95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1962

1962

29 mart 2019, Cümə
201
№ 1
İçindəkilər 

Dərsə diqqət artırmalı
Повысить внимание на занятия
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sov İKP XXII qurultayının qərarları və pedaqoji elmin vəzifələri
Решения XXII съезда Советского Союза и задачи педагогической науки
N.G.Qonçarov
Səh.6-24

İnternat-məktəblərdə özünəxidmətin təşkili haqqında
Об организации самообслуживания в школах-интернатах
Saleh Məcidov
Səh.25-31

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Dərnəklərdə şagirdlərin əmək tərbiyəsi haqqında 
О трудовом воспитании учащихся в кружсках
Məcid Babayev
Səh.32-34

İbtidai siniflərdə şagirdlərin ateist tərbiyəsi təcrübəsindən
Воспитание атеизма учащихся начальных классов
E.Əliyeva
Səh.35-40

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Coğrafi termin və adların mənimsədilməsi  metodikası və bəzi coğrafi adların mənşəyi
Метод получения географических терминов и названий и происхождение некоторых географических названий
Fridun Əhmədov
Səh.41-48

Məktəb ədəbiyyat kabinəsinin vəzifələri və təşkili yolları
Задачи и организация литературных кабинетов школы
Ə.Qarabağlı
Səh.49-57

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Müəllim və ailə 
Учитель и семья
Q.M.Məmmədov 
Səh.58-67

V.İ.Leninin “Tərcümeyi-halı” Azərbaycan dilində
"Биография" В.И. Ленина на азербайджанском языке
Nəriman Məmmədzadə, Arif Məmmədzadə
Səh.68-75
№ 2
İçindəkilər 

Kommunistlərlə bitərəflər ittifaqı namizədlərinə səs verək
Давайте голосовать за объединение кандидатов с коммунистами
Səh.1-5

Sabirin güzgüsü 
Зеркало Сабира
Mir Abbas Aslanov 
Səh.6-18

PEDAQOGİYA TARİXİ 
Bakı kommunasının maarif və mədəniyyət sahəsindəki tədbirləri tarixinə dair
Об истории событий в области образования и культуры Бакинской Коммуны
İ.Müslümov
Səh.19-28

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Əli Bayramlı istilik-elektrik stansiyasına ekskursiya təşkil etmək təcrübəsindən
Опыт экскурсии на ТЭЦ Али Байрамлы
Niyazi Haciyev
Səh.29-37

Elmi-ateizm tərbiyəsində əyanilik
Наглядность в научно-атеистическом воспитании 
F.Mirzəxanov
Səh.38-41

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai məktəbdə yazı və hüsnxət təlimi medtodikasının bəzi məsələləri
Некоторые вопросы методики правописания и письменности в начальной школе 
A.Abdullayev
Səh.42-52

Orta məktəblərdə tarix dərslərində Sov İKP XXII qurultayı materiallarından istifadə edilməsi 
Использование материалов XXII съезда Советского Союза на уроках истории в общеобразовательных школах
Ə.Şahmirov
Səh.53-61

Xarici dillərin tədrisinə dair beynəlxalq seminarın yekunları haqqında 
Об итогах международного семинара по преподаванию иностранных языков
F.Seyidov 
Səh.62-69

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Faydalı əsər
Səh.70-74

“Psixologiya ocerkləri”
"Психологические очерки
Ə.Haşımov, M.Həmzəyev
Səh.75-79
№ 3
İçindəkilər 

Sov.İKP MK plenumunun qərarlarını yerinə yetirək
Выполним решения пленума ЦК КПСС

Səh.1-5

Maarifin, məktəbin böyük carçısı
Zaman Məmmədov, Tofiq Hacıyev
Səh.6-13

Pedaqoji məsələlər
Yuxarı siniflərdə oxuyan pionerlərdə əxlaq və kommunist şüuru tərbiyəsi haqqında
О нравственном и коммунистическом сознании у пионеров высших классов
L.P.Lapteva
Səh.14-23

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sadə cəbr əməllərinin mənimsənilməsi psixologiyası haqqında
Z.M.Mehdizadə
Səh.24-30


IV sinif şagirdlərinin yaradiçi fəaliyyətində təxəyyülün təfəkkürlə qarşılıqlı əlaqəsi məsələsinə dair
О взаимодействии воображения с мышлением в творческой деятельности учащихся IV класса

Ə.Ə.Əlizadə
Səh.31-40


MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Əmək və istehsalat təliminin təşkili təcrübəsindən
Опыт организации трудового и производственного обучения

Süleyman Zeynalov
Səh.41-49


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Tarix dərslərində kommunist şüurluluğu tərbiyəsi
Воспитание коммунистического сознания на уроках истории

A.T.Kinkulkin
Səh.50-60


Ali riyaziyyat elementlərinin orta məktəb proqramına daxil edilməsinin bəzi xarakterik xüsusiyyətləri haqqında
Некоторые особенности элементов высшый математики включенные в программу средней школы

Məhiyəddin Zeynalov
Səh.61-69


Azərbaycan və erməni atalar sözü və məsəllərində ümumi cəhətlər
Общие понятия в азербайджанских и армянских пословицах и поговорках

Y.Arustamyan
Səh.70-72


MƏSLƏHƏT
Məktəb və müəllim təcrübəsini öyrənmək və ümumiləşdirmək haqqında
Об обучении и обобщении школьного и педагогического опыта

Səh.73-83
№ 4
İçindəkilər
 
Böyük bayram 
Большой праздник

Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sov.İKP XXII qurultayı ilə əlaqədar olaraq xalq maarifi orqanlarının və məktəblərin vəzifələri haqqında 
M.Mehdizadə
Səh.6-25


Dərsin səmərəli təşkilində Lipetsx müəllimlərinin təcrübəsi
Опыт Липетских учителей в эффективной организации урока

Səh.26-34

İnternat-məktəblərdə ev tapşırıqlarının verilməsi təcrübəsindən
Об организации предоставления домашних заданий в школах-интернатах

M.Ağayev
Səh.35-41


M.Ə.Sabirin sənətkarlığı
Искусство М.А. Сабира

Nazim Axundov
Səh.42-48


PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Zaqafqaziya respublikaları psixoloqlarının III konfransı 
III конференция психологов Закавказской республики

M.Məhərrəmov 
Səh.49-56


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Coğrafiyanın tədrisində bədii ədəbiyyatdan istifadə məsələsinə dair
Об использовании художественной литературы в преподавании географии

M.Zülfüqarov
Səh.57-61


Səkkizillik məktəbin V-VI siniflərində lirik və satirik şerlərin tədrisi haqqında 
О преподавании лирических и сатирических стихов в V-VI классах восьмилетних школ

M.Seyidov 
Səh.62-65


Ədədlərin bölünmə qabiliyyəti və onun əsaslandırılması
Разделение способности чисел и его обоснование

Ç.Məmmədov
Səh.66-72


Coğrafiya dərslərində kino-filmlərdən istifadə edilməsi haqqında
Об использовании кино-фильмов на уроках географии

İ.S.Osmanov
Səh.73-76


Azərbaycan SSR maarif işçiləri fəallarının müraciəti
Обращение активистов просветителей Азербайджанской ССР

Səh.77-80
№ 5
İçindəkilər

Şanlı 40 il
Славные 40 лет
E.Qafarov
Səh.1-7

Kirovabad pioner təşkilatı 40 ildə
Кировабадской пионерской организация - 40 лет
Ə.Cəfərov
Səh.8-15

Məktəb komsomol və pioner təşkilatının işnin yeni tələblər səviyəsinə 
T.Əfəndiyev 
Səh.16-25

Böyük satirikin 100 illiyi
100-летие великого сатирика
Səh.26-30

Böyük vətəndaş
Великий гражданин
K.Talıbzadə 
Səh.31-40

M.Ə.Sabirin təlim-tərbiyə haqqındakı fikirləri
Учебно-воспитательные мысли М.А.Cабира
Ə.Seyidov
Səh.41-49

M.Ə.Sabir və gəncliyin tərbiyəsi
М.А.Cабир и воспитание молодежи
C.Əhmədov 
Səh.50-56

“Hophopnamə”nin nəşri tarixindən
Səh.57-61

PEDAQOJİ  MƏSƏLƏLƏR
İnternat-məktəblərdə təlim-tərbiyə işlərinin  bəzi əsas məsələləri haqqında
О некоторых важных вопросах учебно-воспитательной работы в школах-интернатах
X.Şahmuradov
Səh.62-68

Məktəbimizin ailə ilə apardığı iş təcrübəsindən
Из опыта рабоы проведенных с нашей школой и семьями  
S.İmanov 
Səh.69-72

Pioner və məktəblilərin yay sağlamlığı və xalq maarifi orqanlarının vəzifələri
Летние здоровья пионеров и школьников и обязанности органов народного образования 
M.Mirzəliyev
Səh.73-77 

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
“Ifadə yazı mətnləri”haqqında mülahizələr
Ə.İbrahimov 
Səh.78-79
№ 6
İçindəkilər

Əmək və istehsalat təliminə diqqəti artırmalı
Повышенное внимание к труду и производственному обучению
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
A.S.Makarenko uşaq oyunları haqqında
А.Макаренко о детских играх
M.Muradxanov
Səh.6-16

Lipetsk müəllimlərin iş təcrübəsinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans
Научно-практическая конференция посвященная опыту преподавателей г. Липецка
M.Ə.Əliyev
Səh.17-28

Kənd məktəblərində şagirdlərin istehsalat təlimi prosesində qabaqcıl kompleksli mexanikləşdirmə briqadalarının təcrübəsini öyrənmələri
Изучение опыта передовых комплексных механизационных бригад в процессе обучения учащихся в сельских школах
R.Şaxnovic
Səh.29-33

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Elmi dünyagörüşünün yaradılması
Создание научного мировоззрения
R.M.Rəsulov
Səh.34-42

PEDAQOGİKA TARİXİ 
S.M.Qənizadənin həyatı və pedaqoji fəaliyyəti haqqında 
О жизни и педагогической деятельности С.Ганизаде
Xeyrulla Məmmədov
Səh.43-51

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Səkkizillik məktəblərin ədəbiyyat proqramı haqqında qeydlər
Заметки по программе литературе восьмилетних школ  
Mir Abbas Aslanov
Səh.52-57

Sonsuz azalan həndəsi silsilənin sahə və həcm hesablanmalarına tətbiqi
Ə.C.Həsənov, H.M.Məmmədov
Səh.58-73

Sov.İKP XXII qurultayı materiallarını öyrənən müəllimlərə kömək
Q.R.Ağayev
Səh.74-82

№ 7
İçindəkilər 

Müəllimlərin avqust rayon müşavirələrini mütəşəkkil keçirək
Организовать августовские районные собрания учителей
Səh. 1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Lipetsk vilayət müəllimlərinin iş təcrübəsinə əsasən bakı şəhər müəllimlərinin təcrübə mübadiləsinə həsr edilmiş müşavirə
Консультация по обмену опытом учителей города Баку на основе опыта учителей Липецкой области
Səh. 6-21

Axşam umumtəhsil orta məktəblərində tərbiyə işlərinə dair
В вечерных общеобразовательных средних школах по воспитательной работе
A.Kərimov
Səh. 22-30

Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsində fərdi yanaşma təcrübəsindən
Из личного опыта нравственного воспитания студентов
S.Axundov
Səh. 31-37

PEDAQOGİKA TARİXİ
Görkəmli maarif xadimi Səfərli Vəlibəyov 
Выдающийся педагог Сафарли Валибеков
Ə.Bağırov
Səh. 38-49

Məktəb Təcrübəsi
Vartaşenlilərin iş təcrübəsini öyrənməli
Изучите опыт работы варташенов
C.Cavadlı
Səh. 50-57

"Məktəb həyatı"
"Школьная жизнь"
Ə.Əkbərov
Səh. 58-60

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Üzvi kimyadan biliyin möhkəmləndirilməsi və təkrarı zamanı şagirdlərin müstəqil işləri
V.Məmmədzadə
Səh. 61-70

O, zövqü əməlindən, mükafatı vicdanından almışdır
M.Ə.Tahirli
Səh. 71-79
№ 8
İçindəkilər 

Məktəblilərin tərbiyə işlərini gücləndirək
Усилить дисциплину школьников

Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sov.İKP XXII qurultayının qərarları ilə əlaqədar pedaqoji təbliğatı genişləndirməli
Расширить педагогическую пропаганду по решениям XXII съезда КПСС

Səh.6-7

Orta məktəb şagirdlərində dialektik-materialist dünyagörüşünün təşəkkül edilməsi
Установление диалектико-материалистического мировоззрения у учащихся средних школ

A.Q.Abbaszadə
Səh.8-14


Şagirdlərin politexnik təlimi haqqında
О политехнического обучения учащихся

M.A.Jidelov
Səh.15-28


Məktəbdə tərbiyə işinin üsulları haqqında 
О методах воспитании в школе

B.M.Tsensiper
Səh.29-35


Məktəblərdə tərbiyəvi işi müasir tələblər səviyyəsinə qaldırmalı
Повышение воспитательной работы в школах должно соответствовать современным требованиям

R.A.Balayan
Səh.36-45


MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Tədris-təcrübə sahəsində kənd təsərrüfatı əməyinin təşkili təcrübəsindən 
Опыт организации сельскохозяйственного труда в сфере педагогической практики

Süleyman Zeynalov
Səh.46-58


Şüurlu intizam tərbiyəsində sinif rəhbərinin iş təcrübəsindən
Опыт классного руководителя в сознательной дисциплине воспитания 

R.Məmmədova
Səh.59-64


№ 9
İçindəkilər 
Elmlərin əsasının tədrisinə diqqəti artırmalı
Необходимо повысить внимание к преподаванию основ наук
Səh. 1-5

AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLİ DRAMATURQU VƏ FİLOSOFU M.F.AXUNDOVUN ANADAN OLMASININ 150 İLLİYİ QARŞISINDA
M.F.Axundovun dramaturgiyası 
Драматургия М.Ф.Ахундова
M.A.Bağırov
Səh. 6-16

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Dərsin səmərəliliyini artıqrmaq yolları 
Пути повышения эффективности урока
B.P.Yesipov
Səh. 17-24 

Günü uzadılmış qruplarda ev tapşırıqlarının icrası təcrübəsindən
Опыт выполнения домашних заданий в группах продленного дня
A.İsmayılov
Səh. 25-32

Azərbaycan uşaq tərbiyə idarələri tarixindən
Из истории детских воспитательных учреждений Азербайджана
A.Ağayeva
Səh. 33-41

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Sov.İKP XXII qurultayının qərarları ilə əlaqədar olaraq ədəbiyyat müəllimlərinin vəzifələri haqqında 
Об обязанностях учителей литературы в связи с решениями XXII съезда КПСС
Y.Qarabağlı
Səh. 42-52

Böyük xalqın qəhrəmanlıq tarixindən 
Из героической истории великого народа
N.Əlizadə
Səh. 53-62

IV sinifdə tarixin tədrisində ölkəşunaslıq materialından istifadə edilməsi haqqında
Об использовании материалов страноведении в обучении истории четвертого класса
N.Paşayev
Səh. 63-72

Riyaziyyatın təlimi prosesində şagirdlərin fəallaşdırılası
Активация студентов в процессе обучения математике
S.A.Xaciyan
Səh. 73-80

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Bir dərslik haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки об одной учебнике
H.Fərzəlibəyli
Səh. 81-83

№ 10
İçindəkilər 

Böyük Oktyabrın bayrağı altında
Под флагом Великого Октября

Səh.1-5

Böyük vətənpərvər, ölməz sənətkar 
Великий патриот, бессмертный ремесленник

M.Quluzadə 
Səh.6-15


M.F.Axundovun pedaqoji görüşləri
Педагогические встречи М.Ф.Ахундова

Ə.Y.Seyidov
Səh.16-24


M.F.Axundovun psixologiyaya dair fikirləri haqqında 
Мысли М.Ф. Ахундова о психологии

M.Məhərrəmov
Səh.25-32


M.F.Axundov əsərlərinin bədii xüsusiyyətlərinin tədrisi  təcrübəsindən
Из опыта преподавания художественных особенностей произведений М.Ф.Ахундова

C.Əhmədov
Səh.33-41


Orta və ali məktəblərimizdə M.F.Axundov irsinin təbliği məsələsinə dair
О пропаганде наследия М.Ф.Ахундова в наших средних школах и высших учебных заведениях

Ə.Musayev
Səh.42-49


PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Gənclər arasında pedaqoji təbliğat
Педагогическая пропаганда среди молодежи

Ş.S.Ağayev 
Səh.50-54


Məktəb və müəllimlərin qabaqcıl təcrübələrinin necə öyrənməli və ümumiləşdirməli 
Как выучить и обобщить передовой опыт школ и учителей
Ş.Varduni 

Səh.55-61


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Respublika məktəblərində kimya tədrisinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq yolları
Состояние химии в школах республики и пути ее улучшения

E.Abdullayev 
Səh.62-67


Birinci sinifdə ölçülərin tədrisi 
Ə.Zərgərli
Səh.68-72


Azərbaycan və rus dili cümlələrində  sözlərin sırasının müqayisəsi və onun rus məktəblərində Azərbaycanca cümlə qurmaq vərdişlərinin aşılanmasında rolu 
İ.Bayramov
Səh73-80

№ 11
İçindəkilər 

Noyabr plenumunun qərarlarını dərindən öyrənməli
Глубоко учиться на решениях ноябрьского пленума

Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Ali təhsil üzrə beynəxalq simpozium 
Международный симпозиум по высшему образованию

M.Muradxanov
Səh.6-13


Tədris əməyi haqqında
Ə.Əkbərov
Səh.14-23


Pioner təşkilatının pedaqoji problemləri
Педагогические проблемы пионерской организации

F.F.Korolev  
Səh.24-35


İBTİDAİ MƏKTƏB
II sinifdə ana dilindən nitq inkişafı məsələlərinin təşkili təcrübəsindən
Из опыта организации речевого развития на родном языке во II классе

N.İsmayılzadə
Səh.36-48


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Fizika tədrisinin həyatla əlaqələndirilməsi məsələsinə dair
Səh.49-60

İfadəli oxu metodikasının bəzi məsələləri haqqında 
О некоторых вопросах метода выразительного чтения 

Mir Abbas Aslanov 
Səh.61-69


Səkkizillik  məktəblərin “Ədəbiyyat”proqramı yenidən işlənməlidir 
Восьмилетняя школьная программа «Литература» должна быть переработана
Ç.Məmmədov
Səh.70-71


Nöqsanlı bir proqram haqqında
Об одной дефектной программе
Z.Səmədov 
Səh.72-73


III növ təyini söz birləşməsinin tədrisinə dair 
Ş.Yusifli
Səh.74-77


TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Bir metodik vəsait haqqında
Об одном методическом средстве

F.Nəbiyev 
Səh.78-79


№ 12
İçindəkilər

Şagirdlərin sağlam, estetik tərbiyəsi uğrunda
Для здорового, эстетического воспитания учеников
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Siyasi biliklərin əsasları kursunun öyrənilməsi prosesində kommunnist əqidəsi yaradılması
Формирование коммунистического мнения в процессе изучения основ политического познания
O.E.Vayner
Səh.6-16


Lipetsk müəllimlərinin iş təcrübəsindən mece istifadə edirik
Как мы используем опыт роботы Липецких учителей
Heybulla Balamedov
Səh.17-21


İnternat-məktəbdə qız və oğlanların dostluq və yoldaşlıq tərbiyəsi təcrübəsindən
Из опыта дружбы и общения девочек и мальчиков в школе-интернате
A.M.Atayan
Səh.22-29


PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
IX sinifdə loqarifmalar mövzusunun mənimsənilməsi psixologiyası 
Психология овладение темы логорифмы в IX классе
Z.M.Mehdizadə
Səh.30-42


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Ədəbiyyatdan yüksək keyfiyyətli sabit proqramlar yaradılmalıdır
Должны созданы высококачественные стабильные программы  по литературе
Səh.43-59

Yerin forması, hərəkəti və  dərəcə toru bəhsi üzrə dərsin təşkili 
M.Zülfüqarov
Səh.60-69


Xarici dil dərslərində şagirdlərin fəallaşdırılması
Активизация студентов на уроках иностранного языка
Moşuq Haqverdiyev
Səh.70-79
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar