95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1957

1957

29 mart 2019, Cümə
181
№ 1
İçindəkilər

Fəhlə - kəndli müxbirlər qurultayı
səh:1-5

Dahi yazıçı, fədakar müəllim (Cəlil Məmmədquluzadənin vəfatının 25 illiyi münasibətilə)
Abbas Zamanov
səh:6-11

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Biliklərin cari qiymətləndirilməsi haqqında
İ.Vəlixanlı
səh:12-19

Məktəblilərin əməli fəaliyyətə hazırlanması haqqında
Mürsəl Hüseynov
səh:20-24

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Sov.İKP-nın XX qurultayının qərarları ilə əlaqədar olaraq SSRİ tarixi tədrisi məsələləri
səh:25-39

Sadə cümlənin sintaktik təhlili haqqında
Ə.Əfəndizadə
səh:40-45

Coğrafiyanın tədrisində kinofilmlərdən istifadə edilməsi
S.Şükürov
səh:46-52

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin istehsalat təliminin təşkilinə dair
Tələt Əfəndiyev
səh:53-67

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Adətləri necə tərbiyələndirməli
S.Y.Rubişteyan
səh:68-76

SİYASİ TƏHSİLİNİ ARTIRAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Sovet xalq maarif sistemi (İkinci məşğələ, üçüncü mühazirə)
Səh:77-83

№ 2
İçindəkilər

Sosialist demokratiyasının təntənəsi
səh:1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Pedaqoji elmləri üzrə tədqiqat işlərini Sov.İKP XX qurultayının tələbləri səviyyəsinə qaldırmalıyıq
M.Mehdizadə
səh:5-19

Maarif şurasına hazırlıq və onun keçirilməsi təcrübəsindən
F.Ə.Rəhmanov
səh:20-23

Yarım əsr gənc nəslin tərbiyəsi xidmətində 
M.Ə.Əliyev
səh:24-31

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İbtidai məktəb şagirdlərində müstəqil təfəkkür qabiliyyəti tərbiyə etmək haqqında
Ə.S.Bayramov
səh:32-43

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
“Paralellik” mövzunun öyrədilməsi təcrübəsindən
Ə.Zərgərli
səh:44-51

Elektrik bəhsinin tədrisində kənd təsərrüfat texnikası elementləri
Y.Məmmədov
səh:52-63 

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏT
Hindistan Respublikasında xalq maarifi
səh:64-69

Müəllimlərə məsləhət
Səh:70-71

№3
İçindəkilər


Baş məqalə

Səh.1

Rusiyada 1917-ci il fevral inqilabının 40 illiyi
N.Əlizadə
Səh.7

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
V-VII sinif şagirdlərində gimnastika vərdişləri yaradarkən istifadə olunan təkrar tərzləri haqqında
İ.A.Merkuris
Səh.18

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Orta məktəbin kimya kursunda neft mövzusunun  tədrisinə dair
P.Y.Əliyev
Səh.27

Yer kürəsinin əhalisi 
O.Osmanov
səh.39

Orta məktəbdə uslubiyyat tədrisi məsələlərinə dair
A.Abdullayev
Səh.48

Qarğıdalının müxtəlif formaları və onlardan məktəbin tədris-təcrübə sahəsində hibritlərin alınması haqqında
A.M.Sadıqov
Səh.59

SİYASİ TƏHSİLİNİ ARTIRAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK 
Sovet İttifaqı Kommunist partiyasının VIII qurultayı
Q.R.Ağayev
Səh.63

Müəllimlərə məsləhət
Səh.72

№4
İçindəkilər


Baş məqalə

Səh.1

V.İ.Lenin kommunist tərbiyəsi haqqında
M.Muradxanov
Səh.6

Respublika məktəblərində dərs ilini mütəşəkkil başa çatdıraq
R.A.Balayan
Səh.20

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Ümumtəhsil məktəblərində əmək tərbiyəsinin pedaqoji əsasları
M.N.Skatkin, N.M.Bulatov
Səh.26

PEDAQOGİKA TARİXİ
Disterveqin pedaqoji fəaliyyəti və pedaqoji görüşləri(1970-1866)
Səh.38

Y.A.Komenskinin həyatı və pedaqoji fəaliyyəti
Ə.Tağıyev
Səh.49

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Maksim Qorkinin orta məktəbdə tədrisinə dair
A.Alməmmədov
Səh.63

Tarix dərslərində bədii ədəbiyyatdan necə istifadə etməli
Ə.M.Mehdiyev
Səh.71

1957-ci ilin Ümumittifaq kənd təsərrüfatı sərgisinə yeni müvəffəqiyyətlərlə gedək
Səh.79

Yeni kitablar
Səh.83

№5
İçindəkilər


Baş məqalə

Səh.1

PEDAQOGİKA TARİXİ
Y.A.Komenskinin didaktik təlimi
B.B.Komarovski
Səh6

Nəriman Nərimanovun pedaqoji fəaliyyətinə dair
Ə.Qarabağlı, Ə.Məmmədov
Səh.17

Bakı şəhər pioner təşkilatının tarixindən
E.P.Xosronyan
Səh.29

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Qrammatika dərslərində şagirdlərin nitq inkişafı haqqında
N.İsmayılzadə, Ə.Rəcəbov
Səh.39

Ə.Haqverdiyevin "Bəxtsiz cavan" faciəsinin təhlili təcrübəsindən
C.Cəfərov
Səh51

Mexanikadan politexnik xarakterli ev tapşırıqları
Ə.Əhmədov
Səh.59

N.İ.Lobaçevski qeyri-evklid həndəsəsinin yaradıcısıdır
R.Məmmədov
Səh.70

Məktəblilər festival qarşısında
Y.H.Qasımov
Səh.80

№6
İçindəkilər


Baş məqalə

Səh.1

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Mütaliənin təşkilində müəllim və komsomol təşkilatının birgə işi haqqında
T.Əfəndiyev
Səh.6

Tədris prosesində şagirdlərin ideya-tərbiyə işini yaxşılaşdırmaq məsələlərinə dair
İ.Hacıyev
Səh.16

Pedaqoji biliyi kütlələri yaymalı
Q.Koritin
Səh.22

Mənalı həyat
M.Ə.Əliyev
Səh.28

PEDAQOGİKA TARİXİ
Y.A.Komenskinin psixoloji görüşləri 
Ş.Ağayev
Səh.35

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
N.K.Krupskayanın politexnik təlim haqqında görüşləri 
A.Sadıqov
səh.46

Pioner düşərgələrində təbiyətşünaslıq işlərinin təşkili haqqında
Ə.Salahov
Səh.56

SİYASİ TƏHSİLİNİ ARTIRAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
İndiki dövrdə müharibələrin qarşısını almaq imkanı
H.Əfəndiyev
Səh.65

Müəllimlərə məsləhət
Səh.75

№7
İçindəkilər


Baş məqalə

Səh.1

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Elmi anlayışları şagirdlərə dərindən mənimsətmək haqqında
Q.Qulamov
Səh.6

Şagirdləri öyrənmək və onlara pedaqoji xarakteristika tərtib etmək təcrübəsindən 
S.Axundov
Səh.13

Sumqayıt şəhəri məktəblərində politexnik təlim təcrübəsindən
S.Şəfiyev
Səh.18

Kirovobadda bütün gənclər orta təhsil alırlar
A.S.Zaxarov
Səh.24

YİKTS-də iştirak etməyə necə nail oluruq
N.Abdullayev
Səh.30

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
V sinifdə coğrafiyanın tədrisində müşahidələrin təşkili haqqında
H.Qədirov
Səh.37

Kimya terminləri haqqında
H.Qədirov
Səh.47

Tarix dərslərində arxeoloji nümuzmatik və başqa materiallardan istifadə edilməsi təcrübəsindən
R.V.Şeyn
Səh.57

SİYASİ TƏHSİLİNİ ARTIRAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK 
Sov.İKP Böyük vətən müharibəsi dövründə tələbələrimizin ilhamçısı və təşkilatçısı olmuşdur
Səh.62

№8
İçindəkilər


Ədəbiyyat və incəsənətin xalqın həyatı ilə sıx əlaqəsi uğrunda
N.Xuruşov
Səh.1

Baş məqalə
Səh.23

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Politexnik təlimin yolları haqqında bəzi qeydlər
M.Mehdizadə
Səh.29

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Rus məktəblərində  Azərbaycan dili tədrisinin tarixinə dair
A.Abdullayev
səh.40

Kimya dərslərində politexnik təlimin hazırki əsas məsələlərinə dair
Ə.Əbdürrəhimov
səh.50

Zəhmətkeşlərin mübariz inqilabi-demokratik orqanı 
M.Qasımov
səh.57

Fizikanın tarixinə dair materialdan şagirdlərin tərbiyəsində istifadə etmək məsələsinə dair
A.Vartapetyan
Səh.68

Yeni kitablar
Səh.79

№10
İçindəkilər


Baş məqalə

Səh.3

Azərbaycan SSR-də ümumi təhsilin inkişafı
M.Məmmədov
Səh.9

Azərbaycan SSR-də pedaqoji təhsilin inkişafı
Ə.Rəhman
Səh.24

Məktəblərdə politexnik təlimin tətbiqində nəaliyyətlərimiz 
M.Muradxanov
Səh.34

Pedaqoji elmlər sahəsində elmi-tətqiqat işlərinin inkişafı
M.Ələkbərov
Səh.45

Sovet Azərbaycanında qadın maarifi
C.Orucova
Səh.55

Azərbaycanda Sovet məktəbinin inkişaf yolu
M.Mehdizadə
Səh.63

Yaşlıların təhsili geniş inkişaf etmişdir
R.Balayan
Səh.77

№11
İçindəkilər

Baş məqalə

Səh.1

Müəllim, mühəndis, ictimai xadim
A.Zamanov
Səh.9

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin müstəqil işləmələri üzərində pedaqoji rəhbərlik
İ.Vəlixanlı
Səh.16

Məktəbin tərbiyə işinin yoxlanılması məsələlərinə dair
İ.Hacıyev
Səh.22

Sinif rəhbərinin valideynlərlə işi haqqında 
Ə.Tağıyev
Səh.30

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Böyük Oktyabr sosialist inqilabının hazırlanması və qələbəsi mövzularının tədrisində yerli tarixi materiallardan istifadə üsulları
N.Məhərrəmov
Səh.38

Ümumi icbari təhsilə rəhbərlik təcrübəsindən 
M.Haşımov
Səh.51

Politexnik təlim sistemində fizika kursunun məzmunu və tədrisi haqqında 
B.A.Şəfizadə
Səh.59

V-VII siniflərdə coğrafi ekskursiyaların planlaşdırılması haqqında 
N.Allahverdiyev
Səh.65

Fosfor gübrələri
M.İ.Məmmədova
Səh.71

Çəmən və otlaqların zəhərli və zərərli bitkilərinin öyrənilməsi
V.Ş.Quliyev
Səh.79

Yeni kitablar
Səh.83

№12
İçindəkilər

Baş məqalə

Səh.1

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sinif rəhbərinin işi və şagird kollektivinin təşkili haqqında
Ə.Hüseynova
Səh.6

Məktəbdə sinifdən kənar işin təşkili
T.Əfəndiyev
Səh.14

Kollektivarası əlaqələrin ümumməktəb uşaq kollektivinin təşkilinə təsiri haqqında
Y.L.Kosterski
Səh.24

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Coğrafiyadan praktik məşğələlərin təşkili haqqında
M.Zülfüqarov
Səh.37

Orta məktəbdə kimya tədrisinə aid bəzi məsləhətlər
S.M.Hüseynzadə, A.A.Verdizadə
Səh.42

Geridə qalan şagirdlərlə əlavə məşğələlərin təşkili metoduna dair
M.Ə.Məmmədov
Səh.52

Riyaziyyat gecələri
M.Mustafazadə
Səh.57

1957-ci ildə "Azərbaycan məktəbi" jurnalında dərc edilmiş məqalə və materiallar
səh.64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar