95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1958

1958

29 mart 2019, Cümə
214
№ 1
İçindəkilər

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərdə qabiliyyətlərin tərbiyə edilməsi
M.Məhərrəmov
Səh. 6

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Ən yeni tarix kursunun vəzifələri və əsas məzmunu haqqında 
A.Kinkulkin
Səh. 20

Muasir Azərbaycan dilindəki ədatlar haqqında
Ə.Abdullayev
Səh. 37

X sinifdə "Dəyişən cəryan" bölməsi mövzularının tədrisində praktik məşğələlərin keçilməsinə dair
M.Əfəndiyev
Səh. 45

Suda-quruda yaşayanlar sinifinin tədrisi təcrübəsindən 
H.Fərzəlibəyli
Səh. 54

Tədris-təcrübə sahəsində zoologiya şöbəsinin təşkili haqqında 
Ə.Salahov
Səh. 63

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Azərbaycanda Lenin komcomolunun mybarizə tarixindən
Q.Ağayev
Səh. 69

№ 2
İçindəkilər

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Politexnik təlimdə yeni əmək üsullarından istifadə edirik
İ.Həsənov
Səh. 6

Məktəbdə valideyn komitəsinin iş təcrübəsindən 
S.N.Aramyan
Səh. 12

Sosiyalizm yarışı-uşaq kollektivi tərbiyəsinin təsirli üsuludur
T.V.Bondareva
Səh. 16

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
VIII sinifdə Füzuli lirikasının tədrisi təcrübəsindən
M.Ə.Əsgərov
Səh. 28

Ədəbi qiraət dərləsində şagirdlərin nitq inkişafı haqqında
Ə.Rəcəbov
Səh. 42

Riyaziyyat terminləri haqqında bəzi qeydlər
H.N.Ağayev
Səh. 54

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
İki sistemin dinc yanaşı yaşaması haqqında Lenin prinsipi
S.Qarayev
Səh. 60

Müəllim-alim
M.Ə.Əliyev
Səh. 70

Yeni kitablar
Səh. 78

№ 3
İçindəkilər

Təlimin məhsuldar əməklə birləşdirilməsinin yeni formaları
Səh.1-5

Böyük rus pedaqoqu A.S.Makarenkonun anadan olmasının 70 illiyi 
A.S.Makarenkonun həyatı,fəaliyyəti pedaqoji sistem haqqında 
R.Hüseynov
Səh.6-19

A.S.Makarenkonun tərbiyə müəssisələrində əmək tərbiyəsi
M.Muradxanov
Səh.20-33

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ 
Orta məktəb məzunlarının tarix fənnindən hazırlığı haqqında
Şükür Sadıqov
Səh.34-39

Orta məktəb məzunlarının riyazi hazırlığı haqqında 
B.Ağayev, Ə.İbrahimov, A.Y.Kreymer, S.Sadiqov
Səh.40-52

Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi
M.N.Skatkin
Səh.53-66

İmperializmin müstəmləkə sisteminin parçalanması
Nəsib Əlizadə
Səh.67-75

Məktəb gigieynası haqqında 
Rizvan Cavadov
Səh.76-80
№ 4
İçindəkilər

Kommunizm cəmiyyətinin fəal və şüurlu qurucularını tərbiyə etməli
Səh. 1

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin fərmanı
Səh. 16

V.N.LENİNİN ANADAN OLMASININ 88 İLLİYİ
V.İ.Lenin xalq maarifi haqqında
M.Mehdizadə
Səh. 23

PEDAQOJİKA TARİXİ
Robert Ouenin fəaliyyəti və pedaqoji görüşləri haqqında
Ə.Seyidov
Səh. 37

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tərbiyəsində pozğunluq olan uşaqlarla iş haqqında
B.B..Komarovski
Səh. 48

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Məktəblə kolxozun əlaqəsi təcrübəsindən
X.Fətəliyev
Səh. 57

Azərbaycan tarixinin muzey ekspoziyasında əks əks etdirilməsi haqqında
H.Quliyev
A.Dadaşzadə
Səh. 61

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
istehsal vasitələri istehsalının üstün artması qanunu haqqında
T.Vəliyev
Səh. 67

M.FÜZULİNİN VƏFATININ 400 İLLİYİ QARŞISINDA
Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyinə yaxşı hazırlaşaq
M.Aslanov
Səh. 74

№ 5
İçindəkilər

Məktəblilərin yay tərbiyə və sağlamlıq işlərini keyfiyyətli təşkil edək
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin proletar beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsi haqqında
T.Əfəndiyev
Səh.6-16

Bakı şəhər pioner təşkilatının işi haqqında
Ə.P.Xosrovyan
Səh.17-26

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Azərbaycan dili tədrisi metodikasının elmi əsaslarına dair
A.Abdullayev
Səh.27-37

Tarix dərslərində yazı taxtasından və təbaşirdən istifadə etmək haqqında
Ə.M.Mehdiyev
Səh.38-43

İbtidai məktəbdə şagirdlərin gözəl xətlə yazmaq vərdişləri haqqında
İ.Məmmədov
Səh.44-47

VIII sinifdə "homotetiya və oxşarlıq" haqqında ilk anlayışın verilməsi təcrübəsindən
Ə.İsayev
Səh.48-53

Məktəb dram dərnəyi rəhbərinə məsləhətlər
K.Həsənov
Səh.54-57

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Kapitalizimdə zəhmətkeşlərin mədəni cəhətdən geri qalmasının obyektiv səbəbləri
Q.A.Simonyan
Səh.58-66

Qocaman müəllim
M.Ə.Əliyev
Səh.67-72

Biblioqrafiya
Ailə tərbiyəsi haqqında qiymətli kitab
Səh.73-78
№ 6
İçindəkilər

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Stavropol ölkəsində Şagird istehsalat briqadalarının iş təcrübəsindən
M.Muradxanov
Səh.6

PEDAQOJİKA TARİXİ
Azərbaycan SSR-də ümumi icbari ibtidai təhsilin həyata keçirilməsi 
M.Məmmədov
Səh.17

Fənlərin tədrisi
Kimyanın xalq təsərrüfatında rolu
A.A.Verdizadə
S.M.Hüseynzadə
Səh.36

Əşya dərslərinin təşkilinə dair
Y.Zeynalov
Səh.48

Kimya dərnəyində Azərbaycanın təbii sərvətlərinin öyrənilməsinə dair
R.Əliyev
Səh.59

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Sosiyalizm cəmiyyətinin milli gəliri və ondan istifadə edilməsi
Ə.Axundov
Səh.67

Qocaman müəllim və publisist
A.Abdullayev
Səh.76

№ 7
İçindəkilər

Avqust müşavirləri
Səh1-5

AZƏRBAYCAN MOLDAVİYA YARIŞI
Moldaviya SSR-də xalq maarifi
S.Tanasevski
Səh.6-12

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Yay istehsalat təcrübələri və kolxoz şagird briqadalarının təşkili təcrübəsindən
Ə.Aslanov
Səh.13-16

PEDAQOGİKA TARİXİ
"Dəbistan" jurnalında tərbiyə məsələləri
P.Allahverdi oğlu
Səh.17-25

Tərbiyədə sözün rolu haqqında
L.A.Levşin
Səh.26-35

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Maddənin dördüncü halı haqqında
X.Mirzəyev, S.Baqdasaryan
Səh.36-40

Orta məktəb məzunlarının dil və ədəbiyyatdan hazırlığı haqqında
M.Hacıyev
Səh.41-45

Şamaxı seysmik stansiyasına ekskursiya
Ə.Veysov
Səh.46-50

İbtidai məktəbdə ana dilindən ev tapşırıqlarının verilməsi və yoxlanılması haqqında
N.İsmayılzadə
Səh.51-65

Vətən çiçəkləri
S.Məmmədov
Səh.66-72

Yeni kitablar
Səh.73-75
№ 8
İçindəkilər

Məktəblərimiz mühüm vəzifə qarşısında
Səh.1-6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR HAQQINDA
V.İ.Lenin xalq maarifi haqqında
İ.Rəsulbəyov
Səh.7-11

YİLKKİ-MK-nın VIII plenumu qərarlarının yerinə yetirilməsi təcrübəsindən
T.Əfəndiyev.
Səh.12-23

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Bəzi hesab məsələlərinin həllinə dair
R.A.Balayan
Səh.24-40

IX sinfdə "limit" mövzunun dərslər üzrə işlənməsi

V.i.Veretennikova
Səh.41-54

V sinifdə coğrafiyanın tədbirini yerli materiallarla əlaqələndirmək təcrübəsindən
H.Qədirov
Səh.55-63

"Dövri qanun və D.İ.Mendeleyevin kimyəvi elementlərin dövri sistemi" mövzusunun öyrədilməsi təcrübəsi
L.N.Neçayeva
Səh.64-78
№ 9 
İçindəkilər

SOV.İKP MK RƏYASƏT HEYƏTİNƏ
Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və ölkədə xalq maarifi sistemini daha da inkişaf etdirmək haqqında
Səh.1-12

Pioner təşkilatında dərəcələr
Səh.13-17

Azərbaycan məktəbləri yeni dərs ilində
M.Məmmədov
Səh.18-40

1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda sovet məktəbi qurmaq uğrunda gedən mübarizə tarixindən
M.Mehdizadə
Səh.41-49

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Əlifba təliminin bəzi psixoloji məsələləri haqqında
R.M.Rəsulov
Səh.50-56

Orta məktəbdə şagirdlərə şeir əzbərlətmək yolları haqqında
Ə.Əlizadə
Səh.57-67

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Etilenin alınması təcrübələrinin qoyuluşu üsuluna dair
V.Bədirxanova
Səh.68-72

İbtidai siniflərdə məsələ həlli sahəsindəki nöqsanlar və onların aradan qaldırılması haqqında
L.Əfəndiyev
Səh.73-78
№ 10
İçindəkilər

Böyük bayram
Səh.1-5

ŞANLI KOMSOMOLUN 40 İLLİYİ
Lenin komsomolu 40 ildə
Ə.Əlizadə
Səh.6-14

Komsomol və məktəb
T.Əfəndiyev
Səh.15-24

Azərbaycan SSR-də xalq maarifi sisteminin yenidən qurulması haqqında
M.Məmmədov
Səh.25-33

Azərbaycan ədəbi dilinin orfoqrafiyasında və yazısındakı islahat haqqında
İ.Abdullayev
Səh.34-44

Cəlil Məmmədquluzadənin pedaqoji görüşləri
Ə.Seyidov
Səh.45-57

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Riyaziyyatdan sinifdən xaric işlərin müxtəlif formaları haqqında
M.Mustafadəzadə
Səh.58-66

IX sinifdə mayelərin səthigərilməsini necə keçməli
P.A.Paşayev
Səh.67-72

Qayğıkeş insan, gözəl müəllim
M.Ə.Əliyev
Səh.73-78

Yeni kitablar
Səh.79-80
№ 11
İçindəkilər

Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və ölkədə xalq maarifi sistemini daha da inkişaf etdirmək haqqında 
Səh.1-25
 
Məktəb haqqında mühüm məsələlər
Səh.26-29
 
PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sinifdənkənar məşğələlərdə  şagirdlərin bədii zövqünü inkişaf etdirmək təcrübəsindən
Buta Sadıqov
Səh.30-34
 
Orta məktəbdə Azərbaycan coğrafiyası kursunun tədrisində şəkillərdən istifadə etmək haqqında 
H.Ə.Sadıqlı
Səh.35-44
 
Kommunist partiyasi-Böyük Oktyabr sosyalist inqılabının təşkilatçısı və ilhamçısıdır.
İ.Müslümov
Səh.45-54

VI sinifdə tarix dərslərindı “İslam” mövzusu üzrə şagirdlərin Ateist tərbiyəsinə dair
M.Ş.Kopenberq
Səh.55-63

X sinifdə piramida həcminin tədrisi təcrübəsindən
X.Babayev
Səh.64-70

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
“Azərbaycan dilinin tədrisi tarixinə dair”
Əziz Mirəhmədov
Səh.71-74

№ 12
İçindəkilər

Baş məqalə 
Səh.1

Azərbaycan xalqının dahi şairi,böyük mütəfəkkir Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyi 
Dahi sənətkar

M.İ.Quluzadə
Səh.6

Füzulinin təlim-tərbiyə haqqında fikirlərinə dair 
Ə.Seyidov 
Səh.18

Füzulinin Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında rolu
Q.Bağırov
Səh.31

Xalq maarifi sisteminin yenidən qurulmasına dair bəzi qeydlər
M.Mehdizadə
Səh.41

Məktəblərimizin həyatla əlaqəsini möhkəmləndirək
Səh.46

Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətməyin və xalq maarifi sisteminin yenidən qurulmasının əzəmətli proqramı
İ.Rəsulbəyov
Səh.50

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
K.D.Uşınskinin pedaqoji və didaktik görüşləri haqqında 

A.P.Nasir
Səh.55

Allah haqqında təsəvvürün təkamülü 
Q.A.Qurev 
Səh.65

DEMOKRATİK ÖLKƏLƏRİN MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏTİ
Çin Xalq Respublikasında xalq maarifi

Səh.71
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar