95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1953

1953

29 mart 2019, Cümə
102
№ 1
İçindəkilər

Maarif sahəsində rəhbərliyin bəzi məsələlərinə dair
səh.1-5

Şair-vətəndaş
A.M.Lapin
səh.6-16

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
Orta məktəbdə politexniki təlimin yolları haqqında
B.B.Komarovski
səh.17-26

Şagirdlərin Lenin, Stalin nümunəsində tərbiyə etmək haqqında
A.Kərimov
səh.27-36

Dil və ədəbiyyat tədrisi
Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki dəyişikliklər haqqında bəzi qeydlər
İ.Hacıyev
səh.37-44

Orta məktəbdə şagirdlərin danışığındakı şivə ünsürləri ilə mübarizədə dil və ədəbiyyat müəllimlərinin vəzifələri
Teyyub Həmzəyev
səh.45-49

Şagirdlərin savadlı yazmalarını təmin etməli
S.Şəfiyev
səh.50-55

Tarix və coğrafiya tədrisi
Tarix dərslərində din əleyhinə tərbiyə məsələləri
Əlimirzə Mehdiyev
səh.56-67

Riyaziyyat və Fizika tədrisi
Fizika dərslərində dialektik materializm dünyagörüşü tərbiyəsi haqqında
Şamil Sadıqov
səh.68-74

Tənqid və biblioqrafiya
IX sinfin ədəbiyyat kitabı haqqında bəzi qeydlər
Ş.Qurbanov
səh.75-80
№ 2
İçindəkilər

Tənqid və özünütənqid kommunist tərbiyəsinin mühüm vasitəsidir
səh.1-5

Bizim seçkilər-dünyada ən demokratikv seçkilərdir
səh.6-13

Marksizm-Leninizm elminin inkişafında yeni hədiyyə
D.Parfyonov
səh.14-27

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
A.S.Makarenkonun pedaqoji irsində perspektiv xətlər sistemi
səh.28-41

İ.M.Seçenovun "Baş beyninin refleksləri"əsərinin materialist psixologiyanın inkişafında əhəmiyyəti
Nabat Şükürova
səh.42-48

Dil və ədəbiyyat tədrisi
Qraqmmatika tədrisində tamamlıqla zərfliyin müəyyənləşdirilməsi məsələsinə dair
Əlövsət Abdullayev
səh.49-55

1952-53-cü dərs ili üçün ali məktəblərə qəbul imtahanlarının bəzi nəticələri haqqında 
Coğrafiya tədrisində ölkəşünaslığa diqqəti artırmalı
Ə.Hacızadə
səh.56-58

Fizika tədrisində təcrübi məşğələləri qüvvətlədirməli
M.Sərdarlı, K.Köçərli
səh.59-62

Tarix fənnini daha möhkəm və ardıcıl mənimsətməli
Ş.Sadıqov
səh.63-66

Riyaziyyat fənni tədrisinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmalı,şagirdlərin riyazi mühakimələrini qüvvətləndirməli
A.Salayev
səh.67-69

Təkbaşına çalışanlara kömək
Lenin-Stalin partiyası sovet cəmiyyətinin istiqamətverici və rəhbər qüvvəsidir
Q.Simonyan
səh.70-80

№ 7
İçindəkilər

İmtahanların yekunları haqqında bəzi qeydlər
səh.1

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sovet İttifaqı Kommunist partiyası XIX qurultayının qərarları və məktəblərin tərbiyə vəzifələri
M.Muradxanov
səh.7

Şagirdlərə əməli ev tapşırıqlarının verilməsi
İ.Vəlixanlı
səh.18

Məktəbdə pioner işinə rəhbərlik təcrübəsindən
A.Martirosov
səh.24

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Şagirdlərin yazıda buraxdıqları orfoqrafik səhvlərlə mübarizə məsələsinə dair
Ə.Əfəndizadə
səh.33

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ 
Riyazi induksiya metodu haqqında
İ.İbrahimov
səh.40

X sinifdə "Radiolakasiya haqqında anlayış" mövzusunun keşilməsi təcrübəsindən
L.Qoldşteyn
səh.48

TARİX VƏ COGRAFİYA TƏDRİSİ
Yeni tarix üzrə nəzəri məhfumların şərhi metodikasına dair
A.Ostalseva
səh.56

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Gübrələrin sadə yolla təyin edilməsi və tətbiqi haqqında
Ə.Əbdürrəhimov
səh.63

MƏKTƏBDƏN KƏNAR TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Uşaq bagçasında bədii söz üzrə məşgələlərin təşkili və keçirilməsi
M.Mustafayeva
səh.70

№ 8
İçindəkilər

SSRİ Ali Sovetinin beşinci sessiyasında nitq
G.M.Malenkov
səh.I 

Sovet ittifaqı kommunist partiyasının əlli illiyi (1903-1953)
səh.1

Avqust müşavirələrini mütəşəkkil keçirək
səh.17

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şüurlu intizam tərbiyəsi haqqında
Ə.Tagıyev
səh.22

Səyin qiymətləndirilməsi məsələsinə dair
İ.İtelson
səh.30

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
IX-X siniflərdə dram əsərlərinin tədrisi metodikasına dair
M.Aslanov
səh.37

Qrammatika dərsliklərinin müzakirəsinə dair müşavirə
səh.47

TARİX VƏ COGRAFİYA TƏDRİSİ
Azərbaycan SSR cografiyasının tədrisinə dair bəzi qeydlər
O.Osmanov
səh.58

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Sovet ittifaqı kommunist partiyası sovet cəmiyyətinin istiqamətverici və rəhbər qüvvəsidir
səh.63

№ 9
İçindəkilər

Politexnik təlimi geniş tətbiq etməli
səh.1

Yeni dərs ilində qarşımızda duran vəzifələrimiz haqqında 
M.Mehdizadə
səh.6

L.N.Tolstoy
A.Lapin
səh.15

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Dərsdə şagirdlərin diqqətini təşkil etmək haqqında 
Ə.Haşımov
səh.32

Uşaqların təlim-tərbiyəsində məktəblə ailənin əlbir işləməsi təcrübəsindən
Ə.Səlimov
səh.41

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
A.S.Puşkinin "Yevgeni Onegin" mənzum romanının təhlilinə dair
Ə.Qarabaglı
səh.46

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Fizika dərslərində geridə qalma ilə aparılan mübarizədə qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsindən
B.Şəfizadə, N.Şişkin
səh.55

VI sinifdə riyaziyyat dərslərində politexnizm ünsürlərinin tətbiqi təcrübəmdən
T.Mnatsakanov
səh.62

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
D.İ.Mendeleevin "dövrü qanunu və elementlərin dövrü sistemi" mövzusunun öyrədilməsi
M.Abramov
səh.68

Xalq maarifi üzrə şuraların işini yaxşılaşdıraq
İ.Hacıev
səh.73

Yeni kitablar
səh.79

№ 10
İçindəkilər

Məktəb proqramında bəzi dəyişikliklər haqqında
səh.1

Komsomol yıgıncagı şagirdlərdə məsuliyyət hissi tərbiyəsi üçün mühüm vasitədir
T.Əfəndiev
səh.6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Birinci sinifdə kəsmə əlifbadan isdifadə qaydaları haqqında
M.Abbasov
səh.16

Fəhlə gənclər məktəbinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında
A.Kreymer
səh.27

İ.P.Pavlov təliminin sovet psixologiyası üçün əhəmiyyəti haqqında 
A.Səfərbəyova
səh.35

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Qrammatik təhlil haqqında 
A.Abdullaev
səh.45

TARIX VƏ COGRAFIYA TƏDRISI 
Tarix fənnindən sorgu aparmaq metodikasına dair
Ə.Mehdiev
səh.51

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Pensər kənd orta məktəbinin tədris-təcrübə sahəsi
H.Rasizadə
səh.60

Nizami Gəncəvinin vəfatı gününün 750 illiyi qarşısında
səh.71

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Azərbaycan dilinin qrammatikası haqqında bəzi qeydlər
Ə.Mahmudov
səh.77

№ 11
İçindəkilər

Böyük azadlıq və qələbələr bayramı
Səh.1-5

Kənd məktəblərinin mühüm vəzifələri
Səh.6-16

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tərbiyəvi ənənələr haqqında
M.Muradxanov
Səh.17-23

Pedaqoji təşviqat –valideynlərlə işin vacib hissəsidir
A.Kosareva
Səh.24-37

Şagirdin gündəlik rejimi və məktəbin vəzifəsi
İ.Vəlixanlı
Səh.38-45

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
VI sinifdə C.Cabbarlının “Firuzə”hekayəsini necə keçməli
C.Əhmədov
Səh.46-52

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Botanika kursunda mövhumat əleyhinə tərbiyə
M.İsaxov
Səh.53-57

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Riyaziyyatın politexnik təlim nöqteyi-nəzərindən tədrisi təcrübəsindən
A.Martirosov
Səh.58-62

Məktəblərimizdə partiya maarifi şəbəkəsinin işinə diqqəti artırmalı
Ş.Qurbanov
Səh.63-69

Ümumi icbari təhsil qanununu dönmədən yerinə yetirməli
Səh.70-78
№ 12
İçindəkilər

Möhkəm və şüurlu intizam ugrunda
Səh.1-6

BÖYÜK AZƏRBAYCAN ŞAİRİ VƏ MÜTƏFƏKKİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN VƏFATININ 750 İLLİYİ
Nizaminin həyat və yaradıcılığı
H.Araslı
Səh.7-18

Nizami Gəncəvi təlim və tərbiyə haqqında
M.Muradxanov
Səh.19-32

Orta məktəbdə politexnik təlim haqqında
Səh.33-72

Əməkdar xalq müəllimi
S.Rəhimov
Səh.73-76
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar