95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1956

1956

29 mart 2019, Cümə
79
№ 1
İçindəkilər

Müəllimlərin siyasi təhsilinə diqqəti artırmalı
Səh.1-5

Məktəblərdə intizamı möhkəmləndirməli 
M.Məmmədov
Səh.6-16

Mətin bolşevik, mübariz inqilabçı
B.Rzayev
Səh.17-22

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
D.İ.Pisarevin pedaqoji görüşləri haqqında
Ə.Seyidov
Səh.23-30

Şagirdlərin təlim və tərbiyəsində məktəb kitabxanasının rolu
İ.Vəlixanlı
Səh.31-36

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Mardakert orta məktəbinin tədris-təcrübə sahəsindəki işləri haqqında
A.A.Kasparov
Səh.37-43

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ 
Orta məktəbin üzvi kimya kursunda katalitik proseslərin öyrədilməsi
X.Ş.Kələntərli
Səh.44-51

Məktəblərdə təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
A.Sadıqov
Səh.52-60

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Məktəblərimizdə coğrafiya tədrisinin yaxşılaşdırılması haqqında
H.Ə.Sadıqlı
Səh.61-66

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Daxilə və xaricə çəkilmiş kürələr mövzusunu necə keçirəm
M.B.Bağırov
Səh.67-78

Müəllimlərə məsləhət

Səh.79-80

№ 2
İçindəkilər

Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin hesabat məruzəsi üzrə Sovet İttifaqı Kommunist partiyası XX qurultayının qətnaməsi
Səh.1-16

1956-1960-cı illərdə SSRİ xalq təsərrüfatının inkişafına dair altıncı beşillik plan haqqında Sov.İKP XX qurultayının direktivləri
Səh.17-68

Leninizm bayrağı altında
Səh.69-74

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Politexnik təlimlə əlaqədar olaraq Göyçay rayon məktəblərinin metodik iş təcrübəsindən
A.X.Martirosov
Səh.75-81

Orta məktəblərdə fizika tədrisindəki bəzi nöqsanlar və bunların aradan qaldırılması yolları haqqında
M.Ə.Əfəndiyev, L.A.Qoldşteyn
Səh.82-87

Qocaman yazıçı, sevimli müəllim
A.Zamanov
Səh.88-94

№ 3
İçindəkilər

Böyük vəzifələr
Səh.1-8

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Kommunist əxlaqının mahiyyəti və məzmunu
M.Muradxanov
Səh.9-20

Məktəbdə pioner toplanışı keçirilməsi təcrübəsindən
T.Əfəndiyev
Səh.21-25

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METADOKİSI
Sintaksis tədrisinin metodikası haqqında
A.Abdullayev
Səh.26-36

Müasir azərbaycan dilinin orfoqrafiyası haqqında
İ.Abdullayev
Səh.37-44

Mineralları tanımaq üsulları haqqında 
A.A.Verdizadə
Səh.45-50

Triqonometriyanın tətbiqi ilə həndəsədən məsələ həllinə aid imtahan yazı işləri haqqında
Ə.İbrahimov, S.Sadıqov
Səh.51-55

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Riyaziyyatdan əldəqayırma alətlər hazırlarkən politexnik vərdişlərin aşılanması
T.S.Miasakanov
Səh.56-60

IX sinifdə ötürücü mexanizm mövzusunun təlimi haqqında
B.A.Şəfizadə
Səh.61-66

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ PEDAQOGİKA
ABŞ-da ümumi və ixtisas təhsili
A.A.Nusenbaum, S.A.Koqan
Səh.67-75

Müəllimlərə məsləhət 
Səh.76-80

№ 4
İçindəkilər

Sovet Azərbaycanın şanlı il dönümü
Səh.1-6

V.İ.Lenin gənc nəslin kommunist tərbiyəsi,təhsili və təlimi haqqında
M.Məmmədov
Səh.7-15

Böyük həyat -milyonlar üçün ilhamverici nümunə
M.Bağırov
Səh.16-26

PEDAQOGİKA TARİXİ
Azərbaycan sovet məktəblərinin tarixinə dair
M.Mehdizadə
Səh.27-35

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Dərsin ikinci mərhələsi
İ.Həsənov
Səh.36-43

Politexnik təlim məsələləri
Səh.44-70

SOV.İKP XX QURULTAYI MATERİALLARINI ÖYRƏNƏNLƏRƏ KÖMƏK
Sov.İKP XX qurultayında xalq maarifi məsələləri 
Səh.71-81

MÜƏLLİMLƏRƏ MƏSLƏHƏT
Oxuculara cavab
Səh.82-84

№ 5
İçindəkilər

Yeni dərs ilinə mütəşəkkil hazırlaşmaq
Səh.1-5

Böyük arzular və əməllər şairi
K.Məmmədov
Səh.6-12

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlimdə şagirdlərə fərdi yanaşmağa dair
Ə.Tağıyev
Səh.13-20

№ 6
İçindəkilər

Şəxsiyyətə pərəstişi və onun nəticələrini aradan qaldırmaq haqqına Sov.İKP Mərkəzi komitəsinin qərarı
Səh.1-16

Əməyə kommunist münasibəti tərbiyə etməli
Səh.17-21

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏRİ
Əxlaqi tərbiyədə inandırma üsulu
M.Muradxanov
Səh.22-33

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ 
Tədris emalatxanasında praktik məşğələlərin təşkili və metodikası haqqında
A.Kərimov
Səh.34-44

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Tarix-ölkəşünaslıq dərnəyinin və muzeyinin iş təcrübəsindən 
R.Şeyn
Səh.45-52

TƏKBAŞIN ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Marksist partiyanın nəzəri əsasları
Q.R.Ağayev
Səh.53-63

Uşaqların sevimlisi
M.Əliyev
Səh.64-70

DEMOKRATİQ ÖLKƏLƏRİN MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏTİ
Bolqarıstanın xalq maarifi və mədəniyyəti
Səh.71-76

Müəllimlərə məsləhət
Səh.77-80

№ 8
İçindəkilər

Yeni dərs ilində daha yaxsı işləməli
Səh.1-6

Sov.İKP XX qurultayının qərarları ilə əlaqədar olaraq 1956-1957-ci dərs ilində xalq maarif orqanlarının vəzifələri haqqında
M.Məmmədov
Səh.7-18

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Məktəblərdə frazeologiya üzrə məşğələlərin aparılması təcrübəsindən
S.Murtuzayev
Səh.19-25

X sinifdə üçfazalı cərəyanın tədrisi haqqında
M.Əfəndiyev
Səh.26-34

Mürəkkəb isimlərin orfoqrafiyasını necə keçirəm
Y.Əhmədov
Səh.35-41

V sinifdə "plan və xəritə"bəhsinin tədrisi təcrübəsindən 
H.Qədirov
Səh.42-51

DEMOKRATİK ÖLKƏLƏRİN MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏTİ
Polşa Xalq Respublikasında xalq maarifi və mədəniyyətinin inkişafı 
Səh.52-58

Sov.İKP. XX qurultayı materiallarını öyrənənlərə kömək
Müxtəlif ölkələrin sosializmə keçməsi formaları haqqında
M.Əliyev
Səh.59-67

Uşaq kollektivinin tərbiyəsi
V.N.Babayan
Səh.68-76

Müəllimlərə məsləhət
Səh.77-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar