95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1964

1964

29 mart 2019, Cümə
99
№ 1
İçindəkilər

Azərbaycan Kommunist Partiyasinin XXVI-ci Qurultayi
Səh.2-5

Sov.İKP MK iyun və dekabr plenumlarınınqərarlarını yerinə yetirək
Böyük kimya yollarında
Ə.Əbdürrəhimov 
səh.6-12

SSRİ tarixi dərslərində Beynəlmiləlçilik tərbiyyəsi 
N.Mirzəyan
səh.13-18

Azərbaycan tarixi dərslərində ateizm tərbiyəsinin bəzi məsələləri
N.R.Mirzəyan  
səh.19-23

İctimaiyyat fənni və əməyə kommunist münasibəti aşılanması
S.Zeynalov 
səh.24-29

Məktəbdə estetik tərbiyənin qoyuluşu
Ə.Ş.Həşimov 
səh.30-34
 
PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Təlim prosesinin mahiyyəti
M.Muradxanov  
səh.35-41

Məktəb və uşaqların inkişafı
L.V.Zankov 
səh.42-44

FƏNLƏRIN TƏDRISI 
Bədii əsərlərin dilinin öyrənilməsinə dair
A.M.Qurbanov
səh.45

Biologiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işləməsi
T.Abdulkərimov 
səh.45-50

İngilis dilində sadə cümlənin öyrənilməsinin bəzi məsələləri
D.Sultanova 
səh.51-55
 
QABAQCIL TƏCRÜBƏ TRIBUNASI
Hər bir müəllimin şərəfli borcu
Z.Dərgahova 
səh.56-59 
 
İşə məsuliyyətlə yanaşdıqda
P.Hüseynova
səh.60-63

Fəhlə gənclər məktəbində
T.İsmayılov 
səh.64-66

Respublika Müəllim Evində
Ə.Heydər oğlu  
səh.67-70 

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Dərslik təlim  tərbiyyə tələbləri səviyyəsində olmalıdır
H.Balıyev
səh.71-73

Faydalı vəsait
Ə.Şükürov 
səh.74

1964 – cü ilin əlamətdar günləri
səh.75-77

№ 2
İçindəkilər

Birliyimiz əbədi və sarsılmazdır
səh.2-4

İkiilliksiz işləmək uğrunda
səh.5-9 

Sov.İKP MK iyun və dekabr plenumlarınınqərarlarını yerinə yetirək
Məktəblilərin ateizm tərbiyəsini qüvvətləndirək
M.B.Zeynalov
səh.10-15

Estetik tərbiyənin mühüm bir sahəsi
M.T.İsazadə 
səh.16-19
  
Kimya və həyat
M.Hacıyev
səh.20-22
 
Tarixi qərardan sonra
Ə.Quluyev
səh.23-24

Onun böyük ideyaları həyata keçirilir
M.İ.Abramov 
səh.25-31
 
PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
RəşidbəƏfəndiyevin pedaqoji - ədəbi fəaliyyəti və irsi haqqında
Prof.M.Mehdizadə
səh.31-40

Böyük pedaqoq və psixoloq
M.Məhərrəmov 
səh.41-45

Qavramanın mənimsəməyə təsiri
N.A.Fərəcov 
səh.46-50

Şagirdlərdə yaradıcılıq fəallığının inkişafı
H.Balamedov  
səh.51

Məktəb və pedaqoji fikir tarixinə dair müşavirə
N.Kazımov 
səh.52-55

Xarici dildə şifahi nitq psixologiyasının xüsusiyyətləri
Ə.N.Quluyev   
səh.56-59
 
FƏNLƏRIN TƏDRISI
Müəllim sinifdə
Ə.Rəcəbov 
səh.60-63

Ekskursiya materialından istifadə etmək təcrübəsindən
Ə.Xudaverdiyeva 
səh.64-67
 
İBTIDAI MƏKTƏB
Möhkəm bünövrə uğrunda
L.L.Gürcüyan 
səh.68-72
 
Texnika dil öyrənməyə xidmət edir
Ə.Quluzadə
səh.73-74
 
TARIXI GÜNLƏR, HADISƏLƏR, ŞƏXSLƏR
Böyük alim Qalileo Qaliley
T.Q.Xasməmmədov  
səh.75-76
 
Elm aləmində unudulmuş coğrafiyaşünas
A.A.Quluyev
səh.77
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
IX sinfin “Ədəbiyyat müntəxabatı” dərsliyi haqqında
Ə.Əliyev
səh.79-80

№ 4
İçindəkilər

Sizə müvəfəqiyyət arzu edirik
səh.2-6
 
Müəllimlərin dahi müəllimi
Ə.Həşimov  
səh.7-10

Azərbaycan Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi qarşısında
Azərbaycan və rus pedaqoji əlaqələrinə dair
C.Əhmədov  
səh.11-15
 
Böyük dil, qüdrətli dil
A.Malinski  
səh.16-18
 
MƏKTƏB – KIMYA – HƏYAT
Şagirdləri dərin bilik və əməli vərdişlərlə silahlandırmalı
R.Əliyev  
səh.19-23

KOMMUNIST TƏRBIYƏSI MƏSƏLƏLƏRI
Gözəlliyi duymaq hissi tərbiyəsi mühim vəzifədir
R.Rəcəbov  
səh.23-28
 
Kitabxana və ateizm tərbiyəsi
Ə.Qurbano
səh.29-32

PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Müqayisə priyomu
N.Kazımov  
səh.33-37
 
Şagirdlərdə əmək təsəvvürlərinin inkişafı
Ş.Ağayev
səh.38-42
 
XALQ MAARIFI PROBLEMLƏRINI MÜZAKIRƏ EDIRIK
Azərbaycan dili tədrisinin bəzi məsələlərinə dair
E.Əlibəyzadə
səh.43-47

FƏNLƏRIN TƏDRISI
Təlimin mühüm vasitəsi
Ş.Mikayılov  
səh.48-52
 
Mütəhərrik oyunlar haqqında
T.Abbasov  
səh.53-56

Düzü düz, əyrini əyri
N.İsmayılzadə 
səh.57-61
 
I sinifdə məsələ həllinin tədrisi metodikasına dair
T.Hüseynov
səh.61-62

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş 
Tərbiyə işlərinin təşkili haqqında
Ə.İmanov  
səh.63-65

Balaca oxuculara böyüədəbiyyat
A.Zeynallı
səh.66-69

MƏKTƏB VƏ AILƏ
Ailədə uşaqların nitq inkişafı
B.Əhmədov  
səh.70-72

TARIXI GÜNLƏR, ŞƏXSLƏR, HADISƏLƏR
Böyük humanist sənətkar
İ.Ömərov  
səh.73-75
 
TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA 
Ədəbi məclis
Ə.Əliyev, M.Əsgərov  
səh.76-80

№ 5
İçindəkilər

Böyük el bayramı
səh.2-6
 
Xalq maarifi coşğun inkişaf yollarında
Prof. M.Mehdizadə
səh.7-16

Xalqımız qarşısında böyük xidmət
Prof. Ə. Seyidov 
səh.17 

Azərbaycanda pedaqoji psixologiyanın inkişaf tarixindən
Ş.Ağayev 
səh.25

Elmi  pedaqoji kadrlarımız
Prof.M.Muradxanov,Y.Talıbov  
səh.30
 
İlk  Rus  müsəlman məktəbi və onun tarixi rolu
X.Məmmədov
səh.36
 
Böyük dostluq seminariyası
F.Seyidov  
səh.41
 
İlk pedaqoji jurnallarımız
Ə.Məmmədov  
səh.46
 
Səadət və xoşbəxtlik ocağında
M.Ə.Əliyev  
səh.51
 
Gələcəyin fəal qurucuları burada yetişir
M.Əliyev
səh.57
 
Mehriban beynəlmiləl qardaşlıq ailəsində
V.V.Konevskaya  
səh.61
 
Deyin, gülün balalar!
M.Qonaqov  
səh.65

Gənc istedadlar artır və çiçəklənir
B.Yunusov  
səh.68
 
Dostluq gülləri
B.Ərkivanlı
səh.72
 
Vahid qardaşlıq ailəsində
S.Şahin  
səh.74
 
Azərbaycan kitabı”
M.Y.Nəcəfov, M.Ə.Müsəddiq
səh.79
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar