95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1964

1964

29 mart 2019, Cümə
184
№ 1
İçindəkilər

Azərbaycan Kommunist Partiyasinin XXVI-ci Qurultayi
XXVI съезд Коммунистической партии Азербайджана
Səh.2-5

Sov.İKP MK iyun və dekabr plenumlarınınqərarlarını yerinə yetirək
Böyük kimya yollarında
Ə.Əbdürrəhimov 
səh.6-12

SSRİ tarixi dərslərində Beynəlmiləlçilik tərbiyyəsi 
Воспитание интернационализму на уроках истории СССР
N.Mirzəyan
səh.13-18

Azərbaycan tarixi dərslərində ateizm tərbiyəsinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы воспитания атеизма в истории Азербайджана
N.R.Mirzəyan  
səh.19-23

İctimaiyyat fənni və əməyə kommunist münasibəti aşılanması
S.Zeynalov 
səh.24-29

Məktəbdə estetik tərbiyənin qoyuluşu
Представления эстетической воспитании в школе
Ə.Ş.Həşimov 
səh.30-34
 
PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Təlim prosesinin mahiyyəti
Суть процесса обучения
M.Muradxanov  
səh.35-41

Məktəb və uşaqların inkişafı
Школа и развитие детей
L.V.Zankov 
səh.42-44

FƏNLƏRIN TƏDRISI 
Bədii əsərlərin dilinin öyrənilməsinə dair
Изучение языка литературных произведений
A.M.Qurbanov
səh.45

Biologiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işləməsi
Самостоятельная работа учеников в преподавании биологии
T.Abdulkərimov 
səh.45-50

İngilis dilində sadə cümlənin öyrənilməsinin bəzi məsələləri
Некоторые задачи изучения простого предложения на английском языке
D.Sultanova 
səh.51-55
 
QABAQCIL TƏCRÜBƏ TRIBUNASI
Hər bir müəllimin şərəfli borcu
Почетный долг каждого учителя
Z.Dərgahova 
səh.56-59 
 
İşə məsuliyyətlə yanaşdıqda
Ответственный подход к работе
P.Hüseynova
səh.60-63

Fəhlə gənclər məktəbində
Рабочий в молодежной школе
T.İsmayılov 
səh.64-66

Respublika Müəllim Evində
Ə.Heydər oğlu  
səh.67-70 

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Dərslik təlim  tərbiyyə tələbləri səviyyəsində olmalıdır
Учебника должен быть на уровне образовательных требований
H.Balıyev
səh.71-73

Faydalı vəsait
Полезные пособия
Ə.Şükürov 
səh.74

1964 – cü ilin əlamətdar günləri
Знаменательные дни 1964 года
səh.75-77

№ 2
İçindəkilər

Birliyimiz əbədi və sarsılmazdır
Наш союз вечен и нерушим
səh.2-4

İkiilliksiz işləmək uğrunda
səh.5-9 

Sov.İKP MK iyun və dekabr plenumlarınınqərarlarını yerinə yetirək
Məktəblilərin ateizm tərbiyəsini qüvvətləndirək
Усилить воспитание атеизма школьников
M.B.Zeynalov
səh.10-15

Estetik tərbiyənin mühüm bir sahəsi
Важное направление эстетического воспитания
M.T.İsazadə 
səh.16-19
  
Kimya və həyat
Химия и жизнь
M.Hacıyev
səh.20-22
 
Tarixi qərardan sonra
После исторического решения
Ə.Quluyev
səh.23-24

Onun böyük ideyaları həyata keçirilir
Его великие идеи воплощаются в жизнь
M.İ.Abramov 
səh.25-31
 
PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
RəşidbəƏfəndiyevin pedaqoji - ədəbi fəaliyyəti və irsi haqqında
О педагогическо-литературной деятельности и наследии Рашидбека Афандиева
Prof.M.Mehdizadə
səh.31-40

Böyük pedaqoq və psixoloq
Великий педагог и психолог
M.Məhərrəmov 
səh.41-45

Qavramanın mənimsəməyə təsiri
N.A.Fərəcov 
səh.46-50

Şagirdlərdə yaradıcılıq fəallığının inkişafı
Развитие творческой активности студентов
H.Balamedov  
səh.51

Məktəb və pedaqoji fikir tarixinə dair müşavirə
Консультация по истории школьной и педагогической мысли
N.Kazımov 
səh.52-55

Xarici dildə şifahi nitq psixologiyasının xüsusiyyətləri
Особенности психологии устной речи на иностранных языках
Ə.N.Quluyev   
səh.56-59
 
FƏNLƏRIN TƏDRISI
Müəllim sinifdə
Учитель в классе
Ə.Rəcəbov 
səh.60-63

Ekskursiya materialından istifadə etmək təcrübəsindən
Опыт использования материала из екскурсии
Ə.Xudaverdiyeva 
səh.64-67
 
İBTIDAI MƏKTƏB
Möhkəm bünövrə uğrunda
Для прочного фундамента
L.L.Gürcüyan 
səh.68-72
 
Texnika dil öyrənməyə xidmət edir
Техника служит для изучения языков
Ə.Quluzadə
səh.73-74
 
TARIXI GÜNLƏR, HADISƏLƏR, ŞƏXSLƏR
Böyük alim Qalileo Qaliley
Великий ученый Галилей Галилей
T.Q.Xasməmmədov  
səh.75-76
 
Elm aləmində unudulmuş coğrafiyaşünas
Забытый географ в мире науки
A.A.Quluyev
səh.77
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
IX sinfin “Ədəbiyyat müntəxabatı” dərsliyi haqqında
Об учебнике IX класса "Литература"
Ə.Əliyev
səh.79-80

№ 4
İçindəkilər

Sizə müvəfəqiyyət arzu edirik
Мы желаем Вам успехов
səh.2-6
 
Müəllimlərin dahi müəllimi
Гениальный учитель учителей
Ə.Həşimov  
səh.7-10

Azərbaycan Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi qarşısında
Azərbaycan və rus pedaqoji əlaqələrinə dair
О педагогических отношениях между Азербайджаном и Россией
C.Əhmədov  
səh.11-15
 
Böyük dil, qüdrətli dil
Великий язык, могучий язык
A.Malinski  
səh.16-18
 
MƏKTƏB – KIMYA – HƏYAT
Şagirdləri dərin bilik və əməli vərdişlərlə silahlandırmalı
Вооружить учеников с глубокими знаниями и практическими навыками
R.Əliyev  
səh.19-23

KOMMUNIST TƏRBIYƏSI MƏSƏLƏLƏRI
Gözəlliyi duymaq hissi tərbiyəsi mühim vəzifədir
Ощутить красоту важная задача воспитание чувство
R.Rəcəbov  
səh.23-28
 
Kitabxana və ateizm tərbiyəsi
Библиотека и воспитание атеизма 
Ə.Qurbano
səh.29-32

PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Müqayisə priyomu
Прием сравнения
N.Kazımov  
səh.33-37
 
Şagirdlərdə əmək təsəvvürlərinin inkişafı
Развитие трудовых идей у учеников
Ş.Ağayev
səh.38-42
 
XALQ MAARIFI PROBLEMLƏRINI MÜZAKIRƏ EDIRIK
Azərbaycan dili tədrisinin bəzi məsələlərinə dair
По некоторым вопросам преподавания азербайджанского языка
E.Əlibəyzadə
səh.43-47

FƏNLƏRIN TƏDRISI
Təlimin mühüm vasitəsi
Важное  средство оучения
Ş.Mikayılov  
səh.48-52
 
Mütəhərrik oyunlar haqqında
О живых играх
T.Abbasov  
səh.53-56

Düzü düz, əyrini əyri
N.İsmayılzadə 
səh.57-61
 
I sinifdə məsələ həllinin tədrisi metodikasına dair
В  I классе методология решения задач
T.Hüseynov
səh.61-62

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş 
Tərbiyə işlərinin təşkili haqqında
Об организации воспитательной работы
Ə.İmanov  
səh.63-65

Balaca oxuculara böyüədəbiyyat
Отличная литература для маленьких читателей
A.Zeynallı
səh.66-69

MƏKTƏB VƏ AILƏ
Ailədə uşaqların nitq inkişafı
Развитие речи детей в семье
B.Əhmədov  
səh.70-72

TARIXI GÜNLƏR, ŞƏXSLƏR, HADISƏLƏR
Böyük humanist sənətkar
Великий гуманистический мастер
İ.Ömərov  
səh.73-75
 
TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA 
Ədəbi məclis
Литературный совет
Ə.Əliyev, M.Əsgərov  
səh.76-80

№ 5
İçindəkilər

Böyük el bayramı
Великий народный праздник
səh.2-6
 
Xalq maarifi coşğun inkişaf yollarında
Народное образование  на путях бурного развития 
Prof. M.Mehdizadə
səh.7-16

Xalqımız qarşısında böyük xidmət
Большая услуга перед народом
Prof. Ə. Seyidov 
səh.17 

Azərbaycanda pedaqoji psixologiyanın inkişaf tarixindən
Из истории развития педагогической психологии в Азербайджане
Ş.Ağayev 
səh.25

Elmi  pedaqoji kadrlarımız
Наши научно-педагогические кадры
Prof.M.Muradxanov,Y.Talıbov  
səh.30
 
İlk  Rus  müsəlman məktəbi və onun tarixi rolu
Первая русско-мусульманская школа и ее историческая роль
X.Məmmədov
səh.36
 
Böyük dostluq seminariyası
Большая дружеская семинария
F.Seyidov  
səh.41
 
İlk pedaqoji jurnallarımız
Наши первые педагогические журналы
Ə.Məmmədov  
səh.46
 
Səadət və xoşbəxtlik ocağında
M.Ə.Əliyev  
səh.51
 
Gələcəyin fəal qurucuları burada yetişir
M.Əliyev
səh.57
 
Mehriban beynəlmiləl qardaşlıq ailəsində
В братском международном семье 
V.V.Konevskaya  
səh.61
 
Deyin, gülün balalar!
Говорите,смейтесь,ребята!
M.Qonaqov  
səh.65

Gənc istedadlar artır və çiçəklənir
Молодые таланты растут и процветают
B.Yunusov  
səh.68
 
Dostluq gülləri
Цветы дружбы
B.Ərkivanlı
səh.72
 
Vahid qardaşlıq ailəsində
В едином братском семье
S.Şahin  
səh.74
 
Azərbaycan kitabı”
"Книга Азербайджана"
M.Y.Nəcəfov, M.Ə.Müsəddiq
səh.79
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar