95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1961

1961

29 mart 2019, Cümə
162
№ 7
İçindəkilər

Böyük qələbələrə, işıqlı gələcəyə çağırış
səh.1-4

Yeni dərs ilini mütəşəkkil qarşılayaq
səh.5-10

Sovet xalqlarının böyük yazıçısı
K.Talıbzadə
səh.11-21

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tərbiyədə nikbinlik prinsipi
M.Muradxanov
səh.22-28

İnternat məktəblər yüksək tipli yeni təlim-tərbiyə ocagıdır
M.Məmmədov
səh.29-40

Şagirdlərin əmək tərbiyəsində özünəxidmət ilk mərhələdir
Ə.Nemətov
səh.41-43

Məktəbyanı internatda tərbiyəvi işləri necə təşkil edirəm
A.Əzimov
səh.44-46

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
5-ci sinifdə botanika dərslərində şagirdlərə elmi-ateizm tərbiyəsinin aşılanması
Q.Əliyev
səh.47-54

İbtidai məktəbdə şagirdlərin ana dilindən fəallaşdırılması təcrübəsindən
N.İsmayılzadə
səh.55-63

I-IV siniflərin oxu dərslərində yoldaşlıq və dosdluq tərbiyəsi təcrübəsindən
M.Fətəliyev
səh.64-66

Orta və böyük qrup uşaqları ilə ekskursiyanın təşkili və keçirilməsi təcrübəsindən
S.Agayev
səh.67-71

I sinifdə naturadan rəsmin tədrisinə dair
K.Səttarova
səh.72-78

Yeni kitablar
səh.79
№ 8
İçindəkilər


"Azərbaycan SSR-də məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və xalq maarifi sistemini daha da inkişaf etdirmək haqqında" Azərbaycan SSR qanununun yerinə yetirilməsi gedişi barəsində Azərbyacan SSR Ali Sovetinin qərarı
səh.1-6

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin yeddinci sessiyası
səh.7-24 

Məktəblərimiz yeni vəzifələr qarşısında
səh.25-29

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Məktəblərdə ictimai-faydalı əmək məşgələlərinin keçirilməsi haqqında 
R.Dərziyeva
səh.30-38

Xarici dillərin təlimində beynəlmiləlçilik tərbiyəsinə dair 
Y.Talıbov
səh.39-45

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai məktəbdə şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişaf etdirilməsi haqqında 
A.Abdullayev
səh.46-54

Azərbaycan tarixi vəsaitindəki istilahların öyrənilməsinə dair məsləhətlər
Ə.Şükürzadə
səh.55-60

Uşaqları ateizm ruhunda tərbiyə etməli
R.Hüseynov
səh.61-73

İşıqlı yollarla
C.Cavadlı 
səh.74-81

Yeni kitablar
səh.82-83
№ 9
İçindəkilər

Azərbaycan kommunist partiyasının xxv qurultayı qərarlarını yerinə yetirək 
səh.1-6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Əməli işlər və əmək dərslərinin tədrisi metodikasına dair
səh.7-15

Gənc pionerin birinci yaş dərəcəsi üzrə aparılan iş təcrübəsindən 
T.N.Kondraşenko
səh.16-19

İnternat məktəblərdə şagirdlərin saglamlıgına təsir edən bəzi amillər haqqında 
İ.Musayev
səh.20-26

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Böyük xalq şairi M.Ə.Sabirin bədii irsini dərindən öyrənək və gənc nəslə ləyaqətlə təmsil edək
R.Rəsullu
səh.27-30

Cografiya dərslərində şagirdlərin fəallıgını artırmaq haqqında
M.Zülfüqarov
səh.31-34

Şifahi vurma üsullarının öyrədilməsi təcrübəsindən
İ.Həsənov 
səh.35-39

Tarix-ölkəşünaslıq ekskursiyası şagirdlərin kommunist tərbiyəsi vasitələrindən biridir
N.Paşayev
səh.40-45

Şagirdlərdə ifadəli qiraət bacarıgı və vərdişlərinin tərbiyə edilməsi təcrübəsindən
A.Naibova
səh.46-49

V sinifdə "Nisbət şəkilçiləri" mövzusunu necə təkrar edirəm
R.Həsənov
səh.50-54 

Cografiya tədrisində ateizm tərbiyəsi
H.Qədirov
səh.55-59

Mənsubiyyət kateqoriyası haqqında 
İ.Əfəndiyev
səh.60-70

Yanar ürək
Ə.Əliyev
səh.71-82

Yeni kitablar
№ 10
İçindəkilər

Qurultayın qərarlarını yerinə yetirək 
Səh.1-6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Kommunist partiyası proqramında kommunist əxlaqı tərbiyəsi məsələləri
M.Muradxanov
Səh.7-16

Kommunist cəmiyyəti adamlarını tərbiyələndirməli
Səh.17-28

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Moskva və Leninqrad şəhərlərinin bəzi fəhlə gənclər məktəblərinin iş təcrübəsindən
Ə.İmanov
səh.29-33

Məktəbdə əxlaqi mövzularda disputların keçirilməsi təcrübəsindən
A.Rəhimov
Səh.34-36

Pambıqyıgan maşına ekskursiya
Ə.Xudaverdiyev
Səh.37-42

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
V-VIII siniflərdə ədəbi janr anlayışının verilməsinə dair
Ş.Mikayılov
Səh.43-51 

Rəqsi hərəkətin texnikada rolu və tədrisi haqqında 
Ə.Əhmədov 
Səh.52-59

Məktəbyanı sahələri həmişəyaşıl bitkilərlə yaşıllaşdıraq
M.Əlizadə
Səh.60-67

Azərbaycan xalq mütəhərrik oyunları haqqında
H.Agayev
Səh.68-72

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
IV sinfin”Azərbaycan dili ”dərsiliyi haqqında bəzi qeydlər
Y.Kərimov
Səh.73-76

Yeni kitablar
Səh.77
№ 11
İçindəkilər


Kommunist tərbiyəsiənə diqqəti artırmalı  
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR 
Proletar beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsinin təsirli vasitəsi
T.Əfəndiyev
Səh.6-19 

Məktəb komsomol təşkilatlarının yuxarı sinif şagirdləri arasında apardıgı ideya-siyasitərbiyə işi haqqında
S.Şəfiyev
Səh.20-26

Qabaqcıl pedaqoji təcrübə məktəbləri
A.İ.Mojayev
Səh.27-36

PEDAQOGİKA TARİXİ
Nəcəfbəy Vəzirovun köhnə məktəb və köhnə tərbiyə əleyhinə mübarizəsi
Səh.37-44

M.V.Lomonosovun anadan olmasının 250 illiyi
Lomonosov və vətən elmi
A.Verdizadə
Səh.45-52

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Riyaziyyatdan bəzi mövzuların tədrisində modelləşdirmə haqqında
Ə.Süleymanov

Səh.53-58

ııı nömrəli növbəli fəhlə gənclər məktəbində fizika və riyazziyat müəllimlərinin iş təcrübəsindən
S.İmamzadə
Səh.59-62

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Neft buruguna ekskursiya 
T.Xasməmmədov, S.Osipov 
Səh.63-70

M.Ə.Sabirin yubileyinə məktəblərdə necə hazırlaşmalı
Ə.Rəcəbov
Səh.71-76

Yeni kitablar
Səh.77-78
№ 12
İçindəkilər


Şagird kollektivinə diqqəti artırmalı 
Səh1-5

Kolxozda, sovxozda şagird istehsalat briqadası haqqında əsasnamə
Səh.6-12

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlimdə şagirdlərin müstəqil işləri onların əqli və praktik fəallıgnı artırmagın yollarından biridir
N.Kazımov
Səh.13-21

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sov.İKP.Proqramında əməyə psixoloji cəhətdən hazırlıq məsələləri
Ş.S.Agayev
Səh.22-30

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Orta məktəb üçün riyaziyyatdan bəzi əyani vəsait haqqında
T.S.Mkasakanov
Səh.31-35

IV sinifdə məsələ həlli təcrübəsindən
M.Seyidov
Səh.35-39 

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Orta məktəbdə M.Ə.Sabirin yaradıcılıgını dərindən öyrənməli
A.Babayev
Səh.40-49

III sinifdə ana dilindən nitq inkişafı məşgələlərinin  təşkili təcrübəsindən
N.İsmayılzadə
Səh.50-62

Rəsm dərslərində şəkil repreduksiyalarını şagirdlərə necə nümayiş etdirməli
M.T.İsazadə
Səh.63-67

N.B.Vəzirovun darvinizmə dair bəzi fikirləri
H.Fərzəlibəyli
Səh.68-71

1961-ci ildə “Azərbaycan məktəbi”jurnalında nəşr edilmiş materiallar
Səh.72-75

Yeni kitablar
Səh.76
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar