülahizələr
Təlimin mahiyyəti anlayışına dair
По поводу сути обучения
Səh. 67-74

Qəribə pedaqoji əhvalatlar
Странные педагогические истории
N.Günəşli 
səh.75-76 

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать
Səh. 77-78

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
Səh. 79-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar