95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1953

1953

29 mart 2019, Cümə
179
№ 1
İçindəkilər

Maarif sahəsində rəhbərliyin bəzi məsələlərinə dair
О некоторых вопросах в сфере образования
səh.1-5

Şair-vətəndaş
Поэт-гражданин
A.M.Lapin
səh.6-16

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
Orta məktəbdə politexniki təlimin yolları haqqında
О политехнической учебе в высшей школе
B.B.Komarovski
səh.17-26

Şagirdlərin Lenin, Stalin nümunəsində tərbiyə etmək haqqında
Об обучении студентов на примере Ленина, Сталина
A.Kərimov
səh.27-36

Dil və ədəbiyyat tədrisi
Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki dəyişikliklər haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки об изменениях в составе азербайджанского языка в советское времяİ.Hacıyev
səh.37-44

Orta məktəbdə şagirdlərin danışığındakı şivə ünsürləri ilə mübarizədə dil və ədəbiyyat müəllimlərinin vəzifələri
Обязанности учителей родного языка и литературы в борьбе с  элементами акцента у учащихся средних школ
Teyyub Həmzəyev
səh.45-49

Şagirdlərin savadlı yazmalarını təmin etməli
Обеспечить студентов грамотным письменности
S.Şəfiyev
səh.50-55

Tarix və coğrafiya tədrisi
Tarix dərslərində din əleyhinə tərbiyə məsələləri
На уроках истории задачи по воспитании против религии 
Əlimirzə Mehdiyev
səh.56-67

Riyaziyyat və Fizika tədrisi
Fizika dərslərində dialektik materializm dünyagörüşü tərbiyəsi haqqında
О воспитании диалектического материализма на уроках физики
Şamil Sadıqov
səh.68-74

Tənqid və biblioqrafiya
IX sinfin ədəbiyyat kitabı haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки о книге литература IX класса
Ş.Qurbanov
səh.75-80
№ 2
İçindəkilər

Tənqid və özünütənqid kommunist tərbiyəsinin mühüm vasitəsidir
Критика и самокритика - важный инструмент коммунистического воспитания
səh.1-5

Bizim seçkilər-dünyada ən demokratikv seçkilərdir
Наши выборы - самые демократичные выборы в мире
səh.6-13

Marksizm-Leninizm elminin inkişafında yeni hədiyyə
Новый подарок в развитии науки Марксизма-Ленинизма
D.Parfyonov
səh.14-27

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
A.S.Makarenkonun pedaqoji irsində perspektiv xətlər sistemi
Система перспективных линий в педагогическом наследии А. Макаренко
səh.28-41

İ.M.Seçenovun "Baş beyninin refleksləri"əsərinin materialist psixologiyanın inkişafında əhəmiyyəti
Значение «мозговых рефлексов» И.М. Сеченова в развитии материалистической психологии
Nabat Şükürova
səh.42-48

Dil və ədəbiyyat tədrisi
Qraqmmatika tədrisində tamamlıqla zərfliyin müəyyənləşdirilməsi məsələsinə dair
Əlövsət Abdullayev
səh.49-55

1952-53-cü dərs ili üçün ali məktəblərə qəbul imtahanlarının bəzi nəticələri haqqında 
Coğrafiya tədrisində ölkəşünaslığa diqqəti artırmalı
Сосредоточиться на страноведении в преподавании географии
Ə.Hacızadə
səh.56-58

Fizika tədrisində təcrübi məşğələləri qüvvətlədirməli
Усилить практические занятия по физическому воспитанию
M.Sərdarlı, K.Köçərli
səh.59-62

Tarix fənnini daha möhkəm və ardıcıl mənimsətməli
Освоить дисциплину истории более твердо и последовательно
Ş.Sadıqov
səh.63-66

Riyaziyyat fənni tədrisinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmalı,şagirdlərin riyazi mühakimələrini qüvvətləndirməli
Улучшить качество преподавания математики, улучшить математические суждения студентов
A.Salayev
səh.67-69

Təkbaşına çalışanlara kömək
Lenin-Stalin partiyası sovet cəmiyyətinin istiqamətverici və rəhbər qüvvəsidir
Ленин-Сталинская партия - ведущая и руководящая сила советского общества
Q.Simonyan
səh.70-80

№3
İçindəkilər


Sovet İttifaqı Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitəsindən,SSR İttifaqı Nazirlər Sovetindən və SSRİ Alı sovetinin rəyasət heyətindən
Səh.1

İOSİF VİSSARİONOVİÇ STALİNİN DƏFNİ
1953-cü il 9-da Qızıl meydanda matəm mitinqi
G.M.Malenkov yoldaşın nitqi
Səh.4

L.P.Beriya yoldaşın nitqi 
Səh.8

B.M.Molotov yoldaşın nitqi
Səh.11

Sovet xalqları ailəsində böyük qardaş 
M.C.Bağırov
Səh.14

M.F.Axundovun pedaqoji görüşləri
Ə.Seyidov
Səh.42

Qrammatik təhlildə orfoqrafiya qaydalarının öyrənilməsinə dair
C.Məmmədzadə
səh.52

İbtidai məktəbdə politexnik təlim elementləri
Y.Zeynalov
Səh.62

Təkrarı düzgün təşkil etməli
Səh.70

Yeni kitablar
Səh.76

№4
İçindəkilər


Sovet Azərbaycanın çiçəklənən maarifi
Ə.Rəhimli
Səh.1

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İ.V.Stalinin "SSRİ-də sosializmin iqtisadi problemləri" əsəri və pedaqogika elminin bəzi məsələləri 
M.Muradxnov
Səh.10

Yeni dərsin izah məsələlərinə dair
İ.Həsənov
Səh.24

Məktəbəqədər yaşlı uşağın psixo-fiziki inkişafının xüsusiyyətləri
İ.A.Aryamov
Səh.32

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
"Ana" romanının öyrədilməsi təcrübəsindən
M.İ.Aslanov
Səh.41

V-VII siniflərdə sinifdən xaric oxunun təşkili haqqında
N.Günəşli
Səh.46

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Ədəd anlayışının inkişafı və orta məktəbdə onun tədrisi haqqında
T.Ağayev
Səh.53

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
SSRİ-də sosializm cəmiyyətini qurub başa çatdırmaq və sosializmdən tədriclə kommunizmə keçirilməsi yolları haqqında
Səh.59

Yeni kitablar
Səh.76

№5
İçindəkilər


Baş məqalə

Səh.1

"Pedaqoji mühazirələr"
Səh.7

Tarix dərslərində İ.V.Stalin yoldaşın "SSRİ-də sosializmin iqtisadi problemləri" adlı klassik əsərindən,partiyanın XIX qurultayının materiallarından necə istifadə edirəm
F.Kərimov
Səh.12

III sinfin izahlı qiraət dərslərində tarix materialını necə keçirəm
A.Balayeva
Səh.17

Coğrafiya dərnəyinin işini nə cür təşkil etmişəm 
Ə.Lütfəliyev
Səh.20

Məktəbdə təlim tərbiyə işini yaxşılaşdırmaqda ata-analar komitəsinin rolu
Q.A.Ayrapetova
Səh.24

Həyatı materiallardan istifadə edərək V sinifdə şagirdlərin müstəqil məsələ düzəltməsinə dair
N.Əbilov
Səh.29

Dəyişən cərəyan mövzusunu keçərkən şagirdlərə politexnik təlim elementlərini necə öyrədirəm
S.İmanov
Səh.34

Gənc zooloqlar dərnəyində elmi-tətqiqat işi təcrübəsindən
N.N.Konovniteina
Səh.39

Məktəblilərin səyahət və ekskursiyası və bunların pedaqoji əhəmiyyəti haqqında
M.V.Odinsev
Səh.43

Fizika terminləri
Səh.51

№ 7
İçindəkilər

İmtahanların yekunları haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки о результатах экзаменов
səh.1

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sovet İttifaqı Kommunist partiyası XIX qurultayının qərarları və məktəblərin tərbiyə vəzifələri
Решения 19-го съезда Коммунистической партии Советского Союза и воспитательные обязанности школ
M.Muradxanov
səh.7

Şagirdlərə əməli ev tapşırıqlarının verilməsi
Предоставление студентам практических домашних заданий
İ.Vəlixanlı
səh.18

Məktəbdə pioner işinə rəhbərlik təcrübəsindən
Из опыта управления пионерской работе в школе
A.Martirosov
səh.24

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Şagirdlərin yazıda buraxdıqları orfoqrafik səhvlərlə mübarizə məsələsinə dair
Положение учеников в статье о борьбе с орфографическими ошибками
Ə.Əfəndizadə
səh.33

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ 
Riyazi induksiya metodu haqqında
О математическом индукционном методе
İ.İbrahimov
səh.40

X sinifdə "Radiolakasiya haqqında anlayış" mövzusunun keşilməsi təcrübəsindən
Опыт прояснения темы «Радиолокационная концепция» в X классе
L.Qoldşteyn
səh.48

TARİX VƏ COGRAFİYA TƏDRİSİ
Yeni tarix üzrə nəzəri məhfumların şərhi metodikasına dair
О методологии интерпретации теоретических представлений о новой истории
A.Ostalseva
səh.56

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Gübrələrin sadə yolla təyin edilməsi və tətbiqi haqqında
Назначении и применении удобрений простом путем 
Ə.Əbdürrəhimov
səh.63

MƏKTƏBDƏN KƏNAR TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Uşaq bagçasında bədii söz üzrə məşgələlərin təşkili və keçirilməsi
Организация и проведение художественной лексики в детском саду  
M.Mustafayeva
səh.70

№ 8
İçindəkilər

SSRİ Ali Sovetinin beşinci sessiyasında nitq
Выступление на пятой сессии Верховного Совета СССР
G.M.Malenkov
səh.I 

Sovet ittifaqı kommunist partiyasının əlli illiyi (1903-1953)
50-летие Коммунистической партии Советского Союза (1903-1953)
səh.1

Avqust müşavirələrini mütəşəkkil keçirək
Проводить августовские встречи организовано
səh.17

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şüurlu intizam tərbiyəsi haqqında
О сознательной дисциплине
Ə.Tagıyev
səh.22

Səyin qiymətləndirilməsi məsələsinə dair
Работа по поводу оценивание усилия
İ.İtelson
səh.30

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
IX-X siniflərdə dram əsərlərinin tədrisi metodikasına dair
Методика преподавания драматических произведений в IX-X классах
M.Aslanov
səh.37

Qrammatika dərsliklərinin müzakirəsinə dair müşavirə
Консультация по обсуждению грамматических учебников
səh.47

TARİX VƏ COGRAFİYA TƏDRİSİ
Azərbaycan SSR cografiyasının tədrisinə dair bəzi qeydlər
Некоторые заметки о преподавании географии Азербайджанской ССР
O.Osmanov
səh.58

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Sovet ittifaqı kommunist partiyası sovet cəmiyyətinin istiqamətverici və rəhbər qüvvəsidir
Коммунистическая партия Советского Союза - ведущая и руководящая сила советского общества
səh.63

№ 9
İçindəkilər

Politexnik təlimi geniş tətbiq etməli
Следует широко применять  политехническое обучение 
səh.1

Yeni dərs ilində qarşımızda duran vəzifələrimiz haqqında 
О наших задачах в новом учебном году
M.Mehdizadə
səh.6

L.N.Tolstoy
Л.Н.Толстой
A.Lapin
səh.15

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Dərsdə şagirdlərin diqqətini təşkil etmək haqqında 
Об организации внимания студентов на уроке
Ə.Haşımov
səh.32

Uşaqların təlim-tərbiyəsində məktəblə ailənin əlbir işləməsi təcrübəsindən
Из опыта совместной работы с семьей в воспитании детей
Ə.Səlimov
səh.41

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
A.S.Puşkinin "Yevgeni Onegin" mənzum romanının təhlilinə dair
О анализа романа Пушкина "Евгений Онегин"
Ə.Qarabaglı
səh.46

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Fizika dərslərində geridə qalma ilə aparılan mübarizədə qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsindən
Из опыта передововых учителей в борьбе с отсталости уроков физики
B.Şəfizadə, N.Şişkin
səh.55

VI sinifdə riyaziyyat dərslərində politexnizm ünsürlərinin tətbiqi təcrübəmdən
Практика применения политехнических элементов на уроке математики в VI классе
T.Mnatsakanov
səh.62

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
D.İ.Mendeleyevin "dövrü qanunu və elementlərin dövrü sistemi" mövzusunun öyrədilməsi
Преподавание темы "Закон цикла и система периодических цепей" Д. Менделеева
M.Abramov
səh.68

Xalq maarifi üzrə şuraların işini yaxşılaşdıraq
Улучшить работу советов по народному образованию
İ.Hacıev
səh.73

Yeni kitablar
Новые книги
səh.79

№ 10
İçindəkilər

Məktəb proqramında bəzi dəyişikliklər haqqında
О некоторых изменениях в школьной программе
səh.1

Komsomol yıgıncagı şagirdlərdə məsuliyyət hissi tərbiyəsi üçün mühüm vasitədir
Комсомольское собрание-важный инструмент для обучения студентов чувству ответственности
T.Əfəndiev
səh.6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Birinci sinifdə kəsmə əlifbadan isdifadə qaydaları haqqında
О правилах использования режущего алфавита в первом классе 
M.Abbasov
səh.16

Fəhlə gənclər məktəbinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında
О некоторых особенностях рабочей молодежной школы
A.Kreymer
səh.27

İ.P.Pavlov təliminin sovet psixologiyası üçün əhəmiyyəti haqqında 
О значении учения И.П. Павлова для советской психологии
A.Səfərbəyova
səh.35

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Qrammatik təhlil haqqında 
О грамматическом анализе
A.Abdullaev
səh.45

TARIX VƏ COGRAFIYA TƏDRISI 
Tarix fənnindən sorgu aparmaq metodikasına dair
О методе опроса истории
Ə.Mehdiev
səh.51

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Pensər kənd orta məktəbinin tədris-təcrübə sahəsi
Учебно-практическая зона средней школы села Пенсар
H.Rasizadə
səh.60

Nizami Gəncəvinin vəfatı gününün 750 illiyi qarşısında
Перед 750-летием со дня смерти Низами Гянджеви
səh.71

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Azərbaycan dilinin qrammatikası haqqında bəzi qeydlər
Несколько заметок о грамматике азербайджанского языка
Ə.Mahmudov
səh.77

№ 11
İçindəkilər

Böyük azadlıq və qələbələr bayramı
Великая свобода и праздник побед
Səh.1-5

Kənd məktəblərinin mühüm vəzifələri
Важные обязанности сельских школ
Səh.6-16

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tərbiyəvi ənənələr haqqında
Об образовательных традициях
M.Muradxanov
Səh.17-23

Pedaqoji təşviqat –valideynlərlə işin vacib hissəsidir
Педагогическая агитация - важная часть работы с родителями
A.Kosareva
Səh.24-37

Şagirdin gündəlik rejimi və məktəbin vəzifəsi
Дневной  режим ученика и школьная миссия 
İ.Vəlixanlı
Səh.38-45

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
VI sinifdə C.Cabbarlının “Firuzə”hekayəsini necə keçməli
Как должны проходить рассказ Д.Джаббарли "Фируза" в 6 классе?
C.Əhmədov
Səh.46-52

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Botanika kursunda mövhumat əleyhinə tərbiyə
В ботаническом курсе воспитание против суеверие
M.İsaxov
Səh.53-57

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Riyaziyyatın politexnik təlim nöqteyi-nəzərindən tədrisi təcrübəsindən
Из опыта преподавания математики с точки зрения политехнического  обучение
A.Martirosov
Səh.58-62

Məktəblərimizdə partiya maarifi şəbəkəsinin işinə diqqəti artırmalı
Сосредоточиться на работе  партийного образования в наших школах
Ş.Qurbanov
Səh.63-69

Ümumi icbari təhsil qanununu dönmədən yerinə yetirməli
Соблюдать закон об обязательном общем образовании
Səh.70-78
№ 12
İçindəkilər

Möhkəm və şüurlu intizam ugrunda
В крепкой и сознательной дисциплине
Səh.1-6

BÖYÜK AZƏRBAYCAN ŞAİRİ VƏ MÜTƏFƏKKİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN VƏFATININ 750 İLLİYİ
Nizaminin həyat və yaradıcılığı
Жизнь и творчество Низами
H.Araslı
Səh.7-18

Nizami Gəncəvi təlim və tərbiyə haqqında
Низами Гянджеви о обучении и воспитании 
M.Muradxanov
Səh.19-32

Orta məktəbdə politexnik təlim haqqında
О политехническом обучении в средней школе
Səh.33-72

Əməkdar xalq müəllimi
Заслуженный народный учитель
S.Rəhimov
Səh.73-76
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar