95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1960

1960

29 mart 2019, Cümə
115
№ 1
İçindəkilər


İdeoloji partiyanın mühüm partiya sənədi
səh.1

A.P.Çexovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətiləR
Rus xalqının iftixarı
M.Bagırov
səh.6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Eyni vaxtda bir neçə sinifdə aparılan işin təşkili
Y.Zeynalov
səh.16

Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi təlim və tərbiyənin rəhbər əsasıdır
S.Şapovalenko,P.Atutov
səh.23

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Kəsr kursunun mənimsənilməsində qavrayışın rolu
Z.Mehdizadə
səh.33

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai məktəbdə inşa yazılar haqqında
Y.Kərimov
səh.41

Özünəxidmət işi yaxşı təşkil edilmişdir
X.Məmmədov
səh.47

Radio-elektronika və fizika təcrübələrinin nümayişi
L.Qoldşteyn
səh.50

Yaşıllıqlar və onların qorunması
V.Quliyev
səh.59

Elektrotexnika və radiotexnika praktikumlarının öyrədilməsi təcrübəsindən 
H.Agaverdiyev
səh.62

Həyat səhifələri
S.Məmmədov
səh.70

Yeni kitablar
səh.77
№ 2
İçindəkilər

Azərbaycan kommunist partiyasının XXIV qurultayı
səh.1

AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASININ VƏ RESPUBLİKADA SOVET HAKİMİYYƏTİ QƏLƏBƏSİNİN 40 İLLİYİ QARŞISINDA
Azərbaycan zəhmətkeşlərinin sovet hakimiyyəti ugrunda apardıgı mübarizə tarixindən
N.Əlizadə
səh.6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Yeni şəraitdə məktəblərin işinin bəzi yekunları haqqında
R.Balayan
səh.18

Şagirdlərin ictimai-faydalı əməyi tərbiyə məqsədlərinə xidmət etməlidir
M.Muradxanov
səh.29

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin təxəyyül fəaliyyətində analiz və sintezetmə bacarıgının inkişaf xüsusiyyətləri haqqında
Ə.Əlizadə
səh.37

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
VI-VII-ci siniflərdə fizikadan labaratoriya işlərinin təşkili və keçirilməsi haqqında 
S.İmamzadə
səh.46

Cografiya meydançasında şagirdlərin işini təşkil etmək təcrübəsindən
İ.Rəhimov
səh.53

Kimya dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərini necə təşkil edirəm
M.Bəşirov
səh.56

İctimai-faydalı əməkdə şagird kollektivinin tərbiyəsi təcrübəsindən
K.Həsənov
səh.61

Maddi-mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsində müəllimlərin və məktəblilərin rolu
C.Xəlilov
səh.65

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Uşaqların tərbiyəsini onların yaş xüsusiyyətini nəzərə alaraq təşkil etməli
səh.70
№ 3
İçindəkilər

Dahi Leninin bayrağı altında 
Səh.1-5
View: PDF

V.İ.Lenin müəllim haqqında 
M.R.Məmmədov
Səh.6-15
View: PDF

Leninin inikas nəzəriyyəsi elmi psixologiyanın fəlsəfi əsasıdır
M.Məhərrəmov,Ş.Ağayev
Səh.16-22
View: PDF

Azərbaycan SSR -NIN illiyi qarşısında
Azərbaycan Sovet hökumətinin məktəbəqədər tərbiyə sahəsində ilk tədbirləri haqqında (1920-1922-ci illər)
Ə.Qədimbəyova 
Səh.23-29
View: PDF

Cəfər Cabbarlı 
M.C.Cəfərov
Səh.30-40
View: PDF

"Almaz" pyesinin tədrisində bəzi məsələlər
Mir Abbas Aslanov
Səh.41-46
View: PDF

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Məktəbdə ictimai-faydalı əməyin tətbiqi təcrübəsindən

S.Babayeva
Səh.47-52
View: PDF

İslahat təliminin geniş politexnik əsasını təmin etməli 
V.A.Suxomlinski
Səh.53-62
View: PDF

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
III-IV sinif şagirdlərinin yazılarındakı əsas orfoqrafik səhvlər və bunların aradan qaldırılmasıyolları haqqında

Səh.63-69
View: PDF

Partiya təşkilatı və məktəb
X.İbrahimov
Səh.70-75
View: PDF

YENİ KİTABLAR
Səh.76-78
View: PDF


№ 4
İçindəkilər

Şanlı 40 il
Səh.1-6
View: PDF

V.İ.Lenin kommunist əxlaqı haqqında
Ə.Seyidov
Səh.7-13
View: PDF

Pioner təşkilatında V.İ.Leninin həyat və fəaliyyətinin öyrənmək təcrübəsindən
M.Ə.Muradxanov
Səh.14-20
View: PDF

AZƏRBAYCAN SSR VƏ AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASININ 40 İLLİYİ
Sovet Azərbaycanında məktəb təhsilinin əzəmətli tərəqqisi

M.Mehdizadə
Səh.21-35
View: PDF

Kommunist partiyası SSRİ -də kommunizmin qələbəsi uğrunda  mübarizədə sovet xalqının rəhbər və təşkiledici qüvvəsidir
Novruz  Hüseynov
Səh.36-48
View: PDF

40 ildə Azərbaycan dili tədrisinin inkişaf yolları haqqında
A.Abdullayev 
Səh.49-60
View: PDF

Azərbaycanda fizika ,riyaziyyat və kimya-təbiyyat elmləri metodikasının inkişafına dair  
A.Q.Abbaszadə
Səh.61-68
View: PDF

Azərbaycanda xarici dillərin tədrisi
R.Q.Barsuk,N.N.Şahmuradova
Səh.69-73
View: PDF

Sovet hakimiyyəti illərində Bakıda xalq maarifinin inkişafı 
V.P.Kurdyumova
Səh.74-80
View: PDF

Azərbaycanda məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin yaradılması və inkişafı haqqında
T.Əfəndiyev
Səh.81-87
View: PDF

Bahar övladları
M.Ə.Əliyev
Səh.88-93
View: PDF

YENİ KİTABLAR
Səh.94-95
View: PDF

№ 5
İçindəkilər

Dərs ilini müvəffəqiyyətlə başa catdıraq
Səh.1-5
View: PDF

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
II sinifdə evə tapşırıq vermədən işləməyin bəzi xüsusiyyətləri haqqında
L.B.Ktelson
Səh.6-14
View: PDF

Peşə-texnika  məktəbində özünəxidmət təcrübəsindən
Əliniyaz Quliyev
Səh.15-17
View: PDF

Səkkizillik məktəb şagirdlərinin peşə meyli haqqında
O.İ.Qalkina,L.M.Zyubin,V.V.Cebışeva
Səh.18-25
View: PDF

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Kimya dərslərində mövhumat əleyhinə mübarizə tərbiyəsinə dair

R.Əliyev
Səh.26-30
View: PDF

Tarix dərslərində tarixi keçmisin müasirliklə əlaqələndirilməsi
Ə.M.Mehdiyev
Səh.31-38
View: PDF

Riyaziyyatdan yoxlama yazı işlərinin aparilması və qiymətləndirilməsi təcrübəsindən 
Mircavad Hüseynov
Səh.39-42
View: PDF

Biologiya fəninin tədrisini təcrübə ilə əlaqələndirirəm 
Ə.Quliyev
Səh.43-44
View: PDF

İbtidai məktəbin ana dilindən yeni proqram layihəsi haqqında 
Nağı Günəşli
Səh.45-48
View: PDF

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Uşaqların yaş xüsusiyyətləri və tərbiyə işində bunların nəzərə alınması 

Səh.49-59
View: PDF

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
SSRİ- də istehsal münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi
Əbdül Axundov
Səh.60-69
View: PDF

YENİ KİTABLAR 
Səh.70-71
View: PDF

№ 6
İçindəkilər

Məktəblilərin yay sağlamlıq işlərini nümunəvi şəkildə təşkil edək
Səh.1-5
View: PDF

Məktəblərin yenidən qurulmasının ilk yekunları.Məktəb və maarif işçilərinin yaxın vəzifələri haqqında
M.Mehdizadə
Səh.6-20
View: PDF

Məktəbliləri məhsuldar əməyə alışdırmaq təcrübəsindən
İsrayıl Həsənov
Səh.21-26
View: PDF

Tərbiyə işləri proqramı haqqında
A.Kərimov
Səh.27-40
View: PDF

Şagird kollektivinin tərbiyə edilməsinə dair
Nəriman Abdullayev
Səh.41-50
View: PDF

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagird briqadalarında uşaqların ictimai-faydalı əməyə psixoloji cəhətdən hazırlanması

Səh.51-61
View: PDF

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Tarix dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsi

Rüstəm Hüseynov
Səh.62-68
View: PDF

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMƏ KÖMƏK
Marksizm-Leninizm milli məsələnin həlli haqqında

Q.Hüseynov
Səh.69-78
View: PDF

YENİ KİTABLAR
Səh.79
View: PDF


№ 7
İçindəkilər

Müəllimlərin mübariz vəzifələri
Səh.1-5
View: PDF

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
İbtidai məktəb şagirdlərinin gündəlik rejimi haqqında 
İ.Vəlixanlı
Səh.6-12
View: PDF

Uşaqlara əmək vərdişlərinin aşılanması təcrübəsindən
Validə Səlimova
Səh.13-15
View: PDF

PSİXOLOGİYA TARİXİ
P.F.Lesqaftın psixoloji görüşləri haqqında
Ə.K.Zakuyev
Səh.16-22
View: PDF

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin yaradıcı təxəyyülünün inkişafında vərdişlərin rolu məsələsinə dair
Əbdül Əlizadə
Səh.23-30
View: PDF

Kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda mücərrəd təfəkkürün inkişafı 
Ə.Ə.Qədirov
Səh.31-36
View: PDF

Fizika tədrisində istehsalat ekskursiyalarının metodikasına dair
T.Xasməmmədov
Səh.37-41
View: PDF

Qrammatik təhlildə sözlərin sırasının əhəmiyyəti haqqında 
Şəfiqə Yusifli
Səh.42-44
View: PDF

Sayların orfoqrafiyasına dair
Afət Qurbanov
Səh.45-51
View: PDF

Tarix fənninin tədrisində tarixi sənədlərdən istifadə etmək təcrübəsindən
A.Səfərov
Səh.52-58
View: PDF

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Yaradıcı Marksizmin dahiyanə əsəri
Q.Ağayev,S.Qəndilov
Səh.59-68
View: PDF

XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKALARINDA 
Rumuniya xalq respublikasında xalq maarifi

Səh.69-76
View: PDF

№ 9
İçindəkilər

Pedaqoji elmlər məktəbə,müəllimə yaxından kömək etməlidir
Səh.1-5
View: PDF

Sovet məktəbinin daha da inkişaf etdirilməsi uğrunda mübarizənin qüdrətli ideya sılahı
Səh.6-16
View: PDF

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsində Ryazan vilayət məktəblilərinin iş təcrübəsindən

X.Şahmuradov
Səh.17-25
View: PDF

Şagird istehsalat briqadasında əmək təşkilinin bəzi məsələləri
Arif Sadıqov
Səh.26-35
View: PDF

Şagirdləri əməyin nəticəsilə tanış etmək haqqında
Qulaməli Qulamov
Səh.36-42
View: PDF

Pedaqoji kabinənin iş təcrübəsindən 
Q.Yolçuyev
Səh.43-45
View: PDF

Azərbaycan xalq oyunlarının tərbiyəvi əhəmiyyətinə dair
İsa Musayev
Səh.46-52
View: PDF

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai siniflərin ana dili dərslərində estetik tərbiyə məsələlərinə dair

Ə.Həşimov
Səh.53-59
View: PDF

V sinifdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarının tədrisinə dair
Şəmistan Mikayılov 
Səh.60-68attachment=8421]

AİLƏ VƏ MƏKTƏB 
Valideynlər arasında pedaqoji təşviqatın təşkili təcrübəsindən

Q.K.Məmmədov
Səh.69-77
View: PDF

YENİ KİTABLAR
Səh.78-79
View: PDF

№ 10
İçindəkilər

Böyük qələbələr bayramı
Səh.1-5
View: PDF

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sinif rəhbərinin iş planı
M.Muradxanov
Səh.6-14
View: PDF

Məktublaşma beynəlmiləlçilik tərbiyəsi vasitəsidir
Yusif Talıbov
Səh.15-21
View: PDF

I-IV siniflərin oxu dərslərində əməyə məhəbbət hissinin aşılanması təcrübəsindən
M.Fətəliyev
Səh.22-24
View: PDF

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ 
Sinifdənkənar məşğələlərdə Azərbaycan tarixi materialları üzrə xalq kütlələri rolunun öyrədilməsinə dair

İdris Ağayev
Səh.25-30
View: PDF

Moskva fəhlə gənclər məktəblərinin iş təcrübəsindən istifadə edək
Ş.Varduni,E.Qalanterin
Səh.31-36
View: PDF

"Bahadir və Sona"romanın dili üzərində şagirdlərlə apardığım iş təcrübəsindən
Müseyib Məmmədov
Səh.37-42
View: PDF

"Balıqlar"mövzusunun tədrisinə dair
Ə.Salahov
Səh.43-49
View: PDF

Tarix dərslərində sorğunu nece təşkil edirəm
Q.Cəfərov
Səh.50-52
View: PDF

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Kommunizm quruçuluğu və gənclərin kommunist tərbiyəsi

Yusif Qasımov
Səh.53-60
View: PDF

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA 
Azərbaycan tarixinə aid yeni kitablar

M.X.Şərifli,M.Y.Mirhadıyev,Ş.Ə.Sadıqov
Səh.61-63
View: PDF

YENİ KİTABLAR
Səh.64
View: PDF

№ 11
İçindəkilər

Azərbaycan müəllimlərinin IV qurultayının göstərişlərini yerinə yetirək
Səh.1-5
View: PDF

Sovet İttifaqı Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitəsinə
Səh.6-8
View: PDF

Azərbaycan müəllimlərinin IV qurultayına 
Səh.9-10
View: PDF

Kommunizmin ləyaqətli qurucularını tərbiyə edib yetişdirək
B.Y.Axundovun nitqi
Səh.11-22
View: PDF

Məktəblərin yenidən qurulmasının ilk yekunları və respublika müəllimlərinin novbəti vəzifəsi haqqında
M.M.Mehdizadə
Səh.23-59
View: PDF

Biz əzəmətli yeddiiliyin peykləriyik
M.Əlizadənin məruzəsi
Səh.60-70
View: PDF

Müvəffəqiyyətləri artırmalı və  möhkəmləndirməli
S.Babayev
Səh.71-75
View: PDF

Tədris fənlərini uşaqlara sevdirməli
M.Məmmədov
Səh.76-77
View: PDF

Məktəb haqqındakı qanun praktik surətdə həyata keçrilməsinə ciddi fikir verməli
V.P.Kurdyumova
Səh.78-82
View: PDF

Pedaqoji kadrların hazırlığına diqqəti artırmalı
Səh.83-87
View: PDF

Məktəblərimiz yenidənqurma yollarında
A.M.Honcanyan
Səh.88-92
View: PDF

Əmək və politexnik təlimi qüvvətləndirməli 
S.Şəfiyev
Səh.93-98
View: PDF

Böyük rus xalqının dilini dərindən öyrənməli
L.İslamova
Səh.97-100
View: PDF

Məktəblərin yenidən qurulmasının ilk yekunları haqqında 
Ə.Əhmədov
Səh.101-103
View: PDF

İnternat-məktəblərə diqqəti daha da artırmalı
Ə.Yusifova
Səh.104-105
View: PDF

Qabaqcıl təcrübəni ümumiləşdirib yaymaq mühüm məsələdir
B.Hacıyev
Səh.106-107
View: PDF

Məktəbdə pioner işini yüksək tələblər səviyyəsinə qaldırmalı 
T.Məmmədova
Səh.108-110
View: PDF

Respublikanın bütün müəllimlərinə və xalq maarif işçilərinə ,valideynlərə və ictimayyətə
Azərbaycan SSR müəllimlərinin IV qurultayı nümayəndələrinin müraciəti

Səh.111-118
View: PDF

№ 12
İçindəkilər

İnternat-m əktəblərə diqqəti artırmalı
Səh.1-5
View: PDF

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Kontrol-toxum stansiyasına ekskursiyanın təşkili təcrübəsindən

İ.Həsənov
Səh.6-11
View: PDF

Ailədə uşağın intizam tərbiyəsi
Tələt Əfəndiyev
Səh.12-21
View: PDF

Bakı məktəblərində tərbiyəvi iş təcrübəsindən
L.V.Saxatskya
Səh.22-30
View: PDF

PEDAQOGİKA TARİXİ 
"Kəşkül"qəzetində təlim-tərbiyə məsələlərinə dair

Şamil Qurbanov
Səh.31-38
View: PDF

FƏNNLRİN TƏDRİSİ
Ədəbiyyat üzrə sinifdən və məktəbdənkənar işlərin təşkili təcrübəsindən 

Z.Səmədov
Səh.39-42
View: PDF

"Quşlar sinifinin"təlimində elmi ateizm tərbiyəsi
H.Fərzəlibəyli
Səh.43-50
View: PDF

Xalq coğrafiya termenləri və onların öyrənilməsinin əhəmiyyəti haqqqında
R.M.Yüzbaşov
Səh.51-52
View: PDF

YENİ KİTABLAR
Səh.53-54
View: PDF


Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar