95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1951

1951

29 mart 2019, Cümə
194
№1
İçindəkilər

Sülh qanunu
Мирный закон

Səh.3-6

QABAQCIL MÜƏLLİMLƏRİN TƏCRÜBƏSİNDƏN
İzahlı qiraət dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsi
Патриотическое воспитание на уроке объяснительной чтение

H.Əhmədova
Səh.7-9

Siyasi-məfkurə tərbiyəsini necə təşkil edirəm
Как я организую политико-идеологическое воспитание

İ.Nikolayeva
Səh.10-13

Yeddi yaşlılarla necə işləyirəm
Как я работаю с семи летниками?

K.Vəliyeva
Səh.14-15

Əyani vəsaitdən istifadə etmək haqqında
Об использовании наглядных пособий

Q.Əsgərov
Səh.16-18

Səy tərbiyəsini necə təşkil edirem
R.Mursaqulova
Səh.19-21

Yüksək savad uğrunda
Для высшего образования

E.Katkova
Səh.22-25

Geridə qalan şagirdlərlə iş
Работа с остальными студентами

A.Qraçeva
Səh.26-28

İbtidai siniflərə rəhbərlik və nəzarət məsələlərinə dair
Работа по руководству и контролью начальных классов

D.Petrova
Səh.29-33

Uşaqların bədii tərbiyəsini necə təşkil edirəm
Как организую детское художественное образование 

S.İbrahimova
Səh.34-37

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan dilinin lüğət fondu və lüğət tərkibinin tədrisinə dair
О преподавания словарьного фонда азербайджанского языка и словарного запаса

H.Mirzəzadə
Səh.38-41

"Hacı Murad" povestini necə təhlil etməli
Как проанализировать повесть "Хаджи Мурад"

M.Aslanov
Səh.42-50

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
M.C.Bağirov yoldaşın "Azərbaycan ziyalılarının növbəti vəzifələri haqqında"kı əsərindən tarix dərslərində necə istifadə etməli
Как  надо на уроках истории использовать книгу М. Багирова «Об очередных задачах азербайджанской интеллигенции» 

Ə.M.Mehdiyev
Səh.51-62

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Riyaziyyat tədrisində şagirdlərin siyasi-məfkurə tərbiyəsi
В обучение математике политико-идеологическое воспитание учащихся 

B.Ağayev
Səh.63-77

Tənqid və özünütənqid-irəliyə doğru hərəkətimizin qüdrətli vasitəsidir
Критика и самокритика являются мощными инструментам  для нашего продвижения

H.Quliyev
Səh.78-82

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"Ailə və məktəb" əsərinin müzakirəsi
Обсуждение по произведению "Семья и школа"

Səh.83-90
№2
İçindəkilər

İmtahanları yüksək tələbkarlıq səviyyəsində keçirməli
Экзамены должны проводиться на требовательном высоком уровне 

Səh.3-6

V.İ.Lenin maarif və məktəb haqqında
В.И. Ленин об образовании и школе

M.Muradxanov
Səh.7-19

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Mövzular üzrə dərslərin planlaşdırılması
Планирование урока по темам

S.V.İvanov
Səh.20-27

Qabaqcıl müəllim
Ведущий учитель

Ə.Tağıyev
Səh.28-34

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
V-VII siniflərdə ifadə yazı
В V-VII классе выразительное писменность 

N.Günəşli
Səh.35-44

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarixi nə pisləşdirmək, nə də yaxşılaşdırmaq olar
Историю нельзя не ухудшать, не улучшать

Səh.45-56

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Orta məktəbin riyaziyyat kursunda ədədlər ardıcıllığı
Последовательность чисел в курсе математики средней школы

İ.İbrahimov
Səh.57-66

PEDAQOJİ MÜLAHİZƏLƏRDƏN 
X sinif tarix dərslərində siyasi-məfkurə tərbiyəsi haqqında 
В X класса по политико-идеологическому воспитанию на уроках истории

H.Rəsulova
Səh.67-72

Gənc təbiyyatçılar dərnəyi 
Круг юных любителей природы

C.Hüseynov
Səh.73-78

Məktəbin öz eşitdirmələrinə təsir etməsi təcrübəsindən 
A.M.Süleymnov
Səh.79-83

№ 3
İçindəkilər

Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının XVIII qurultayında Azərbaycan K(b)P MK-nın işi haaqqında hesabat məruzəsi
Отчет по делу Азербайджана ЦК (б) 18-го съезда Коммунистической (Большевистской) партии Азербайджана

M.C.Bağırov
Səh.3-48

XVIII Qurultay xalq maarifi qarşısında mühüm vəzifələr qoymuşdur
XVIII съезд выдвинул важные задачи перед народным образованием

Səh.49-52

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İnqilabdan əvvəlki Azərbaycanda olan rus məktəblərinin rolu haqqında 
О роли русских школ в Азербайджане до революции

M.Mehdizadə
Səh.53-63

Kiçik məktəblinin təfəkkürü
Мышление маленьких школьников

D.B.Elkonin
Səh.64-77

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
VIII-X siniflərdə ədəbi-bədii yazılar
Литературные-художественные писатели в VIII-X классах

S.Əfəndiyev
Səh.78-87

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Stalin yoldaşın dilçiliyə dair əsərləri və bunların tarix elmi üçün əhəmiyyəti
Произведение товарища Сталина  по лингвистике и ее значения для исторической науки

Səh.88-94

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Təbiyyətdən yay tapşırıqları verilməsi haqqında
О летних задач по природе

Ə.Hacıyev
Səh.95-102

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Fizikadan sadə ev təcrübələri haqqında
О простой домашней анализе по физике

B.Ş.Qurbanov
Səh.103-117

Yaz zamanı məktəbin şagirdlərlə aparacağı işlər
Работа которую школа будет выполнять со школьниками в весной

Səh.118-130
№ 4
İçindəkilər

Müəllim Markizm-Leninizm elminə yiyələnməlidir
Учитель должен овладеть наукай Марксизм-Ленинизма

Səh.3-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Usaqların Kommunist tərbiyəsində məktəbin ailə ilə əlbir işi
Совместная работа с семьями и школ  в коммунистическом воспитании 

M.Muradxanov
Səh.7-17

Ana dili təlimi prosesində təfəkkürün inkişafı
Развитие мышления в процессе родного языка

D.B.Elkonin
Səh.18-27

Ədəbi qiraət dərslərində şagirdlərin bədii tərbiyəsi ilə necə məşğul oluram
Как мне заниматься художественным воспитанием учеников на уроках литературного чтения?

H.Həcənzadə
Səh.28-32

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Orta məktəbin darvinizm əsasları kursunda Pavlov təlimindən istifadə etmək haqqında
В курсе основы дарвинизма в средней школы об использовании тренинга Павлова 

M.Ə.Axundov
Səh.33-48

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Kapitalist ölkələrinin iqtisadi coğrafiyasını öyrənirkən müqayisəli sualların verilməsi məsələsinə dair
К вопросу о сравнительных вопросах при изучении экономической географии капиталистических стран.

İ.A.Vitver
Səh.49-59

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Cəbrdən bərabərsizlikləri necə tədris etməli
Как научить неравенствам в алгебре

S.Məmmədov
Səh.60-69

Sovet vətənpərvərliyi haqqında
О советском патриотизме

Səh.70-80 
№ 5
İçindəkilər

A.S.Makarenkonun pedaqoji irsindən geniş istifadə etməli
Должны широко использовать педагогическое наследие А. Макаренко

Səh.3-6

Azərbaycan müəllimləri və maarif işçilərinin yığıncağı
Встреча учителей и педагогов Азербайджана

Səh.7-21

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tərbiyə haqqında Marks və Engelsin nəzəriyyəsi
Теория  Маркса и Энгельса  об образование

M.F.Şabayeva, V.A.Rotenberq
Səh.22-32

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Şagirdlərimizin ədəbi dilə malik olmalarına səy edək
Надо стремиться что студенты владели литературным языком

H.Mirzəzadə
Səh.33-37

Orta məktəbdə yazıçının tərcümeyi-halının öyrənilməsi haqqında
Об изучении биографии писателя в общеобразовательной школе

Ə.Qarabağlı
Səh.38-45

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix tədrisində Markizm-Leninizm klassikləri əsərləri üzərində şagirdlərin işi
Работа учеников над произведениями классиков марксизма-ленинизма в преподавании истории

Ə.M.Mehdiyev
Səh.46-51

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Orta məktəbdə kimya məsələlərinin həlli üsuluna dair
О методе решения задач по химии  в средней школе

Ə.Əbdürrəhimov
Səh.52-66

Orta məktəblərdə insan və heyvan fiziolojisindən təcrübə dərslərinə aid bəzi cihazların hazırlanması
Подготовка некоторых устройств по уроков физиологии человека и животных в общеобразовательных школах.

Z.Qarayev, Q.Kazımov, C.Mustafayev
Səh.67-71

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Yuxarı siniflərdə riyaziyyatdan geridə qalan şagirdlərlə iş formalarına və onların biliyindəki kəsrin aradn qaldırılması metodikasına dair
A.Xaçıyan
Səh.72-78

№ 6
İçindəkilər

Şagirdlərin siyasi-məfkurəvi tərbiyəsini yüksək səviyyəyə qaldırmalı
Следует поднять политико-идеологическое воспитание студентов на более высокий уровень.

Səh.3-6

Tarixi qərar
Историческое решение

M.Muradxanov
Səh.7-15

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tərbiyə haqqında Marks və Engelsin nəzəriyyəsi
Теория  Маркса и Энгельса  об образование

M.F.Şabayev, V.A.Rotenberq
Səh.16-27

Kommunist əxlaqı haqqında
О коммунистической морали

M.Məmmədov
Səh.28-40

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ 
V-VII siniflərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi tədrisi metodikasının bəzi məsələlərinə dair
О некоторых вопросах  по преподование методики литературной  теории  V-VII классов

M.A.Aslanov
Səh.41-48

Ədəbiyyat dərnəyinin işini necə təşkil edirəm
Как я организовываю работу литературного круга

M.Mustafayev
Səh.49-52

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ 
V sinifdə həndəsə materialını necə tədris edirəm 
Как я преподаю материалы по геометрию в  V классе

Ə.Zərgərli
Səh.53-63

Dəyişən hərəkətin tədrisinə dair
Изменение движение по обучению

P.A.Dalin
Səh.64-70

KOMMUNİZM TİKİNTƏLƏRİNDƏ
Volqa-don gəmiçilik kanalı
Волго-дон канал судны 

Səh.71-78
№ 7
İçindəkilər

Məktəbdən xaric işlərə diqqəti artırmalı 
Следует обратить внимание  внешкольных  работ

Səh.3-6 

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
A.S.Makarenkonun pedaqoji irsindən istifadə etməyə dair
Об использовании педагогического наследия А.С. Макаренко

M.Muradxanov
Səh.7-25

Pedaqoji poema 
Педагогическая поэма

A.S.Makarenko
Səh.26-32

Orta məktəbdə psixologiyanın tədrisi təcrübəsindən 
Опыт о преподавания психологии в средней школе

L.V.İtelson
Səh.33-43

Yüksək bilik uğrunda mübarizədə pioner təşkilatının rolu
Роль пионерской организации в борьбе за высшее образование

T.Əfəndiyev
Səh.44-50

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Ədəbi qiraət dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə məsələsinə dair
Проблема политико-идеологического воспитания в литературном чтении

S.Əfəndiyev
Səh.51-56

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
SSRİ konstitusiyası dərslərində bədii ədəbiyyatdan istifsdə olunması təcrübəsindən
Опыт использования художественной литературы на уроках конституции СССР

Ə.M.Mehdiyev
Səh.57-62

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Biliyi möhkəmləndirməyin bəzi üsulları
Несколько способов укрепить знания

A.H.Morozova
Səh.63-68

MÜSTƏQİL ÇALIŞANLARA KÖMƏK
Kitabla necə işləməli
Как работать с книгой

Səh.69-78
№ 8
İçindəkilər

Böyük oktyabr ideyaları yaşayır və qalib gəlir
Великие октябрьские идеи живут и побеждают

Səh.1-6

V.İ.Lenin adına pioner təşkilatının işi haqqında
О работе  пионерской организации  им. В.И. Ленина

Səh.7-16

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin müvəffəqiyyətsizliyinin qarşısını almaq tədbirləri haqqında
О мерах по предотвращению неудачи школьников

İ.Hacıyev
Səh.17-23

A.S.Makarenko yeni insan tərbiyəsi proqramı haqqında 
А.Макаренко о новой программе обучения человека

B.B.Komarovski
Səh.24-31

QARDAŞ RESPUBLİKA MÜƏLLİMLƏRİNİN TƏCRÜBƏSİNDƏN
Tərbiyəvi iş təcrübəmdən 
Из моего опыта учебной работы

M.K.Pautkina
Səh.32-39

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan dili lüğətinin tədrisi üsulu
Методика преподавания словаря азербайджанского языка

N.Hacıyev
Səh.40-47

Mayakovski yaradıcılığının tədrisinə dair
Об учении творчества Маяковского

Ş.Qurbanov
Səh.48-56

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Parçaların ölçülməsi
Измерение частей

A.Salayev
Səh.57-65

KOMMUNİZM TİKİNTİLƏRİNDƏ
Kommunizmin işıqları
Свет коммунизма

Səh.66-76

Yeni Çin yüksəliş yollarında
Новый Китай на пути повышения

Səh.77-80

Pedaqoji poema
A.S.Makarenko

Səh.81-91
№ 9
İçindəkilər

YİLGGİ MK VII plenumunun qərarlarını yerinə yetirmək
Səh.1-6

Sülhün alovlu tərənnümçüsü
Пылающий огонь мира

Ə.Əhmədov
Səh.7-11

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
A.S.Makarenkonun fiziki tərbiyə haqqındakı fikirlərinə dair bəzi qeydlər
Некоторые заметки о физическом воспитании мыслях А.С.Маккаренко

Ə.Tağıyev
Səh.12-16

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası
Орфография азербайджанского языка

M.A.Şirəliyev
Səh.17-23

İbtidai məktəbdə bədii əsərlərin tədrisinə dair
Преподавание художественных произведений в начальной школе

Y.Zeynalov
Səh.24-30

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
SSRİ iqtisadi coğrafiyası tədrisində məfkurə tərbiyəsinə dair bəzi qeydlər
Некоторые заметки об идеологии образования в преподавании экономической географии СССР

O.Osmanov
Səh.31-36

VIII-X siniflərdə tarix dərslərində təkrar
Повторение на уроках истории в VIII-X классах

D.E.Şpilberq 
Səh.37-47

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Orta məktəblərdə fizika kursunun təkrarı üçün məsələ həllinin əhəmiyyəti
Важность решения вопроса повторения курса физики в общеобразовательных школах

M.Ə.Əfəndiyev
Səh.48-51

KOMMUNİZM TİKİNTİLƏRİNDƏ
Canlanan düzlər
Səh.52-57

Mixail Vasileviç Lomonsov-kimya elementlərinin banisidir
Михаил Васильевич Ломоносов-является основоположником химических элементов

M.Abramov
Səh.58-62

MÜSTƏQİL ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
İ.V.Stalin -inkişafda yeniliyin qarşısının alınmazlığı haqqında
Saltin о предотвращении инноваций в развитии

Z.Məmmədov
Səh.63-69

XARİCDƏ MƏKTƏB
Almaniya Demokratik Respublikasının xalq maarifi
Народное образование ГДР

səh.70-73

Pedaqoji poema 
Педагогическая поэма

A.S.Makarenko
Səh.74-85
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar