95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1955

1955

29 mart 2019, Cümə
198
№ 1
İçindəkilər


Rus dili təliminə ciddi diqqət yetirilməli
səh.1

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Yuxu və röya haqqında
M.Nəcəfov
səh.5

DİL VƏ ƏDƏÖBİYYAT TƏDRİSİ
Orfoqrafiya tədrisinin metodikası haqqında
A.Abdullayev
səh.12

V-VII-ci siniflərdə ifadə yazını necə aparıram
Ş.Səfərova
səh.24

"Say" bəhsi haqqında ilk dərsi necə təşkil edirəm
X.İbrahimov
səh.26

TƏBİYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Orta məktəbdə biologiyadan kənd təsərrüfat obyektlərinə ekskursiya haqqında
M.Axundov
səh.29

Biologiya fənləri üzrə kino məşgələlərinin təşkili haqqında
Ə.Salahov
səh.40

Fizika-riyaziyyat tədrisi
Fizika tədrisində kənd təsərrüfat texnikası elementləri
Y.Məmmədov
səh.43

Birinci sinifdə şagirdlərə hesabdan məsələ həlli vərdişlərini necə aşılamalı
Ə.Zərgərli
səh.57

Triqonometriyadan IX-X-cu siniflərdə yerölçmə işləri
Ə.Eganlı 
səh.65

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
IV-cü sinfin "Ana dili" dərsliyi haqqında
N.Abdullayev
səh.69
 
"Sovet ədəbiyyatı"dərsliyi haqqında
B.Muradov
səh.72

Məktəblilərə yüksək keyfiyyətli bədii əsərlər verək

Ə.Bagırzadə
səh.76

Yeni kitablar
səh.79
№ 2
İçindəkilər

Kommunistlərlə bitərəflərin ittifaqı namizədlərinə səs verək
səh.1

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərdə dosdluq və yoldaşləq tərbiyəsinə dair
T.Əfəndiyev
səh.6

İbtidai siniflərdə yazı təlimi haqqında
Y.Zeynalov
səh.17 

Pioner dəsdələrinin adları ilə əlaqədar olaraq tərbiyəvi iş təcrübəsindən
H.Əhmədov
səh.24

Məktəbimizdə bədən təbiyəsi işlərini təşkil etmək təcrübəsindən
A.Martirsov
səh.29

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Fizikanın tədrisində politexnik məzmunlu məsələlərdən necə isdifadə edirəm
Ə.İsayev
səh.35

Riyaziyyatdan geridə qalan şagirdlərlə işləmək yolları haqqında
S.Xaçiyan
səh.40

Şagirdlərin riyazi düşüncələrini dərinləşdirməli
Q.Qulamov
səh.46

Təbiyat və kimya tədrisi
A.M.Butlerovun kimyəvi quruluş nəzəruyyəsinin əsasları haqqında 
İ.Hüseynov,Ə.Yunuszadə
səh.51

TARİX VƏ COGRAFİYA TƏDRİSİ 
"XVIII əsrin axırlarında Fransa burjua inqilabı" mövzusu üzrə dərslərin birində
 xalq kütlələrinin rolunun gösdərilməsi 

A.Şeykus
səh.57

MƏKTƏBƏ QƏDƏR TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Uşaqların kommunist tərbiyəsində yaradıcı oyunlardan isdifadə edilməsinə dair
Q.Serovskaya
səh.61

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"Qitələr cografiyası" dərsliyi haqqında
O.Osmanov
səh.67

Məktəbləri tədris-əyani vəsait və ədəbiyyatla təmin etməli
A.Hüseynov
səh.70

Yeni kitablar
səh.73
№ 3
İçindəkilər

İmtahanlara mütəşəkkil hazırlaşmalı
səh.1-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Lev Nikolaeviç Tolstoyun prdaqoji görüşləri
Ə.Seyidov
səh.7-14

A.S.Makarenkonun intizam tərbiyəsi tələblərini yerinə yetirmək təcrübəsindən
İ.İlyasov
səh.15-18

Məktəblərdə ictimai-faydalı işlərin təşkili haqqında
M.Hüseynov
səh.19-24

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Həndəsədən qurma məsələləri haqqında
B.Agayev
səh.25-31

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
İnsanın əmələ gəlməsi haqqında
H.Fərzəlibəyli
səh.32-44

Kolxoz istehsalatında şagirdlərin praktikası
V.Suxomlinski
səh.45-57

TARİX VƏ COGRAFİYA TƏDRİSİ
SSRİ cografiyası tədrisində sovet vətənpərvərliyinin tərbiyə edilməsi haqqında
S.Məcidov
səh.58-61

V-VII siniflərdə tarix dərsliyi üzərində şagirdlərin müstəqil işi haqqında 
Ə.Mehdiyev
səh.62-68

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"Ana dili" dərsliyi haqqında
K.Ramazanov
səh.69-71
№ 4
İçindəkilər

Şanlı mübarizə və qələbələr yolu
səh.1

V.İ.LENİNİN ANADAN OLMASININ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ
V.İ.Lenin gənclərin təhsili və tərbiyəsi haqqında
səh.7

Qargıdalı ictimai heyvandarlıgın yem bazasında əsas yer tutmalıdır
C.Nəbili
səh.20

Respublikamızda ali təhsilli pedaqoji kadrların yetişdirilməsi haqqında
A.Rzayev
səh.25

Kar və lal uşaqların təlim və tərbiyəsi sahəsində sovet defektologiyasının nailiyyətləri
S.Qriqoryan
səh.29

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Məktəbdə şüurlu intizam tərbiyəsi
M.Muradxanov, L.İtelson
səh.35

Dərs ilinin axırırnda I, II və III-cü siniflərdə şagirdlərin biliyinin yoxlanılması haqqında 
Y.Zeynalov
səh.48

Təbiyyatdan yay tapşırıqları haqqında
Ə.Hacıyev
səh.54

Məktəbdə kütləvi bədən tərbiyəsi və idman işlərinin genişləndirilməsi haqqında 
V.Şevtsov
səh.62

MƏKTƏB HƏYATI
Buzovlar üzərində hamiliyi necə təşkil etmişik
G.Əliyev
səh.68

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Dahi rus fizikşünası M.V.Lomonosov
A.Abbaszadə
səh.72

Yeni kitablar
səh.78
№ 5
İçindəkilər


Eyni dərs ilinə müvəffəqiyyətlə hazırlaşmalı
səh.1

PRDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Ev tapşırıqlarının qiymətləndirilməsi haqqında 
İ.Vəlixanlı
səh.6

Sinif kollektivində işgüzarlıq ənənələrinin tərbiyəsi haqqında
Q.Fradkin
səh.15

Məktəbin illik hesabatı
A.Martirosov
səh.22

MƏKTƏB HƏYATI
Leninqrad məktəblərinin iş təcrübəsini məktəbimizdə necə tətbiq edirik 
A.Axundov
səh.33

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Hal və nisbət şəkilçilərinin tədrisinə dair
S.Cəfərov
səh.37

Şagirdlərin lügət ehtiyyatını zənginləşdirmək yolları haqqında
A.Abdullaev
səh.42

TARİX VƏ COGRAFİYA TƏDRİSİ
Cografiyanın tədrisində müqayisə metodunun tətbiqinə dair
O.Osmanov
səh.52

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan orta məktəbində fizika terminlərinin öyrədilməsi metodikasına dair
T.Xasməmmədov
səh.59

Səmərəli hesablama yolları
A.Kartaşyan
səh.66

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Keyfiyyətsiz bir hesab dərsliyi haqqında 
S.Sadıqov
səh.75

Yeni kitablar
səh.79
№ 6
İçindəkilər


Müəllimlərin qabaqcıl təcrübəsini öyrənməli və geniş yaymalı
səh.1

Ümumi icbari yeddiillik  təhsilin həyata keçirilməsi məktəblərin yeni dərs ilinə hazırlıgının mühüm vəzifəsidir
M.Məmmədov
səh.9

MƏKTƏB HƏYATI
I sinifdə müvəffəqiyyətə necı nail oluram
S.Musaeva
səh.20

IX sinifdə stereometriyadan qurmaya aid məsələ həlli haqqında 
K.Xələfov
səh.23

Məktəbdə pioner təşkilatının iş təcrübəsindən 
M.Baxşıyev
səh.30

Əl əməyi dərslərində texniki modellər hazrlamaq təcrübəsindən 
N.Makarenko
səh.34

Məktəbdə hava üzərində müşahidənin aparılması yolları haqqında 
K.Həsənov
səh.38

Məktəbyanı sahədə iş təcrübəsindən 
A.Ohancanov
səh.41

Sovet İKP -nın yanvar plenumunun qərarı və məktəblərin vəzifəsi haqqında
Ə.Əbdürrəhimov
səh.44

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
MDQV məktəblərində politexnik təlim haqqında 
A.Ohacanyan
səh.49

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Qrammatika məşgələlərində şagirdlərdə məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirmək haqqında
N.İsmayılzadə
səh.64

Süleyman Sani Axundovun həyatına dair yeni sənədlər
A.Zamanov
səh.71

Yeni kitablar

№ 8
İçindəkilər


Ümumi icbari ibtidai təhsildən ümumi onillik təhsilə doğru
səh. 1

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Gertsenin pedaqoji görüşləri
Ə.Seyidov
səh. 10

Azərbaycan sovet məktəblərinin tarixinə dair
M.Mehdizadə
səh. 18

I sinifdə ilk savad təlimi dərslərinin təşkili və "Əlifba" dərsliyi ilə işləmək yolları
Y.Zeynalov
səh. 26

DIL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
V-VII siniflərdə yazıçıların tərcümeyi-halını necə keçirəm
B.Bağırov
səh. 36

İbtidai məktəbdə qrammatik təhlil haqqında
Ə.Əfəndizadə
səh. 40

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Məktəblərimizdə coğrafiya tədrisini yaxşılaşdıraq
S.Məcidov
səh. 47

SSRİ Konctitusiyası tədrisində əyanilik
Q.P.Barinov
səh. 55

TƏBİİYƏT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Kimya eliminin inkişafında rus və sovet alimlərinin rolu haqqında
M.İ.Abramov
səh. 64

UŞAQ EVLƏRİNDƏ TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
İş təcrübəmdən
V.N.Babayan
səh. 71

№ 9
İçindəkilər


Məktəblərimiz mühüm vəzifələr qarşısında
səh. 1

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Səy tərbiyəsi haqqında
Ş.Ağayev
səh. 6

Məktəbdə əmək ənənələri
V.Suxomlinski
səh. 14

Rəsm və nəğmə estetik tərbiyənin mühüm vasitələrindəndir
İ.Zülfüqarov
səh. 23

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Coğrafiya dərnəyinin iş təcrübəsindən
A.Zeynalov
səh. 26

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Gənc riyaziyyatçıların ikinci olimpiadası
R.Balayan
səh. 30

TƏBİİYƏT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Kimya tədrisindəki nöqsanlar və onları aradan qaldırmaq üçün bəzi məsləhətlər
Ə.Əbdurrəhimov
səh. 51

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Marksist partiyanın taktiki əsasları haqqında
Q.Ağayev
səh. 60

Çində  xalq maarifi
səh. 72 

Yeni kitablar
səh. 78

№ 11
İçindəkilər


Şagirdlər arasında şüurlu intizamı möhkəmləndirək
səh. 1

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Müəllimin şərhi və müsahibəsi
M.Muradxanov
səh. 7

Məktəbdə politexnik əməyin təşkili və keçirilməsi haqqında
A.Kərimov
səh. 19

Respublikanın pedaqoji inctitutları və pedaqoji məktəbləri yeni dərs ilində
R.Hüseynov
səh. 27

Rus eliminin fəxri
Ə.Bayramov
səh. 36

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
"Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsinin təhlili haqqında 
M.A.Aslanov
səh. 45

Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərə vətənpərvərlik hissini necə tərbiyə edirəm
H.Nuriyev
səh. 58

VIII-X siniflərdə inşa yazıların aparılması haqqında
C.Əhmədov
səh. 62

TƏBİİYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Təbiyəti dəyişdirən böyük alim İvan Vladimiroviç Miçurin
M.Ə.Axundov
səh. 68

Yeni kitablar
səh. 77

№ 12
İçindəkilər


1905-1907-ci illər rys inqlabı-imperializm dövrünün birinci xalq inqlabıdır
N.Əlizadə
səh. 9

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərdə xarakter tərbiyə etmək haqqında
M.Məhərrəmov
səh. 21

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Qiraət dərslərində ifadəli oxu haqqında bəzi qeydlər
G.Quliyeva
səh. 33

Feli sifətlər haqqında
T.Rüstəmova
səh. 37

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Riyaziyyat fənni üzrə qəbul imtahanlarının nəticələri haqqında
B.Ağayev, A.Salayev
səh. 41

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
V sinifdə tarix dərsləri tədrisi haqqında bəzi qeyidlər 
Ə.Mehdiyev
səh. 48

Yerli sovetlər və məktəb
M.H.Mirzəliyev
səh. 58

Məktəb dram dərnəyinin təşkili və ona rəhbərlik haqqında
U.Hacıyev
səh. 64

Yeni Albaniyanın xalq maarifi və mədəniyyəti
səh. 71

1955- ci ildə "Azərbaycan məktəbi" jurnalında dərc edilmiş material və məqalələr

səh. 78
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar