95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1959

1959

29 mart 2019, Cümə
102
№ 1
İçindəkilər

Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və SSRİ-də Xalq Maarifi sistemini daha da inkişaf etdirmək haqqında qanun
səh.1

səh.14 

Mübariz vəzifələr qarşısında
səh.24

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Akademik İ.P.Pavlov psixologiya və psixika haqqında 
Ə.Zakuyev
səh.30

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ 
Kimya tədrisinin vəziyyəti haqqında bəzi qeydlər
Ə.Əbdürrəhimov,R.Əliyev
səh.37

Azərbaycan cografiyası tədrisində cografi xəritələrdən və təbii əyani vəsaitdən isdifadə
H.Sadıqlı
səh.46

Ə.Haqverdiyevin vəfatının 25-ci ildönümü münasibətilə
Görkəmli dramaturq, usdad nasir
A.Zamanov
səh.57

"İbtidai heyvanlar" bəhsinin təlimi təcrübəsindən
H.Fərzəlibəyli
səh.63

DEMOKRATİK ÖLKƏLƏRİN MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏTİ
Almaniya Demokratik Respublikasında xalq maarifi
səh.69

№ 2
İçindəkilər

XXI qurultayın qərarlarını yerinə yetirək
səh.1

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sovet məktəbi yeni yüksəliş yollarında
M.Məmmədov
səh.6

N.K.Krupskayanın həyatı və pedaqoji görüşləri haqqında 
İ.Tagıyev
səh.15

Şagirdlərin istehsalat təliminin ümumtəhsil fənlərilə əlaqələndirilməsinə dair
T.Əfəndiyev
səh.26

Ailədə və məktəbdə ateizm tərbiyəsi haqqında 
Ə.Babayev
səh.34

PEDAQOGİKA TARİXİ
Zaqafqaziya (Qori) Müəllim seminariyası və onun Azərbaycan şöbəsinin təşkili tarixinə dair
F.Seyidov
səh.39

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
III-IV sinif şagirdlərinin təfəkkürünün tənqidiliyi haqqında
Ə.Bayramov
səh.50

VALİDEYİNLƏRƏ KÖMƏK
SSRİ Ali Sovetinin məktəb haqqındakı qanunu və valideyinlərin vəzifəsi
M.Muxtarov
səh.61

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"Ana dili" dərsliyi haqqında
N.Kazımov
səh.73

Yeni kitablar
səh.79

№ 3
İçindəkilər


Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və Azərbaycan SSR-də xalq maaarifi sistemini daha da inkişaf etdirmək haqqında qanun
Səh.1-14

Məktəb haqqında qanun
Səh.15-19

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Uşaq kallektivinin tərbiyəsi təcrübəsindən
K.Həsənov
Səh.20-29

Azərbaycanda peşə-texnika təhsilinin inkişafı haqqında
Ə.Ənnağıyev
Səh.30-38

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
IX sinifdə Azərbaycan SSR –nin iqtisadi coğrafiyasından dərslərin təşkili
M.Zülfüqarov
Səh.39-45

Tarix dərslərində ateizm tərbiyəsi
Ə.Mehdiyev
Səh.46-52

Orta məktəbdə uslubiyyat  məşğələlərinə dair
A.Abdullayev
Səh.53-60

Loqarifm xətkeşinin quruluşu və onun işlədilməsi
A.A.Kartaşyan
Səh.61-75

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Yeni “Əlifba”dərsliyi haqqında
Ə.Əfəndizadə
Səh.76-78

№ 4
İçindəkilər


Xalqımızın əziz bayramı
səh.1

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlimdə geridə qalan şagirdlərlə aparılan bəzi işlər haqqında
M.Məmmədov
səh.6

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Xalq şairi Səməd Vurgun dil haqqında
səh.11

Fizika dərslərində kino-filmlərdən nece isdfadə edirik
S.İmanov
səh.21

V.İ.Lenin əsərlərinin pedaqoji məktəbdə tədrisi təcrübəsindən
Ə.Kərimov
səh.27

Birinci sinifdə iş təcrübəmdən
N.Sultanova 
səh.35

V sinifdə cografiyadan yaz ekskursiyasının keçirilməsi metodikası haqqında
N.Allahverdiyev
səh.42

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Rus ədəbi əlaqələri haqqında
A.Alməmmədov
səh.49

MƏKTƏB VƏ AİLƏ 
Şagirdlərin dərs öyrənməsində valideyinin köməyi
İ.Vəlixanlı
səh.56

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Əməyə görə bölgü-sosializmin iqtisadi qanunudur
Ə.Axundov
səh.62

XALQ DEMOKRATİYASI ÖLKƏLƏRİNDƏ MAARİF
Çexoslovakiya Respublikasında Xalq Maarifi
səh.70


№ 5
İçindəkilər


Məktəb haqqında yeni qanunu yerinə yetirək
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
N.Nərimanovun pedaqoji fəaliyyəti haqqında
Hüseyn Əhmədov
Səh.6-11

Şagird istehsalat briqadası işinin təşkili təcrübəsindən
Sərtib Məmmədov
Səh.12-18

Yaş dərəcələri və gənc texniklərlə sinifdənxaric iş
Oqtay Hüseynzadə
Səh.17-26

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Sov.İKP XXI qurultayı qərarlarının  biologiya müəllimləri tərəfdən təbliğ edilməsi
Y.M.Qlvenski, M.M.Qureviç
Səh.27-33

IX sinifdə “Azot” mövzusunun tədrisinə dair
Vəli Qarayev
Səh.34-39

Tədris – təcrübə sahəsində əməli məşğələlərin təşkili təcrübəsindən
Qulaməli Qulamov
Səh.40-44

B.Mayakovskinin “Bladimir İliç Lenin”poemasının tədrisi təcrübəsindən
Nağı Günəşli
Səh.45-51

Məktəbdə dovşançılığa ciddi fikir verməli
İ.P.Mixayılov
Səh.52-57

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
V.İ.Leninin “Materializm və empiriokritisizm” əsərinin “Fiziki”idealizmə qarşı mübarizədə əhəmiyyəti
A.Q.Abbaszadə, N.Y.Məlikov
Səh.58-65

Proletar beynəlmiləlçiliyi  tərbiyəsinin bəzi məsələləri haqqında
S.İmanov
Səh.66-72

Həyat yollarında
M.Ə.Əliyev
Səh.73-79

№ 6
İçindəkilər


Şagirdlərin dialektik materialist ruhunda tərbiyəsini gücləndirməli
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və pedaqoji xarakteristikanın tərtib edilməsi təcrübəsindən
Muxtar Həmzəyev
Səh.6-12

V-VII sinif şagirdlərinin yazılarındakı bəzi üslub səhvləri haqqında
D.Balıyev
Səh.13-15

Azərbaycan tarixi tədrisində memarlıq abidələrindən istifadə edilməsi haqqında
A.Səfərov
Səh.16-23

Coğrafiya dərslərində yerli materiallardan  istifadə etmək təcrübəsindən
R.Bağırov
Səh.24-25

Vakkum və onun texnikada tətbiqi
B.Şəfizadə, B.Haqverdiyev
Səh.26-30

I sinifdə əl əməyi dərslərində gil və plastilinlə işləmək təcrübəsindən
Z.Mustafayeva
Səh.31-33

Şagirdlərin fizika fənninə marağını necə artırmalı
Yaqub Bünyadov
Səh.34-35

Şagirdlərin əməli nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək yolları haqqında
A.Abdullayev
Səh.36-42

Firidunbəy Köçərlinin pedaqoji fikirləri haqqında
Bəkir Nəbiyev
Səh.43-48

Zeynalabdin Şirvaninin Afrika ölkələrinə səyahəti haqqında
Nurəddin Kərəmov
Səh.49-52

PEDAQOGİKA TARİXİ
Zaqafqaziya(Qori) Müəllimlər Seminariyasında  daxili intizam qaydaları
F.Ə.Seyidov
Səh.53-61

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Uşaqlarda mədəni rəftar və davranış adətlərini necə tərbiyə etməli
Tələt Əfəndiyev
Səh.62-71

Xarici ölkələrdə maarif
Hindistan respublikasında xalq maarifi
Səh.72-80

№ 7
İçindəkilər


Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmləndirməli
Səh.1-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Məktəblərdə özünəxidmət işlərinin təşkilinə dair
M.Muradxanov
Səh.7-14


V-VI sinif şagirdlərində təxəyyülün tərbiyəsi məsələlərinə dair
Əbdül Əlizadə
Səh.15-23


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Mircəlalın əsərlərinin dili və üslubu haqqında bəzi  qeydlər
Firəngiz Xəlilova
Səh.24-32


1959-1960-ci  dərs ilində Azərbaycan SSR ümumtəhsil məktəblərinin I-V siniflərində tədrisin məzmunu haqqında
Səh.33-80


№ 8
İçindəkilər


Yeni vəzifələr qarşısında
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Məktəblərdə şagirdlərin beynəlmiləl tərbiyəsi
Y.N.Novoqrudski
Səh.6-11


Şagirdlərin kommunist tərbiyəsində ümumməktəb divar qəzetinin rolu haqqında
Əliş Həsənov
Səh.13-18


Şagirdlərin təlim-istehsalat emalatxanasında gördükləri işlərin qiymətləndirilməsi haqqında
İ.Vəlixanlı
Səh.19-23


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Ədəbiyyat tədrisində bədii təhlil haqqında
Camal Əhmədov
Səh.24-31


VII və VIII siniflərdə tənliklərin araşdırılmasına aid məsələlər həlli haqqında
Ə.Sərdarov
Səh.32-38


X sinifdə “Mayelərdə elektrik cərəyanı” mövzusunun tədrisində kimya fənni ilə əlaqə
Azər Abbasov
Səh.39-44


Kimya dərslərində istehsalatla əlaqədar məsələlərin həll edilməsi təcrübəsindən
M.Abdullayev
Səh.45-49


Bucağı üç bərabər hissəyə bölən alət haqqında
A.İ.Kazımov
Səh.50-51


Coğrafiya dərnəyinin iş təcrübəsindən
Əzim Quliyev
Səh.52-53


Müasir Azərbaycan dilində bağlamalar haqqında
Aslan Aslanov
Səh.54-57


Məktəbdə ölkəşünaslıq işinin təşkili təcrübəsindən
Əhməd Cəfərzadə
Səh.58-60


Böyük rus alimi D.İ.Mendeleyev
M.İ.Abramov
Səh.61-68


Onun taleyi
Sabir Məmmədov
Səh.69-75


TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Möhtəşəm planın rəqəmləri
H.Quliyev
Səh.76-80


№ 9
İçindəkilər


İbtidai təhsilin inkişafında yeni mərhələ
Səh.1-7

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Doktor Tağı Eraninin təlim haqqındakı fikirlərinə dair
Əsəd Yaqubi
Səh.8-15


Sinif rəhbərinin tərbiyəvi işləri planlaşdırmasına dair
Q.Fradkin
Səh.16-22

Gənc nəslin kommunist tərbiyəsi haqqında
Mirzağa Ağayev
Səh.23-29

PSİXOLOJİ  MƏSƏLƏLƏR
İstehsalat təlimi psixologiyasının bəzi məsələləri
V.V.Cebışeva
Səh.30-39

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Azərbaycan coğrafiyası tədrisində məktəb ekskursiyalarının rolu
H.Ə.Sadıqlı
Səh.40-48

III sinifdə tipik məsələlər həlli haqqında
Ə.Zərgərli
Səh.49-56

Ədəbiyyat dərslərində əməyə məhəbbət hissini necə tərbiyələndirməlidir
M.Seyidov
Səh.57-61

İsmə aid orfoqrafik qaydaların öyrədilməsi haqqında
Yarməmməd Əhmədov
Səh.62-65

“Yaşayış evi tikintisi”obyektinə istehsalat ekskursiyası
S.A.Osipov
Səh.66-70

V-VII siniflərdə tarix dərslərində istilahların öyrədilməsi təcrübəsindən
A.Qədiməliyev
Səh.71-73

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Ailədə uşaqların proletar beynəlmiləlçiliyi ruhunda tərbiyə edilməsinə dair
Səh.74-78

№ 10
İçindəkilər


Yeni qələbələr uğrunda
Səh.1-5

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İ.P.Pavlov təliminin ateist xüsusiyyətləri haqqında 
M.A.Axundov
Səh.6-14

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Təyin və xəbər budaq cümlələri haqqında 
Ə.Z.Abdullayev
Səh.15-21

Fəhlə gənclər məktəbinin VIII sinifdə “Funksiya və onun qrafikası”nin tədrisi haqqında
Ənvər Süleymanov
Səh.22-33

I-IV siniflərdə sinifdənxaric qiraətin təşkili təcrübəsindən 
Mustafa Fətəliyev
Səh.34-40

İbtidai məktəbdə ana dili dərslərində sovet vətənpərvərliyi tərbiyəsi
Rüstəm Hüseynov
Səh.41-49

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda maarifin inkişafinda respublika dövlət büdcəsinin rolu
L.Əhmədov
Səh.50-54

“Səlib müharibələri”mövzüsunun öyrədilməsində ateizm tərbiyəsi
Ə.M.Mehdiyev
Səh.55-61

Zərdabinin materializmi 
İzzət Rüstəmov
Səh.62-67

Məktəbdə bədən tərbiyəsi təcrübəsindən
Ülfət Muxtarov
Səh.68-71

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏT
İranda maarif
Səh.72-78

№ 11
İçindəkilər


Ümumtəhsil fənlərini istehsalat təlimi ilə əlaqələndirməli 
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
İbtidai məktəb proqramlarının bölgüsü
Səh.6-18

Pionerlərin yaş dərəcəsi və onlara əmək vərdişlərinin aşılanması
Məcid Babayev
Səh.19-21

Məktəbimizdə özünəxidmət işini necə təşkil etmişik
M.Mustafayev
Səh.22-25

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İdrak maraqlarının təlim prosesində rolu və inkişaf etdirilməsi haqqında 
Məmmədəli Məhərrəmov
Səh.26-37

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Şagirdlərdə elmi nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək yolları
A.Abdullayev
Səh.38-44


Ölkəşünaslıq işləri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR coğrafiyası tədrisinin bəzi məsələlərinə dair
S.Məcidov
Səh.45-50


I və II siniflərdə məsələ həlli təlimində əsas çətinliklər  və onların qarşısını almaq tədbirləri haqqında
Əli Həsənov
Səh.51-55


SSRİ tarixi şagirdlərin müstəqil işinin təşkili təcrübəsindən
Ə.Hüseynov
Səh.56-59

İqtisadi coğrafiya kursunda kontur xəritə ilə iş metodikası
J.V.Soqomonov
Səh.60-65


H.Zərdabinin elmi-ateist görüşləri
H.Fərzəlibəyli
Səh.66-71


Yeni tipli məktəblərin layihələndirilməsinə aid bəzi qeydlər
T.M.Dadaşov
Səh.72-75


Azərbaycan müəllimləri Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsi illərində
M.Abbasov
Səh.76-79


№ 12
İçindəkilər


Tarix tədrisinin yeni vəzifələri
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin estetik tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olmalı
Əliheydər Haşımov
Səh.6-12

Məktəbimizdə əmək təlimi təcrübəsindən
Səftər Ələkbərov
Səh.13-15

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təfəkkürün müstəqillil və tənqidiliyinə görə III və IV sinif şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətləri
Əkbər Bayramov
Səh.16-25


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Darvinizm və məktəb
M.Ə.Axundov
Səh.26-32


V-VII siniflərdə şagirdlərin xəritə üzərində işləmələrinin təşkili təcrübəsindən
H.Əliyev
Səh.33-35

X sinifdə tarix fənnindən “xalq təsərrüfatının bərpası və dinc quruculuq işinə keçid”(1921-1925-ci illər) mövzusunun tədrisində yerli materiallardan istifadə  etmək yolları haqqında
İdris Ağayev
Səh.36-43


Rus məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisinə dair
Əlizəbun Əkbərov
Səh.44-47


V-VI siniflərdə hesab tədrisindəki xarakterik nöqsanlar və onların aradan qaldırılması haqqında
L.Əfəndiyev
Səh.48-53


Seyid Əzimin təmsilləri
Kamil Mir Bağırov
Səh.54-59


MƏKTƏB VƏ VALİDEYN
Sinif valideyn iclası
Q.Məmmədov
Səh.60-68


İslam dininin mənşəyi və mahiyyəti haqqında
Şəmsəddin Cəfərov
Səh.69-75
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar