95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1951

1951

29 mart 2019, Cümə
84
№1
İçindəkilər

Sülh qanunu
Səh.3-6

QABAQCIL MÜƏLLİMLƏRİN TƏCRÜBƏSİNDƏN
İzahlı qiraət dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsi
H.Əhmədova
Səh.7-9

Siyasi-məfkurə tərbiyəsini necə təşkil edirəm
İ.Nikolayeva
Səh.10-13

Yeddi yaşlılarla necə işləyirəm
K.Vəliyeva
Səh.14-15

Əyani vəsaitdən istifadə etmək haqqında
Q.Əsgərov
Səh.16-18

Səy tərbiyəsini necə təşkil edirem
R.Mursaqulova
Səh.19-21

Yüksək savad uğrunda
E.Katkova
Səh.22-25

Geridə qalan şagirdlərlə iş
A.Qraçeva
Səh.26-28

İbtidai siniflərə rəhbərlik və nəzarət məsələlərinə dair
D.Petrova
Səh.29-33

Uşaqların bədii tərbiyəsini necə təşkil edirəm
S.İbrahimova
Səh.34-37

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan dilinin lüğət fondu və lüğət tərkibinin tədrisinə dair
H.Mirzəzadə
Səh.38-41

"Hacı Murad" povestini necə təhlil etməli
M.Aslanov
Səh.42-50

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
M.C.Bağirov yoldaşın "Azərbaycan ziyalılarının növbəti vəzifələri haqqında"kı əsərindən tarix dərslərində necə istifadə etməli
Ə.M.Mehdiyev
Səh.51-62

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Riyaziyyat tədrisində şagirdlərin siyasi-məfkurə tərbiyəsi
B.Ağayev
Səh.63-77

Tənqid və özünütənqid-irəliyə doğru hərəkətimizin qüdrətli vasitəsidir
H.Quliyev
Səh.78-82

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"Ailə və məktəb" əsərinin müzakirəsi
Səh.83-90

№2
İçindəkilər

İmtahanları yüksək tələbkarlıq səviyyəsində keçirməli
Səh.3-6

V.İ.Lenin maarif və məktəb haqqında
M.Muradxanov
Səh.7-19

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Mövzular üzrə dərslərin planlaşdırılması
S.V.İvanov
Səh.20-27

Qabaqcıl müəllim
Ə.Tağıyev
Səh.28-34

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
V-VII siniflərdə ifadə yazı
N.Günəşli
Səh.35-44

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarixi nə pisləşdirmək, nə də yaxşılaşdırmaq olar
Səh.45-56

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Orta məktəbin riyaziyyat kursunda ədədlər ardıcıllığı
İ.İbrahimov
Səh.57-66

PEDAQOJİ MÜLAHİZƏLƏRDƏN 
X sinif tarix dərslərində siyasi-məfkurə tərbiyəsi haqqında 
H.Rəsulova
Səh.67-72

Gənc təbiyyatçılar dərnəyi 
C.Hüseynov
Səh.73-78

Məktəbin öz eşitdirmələrinə təsir etməsi təcrübəsindən 
A.M.Süleymnov
Səh.79-83

№ 3
İçindəkilər

Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının XVIII qurultayında Azərbaycan K(b)P MK-nın işi haaqqında hesabat məruzəsi
M.C.Bağırov
Səh.3-48

XVIII Qurultay xalq maarifi qarşısında mühüm vəzifələr qoymuşdur
Səh.49-52

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İnqilabdan əvvəlki Azərbaycanda olan rus məktəblərinin rolu haqqında 
M.Mehdizadə
Səh.53-63

Kiçik məktəblinin təfəkkürü
D.B.Elkonin
Səh.64-77

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
VIII-X siniflərdə ədəbi-bədii yazılar
S.Əfəndiyev
Səh.78-87

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Stalin yoldaşın dilçiliyə dair əsərləri və bunların tarix elmi üçün əhəmiyyəti
Səh.88-94

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Təbiyyətdən yay tapşırıqları verilməsi haqqında
Ə.Hacıyev
Səh.95-102

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Fizikadan sadə ev təcrübələri haqqında
B.Ş.Qurbanov
Səh.103-117

Yaz zamanı məktəbin şagirdlərlə aparacağı işlər
Səh.118-130

№ 4
İçindəkilər

Müəllim Markizm-Leninizm elminə yiyələnməlidir
Səh.3-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Usaqların Kommunist tərbiyəsində məktəbin ailə ilə əlbir işi
M.Muradxanov
Səh.7-17

Ana dili təlimi prosesində təfəkkürün inkişafı
D.B.Elkonin
Səh.18-27

Ədəbi qiraət dərslərində şagirdlərin bədii tərbiyəsi ilə necə məşğul oluram
H.Həcənzadə
Səh.28-32

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Orta məktəbin darvinizm əsasları kursunda Pavlov təlimindən istifadə etmək haqqında
M.Ə.Axundov
Səh.33-48

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Kapitalist ölkələrinin iqtisadi coğrafiyasını öyrənirkən müqayisəli sualların verilməsi məsələsinə dair
İ.A.Vitver
Səh.49-59

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Cəbrdən bərabərsizlikləri necə tədris etməli
S.Məmmədov
Səh.60-69

Sovet vətənpərvərliyi haqqında
Səh.70-80 

№ 5
İçindəkilər

A.S.Makarenkonun pedaqoji irsindən geniş istifadə etməli
Səh.3-6

Azərbaycan müəllimləri və maarif işçilərinin yığıncağı
Səh.7-21

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tərbiyə haqqında Marks və Engelsin nəzəriyyəsi
M.F.Şabayeva, V.A.Rotenberq
Səh.22-32

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Şagirdlərimizin ədəbi dilə malik olmalarına səy edək
H.Mirzəzadə
Səh.33-37

Orta məktəbdə yazıçının tərcümeyi-halının öyrənilməsi haqqında
Ə.Qarabağlı
Səh.38-45

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix tədrisində Markizm-Leninizm klassikləri əsərləri üzərində şagirdlərin işi
Ə.M.Mehdiyev
Səh.46-51

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Orta məktəbdə kimya məsələlərinin həlli üsuluna dair
Ə.Əbdürrəhimov
Səh.52-66

Orta məktəblərdə insan və heyvan fiziolojisindən təcrübə dərslərinə aid bəzi cihazların hazırlanması
Z.Qarayev, Q.Kazımov, C.Mustafayev
Səh.67-71

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Yuxarı siniflərdə riyaziyyatdan geridə qalan şagirdlərlə iş formalarına və onların biliyindəki kəsrin aradn qaldırılması metodikasına dair
A.Xaçıyan
Səh.72-78

№ 6
İçindəkilər

Şagirdlərin siyasi-məfkurəvi tərbiyəsini yüksək səviyyəyə qaldırmalı
Səh.3-6

Tarixi qərar
M.Muradxanov
Səh.7-15

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tərbiyə haqqında Marks və Engelsin nəzəriyyəsi
M.F.Şabayev, V.A.Rotenberq
Səh.16-27

Kommunist əxlaqı haqqında
M.Məmmədov
Səh.28-40

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ 
V-VII siniflərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi tədrisi metodikasının bəzi məsələlərinə dair
M.A.Aslanov
Səh.41-48

Ədəbiyyat dərnəyinin işini necə təşkil edirəm
M.Mustafayev
Səh.49-52

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ 
V sinifdə həndəsə materialını necə tədris edirəm 
Ə.Zərgərli
Səh.53-63

Dəyişən hərəkətin tədrisinə dair
P.A.Dalin
Səh.64-70

KOMMUNİZM TİKİNTƏLƏRİNDƏ
Volqa-don gəmiçilik kanalı
Səh.71-78

№ 7
İçindəkilər

Məktəbdən xaric işlərə diqqəti artırmalı 
Səh.3-6 

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
A.S.Makarenkonun pedaqoji irsindən istifadə etməyə dair
M.Muradxanov
Səh.7-25

Pedaqoji poema 
A.S.Makarenko
Səh.26-32

Orta məktəbdə psixologiyanın tədrisi təcrübəsindən 
L.V.İtelson
Səh.33-43

Yüksək bilik uğrunda mübarizədə pioner təşkilatının rolu
T.Əfəndiyev
Səh.44-50

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Ədəbi qiraət dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə məsələsinə dair
S.Əfəndiyev
Səh.51-56

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
SSRİ konstitusiyası dərslərində bədii ədəbiyyatdan istifsdə olunması təcrübəsindən
Ə.M.Mehdiyev
Səh.57-62

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Biliyi möhkəmləndirməyin bəzi üsulları
A.H.Morozova
Səh.63-68

MÜSTƏQİL ÇALIŞANLARA KÖMƏK
Kitabla necə işləməli
Səh.69-78

№ 8
İçindəkilər

Böyük oktyabr ideyaları yaşayır və qalib gəlir
Səh.1-6

V.İ.Lenin adına pioner təşkilatının işi haqqında
Səh.7-16

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin müvəffəqiyyətsizliyinin qarşısını almaq tədbirləri haqqında
İ.Hacıyev
Səh.17-23

A.S.Makarenko yeni insan tərbiyəsi proqramı haqqında 
B.B.Komarovski
Səh.24-31

QARDAŞ RESPUBLİKA MÜƏLLİMLƏRİNİN TƏCRÜBƏSİNDƏN
Tərbiyəvi iş təcrübəmdən 
M.K.Pautkina
Səh.32-39

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan dili lüğətinin tədrisi üsulu
N.Hacıyev
Səh.40-47

Mayakovski yaradıcılığının tədrisinə dair
Ş.Qurbanov
Səh.48-56

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Parçaların ölçülməsi
A.Salayev
Səh.57-65

KOMMUNİZM TİKİNTİLƏRİNDƏ
Kommunizmin işıqları
Səh.66-76

Yeni Çin yüksəliş yollarında
Səh.77-80

Pedaqoji poema
A.S.Makarenko
Səh.81-91

№ 9
İçindəkilər

YİLGGİ MK VII plenumunun qərarlarını yerinə yetirmək
Səh.1-6

Sülhün alovlu tərənnümçüsü
Ə.Əhmədov
Səh.7-11

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
A.S.Makarenkonun fiziki tərbiyə haqqındakı fikirlərinə dair bəzi qeydlər
Ə.Tağıyev
Səh.12-16

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası
M.A.Şirəliyev
Səh.17-23

İbtidai məktəbdə bədii əsərlərin tədrisinə dair
Y.Zeynalov
Səh.24-30

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
SSRİ iqtisadi coğrafiyası tədrisində məfkurə tərbiyəsinə dair bəzi qeydlər
O.Osmanov
Səh.31-36

VIII-X siniflərdə tarix dərslərində təkrar
D.E.Şpilberq 
Səh.37-47

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Orta məktəblərdə fizika kursunun təkrarı üçün məsələ həllinin əhəmiyyəti
M.Ə.Əfəndiyev
Səh.48-51

KOMMUNİZM TİKİNTİLƏRİNDƏ
Canlanan düzlər
Səh.52-57

Mixail Vasileviç Lomonsov-kimya elementlərinin banisidir
M.Abramov
Səh.58-62

MÜSTƏQİL ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
İ.V.Stalin -inkişafda yeniliyin qarşısının alınmazlığı haqqında
Z.Məmmədov
Səh.63-69

XARİCDƏ MƏKTƏB
Almaniya Demokratik Respublikasının xalq maarifi
səh.70-73

Pedaqoji poema 
A.S.Makarenko
Səh.74-85
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar