95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1956

1956

29 mart 2019, Cümə
220
№ 1
İçindəkilər

Müəllimlərin siyasi təhsilinə diqqəti artırmalı
Səh.1-5

Məktəblərdə intizamı möhkəmləndirməli 
M.Məmmədov
Səh.6-16

Mətin bolşevik, mübariz inqilabçı
B.Rzayev
Səh.17-22

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
D.İ.Pisarevin pedaqoji görüşləri haqqında
Ə.Seyidov
Səh.23-30

Şagirdlərin təlim və tərbiyəsində məktəb kitabxanasının rolu
İ.Vəlixanlı
Səh.31-36

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Mardakert orta məktəbinin tədris-təcrübə sahəsindəki işləri haqqında
A.A.Kasparov
Səh.37-43

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ 
Orta məktəbin üzvi kimya kursunda katalitik proseslərin öyrədilməsi
X.Ş.Kələntərli
Səh.44-51

Məktəblərdə təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
A.Sadıqov
Səh.52-60

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Məktəblərimizdə coğrafiya tədrisinin yaxşılaşdırılması haqqında
H.Ə.Sadıqlı
Səh.61-66

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Daxilə və xaricə çəkilmiş kürələr mövzusunu necə keçirəm
M.B.Bağırov
Səh.67-78

Müəllimlərə məsləhət

Səh.79-80

№ 2
İçindəkilər

Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin hesabat məruzəsi üzrə Sovet İttifaqı Kommunist partiyası XX qurultayının qətnaməsi
Səh.1-16

1956-1960-cı illərdə SSRİ xalq təsərrüfatının inkişafına dair altıncı beşillik plan haqqında Sov.İKP XX qurultayının direktivləri
Səh.17-68

Leninizm bayrağı altında
Səh.69-74

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Politexnik təlimlə əlaqədar olaraq Göyçay rayon məktəblərinin metodik iş təcrübəsindən
A.X.Martirosov
Səh.75-81

Orta məktəblərdə fizika tədrisindəki bəzi nöqsanlar və bunların aradan qaldırılması yolları haqqında
M.Ə.Əfəndiyev, L.A.Qoldşteyn
Səh.82-87

Qocaman yazıçı, sevimli müəllim
A.Zamanov
Səh.88-94

№ 3
İçindəkilər

Böyük vəzifələr
Səh.1-8

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Kommunist əxlaqının mahiyyəti və məzmunu
M.Muradxanov
Səh.9-20

Məktəbdə pioner toplanışı keçirilməsi təcrübəsindən
T.Əfəndiyev
Səh.21-25

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METADOKİSI
Sintaksis tədrisinin metodikası haqqında
A.Abdullayev
Səh.26-36

Müasir Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası haqqında
İ.Abdullayev
Səh.37-44

Mineralları tanımaq üsulları haqqında 
A.A.Verdizadə
Səh.45-50

Triqonometriyanın tətbiqi ilə həndəsədən məsələ həllinə aid imtahan yazı işləri haqqında
Ə.İbrahimov, S.Sadıqov
Səh.51-55

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Riyaziyyatdan əldəqayırma alətlər hazırlarkən politexnik vərdişlərin aşılanması
T.S.Miasakanov
Səh.56-60

IX sinifdə ötürücü mexanizm mövzusunun təlimi haqqında
B.A.Şəfizadə
Səh.61-66

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ PEDAQOGİKA
ABŞ-da ümumi və ixtisas təhsili
A.A.Nusenbaum, S.A.Koqan
Səh.67-75

Müəllimlərə məsləhət 
Səh.76-80

№ 4
İçindəkilər

Sovet Azərbaycanın şanlı il dönümü
Səh.1-6

V.İ.Lenin gənc nəslin kommunist tərbiyəsi,təhsili və təlimi haqqında
M.Məmmədov
Səh.7-15

Böyük həyat -milyonlar üçün ilhamverici nümunə
M.Bağırov
Səh.16-26

PEDAQOGİKA TARİXİ
Azərbaycan sovet məktəblərinin tarixinə dair
M.Mehdizadə
Səh.27-35

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Dərsin ikinci mərhələsi
İ.Həsənov
Səh.36-43

Politexnik təlim məsələləri
Səh.44-70

SOV.İKP XX QURULTAYI MATERİALLARINI ÖYRƏNƏNLƏRƏ KÖMƏK
Sov.İKP XX qurultayında xalq maarifi məsələləri 
Səh.71-81

MÜƏLLİMLƏRƏ MƏSLƏHƏT
Oxuculara cavab
Səh.82-84

№ 5
İçindəkilər

Yeni dərs ilinə mütəşəkkil hazırlaşmaq
Səh.1-5

Böyük arzular və əməllər şairi
K.Məmmədov
Səh.6-12

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlimdə şagirdlərə fərdi yanaşmağa dair
Ə.Tağıyev
Səh.13-20

№ 6
İçindəkilər

Şəxsiyyətə pərəstişi və onun nəticələrini aradan qaldırmaq haqqına Sov.İKP Mərkəzi komitəsinin qərarı
Səh.1-16

Əməyə kommunist münasibəti tərbiyə etməli
Səh.17-21

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏRİ
Əxlaqi tərbiyədə inandırma üsulu
M.Muradxanov
Səh.22-33

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ 
Tədris emalatxanasında praktik məşğələlərin təşkili və metodikası haqqında
A.Kərimov
Səh.34-44

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Tarix-ölkəşünaslıq dərnəyinin və muzeyinin iş təcrübəsindən 
R.Şeyn
Səh.45-52

TƏKBAŞIN ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Marksist partiyanın nəzəri əsasları
Q.R.Ağayev
Səh.53-63

Uşaqların sevimlisi
M.Əliyev
Səh.64-70

DEMOKRATİQ ÖLKƏLƏRİN MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏTİ
Bolqarıstanın xalq maarifi və mədəniyyəti
Səh.71-76

Müəllimlərə məsləhət
Səh.77-80


№ 7
İçindəkilər

Məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin işini qəti surətdə yaxşılaşdırılmalı
Səh.1-5

Azadlıq müğənnisi 
Abas Zamanov 
Səh.6-11

PEDAQOGİKA TARİXİ
P.F.Lesqaftın pedaqoji görüşləri 
Ə.Seyidov
Səh.12-19

Həsən bəy Zərdabi şagirdlərin əqli inkişafı ilə əl əməyinin birləşdirilməsinin əhəmiyyəti haqqında 
Ziyəttin Göyüşov
Səh.20-24

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlim prosesində həndəsi məfhumların mənimsənilməsi haqqında 
S.Ş.Ağayev, A.Y.Kreymer
Səh.25-37

İ.P.Pavlovun ali əsəb fəaliyyəti haqqında nəzəriyyəsi və təlim-tərbiyənin bəzi məsələləri 
E.Q.Batcuro
Səh.38-46

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Sov.İKP XX qurultayının direktivləri ilə əlaqədar olaraq kimyanın eni problemlərini öyrənməli və dərsdə tətbiq etməli
Ə.Əbdülrəhimov 
Səh.47-52

V-VII siniflərdə tarixdən ev tapşırıqları haqqında
Ə.M.Mehdiyev 
Səh.53-60

Orta məktəbdə fizikadan ekspimental məsələlərin həlli metodikasına dair
T.Xasməmmədov, S.Osipov
Səh.61-67

VI sinifdə cəbr dərslərində tənlik haqqında məlumat
B.Ağayev
Səh.68-72

Sentetik tipli zaman budaq cümləsi
M.Şirəliyev 
Səh.73-76

TƏNQİD VƏ BİBLOQRAFİYA
Azərbaycan dialektlərindən bəhs edən monoqrafiya
T.Həmzəyev
Səh.77-81

Yeni kitablar
Səh.82-84 

№ 8
İçindəkilər

Yeni dərs ilində daha yaxsı işləməli
Səh.1-6

Sov.İKP XX qurultayının qərarları ilə əlaqədar olaraq 1956-1957-ci dərs ilində xalq maarif orqanlarının vəzifələri haqqında
M.Məmmədov
Səh.7-18

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Məktəblərdə frazeologiya üzrə məşğələlərin aparılması təcrübəsindən
S.Murtuzayev
Səh.19-25

X sinifdə üçfazalı cərəyanın tədrisi haqqında
M.Əfəndiyev
Səh.26-34

Mürəkkəb isimlərin orfoqrafiyasını necə keçirəm
Y.Əhmədov
Səh.35-41

V sinifdə "plan və xəritə"bəhsinin tədrisi təcrübəsindən 
H.Qədirov
Səh.42-51

DEMOKRATİK ÖLKƏLƏRİN MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏTİ
Polşa Xalq Respublikasında xalq maarifi və mədəniyyətinin inkişafı 
Səh.52-58

Sov.İKP. XX qurultayı materiallarını öyrənənlərə kömək
Müxtəlif ölkələrin sosializmə keçməsi formaları haqqında
M.Əliyev
Səh.59-67

Uşaq kollektivinin tərbiyəsi
V.N.Babayan
Səh.68-76

Müəllimlərə məsləhət
Səh.77-80

№ 9
İçindəkilər

Müəllimlərin məfkurə səviyyələrinin yüksəltməli
Səh.1-5

Əxlaqı tərbiyədə alışdırma üsulu 
M.Muradxanov 
Səh.6-18

Şagirdlərin ictimai-faydalı işi əməyə kommunist münasibəti tərbiyəsi vasitəsidir
P.K.Qurova, Petrova 
Səh.19-33

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI 
Orta məktəbdə fizikadan ekspermental məsələlərin həlli metodikasına dair
T.Xasməmmədov, S.Osipov
Səh.34-48

Tarix fənni üzrə ekskursiyaları necə təşkil edirəm 
M.Paşayev
Səh.49-51

İzahlı qiraət dərslərində obrazlı müqayisələrin mənimsədilməsi yollarına dair
N.Kazımov 
Səh.52-55

Örtücü şüşələrin foto və kino lentlərilə əvəz edilməsi 
H.Ə.Rzayev, S.M.Quliyev, Y.M.Ağayev
Səh.56-58

Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlərin tədrisi haqqında 
A.Abdullayev
Səh.59-64

Coğrafiya fənninin  tədrisində ekskursiyanın təşkili metodikası
S.Məcidov
Səh.65-70

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Kommunizim qurmaq haqqında Lenin planı həyata keçirilir
A.O.Petrosyan 
Səh.71-78

№ 10
İçindəkilər

Şanlı qələbələr bayramı
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Azərbaycan xalq nağılları və atalar sözlərinin təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında 
Ə.Haşımov 
Səh.6-16

Uşaqların tərbiyəsində nümunənin rolu haqqında 
Qurban Həsənov
Səh.17-27

Məktəblilərin otağı haqqında 
Tələt Əfəndiyev
Səh.28-31

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Sadə mexanizmlərə aid istehsalat məzmunlu məsələlərin həlli haqqında 
S.İmamzadə
Səh.32-36

Qarğıdalı və onun bioloji xüsusiyyətləri
T.İ.Qazıyev, V.Ş.Quliyev
Səh.37-41

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Şüur və adət
S.Y.Rubinşteyn
Səh.42-50

Siyasi təhsilini artıran müəllimlərə kömək 
Səh.51-53

Xalq maarifinin siyasətlə əlaqəsi
Səh.54-58

Politexnik təlim məsələlərinə dair seminar məşğələlərinin təxmini mövzuları
Səh.59-63

Marksizm-Leninizm elm qanunlarının obyektiv xarakteri haqqında 
C.Quliyev
Səh.64-71

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA 
“Orta məktəbdə Azərbaycan dili tədrisinin metodikası “haqqında 
Nağı Günəşli
Səh.72-77

Müəllimlərə məsləhət
Səh.78-83

№ 11
İçindəkilər 

Valideynlərlə işi gücləndirməli
Səh.1-5

Ali pedaqoji təhsil sahəsində Azərbaycan sovet hakimiyyətinin ilk tədbirləri
A.Rzayev
Səh.6-12

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR 
Pedaqogikada şəxsiyyətə pərəstişin nəticələri aradan qaldırmalı
Səh.13-29

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Tarix dərslərində xronologiyanın öyrənilməsi haqqında 
Ə.M.Mehdiyev
Səh.30-38

VIII sinifdə kimya dərslərində şagirdlərin respublikamızın faydalı qazıntıları ilə tanış edilməsi haqqında 
R.Əliyev
Səh.39-48

VIII sinifdə şagirdləri bədii əsərlərin dili üzərində işləmək yolları haqqında
S.Ə.Xəlilov
Səh.49-56

V sinifdə hesabın tədrisi təcrübəsindən 
E.A.Voskresenskaya
Səh.57-62

MƏKTƏB VƏ AİLƏ    
Məktəbdə “Valideyn günü”
Qulam Məmmədov
Səh.63-73

SİYASİ TƏHSİLİNİ ARTIRAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Xalq maarifində kommunist partiyasının rəhbər rolu
Səh.74-80

Müəllimlərə məsləhət
Səh.81-84

№ 12
İçindəkilər

Qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənmək və yaymaq işilə ciddi məşğul olmalı
Səh.1-4

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Qabaqcıl pedaqoji təcrübəni diqqətlə öyrənib yaymaq böyük dövlət əhəmiyyəti olan məsələdir
A.M.Ohancanyan
Səh.6-16

Geridə qalan şagirdlərlə əlavə fərdi məşğələləri necə təşkil etməli 
M.Ə.Məmmədov 
Səh.17-21

İbtidai məktəbdə əl əməyi
S.M.Babayeva
Səh.22-29

FƏNLƏRİN  TƏDRİSİ METODİKASI
V sinifdə kəsrə vurmanı və kəsrə bölməni necə öyrədirəm
R.Mirzəyev
Səh.30-38

X sinifdə “Vaqif”pyesinin təhlili haqqında 
Mir Abbas Aslanov 
Səh.39-48

VII sinifdə Azərbaycan SSR coğrafiyasının tədrisi haqqında 
M.Zülfüqarov
Səh.49-54

Azərbaycan coğrafi terminlərinin bəzi məsələləri haqqında 
Rəmzi Yüzbaşov
Səh.55-60

MƏKTƏB VƏ AİLƏ 
Sinif rəhbərinin valideyn fəalları ilə iş təcrübəsindən 
Q.Fradkin
Səh.61-69

Sovet konstitusiyası və təhsil hüququ 
İ.Rəsulbəyov
Səh.70-77

Müəllimlərə məsləhət
Səh.78-79
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar