95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1960

1960

29 mart 2019, Cümə
214
№ 1
İçindəkilər


İdeoloji partiyanın mühüm partiya sənədi
səh.1

A.P.Çexovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətiləR
Rus xalqının iftixarı
M.Bagırov
səh.6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Eyni vaxtda bir neçə sinifdə aparılan işin təşkili
Y.Zeynalov
səh.16

Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi təlim və tərbiyənin rəhbər əsasıdır
S.Şapovalenko,P.Atutov
səh.23

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Kəsr kursunun mənimsənilməsində qavrayışın rolu
Z.Mehdizadə
səh.33

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai məktəbdə inşa yazılar haqqında
Y.Kərimov
səh.41

Özünəxidmət işi yaxşı təşkil edilmişdir
X.Məmmədov
səh.47

Radio-elektronika və fizika təcrübələrinin nümayişi
L.Qoldşteyn
səh.50

Yaşıllıqlar və onların qorunması
V.Quliyev
səh.59

Elektrotexnika və radiotexnika praktikumlarının öyrədilməsi təcrübəsindən 
H.Agaverdiyev
səh.62

Həyat səhifələri
S.Məmmədov
səh.70

Yeni kitablar
səh.77
№ 2
İçindəkilər

Azərbaycan kommunist partiyasının XXIV qurultayı
səh.1

AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASININ VƏ RESPUBLİKADA SOVET HAKİMİYYƏTİ QƏLƏBƏSİNİN 40 İLLİYİ QARŞISINDA
Azərbaycan zəhmətkeşlərinin sovet hakimiyyəti ugrunda apardıgı mübarizə tarixindən
N.Əlizadə
səh.6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Yeni şəraitdə məktəblərin işinin bəzi yekunları haqqında
R.Balayan
səh.18

Şagirdlərin ictimai-faydalı əməyi tərbiyə məqsədlərinə xidmət etməlidir
M.Muradxanov
səh.29

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin təxəyyül fəaliyyətində analiz və sintezetmə bacarıgının inkişaf xüsusiyyətləri haqqında
Ə.Əlizadə
səh.37

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
VI-VII-ci siniflərdə fizikadan labaratoriya işlərinin təşkili və keçirilməsi haqqında 
S.İmamzadə
səh.46

Cografiya meydançasında şagirdlərin işini təşkil etmək təcrübəsindən
İ.Rəhimov
səh.53

Kimya dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərini necə təşkil edirəm
M.Bəşirov
səh.56

İctimai-faydalı əməkdə şagird kollektivinin tərbiyəsi təcrübəsindən
K.Həsənov
səh.61

Maddi-mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsində müəllimlərin və məktəblilərin rolu
C.Xəlilov
səh.65

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Uşaqların tərbiyəsini onların yaş xüsusiyyətini nəzərə alaraq təşkil etməli
səh.70
№ 3
İçindəkilər

Dahi Leninin bayrağı altında 
Səh.1-5

V.İ.Lenin müəllim haqqında 
M.R.Məmmədov
Səh.6-15

Leninin inikas nəzəriyyəsi elmi psixologiyanın fəlsəfi əsasıdır
M.Məhərrəmov, Ş.Ağayev
Səh.16-22

Azərbaycan SSR-NIN 40 illiyi qarşısında
Azərbaycan Sovet hökumətinin məktəbəqədər tərbiyə sahəsində ilk tədbirləri haqqında (1920-1922-ci illər)
Ə.Qədimbəyova 
Səh.23-29

Cəfər Cabbarlı 
M.C.Cəfərov
Səh.30-40

"Almaz" pyesinin tədrisində bəzi məsələlər
Mir Abbas Aslanov
Səh.41-46

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Məktəbdə ictimai-faydalı əməyin tətbiqi təcrübəsindən
S.Babayeva
Səh.47-52

İslahat təliminin geniş politexnik əsasını təmin etməli 
V.A.Suxomlinski
Səh.53-62

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
III-IV sinif şagirdlərinin yazılarındakı əsas orfoqrafik səhvlər və bunların aradan qaldırılmasıyolları haqqında
Səh.63-69

Partiya təşkilatı və məktəb
X.İbrahimov
Səh.70-75

Yeni kitablar
Səh.76-78

№ 4
İçindəkilər

Şanlı 40 il
Səh.1-6

V.İ.Lenin kommunist əxlaqı haqqında
Ə.Seyidov
Səh.7-13

Pioner təşkilatında V.İ.Leninin həyat və fəaliyyətinin öyrənmək təcrübəsindən
M.Ə.Muradxanov
Səh.14-20

AZƏRBAYCAN SSR VƏ AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASININ 40 İLLİYİ
Sovet Azərbaycanında məktəb təhsilinin əzəmətli tərəqqisi
M.Mehdizadə
Səh.21-35

Kommunist partiyası SSRİ-də kommunizmin qələbəsi uğrunda  mübarizədə sovet xalqının rəhbər və təşkiledici qüvvəsidir
Novruz  Hüseynov
Səh.36-48

40 ildə Azərbaycan dili tədrisinin inkişaf yolları haqqında
A.Abdullayev 
Səh.49-60

Azərbaycanda fizika, riyaziyyat və kimya-təbiyyat elmləri metodikasının inkişafına dair  
A.Q.Abbaszadə
Səh.61-68

Azərbaycanda xarici dillərin tədrisi
R.Q.Barsuk, N.N.Şahmuradova
Səh.69-73

Sovet hakimiyyəti illərində Bakıda xalq maarifinin inkişafı 
V.P.Kurdyumova
Səh.74-80

Azərbaycanda məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin yaradılması və inkişafı haqqında
T.Əfəndiyev
Səh.81-87

Bahar övladları
M.Ə.Əliyev
Səh.88-93

Yeni kitablar
Səh.94-95

№ 5
İçindəkilər

Dərs ilini müvəffəqiyyətlə başa catdıraq
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
II sinifdə evə tapşırıq vermədən işləməyin bəzi xüsusiyyətləri haqqında
L.B.Ktelson
Səh.6-14

Peşə-texnika məktəbində özünəxidmət təcrübəsindən
Əliniyaz Quliyev
Səh.15-17

Səkkizillik məktəb şagirdlərinin peşə meyli haqqında
O.İ.Qalkina, L.M.Zyubin, V.V.Cebışeva
Səh.18-25

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Kimya dərslərində mövhumat əleyhinə mübarizə tərbiyəsinə dair
R.Əliyev
Səh.26-30

Tarix dərslərində tarixi keçmisin müasirliklə əlaqələndirilməsi
Ə.M.Mehdiyev
Səh.31-38

Riyaziyyatdan yoxlama yazı işlərinin aparilması və qiymətləndirilməsi təcrübəsindən 
Mircavad Hüseynov
Səh.39-42

Biologiya fəninin tədrisini təcrübə ilə əlaqələndirirəm 
Ə.Quliyev
Səh.43-44

İbtidai məktəbin ana dilindən yeni proqram layihəsi haqqında 
Nağı Günəşli
Səh.45-48

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Uşaqların yaş xüsusiyyətləri və tərbiyə işində bunların nəzərə alınması 
Səh.49-59

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
SSRİ- də istehsal münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi
Əbdül Axundov
Səh.60-69

Yeni kitablar
Səh.70-71

№ 6
İçindəkilər

Məktəblilərin yay sağlamlıq işlərini nümunəvi şəkildə təşkil edək
Səh.1-5

Məktəblərin yenidən qurulmasının ilk yekunları. Məktəb və maarif işçilərinin yaxın vəzifələri haqqında
M.Mehdizadə
Səh.6-20

Məktəbliləri məhsuldar əməyə alışdırmaq təcrübəsindən
İsrayıl Həsənov
Səh.21-26

Tərbiyə işləri proqramı haqqında
A.Kərimov
Səh.27-40

Şagird kollektivinin tərbiyə edilməsinə dair
Nəriman Abdullayev
Səh.41-50

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagird briqadalarında uşaqların ictimai-faydalı əməyə psixoloji cəhətdən hazırlanması
Səh.51-61

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Tarix dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsi
Rüstəm Hüseynov
Səh.62-68

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMƏ KÖMƏK
Marksizm-Leninizm milli məsələnin həlli haqqında
Q.Hüseynov
Səh.69-78

Yeni kitablar
Səh.79

№ 7
İçindəkilər

Müəllimlərin mübariz vəzifələri
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
İbtidai məktəb şagirdlərinin gündəlik rejimi haqqında 
İ.Vəlixanlı
Səh.6-12

Uşaqlara əmək vərdişlərinin aşılanması təcrübəsindən
Validə Səlimova
Səh.13-15

PSİXOLOGİYA TARİXİ
P.F.Lesqaftın psixoloji görüşləri haqqında
Ə.K.Zakuyev
Səh.16-22

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin yaradıcı təxəyyülünün inkişafında vərdişlərin rolu məsələsinə dair
Əbdül Əlizadə
Səh.23-30

Kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda mücərrəd təfəkkürün inkişafı 
Ə.Ə.Qədirov
Səh.31-36

Fizika tədrisində istehsalat ekskursiyalarının metodikasına dair
T.Xasməmmədov
Səh.37-41

Qrammatik təhlildə sözlərin sırasının əhəmiyyəti haqqında 
Şəfiqə Yusifli
Səh.42-44

Sayların orfoqrafiyasına dair
Afət Qurbanov
Səh.45-51

Tarix fənninin tədrisində tarixi sənədlərdən istifadə etmək təcrübəsindən

A.Səfərov
Səh.52-58

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Yaradıcı Marksizmin dahiyanə əsəri
Q.Ağayev, S.Qəndilov
Səh.59-68

XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKALARINDA 
Rumuniya xalq respublikasında xalq maarifi
Səh.69-76

№ 8
İçindəkilər

Baş məqalə
Səh.1

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Müəllimlərin Ümumrusiya qurultayı

Səh.6

İlk kollektivin təşkili və tərbiyəsi təcrübəsindən 
K.Həsənov
Səh.18

A.S.Makarenkonun pedaqoji irsində etika məsələləri
P.A.Landesman ,J.V.Soqomonov
Səh.26

Məktəblərin yenidən qurulmasının bəzi yekunları haqqında
S.Ə.Şəfiyev
Səh.38

PEDAQOGİKA TARİXİ
"Məktəb"jurnalında təlim-tərbiyə məsələlərinə dair

P.Allahverdioğlu
Səh.43

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Rus məktəblərində Azərbaycan dili tədrisinin bəzi məsələləri haqqında 

A.Abdullayev 
Səh.52

VI-VII siniflərdə qurma məsələlərinin metodikasına dair
S.Sadıqov 
Səh.61

İnfıraqırmızı şüalar və onların tətbiqləri
B.Haqverdiyev, A.Abbaszadə
Səh.72

Yeni kitablar
Səh.78

№ 9
İçindəkilər

Pedaqoji elmlər məktəbə, müəllimə yaxından kömək etməlidir
Səh.1-5

Sovet məktəbinin daha da inkişaf etdirilməsi uğrunda mübarizənin qüdrətli ideya silahı
Səh.6-16

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsində Ryazan vilayət məktəblilərinin iş təcrübəsindən
X.Şahmuradov
Səh.17-25

Şagird istehsalat briqadasında əmək təşkilinin bəzi məsələləri
Arif Sadıqov
Səh.26-35

Şagirdləri əməyin nəticəsilə tanış etmək haqqında
Qulaməli Qulamov
Səh.36-42

Pedaqoji kabinənin iş təcrübəsindən 
Q.Yolçuyev
Səh.43-45

Azərbaycan xalq oyunlarının tərbiyəvi əhəmiyyətinə dair
İsa Musayev
Səh.46-52

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai siniflərin ana dili dərslərində estetik tərbiyə məsələlərinə dair
Ə.Həşimov
Səh.53-59

V sinifdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarının tədrisinə dair
Şəmistan Mikayılov 
Səh.60-68

AİLƏ VƏ MƏKTƏB 
Valideynlər arasında pedaqoji təşviqatın təşkili təcrübəsindən
Q.K.Məmmədov
Səh.69-77

Yeni kitablar
Səh.78-79

№ 10
İçindəkilər

Böyük qələbələr bayramı
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sinif rəhbərinin iş planı
M.Muradxanov
Səh.6-14

Məktublaşma beynəlmiləlçilik tərbiyəsi vasitəsidir
Yusif Talıbov
Səh.15-21 

I-IV siniflərin oxu dərslərində əməyə məhəbbət hissinin aşılanması təcrübəsindən
M.Fətəliyev
Səh.22-24

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ 
Sinifdənkənar məşğələlərdə Azərbaycan tarixi materialları üzrə xalq kütlələri rolunun öyrədilməsinə dair
İdris Ağayev
Səh.25-30

Moskva fəhlə gənclər məktəblərinin iş təcrübəsindən istifadə edək
Ş.Varduni, E.Qalanterin
Səh.31-36

"Bahadir və Sona"romanın dili üzərində şagirdlərlə apardığım iş təcrübəsindən
Müseyib Məmmədov
Səh.37-42

"Balıqlar"mövzusunun tədrisinə dair
Ə.Salahov
Səh.43-49

Tarix dərslərində sorğunu nece təşkil edirəm
Q.Cəfərov
Səh.50-52

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Kommunizm quruçuluğu və gənclərin kommunist tərbiyəsi
Yusif Qasımov
Səh.53-60

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA 
Azərbaycan tarixinə aid yeni kitablar
M.X.Şərifli, M.Y.Mirhadıyev, Ş.Ə.Sadıqov
Səh.61-63

Yeni kitablar
Səh.64

№ 11
İçindəkilər

Azərbaycan müəllimlərinin IV qurultayının göstərişlərini yerinə yetirək
Выполним указания IV съезда азербайджанских учителей
Səh.1-5

Sovet İttifaqı Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitəsinə
В Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
Səh.6-8

Azərbaycan müəllimlərinin IV qurultayına 
IV съезд азербайджанских учителей
Səh.9-10

Kommunizmin ləyaqətli qurucularını tərbiyə edib yetişdirək
B.Y.Axundovun nitqi
Səh.11-22

Məktəblərin yenidən qurulmasının ilk yekunları və respublika müəllimlərinin novbəti vəzifəsi haqqında
M.M.Mehdizadə
Səh.23-59

Biz əzəmətli yeddiiliyin peykləriyik
M.Əlizadənin məruzəsi
Səh.60-70

Müvəffəqiyyətləri artırmalı və möhkəmləndirməli
S.Babayev
Səh.71-75

Tədris fənlərini uşaqlara sevdirməli
M.Məmmədov
Səh.76-77

Məktəb haqqındakı qanunun praktik surətdə həyata keçrilməsinə ciddi fikir verməli
V.P.Kurdyumova
Səh.78-82

Pedaqoji kadrların hazırlığına diqqəti artırmalı
Səh.83-87

Məktəblərimiz yenidənqurma yollarında
A.M.Honcanyan
Səh.88-92

Əmək və politexnik təlimi qüvvətləndirməli 
Усилить обучение труда и полиции
S.Şəfiyev
Səh.93-98

Böyük rus xalqının dilini dərindən öyrənməli
Глубоко изучая язык великого русского народа
L.İslamova
Səh.97-100

Məktəblərin yenidən qurulmasının ilk yekunları haqqında 
О первых результатах восстановления школ
Ə.Əhmədov
Səh.101-103

İnternat-məktəblərə diqqəti daha da artırmalı
Повысить внимание к интернат-школ 
Ə.Yusifova
Səh.104-105

Qabaqcıl təcrübəni ümumiləşdirib yaymaq mühüm məsələdir
Обобщение и распространение передового опыта является важной проблемой
B.Hacıyev
Səh.106-107

Məktəbdə pioner işini yüksək tələblər səviyyəsinə qaldırmalı 
Поднять на высокий уровень работу пионера в школе
T.Məmmədova
Səh.108-110

Respublikanın bütün müəllimlərinə və xalq maarif işçilərinə, valideynlərə və ictimayyətə Azərbaycan SSR müəllimlərinin IV qurultayı nümayəndələrinin müraciəti
Səh.111-118

№ 12
İçindəkilər

İnternat-məktəblərə diqqəti artırmalı
Повысить внимание к школам-интернат 
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Kontrol-toxum stansiyasına ekskursiyanın təşkili təcrübəsindən
Опыт по организовании экскурсии на контрольно-семенной станции
İ.Həsənov
Səh.6-11

Ailədə uşağın intizam tərbiyəsi
Дисциплина воспитание ребенка в семье
Tələt Əfəndiyev
Səh.12-21

Bakı məktəblərində tərbiyəvi iş təcrübəsindən
Из практики воспитательной работы в Бакинских школах
L.V.Saxatskya
Səh.22-30

PEDAQOGİKA TARİXİ 
"Kəşkül"qəzetində təlim-tərbiyə məsələlərinə dair
Şamil Qurbanov
Səh.31-38

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Ədəbiyyat üzrə sinifdən və məktəbdənkənar işlərin təşkili təcrübəsindən 
Из практики внешкольной и внеклассной работы по литературы
Z.Səmədov
Səh.39-42

"Quşlar sinifinin"təlimində elmi ateizm tərbiyəsi
Научно-атеистическое воспитание в преподавании "птичьего класса"
H.Fərzəlibəyli
Səh.43-50

Xalq coğrafiya terminləri və onların öyrənilməsinin əhəmiyyəti haqqqında
Важность популярных географических терминов и их изучение
R.M.Yüzbaşov
Səh.51-52

Yeni kitablar
Новые книги
Səh.53-54
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar