95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1954

1954

29 mart 2019, Cümə
160
№ 1
İçindəkilər

Məktəbdə təlim keyfiyyətini yüksəltməli
Səh.1-5

Ukraynanın rusiya ilə birləşməsinin 300 illiyi
N.Əlizadə
Səh.6-15

Komsomol ümumi icbari təhsilin hamisidir
N.Hacıyev
Səh.16-25

MƏKTƏB HƏYATI
Məktəbin kimya kabinəsində
Y.A.Qavenski
Səh.26-31

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Dobrolyubovun pedaqoji fikirləri haqqında
Ə.Seyidov
Səh.32-41

Hafizənin tərbiyə edilməsi
S.Hacıyev
Səh.42-48

Dil və ədəbiyyat tədrisi
Azərbaycan dili tədrisində müəllimin istifadə edəcəyi əsas yollar haqqında
A.Abdullayev
Səh.49-55

İ.A.Krılovun məktəbdə öyrənilməsi
L.A.Tumanyan
Səh.56-63

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Kimya dərslərinin kənd təsərrüfatı ilə əlaqələndirilməsinə dair
Ə.Əbdürrəhimov
Səh.64-71

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Triqonometrik tənliklərin həlli üsulu 
S.Sadıqov
Səh.72-79
№ 2
İçindəkilər

Seçicilər arasında təşviqat işlərini genişləndirilməli
Səh.1-5

MƏKTƏB HƏYATI
Məktəb üzərində rəhbərlik və nəzarəti necə təşkil edirəm
B.Bağırov
Səh.6-9

Yerevan məktəblərinin pedaqoji sovetlərinin iş təcrübəsindən
P.V.Avakyan 
Səh.10-13

Coğrafi tədrisi prosesində politexnik təlim təcrübəsindən
A.X.Martirosov
Səh.14-19

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İ.P.Pavlovun iki siqnal sistemi haqqında təlimi və dərs materiallarının qavranılmasının bəzi məsələləri haqqında
Ş.S.Ağayev
Səh.20-29

Təlim materiallarının təkrarı haqqında
B.Axundov
Səh.30-37

Dərsdə şagirdlərin sorğu metodikası haqqında
L.B.İtelson
Səh.38-48

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Orta məktəbdə ana dili və ədəbiyyat tədrisini yaxşilaşdırmalı
Səh.49-52

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Qabaqcıl müəllimlərin tarix dərslərində şagirdləri çalışdırmaq təcrübəsindən
Ə.M.Mehdiyev
Səh.53-59

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
VI sinifdə məsələ həlli təcrübəsindən 
Ə.Zərgərli
Səh.60-70

MƏKTƏBƏ QƏDƏR TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Usaqların məşğələlərdə aldıqqların biliyi yaradıcı oyunlar vasitəsilə möhkəmləndirilib dərinləşdirilməsi
T.Əzimov
Səh.71-74

Tənqid və biblioqrafiya
Bir dərsliyin qüsurları haqqında
F.Kərimov
Səh.75-76

Yeni kitablar
Səh.77-78

№ 3
İçindəkilər

İmtahanları mütəşəkkil keçirməli
Səh.1-5

MƏKTƏB HƏYATI
Sinifə rəhbərlik təcrübəmdən
R.Vəliyev
Səh.6-8

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərdə vərdiş və adətlər tərbiyəsinin psixoloji məsələləri
M.Məhərrəmov
Səh.9-20

Təlim və tərbiyə işində şagirdlərə fərdi yanaşmaq haqqında
B.B.Komarovski
Səh.21-32

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
V-VII siniflərdə azərbaycan dilinin qramatikasının tədrisi haqqında
A.Abdullayev
Səh.33-39

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
XVII əsrin ingilis burjua inqilabı
A.P.Avaryanov, V A.Orlov
Səh.40-44

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Biologiya fənlərinin kənd təsərrüfat istehsalı ilə əlaqələndirilməsinə dair
Ə.Salahov
Səh.45-49

Biologiyanın tədrisində ideya-siyasi tərbiyə və din əleyhinə mübarizə məsələləri
A.Sadıqov
Səh.50-56

Məktəbdə zoologiyadan aparılan təcrübələr haqqında
C.Cəbrayılbəyli
Səh.57-62

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Riyaziyyatdan təkrarın təşkili haqqında
T.Ağayev
Səh.63-68

DEMOKRATİK ÖLKƏLƏRİN MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏTİ
Polşa Demokratik ədəbiyyatı yüksəliş yollarında
V.P.Litvinov
Səh.69-76

Məsləhət
Səh.77-78

Yeni kitablar
Səh.79-80

№ 4
İçindəkilər

Böyük qələbələr və azadlıq bayramı
Səh.1-4

MƏKTƏB HƏYATI
Ədəbiyyat dərslərində dini mövhumat və xüravat əleyhinə mübarizə təcrübəsindən
Z.Əkbərov
Səh.5-10

Feil haqqında ilk dərsi necə təşkil edirəm
H.Nəfərli
Səh.11-12

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
A.S.Makarenko intizam tərbiyəsində rejimin rolu haqqında
M.Muradxanov
Səh.13-21

Məktəblərin işi üzərində dövlət nəzarətini qüvvətləndirmək haqqında
İ.Hacıyev
Səh.22-26

Müəllimlərlə metodiki iş haqqında
Səh.27-36

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
XVII əsrin ingilis burjua inqilabı
A.V.Averyanov, V.A.Orlov
Səh.37-43

Orta məktəblərdə coğrafiya dərnəyinin təşkili və vəzifələri
M.Ə.Axundov
Səh.44-48

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Uşaqları arıların yaşayışı ilə necə tanış etməli
R.İbrahimov, A.Sadıqov
Səh.49-57

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Həndəsə ilə birlikdə triqonometriyadan kamal attestatı imtahan işləri haqqında 
R.A.Balayan
Səh.58-76

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Mühüm məsələyə həsr olunmuş bir əsər haqqında
Ə.Haşımov, N.Kazımov
Səh.77-80

№ 5
İçindəkilər

Böyük ümumxalq bayramı
Səh.1-4

MƏKTƏB HƏYATI
VI sinifdə ikinci ilə qalan şagirdlərlə necə məşğul oluram
S.Məcidova
Səh.5-6 

I sinifdə şagirdlərdə əmək vərdişinin təlimi təcrübəsindən
Z.Hüseynzadə
səh. 6-8 

Orta məktəbdə ədəbiyyat kabinəsinin iş təcrübəsindən
Zərbəli Səmədov
səh. 8-10

Eyni vaxtda II və IV siniflərdə işləmək təcrübəsindən
H.Ağalarova
səh. 10-14

I sinifdə ilk qrammatik anlayış vermək təcrübəmdən 
B.Əfəndiyeva 
səh. 14-15 

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
N.İ.Piroqovun həyatı və pedaqoji fəaliyyəti
Ə.Seyidov
Səh.16-21

Şagirdlərin səhvləri üzərində işləmək təcrübəsindən
Ə.Lütfəliyev
Səh.22-24

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Sözün qurluşuna görə təhlili haqqında
Ə.Əfəndizadə
Səh.25-28

L.N.Tolstoyun "hərb və sülh" romanı
A.M.Lapin
Səh.29-41

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
XVII əsrin ingilis burjua inqilabı
A.P.Averyanov, V.A.Orlov
Səh.42-54

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Zoologiyadan çöl-təlim təcrübəsini necə keçirdik
H.Fərzəlibəyli
Səh.55-56

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Ədədlərin bölünmə əlamətlərini mənimsərkən şagirdlərin qarşılaşdıqları çətinliklərin psixoloji analizi
Z.M.Mehdizadə
Səh.57-64

Günəş tutulan zaman şagirdlərin elmi müşahidələri
M.M.Lepski
Səh.65-66

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Sovet ittifaqı kommunist partiyası sovet cəmiyyətinin istiqamətverici və rəhbər qüvvəsidir
M.Məmmədov
Səh.67-79
№ 6
İçindəkilər

İmtahanlar nə göstərdi
Səh.1-5

MƏKTƏB HƏYATI
Şagirdlərdə ictimai mülkiyyətə sosialist münasibətlərinin tərbiyə edilməsi təcrübəsindən
İ.Həsənov
Səh.6-11

Lirik əsərlərin öyrədilməsi təcrübəsindən
H.Rəsulov
Səh.12-16

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərdə səy tərbiyəsi haqqında
Ə.H.Haşımov
Səh.17-25

Məktəb direktoru
Ə.Əkbərov
Səh.26-30

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
X sinifdə "gənc qvardiya" romanının tədrisinə dair
Y.Qarabağlı
Səh.31-38

Mürəkkəb cümlənin tədrisi haqqında
Z.Tağızadə
Səh.39-44

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Adi kəsrlər bəhsini qrafik olaraq şagirdlərə necə öyrədirəm
H.Rüstəmov
Səh.45-52

Orta məktəbdə fizikadan istehsalata ekskursiyaların keçirilməsi təcrübəsindən 
L.A.Qoldşteyn
Səh.53-62

№ 7
İçindəkilər

İcbari təhsil qanunu yerinə yetirək
Səh.1-5

Anton Pavloviç Çexov
H.Ələkbərov
Səh.6-14

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlimin prinsipləri
M.Muradxanov
Səh.15-28

Şagird kollektivinin təşkili məsələləri
L.B.İtelson
Səh.29-37

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ 
"Vasitəsiz və vasitəli nitqin" tədrisi təcrübəsindən
A.Aslanov
Səh.38-45

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix dərslərində şagirdlərin biliyinin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi haqqında
Ə.M.Mehdiyev
Səh.46-55

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Zoologiya və darvinizm əsasları tədrisinin heyvandarlıqla əlaqələndirilməsi
M.Axundov
Səh.56-65

Şagirdlərin davranış jurnalı haqqında 
Səh.66-73

Görkəmli sovet alimi
M.Məhərrəmov
Səh.74-78

№ 8
İçindəkilər

Məktəbdə oğlanlarla qızların birgə təhsili haqqında
Səh.1-13

MƏKTƏB HƏYATI
Möhkəm bilik və şüurlu intizam uğrunda mübarizədə məktəb komsomol təşkilatının iş təcrübəsindən
Ə.Səlimov
Səh.14-18

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sinif jurnalı və dərs cədvəli haqqında
İ.Vəlixanlı
Səh.19-24

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Fonetik təhlil haqqında
Ə.Əfəndizadə
Səh.25-27

Ədəbiyyat dərslərində rus və azərbaycan yazıçılarının əlaqəli tədrisi haqqında 
Ş.Qurbanov
Səh.28-38

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
İbtidai məktəbdə hesab üzrə sinifdən xaric işə dair
Ə.Həsənov
Səh.39-47

Fizika dərnəyinin iş təcrübəsindən 
Ə.Xudaverdiyev
Səh.48-53

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Orta məktəbdə kimya tədrisi təcrübəsindən
B.Həsənov
Səh.54-59

№ 9
İçindəkilər

Yeni dərs ilində yeni qüvvə ilə işləməli
Səh.1-6

Birgə təhsil məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin əsas məsələləri
M.Məmmədov
Səh.7-15

1954-55-ci dərs ilində məktəblərdə təlim-tərbiyə işlərinin mühüm vəzifələri
İ.Kairov
Səh.16-29

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sinifdən xaric işlərdə politexnik bacarıq və vərdişlərin tərbiyə edilməsi haqqında
A.Kərimov
Səh.30-37

Şagird kollektivinin təşkili məsələləri
L.B.İtelson
Səh.38-46

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix dərslərində din əleyhinə tərbiyə haqqında
A.S.Movsesyan
Səh.47-54

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Orta məktəbin qeyri-üzvi kimya kursunda katalizatorların köməyilə gedən proseslərin öyrədilməsi haqqında
X.Ş.Kələntərli
Səh.55-63

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Kvadrat üçhədlilərin vuruqlarına ayrılması
Ə.Yüzbaşov
Səh.64-69

Tənlik və eynilik anlayışları haqqında
S.İ.Novosilov
Səh.70-78

№ 10
İçindəkilər

Müəllimlərin siyasi təhsili haqqında
Səh.1-4

Mübarizə və qələbələr yolu
Səh.5-13

Sovet xalqının sevimli yazıçısı
A.A.Roşal
Səh.14-22

MƏKTƏB HƏYATI
Kimya dərslərini biologiya dərsləri ilənecə əlaqələndirirəm
K.Hüseynov
Səh.23-26

Tədris-təcrübə sahəsinə aid iş təcrübəsindən
M.Rzayev
Səh.27-29

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Orta məktəbdə psixologiyanın tədrisi üsuluna dair
M.Məhərrəmov
Səh.30-39

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Füzulinin yeri
Ə.M.Dəmirçizadə
Səh.40-46

X sinifdə C.Cabbarlının "1905-ci ildə" pyesinin bədii təhlili haqqında
C.Əhmədov
Səh.47-52

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
SSRİ konstitusiyası dərslərində din əleyhinə tərbiyə məsələləri haqqında
Ə.M.Mehdiyev
səh.53-58

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Qurma məsələlərin tədrisi
T.İsmayılov
Səh.59-66

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Orta məktəbin kimya müəllimlərindən bizim tələblərimiz
A.A.Verdizadə,S.Hüseynzadə
Səh.67-73

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
IV sinfin "Ana dili" dərsliyi haqqında
Ə.Qarabağlı
Səh.74-76

Yeni kitablar
Səh.77-78

Müəllimlərə metodik kömək
H.A.Hüseynov
Səh.79

№ 11
İçindəkilər

Əhali arasında elmi-ateizm təbliğatı aparılmasında buraxılmış səhvlər haqqında Sov. İKP MK-nın qərarı
Səh.1-4

Sovet məktəbinin yeni müvəffəqiyyətləri uğrunda
Səh.5-10

Məktəblərdə tərbiyəvi işin qüvvətləndirilməsi haqqında 
M.Məmmədov
Səh.11-20

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Azərbaycanda ümumi təhsilin keçirilməsi tarixinə dair
M.Mehdizadə
Səh.21-29

Kiçik yaşlı uşaqların nitqində isimlərin hallanmasının bəzi xüsusiyyətlərinə dair
M.N.Mustafayeva
Səh.30-32

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Durğu işarələrinin tədrisi metodikası haqqında 
A.Abdullayev
Səh.33-41

Rus məktəblərində azərbaycan dilinin tədrisi təcrübəsindən
M.Yusifzadə
Səh.42-44

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Kimya dərslərində şagirdlərdə dialektik-materialist dünyagörüşünün tərbiyə edilməsi haqqında
Ə.Əbdürrəhimov
Səh.45-51

Sodanın istehsalı və onun xalq təsərrüfatında əhəmiyyətinin orta məktəbdə tədrisinə dair
R.Əliyev
Səh.52-58

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Fizikadan təbiətə ekskursiyalar və onun təşkilinə dair
S.İmanov
Səh.59-65

Elektrik dövrəsinin öyrənilməsi üçün lövhə 
L.A.Qoldşteyn
Səh.66-68

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Beşinci beşillik planda sovet xalqının maddi və mədəni vəziyyəti daha da yaxşılaşacaqdır
N.Paşayev
Səh.69-78

№ 12
İçindəkilər

Yüksək keyfiyyətli dərs uğrunda
Səh.1-9

MƏKTƏB HƏYATI
Məktəblərimizin politexnik təlim əsasında yenidən qurulması
V.İ.Tereşenko
Səh.10-15

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Dərsin müşahidəsi və təhlili
Ə.Tağıyev
Səh.16-25

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Dram əsərlərinin dilini təhlil etmək metodikasına aid bəzi qeydlər
A.Aslanov
Səh.26-31

Bəzi bağlayıcıların tədrisi haqqında
Ə.Əfəndizadə
Səh.32-35

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Rus-Azərbaycan münasibətləri tarixinə dair
Səh.36-43

V-VII siniflərdə "İqlim" mövzusu
A.A.Polovinkin
Səh.44-51

FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Kvadrat üçhədlinin xətti(bir dərəcədən)vurğularına ayırmaq haqqında
T.Ağayev
Səh.52-56

Fizikanın tədrisini yaxşılaşdırmaq haqqında
A.Əmiraslanov
Səh.57-60

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Kütlə və enerjinin nisbəti və müasir "fiziki" idealizmin tənqidi
N.Y.Məlikov
Səh.61-67
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar