95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1952

1952

29 mart 2019, Cümə
75
№ 5
İçindəkilər

Respublikada uşaq bağçaları işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında
Səh.1-6

Yeni dərs ilinə nümunəvi hazırlaşaq
Səh.7-11

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR 
Şifahi imtahanların aparılmasına dair bəzi məsləhətlər
İ.Vəlixanlı
Səh.12-16

Dəstə toplanışı və müəllim 
T.Əfəndiyev
Səh.17-23

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Dilin lüğət tərkibi haqqında Stalin təlimi
Ə.M.Dəmirçizadə
Səh.24-41

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
SSRİ konustitusiyası dərslərində əyani vəsaitdən istifadə olunması
Ə.Mehdiyev
Səh.42-49

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Fizika dərslərində kommunizmin böyük tikintilərinin işıqlandırılması
B.Şərifzadə
Səh.50-54

İbtidai məktəbdə şifahi hesablama
T.Ağayev
Səh.55-60

Müəllimlərin siyasi və pedaqoji səviyyələrini yüksəltmək və ona rəhbərlik etmək təcrübəsindən
Ə.Səlimov
Səh.61-64

MƏKTƏBƏ QƏDƏR TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ 
Uşaq nitqini inkişaf etdirməkdə bağça işçilərinin mühüm vəzifələri
A.Abdullayev
Səh.65-70

Şəhərdə qalan uşaqların yay istirahətini nümunəvi təşkil etməli
Səh.71-77

Otaq bitkilərin saxlanılmasına dair məsləhətlər
C.Cəbrayılbəyli
Səh.78-82

№6
İçindəkilər

Pioner və məktəblilərin yay tətilinin mütəşəkkil keçirək
Səh.2-5

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
İ.V.Stalinin "Markizm və dilçilik məsələləri" əsəri sovet dilçiliyinin inkişafında yeni eradır
M.Şirəliyev
Səh.6-21

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İ.P.Pavlovun fizioloji təliminin sovet pedaqoji elmi üçün əhəmiyyəti
İ.K.Bauman,M.N.Skatkin,V.S.Şevkin
Səh.22-29

Məktəb direktoru və dərs hissə müdiri 
İ.Hacıyev
Səh.30-36

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Zoologiya dərslərində Azərbaycanın sosialist heyvandarlığına dair materiallardan istifadə edilməsi
Ə.Salahov
Səh.37-44

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
İrrasional tənliklərin tədrisi təcrübəsindən 
S.Sadıqov
Səh.45-53

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Tənqid və özünütənqid inkişafımızın qüvvətli vasitəsidi
Səh.54-64

Pedaqoji poema
A.S.Makarenko
Səh.65-77

BİBLİOQRAFİYA
Pioner fəallarının stolüstü kitabı
Səh.78-82

№ 7
İçindəkilər

Yeni dərs ilinə nümunəvi hazırlaşmaqda məktəblərə kömək edək
Səh.2-4

Müəllimlərin avqust müşavirlərinə mütəşəkkil hazırlaşmalı və onu yüksək səviyyədə keçirməli
Səh.5-9

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İ.P.Pavlovun fizioloji təliminin sovet pedaqoji elmi üçün əhəmiyyəti
N.K.Bauman, M.N.Skatkin, V.S.Şevkin
Səh.10-22

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Ədəbi qiraət dərslərində müasir klassik rus ədəbiyyatı materiallarının tədrisi metodikasına dair
Ə.Qarabağlı
Səh.23-31

Tabeli mürəkkəb cümlə haqqında
Z.X.Tağızadə
Səh.32-42

İbtidai məktəbdə ifadə və inşa yazıların aparılması
Y.Zeynalov
Səh.43-49

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix fənni üzrə sinifdən və məktəbdən xaric işləri necə təşkil edirəm
Y.Əhmədov
Səh.50-54

VI sinifdə iş təcrübəsindən
İ.P.Brovkin
səh.55-58

Birillik bitkilərin calaq edilməsi üsulları
M.İsaxov
Səh.59-66

Markizm-Leninizm elmi xəzinəsinə böyük hədiyyə
M.Əlizadə
Səh.67-73

Azərbaycan SSR maarif nazirliyində
Səh.74-75 

№ 8
İçindəkilər

Respublikanın rəhbər kadrlarının Markizm-Leninizm nəzəriyyəsini müstəqil öyrənmələrinin vəziyyəti haqqında
Səh.1-6

Böyük su yolu hazırdır!
Səh.7-13

Yeni dərs ilində daha yaxşı işləməli
Səh.14-18

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Ev tapşırıqlarının yoxlanması
İ.Vəlixanlı
Səh.19-27

Müəllimin fəal köməkçisi
İ.Hacıyev
Səh.28-32

Qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsini geniş yaymalı
A.Sadıqov
Səh.33-40

Məktəbdə bədən tərbiyəsi təliminin didaktik prinsipləri
İ.Merkuris
Səh.41-49

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Sosializmin bir ölkədə qələbəsi şəraitində milli dillərin inkişafı məsələsinə dair
Ə.Əlibəyxadə
Səh.50-57

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix müəllimlərinin şərəfli vəzifəsi
Ə.M.Mehdiyev
Səh.58-66

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Təbiyyat fənlərinin tədrisini yaxşılaşdırmalı
Ə.Hacıyev, İ.Seyidov
Səh.67-73

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Orta məktəbdə cəbrdən yazı işlərinə dair
Z.Məmmədov
Səh.74-78

№ 9
İçindəkilər

1951-1955-ci illərdə SSRİ-nin inkişafına dair beşinci beşillik plan haqqında partiyanın XIX qurultayının direktivləri
Səh.3-18

PARTİYANIN DƏYİŞDİRİLMLİŞ NİZAMNAMƏSİNİN MƏTNİ
Sovet ittifaqı kommunist partiyasının nizamnaməsi
Səh.19-30

Partiyanın XIX qurultayına dair materiallar
Səh.31-39

Böyük Lenin-Stalin partiyasının XIX qurultayı qarşısında
Səh.40-44

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Məktəblərdə dil ədəbiyyat tədrisinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında
Y.Qarabağlı, Ş.Məmmədzadə
Səh.45-53

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
VI və VII siniflərdə fizikadan tədris materiallarının planlaşdırılması
Y.P.Yevropin, V.E.Zotikov
Səh.54-67

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Kimya dərslərində şagirdləri müstəqil işləməyə alışdırmalıdır
M.Muradova
Səh.68-71

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Məktəbdə ölkəşünaslıq məsələlərinə xüsusi diqqət verməli
Ə.Hacızadə
Səh.72-76

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
İcranın təşkili yoxlanması rəhbərlik işinin vacib hissəsidir
Səh.77-87 

№ 10
İçindəkilər

Stalin yoldaşa
Səh.1-3

Azərbaycan K(b)P mərkəzi komitənin hesabatı
Səh.4-25

Şərəfli müəllim adını yüksək tutmalı 
Səh.26-29

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Orta məktəblərdə politexnik təhsilin keçirilməsinə dair
M.Muradxanov
səh.30-41

Bacarıqlı əllər 
N.Şişkin 
Səh.42-48

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Funksional asılılıq ideyasının inkişafı məqsədilə V-VII siniflərdə aparılan hesablama və qrafik terminlər
Ə.Zərgərli
Səh.49-58

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Zoologiya dərslərində bəzi təcrübə və əməli məşğələlərin üsul və texnikası haqqında
C.Cəbrayılbəyli
Səh.59-68

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"SSRİ tarixinin tədrisi məsələləri"
Səh.69-76

№ 11
İçindəkilər

SSRİ-də sosializmin iqtisadi problemləri
Səh.1-25

Aleksandr İliç Notkin yoldaşa cavab
Səh.26-30

Yol.L.D.Yaroşenkonun səhvləri haqqında
Səh.31-44

A.V.Sanina və V.Q.Venjer yoldaşlara cavab
Səh.45-50

İ.STALİN
Ümumittifaq Kommunist (bolşeviklər)partiyasının XIX qurultayında nitq
Səh.51-53

Oktyabr bayrağı altında yeni qələbələrə doğru
Səh.54-59

Partiyamızın tarixi qurultayının qərarlarını yerinə yetirək
M.Mehdizadə
Səh.60-71

Stalin yoldaşın klassik əsəri
M.Əlizadə
Səh.72-78

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Ədəbiyyat dərslərində şagirdləri beynəlmiləlçilik ruhunda necə tərbiyə edirəm
M.Aslanov
Səh.79-84

Uşaqla pedaqoji rəftar haqqında
A.Levşin
Səh.85-91

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA 
"Azərbaycan SSR coğrafiyası" kitabı haqqında
X.Həsənli
Səh.92-95

№ 12
İçindəkilər

İcbari təhsil qanununu yerinə yetirək
Səh.1-5

Orta məktəbdə politexniki təlim məsələlərinə həsr edilmiş Respublika müşavirəsi
Səh.6-7
 
Biologiya fənləri tədrisində politexniki təlim haqqında
M.Ə.Axundov, Y.Qavenski
Səh.8-16

Kimya fənnində politexniki təlim haqqında 
Ə.Əbdürrəhimov
Səh.17-26

Fizika fənnində politexniki təlim haqqında
B.Şəfizadə, H.H.Şişkin
Səh.27-34

Riyaziyyat fənnində politexniki təlim haqqında
T.Abdullayev, R.Balayan
Səh.35-43

Mənim təcrübəm
M.Salamov
Səh.44-47

Kimya tədrisi və politexniki təlim
M.X.Qəribov
Səh.48-51 

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİMƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin biliyinin cari uçotu haqqında
İ.Hacıyev
Səh.52-57

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan dilində şəxsli, şəxssiz cümlələr və onların tədrisi haqqında
Səh.58-66
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar