95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1952

1952

29 mart 2019, Cümə
175
№1
İçindəkilər


AZƏRBAYCAN K(B)P MK-DA
Respublikanın ali məktəblərində ictimai elmlərin tədrisinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında
Səh.1

Baş məqalə
Səh.7

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Eyni vaxtda iki siniflə işləyən müəllimlərə kömək
Ə.M.Qafarlı
Səh.13

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
VIII-X siniflərdə tarixdən icmal dərsləri
Ə.M.Mehdiyev
Səh.20

Hər bir məktəbdə coğrafiya meydançası olmalıdır
M.Zülfüqarov
Səh.25

TƏBİYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Təbiyat fənlərinin tədrisində məktəbin ibtidai və orta sinifləri arasında ardıcıllıq
N.N.Skatkin, K.P.Skatkina
Səh.30

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
VIII- X siniflərdə fizikanın tədrisində məsələ həllində necə istifadə edirəm
Ə.İsayev
Səh.40

V sinifdə tam ədədlər üzrə  məsələ həlli təcrübəsindən
Ə.Zərgərli
Səh.49

N.V.Qoqolun 100 illiyi qarşısında 
Səh.56

KOMMUNİZM TİKİNTİLƏRİNDƏ
Qaraqum təslim olur
Səh.62

XARİCDƏ MƏKTƏB 
ABŞ-da məktəb və pedaqojinin böhranı
Q.Davıdov
Səh.68

MƏKTƏBƏ QƏDƏR TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Uşaq bağçasında intizam tərbiyəsi
M.Muradxanov
Səh.74

№2
İçindəkilər


Baş məqalə
Səh.1

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin məktəbdən kənar tərbiyəsi haqqında 
M.Ələkbərov
Səh.7

İlya Nikoloyeviç Ulyanovun xalq məktəbləri yaradılması sahəsindəki fəaliyyəti
Prof.Ə.Seyidov
Səh.17

Müəllimin işinə düzgün nəzarət etməli
V.P.Vakulova
Səh.22

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Məktəblərdə dil tədrisinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq
A.Abdullayev
Səh.25

"Müfəttiş" komediyasının öyrənilməsi təcrübəsindən
Səh.32

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ 
Tarix dərslərinin hazırlanması və planlaşdırılması
İ.O.Merzon
Səh.39

Kainatın inkişafı haqqındakı elmdə yenilik
B.Kukarkin
Səh.51

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Bağça uşaqlarında mədəni-səhiyyə vərdişlərini necə tərbiyə edirəm
R.Dövlətxanova
Səh.55

Pedaqoji poema
A.S.Makarenko
Səh.58

BİBLİOQRAFİYA
Türkiyə irticasını ifşa edən əsər
Səh.69

Yeni kitablar

Səh.75

№3
İçindəkilər
Baş məqalə

Səh.1

N.V.QOQOLUN VƏFATININ 100 İLLİYİ
Böyük rus xalqının iftixarı
Ə.Mirəhmədov
Səh.6

Qoqol realizmi və klassik Azərbaycan yazıçıları
K.Talıbzadə
Səh.19

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Dərs öyrənməyin yollarını şagirdlərə öyrətməli
M.Muradxanov
Səh.27

A.S.Makarenko iradə tərbiyəsi haqqında
M.Məhərrəmov.
Səh.24

Şagirdləri ev tapşırıqları ilə həddindən artıq yükləməməli
Səh.44

Ev tapşırıqları haqqında
İ.Vəlixanlı
Səh.47

İmtahanlara hazırlığın əsas məsələləri
İ.Hacıyev
Səh.54

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Dillərin hazırlanması haqqında
R.Rüstəmov
Səh.59

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
SSRİ Konstitusiyası dərsləri üzrə ev tapşırıqlarını necı təşkil edirəm
İ.Niftiyev
Səh.65

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Mərdlik və qəhrəmanlıq haqqında povest
Ə.M.Mehdiyev, M.Süleymanov
Səh.68

"Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı"
Səh.73

№ 5
İçindəkilər

Respublikada uşaq bağçaları işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında
О состоянии работы детского сада в республике и мерах по его улучшению
Səh.1-6

Yeni dərs ilinə nümunəvi hazırlaşaq
Готовится к новому учебному году образцово
Səh.7-11

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR 
Şifahi imtahanların aparılmasına dair bəzi məsləhətlər
Несколько советов по выполнению устных экзаменов
İ.Vəlixanlı
Səh.12-16

Dəstə toplanışı və müəllim 
Сбор команды и учитель
T.Əfəndiyev
Səh.17-23

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Dilin lüğət tərkibi haqqında Stalin təlimi
Обучения Сталина о словарном содержании языка 
Ə.M.Dəmirçizadə
Səh.24-41

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
SSRİ konustitusiyası dərslərində əyani vəsaitdən istifadə olunması
Использование наглядных пособий на уроках конституции СССР
Ə.Mehdiyev
Səh.42-49

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Fizika dərslərində kommunizmin böyük tikintilərinin işıqlandırılması
Освещение крупных коммунистических зданий на уроках физики
B.Şərifzadə
Səh.50-54

İbtidai məktəbdə şifahi hesablama
Устный расчет в начальной школе
T.Ağayev
Səh.55-60

Müəllimlərin siyasi və pedaqoji səviyyələrini yüksəltmək və ona rəhbərlik etmək təcrübəsindən
Опыт повышения и управления политическим и педагогическим уровнем учителей
Ə.Səlimov
Səh.61-64

MƏKTƏBƏ QƏDƏR TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ 
Uşaq nitqini inkişaf etdirməkdə bağça işçilərinin mühüm vəzifələri
Важные обязанности работников детского сада по развитию детской речи
A.Abdullayev
Səh.65-70

Şəhərdə qalan uşaqların yay istirahətini nümunəvi təşkil etməli
Летние каникулы для детей, проживающих в городе, должны быть образцовыми
Səh.71-77

Otaq bitkilərin saxlanılmasına dair məsləhətlər
Советы по сохранению комнатных растений
C.Cəbrayılbəyli
Səh.78-82

№6
İçindəkilər

Pioner və məktəblilərin yay tətilinin mütəşəkkil keçirək
Организовать летние каникулы пионеров и школьников 
Səh.2-5

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
İ.V.Stalinin "Markizm və dilçilik məsələləri" əsəri sovet dilçiliyinin inkişafında yeni eradır
Книга И. В. Сталина "Маркизм и проблемы языкознания" - новая эра в развитии советской лингвистики
M.Şirəliyev
Səh.6-21

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İ.P.Pavlovun fizioloji təliminin sovet pedaqoji elmi üçün əhəmiyyəti
Значение физиологической подготовки И.П. Павлова для советской педагогической науки
İ.K.Bauman,M.N.Skatkin,V.S.Şevkin
Səh.22-29

Məktəb direktoru və dərs hissə müdiri 
Директор школы и зауч
İ.Hacıyev
Səh.30-36

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Zoologiya dərslərində Azərbaycanın sosialist heyvandarlığına dair materiallardan istifadə edilməsi
Использование материалов по социалистическому животноводства Азербайджана на уроках зоологии
Ə.Salahov
Səh.37-44

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
İrrasional tənliklərin tədrisi təcrübəsindən 
Из опыта преподавания иррациональных уравнений
S.Sadıqov
Səh.45-53

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Tənqid və özünütənqid inkişafımızın qüvvətli vasitəsidi
Критика и самокритика являются мощным инструментом нашего развития
Səh.54-64

Pedaqoji poema
Педагогическая поэма
A.S.Makarenko
Səh.65-77

BİBLİOQRAFİYA
Pioner fəallarının stolüstü kitabı
Настольная книга пионерских активистов
Səh.78-82

№ 7
İçindəkilər

Yeni dərs ilinə nümunəvi hazırlaşmaqda məktəblərə kömək edək
Поможем школам подготовиться к новому учебному году
Səh.2-4

Müəllimlər avqust müşavirlərinə mütəşəkkil hazırlaşmalı və onu yüksək səviyyədə keçirməli
Учители должны хорошо подготовиться на августовский консультацию и проводить их на высоком уровне
Səh.5-9

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İ.P.Pavlovun fizioloji təliminin sovet pedaqoji elmi üçün əhəmiyyəti
Значение физиологической подготовки И.П. Павлова для советской педагогической науки
N.K.Bauman, M.N.Skatkin, V.S.Şevkin
Səh.10-22

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Ədəbi qiraət dərslərində müasir klassik rus ədəbiyyatı materiallarının tədrisi metodikasına dair
О методике преподавания современной классической русской литературы в литературных учебниках
Ə.Qarabağlı
Səh.23-31

Tabeli mürəkkəb cümlə haqqında
О сложных предложениях
Z.X.Tağızadə
Səh.32-42

İbtidai məktəbdə ifadə və inşa yazıların aparılması
Проведение диктанта и эссе в начальной школе
Y.Zeynalov
Səh.43-49

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix fənni üzrə sinifdən və məktəbdən xaric işləri necə təşkil edirəm
Как организую внеклассную и внеработную работу на уроке история ?
Y.Əhmədov
Səh.50-54

VI sinifdə iş təcrübəsindən
Опыт работы в VI классе
İ.P.Brovkin
səh.55-58

Birillik bitkilərin calaq edilməsi üsulları
Способы посева однолетних культур
M.İsaxov
Səh.59-66

Markizm-Leninizm elmi xəzinəsinə böyük hədiyyə
Большой подарок научной сокровищнице Маркизма-Ленинизма
M.Əlizadə
Səh.67-73

Azərbaycan SSR maarif nazirliyində
В Министерство Образования Азербайджанской ССР
Səh.74-75 

№ 8
İçindəkilər

Respublikanın rəhbər kadrlarının Markizm-Leninizm nəzəriyyəsini müstəqil öyrənmələrinin vəziyyəti haqqında
О состоянии самостоятельного изучения теории Марксизма-Ленинизма руководящими кадрами республики
Səh.1-6

Böyük su yolu hazırdır!
Великий водный путь готов!
Səh.7-13

Yeni dərs ilində daha yaxşı işləməli
Хорошо  работать  в новом учебном году
Səh.14-18

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Ev tapşırıqlarının yoxlanması
Проверка домашнего задания
İ.Vəlixanlı
Səh.19-27

Müəllimin fəal köməkçisi
Активный помощник учителя
İ.Hacıyev
Səh.28-32

Qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsini geniş yaymalı
Расширить опыт работы  ведущих учителей 
A.Sadıqov
Səh.33-40

Məktəbdə bədən tərbiyəsi təliminin didaktik prinsipləri
Дидактические принципы физического воспитания в школе
İ.Merkuris
Səh.41-49

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Sosializmin bir ölkədə qələbəsi şəraitində milli dillərin inkişafı məsələsinə dair
О развитии национальных языков в контексте победы социализма в одной стране
Ə.Əlibəyxadə
Səh.50-57

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix müəllimlərinin şərəfli vəzifəsi
Славный долг учителей истории
Ə.M.Mehdiyev
Səh.58-66

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Təbiyyat fənlərinin tədrisini yaxşılaşdırmalı
Улучшить преподавание естественных наук
Ə.Hacıyev, İ.Seyidov
Səh.67-73

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Orta məktəbdə cəbrdən yazı işlərinə dair
О написании робот по алгебры в средней школе
Z.Məmmədov
Səh.74-78

№ 9
İçindəkilər

1951-1955-ci illərdə SSRİ-nin inkişafına dair beşinci beşillik plan haqqında partiyanın XIX qurultayının direktivləri
Директива 19-го съезда партии о пятом пятилетнем плане развития СССР на 1951-1955 годы
Səh.3-18

PARTİYANIN DƏYİŞDİRİLMLİŞ NİZAMNAMƏSİNİN MƏTNİ
Sovet ittifaqı kommunist partiyasının nizamnaməsi
Устав Коммунистической партии Советского Союза
Səh.19-30

Partiyanın XIX qurultayına dair materiallar
Материалы по ХIХ съезду партии
Səh.31-39

Böyük Lenin-Stalin partiyasının XIX qurultayı qarşısında
Перед XIX съездом Великой Ленинско-Сталинской партии
Səh.40-44

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Məktəblərdə dil ədəbiyyat tədrisinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında
О состоянии преподавания языка в школах и мерах по его улучшению
Y.Qarabağlı, Ş.Məmmədzadə
Səh.45-53

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
VI və VII siniflərdə fizikadan tədris materiallarının planlaşdırılması
Планирование учебных материалов по физике в VI и VII классах
Y.P.Yevropin, V.E.Zotikov
Səh.54-67

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Kimya dərslərində şagirdləri müstəqil işləməyə alışdırmalıdır
Занятия по химии должны стимулировать студентов к самостоятельной работе
M.Muradova
Səh.68-71

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Məktəbdə ölkəşünaslıq məsələlərinə xüsusi diqqət verməli
В школе надо уделять особое внимание изучению страны
Ə.Hacızadə
Səh.72-76

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
İcranın təşkili yoxlanması rəhbərlik işinin vacib hissəsidir
Обследования являются важной частью работы руководства
Səh.77-87 

№ 10
İçindəkilər

Stalin yoldaşa
Товарищу Сталину
Səh.1-3

Azərbaycan K(b)P mərkəzi komitənin hesabatı
Отчет Центрального Комитета Азербайджана K (b) P
Səh.4-25

Şərəfli müəllim adını yüksək tutmalı 
Почетный учитель должен держать свое имя высоко
Səh.26-29

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Orta məktəblərdə politexnik təhsilin keçirilməsinə dair
Ведение политехнического образования в общеобразовательных школах
M.Muradxanov
səh.30-41

Bacarıqlı əllər 
Умелые руки
N.Şişkin 
Səh.42-48

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Funksional asılılıq ideyasının inkişafı məqsədilə V-VII siniflərdə aparılan hesablama və qrafik terminlər
Вычислительные и графические термины, используемые в V-VII классах с целью развития функциональной зависимости
Ə.Zərgərli
Səh.49-58

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Zoologiya dərslərində bəzi təcrübə və əməli məşğələlərin üsul və texnikası haqqında
О некоторых практических упражнений на уроке зоологии
C.Cəbrayılbəyli
Səh.59-68

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"SSRİ tarixinin tədrisi məsələləri"
"Обучение истории СССР"
Səh.69-76

№ 11
İçindəkilər

SSRİ-də sosializmin iqtisadi problemləri
Экономические проблемы социализма в СССР
Səh.1-25

Aleksandr İliç Notkin yoldaşa cavab
Ответ  товарищу Александр Ильич Ноткину 
Səh.26-30

Yol.L.D.Yaroşenkonun səhvləri haqqında
Об ошибках Л.Д.Дорошенко
Səh.31-44

A.V.Sanina və V.Q.Venjer yoldaşlara cavab
Ответы товарищам А.В.Санина и В.Г.Венджера
Səh.45-50

İ.STALİN
Ümumittifaq Kommunist (bolşeviklər)partiyasının XIX qurultayında nitq
Выступление на ХIХ-ом съезде Всесоюзной коммунистической (большевистской) партии
Səh.51-53

Oktyabr bayrağı altında yeni qələbələrə doğru
Навстречу новым победам под октябрьским флагом
Səh.54-59

Partiyamızın tarixi qurultayının qərarlarını yerinə yetirək
Давайте примем решения исторического съезда нашей партии
M.Mehdizadə
Səh.60-71

Stalin yoldaşın klassik əsəri
Классическая работа товарища Сталина
M.Əlizadə
Səh.72-78

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Ədəbiyyat dərslərində şagirdləri beynəlmiləlçilik ruhunda necə tərbiyə edirəm
Как мне воспитывать студентов в духе интернационализма на уроках литературы?
M.Aslanov
Səh.79-84

Uşaqla pedaqoji rəftar haqqında
О педагогических отношениях с детьми  
A.Levşin
Səh.85-91

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA 
"Azərbaycan SSR coğrafiyası" kitabı haqqında
О книге "География Азербайджанской ССР"
X.Həsənli
Səh.92-95

№ 12
İçindəkilər

İcbari təhsil qanununu yerinə yetirək
Соблюдать закон об обязательном образовании
Səh.1-5

Orta məktəbdə politexniki təlim məsələlərinə həsr edilmiş Respublika müşavirəsi
Республиканская конференция по политехническому образованию в средней школе
Səh.6-7
 
Biologiya fənləri tədrisində politexniki təlim haqqında
О политехническом обучении по биологии
M.Ə.Axundov, Y.Qavenski
Səh.8-16

Kimya fənnində politexniki təlim haqqında 
О политехническом обучении по химии
Ə.Əbdürrəhimov
Səh.17-26

Fizika fənnində politexniki təlim haqqında
О политехническом обучении по физике
B.Şəfizadə, H.H.Şişkin
Səh.27-34

Riyaziyyat fənnində politexniki təlim haqqında
О политехническом обучении математике
T.Abdullayev, R.Balayan
Səh.35-43

Mənim təcrübəm
Мой опыт
M.Salamov
Səh.44-47

Kimya tədrisi və politexniki təlim
Преподавание химии и политехническое обучение 
M.X.Qəribov
Səh.48-51 

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİMƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin biliyinin cari uçotu haqqında
О текущем учете знаний студентов
İ.Hacıyev
Səh.52-57

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan dilində şəxsli, şəxssiz cümlələr və onların tədrisi haqqında
Səh.58-66
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar