95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1949

1949

29 mart 2019, Cümə
216
№1
İçindəkilər

Müəllimlərimizin mübariz vəzifələri
Боевые обязанности наших учителей
Səh.3-7

Müəllim əməyinin nəticəsi
Результат работы учителя
C.Məmmədov
Səh.8-11

Mənalı həyat
Значимая жизнь
İ.Gözəlov
Səh.12-15

Xalq müəllimi
Народный учитель
A.S.Vartapetyan
Səh.16-18

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Çalışmaların ümumi əsasları haqqında
Об общих принципах работы
M.Mehdizadə
Səh.19-26

Yuxarı siniflərin şagirdlərində məsuliyyət hissinin tərbiyə edilməsi
Воспитание ответственности у старшеклассников
L.N.Leonçukova
Səh.27-41

Tədris işində diqqət
Внимание обучению
V.Mustafayev 
Səh.42-47

Pedaqoji və pedaqoji tarixindən azərbaycanca istilahlar
Səh.48-63

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Labaratoriya işinin əhəmiyyəti
Важность лабораторной работы
Səh.64-79

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
D.İ.Mendeleyev və onun dövri qanunu
Д.И.Менделеев и его периодический закон
A.Verdizadə
Səh.80-90

№2
İçindəkilər

İmtahanları yüksək tələbkarlıq səviyyəsində keçirməli
Экзамены должны проводиться на высоком уровне спроса
Səh.3-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Komsomol müəllimin yaxın köməkçisidir
Комсомол близкий помощник учителя
Səh.7-16

A.S.Makarenko-Novator pedaqoqudur
А.М. Макаренко-Новатор - педагог
Ə.Seyidov
Səh.17-29

Məktəblərin təcrübəsini ümumiləşdirmək və pedaqojidən elmi məqalələr yazmaq üsulu
Метод обобщения опыта школ и написания научных статей из педагогики
Səh.30-42 

Valideynlərlə söhbət
Розговор с родителями
M.Muradxanov
Səh.43-54

Şagirdlərin biliyini yoxlamaq və ona qiymət vermək
Изучить и оценить знания студентов
M.Mehdizadə
Səh.55-63

Ali və orta məktəblərdə təlim-tərbiyə işlərinin siyasi-məfkurəvi və nəzəri səviyyəsini yüksəltmək uğrunda
Повысить политико-идеологический и теоретический уровень образования и обучения в высших и средних школах.
Səh.64-70

Pedaqoji şuranın işi
Работа педагогического совета
S.Hüseynov
Səh.71-75

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
A.S.Puşkinin anadan olmasının 150 illik yubileyinin məktəblərdə keçirilməsi
Проведение 150-летия Пушкина в школах
Səh.76-84

Puşkin və Azərbaycan ədəbiyyatı
Пушкин и Азербайджанская литература
C.Məmmədov
Səh.85-90

Süleyman Sani Axundov
Сулейман Сани Ахундов
R.Rəsullu
Səh.91-93

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Təbiyyat dərslərində materialist dünyagörüşü tərbiyəsi
Материалистическое мировоззрение на уроках естествознания
C.Cəbrayılbəyli
Səh.94-101

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Məsələ həllində əyanilik
Ясность в решение проблем
N.Preobrajenski
Səh.102-105

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
M.Y.Suzmerin zooloji dərsliyi haqqında
О зоологическом учебнике М.З.Зусмера
Ə.Salahov
Səh.106-110

№3
İçindəkilər

Müəllimlərin ixtisasını durmadan təkmilləşdirmək 
Постоянно повышать квалификацию учителей
Səh.3-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Ailədə uşaqların şüurlu intizam tərbiyəsi
Сознательная дисциплина детей в семье
M.Muradxanov
Səh.7-22

Şagirdlərdə zehni yorğunluqla mübarizə
Борьба с умственной усталостью у студентов
Ə.S.Əlizadə
Səh.23-29

Müvəffəqiyyəti yüksəltmək və ikinci ilə qalma ilə mübarizədə əldə etdiyimiz təcrübələrdən
B.S.Kerçikov, Q.S.Torosyan
Səh.30-43

Sinifdən kənar işdə siyasi-məfkurə tərbiyəsi
Политико-идеологическое воспитание в внеклассной работе
A.P.Seyidov
Səh.44-50

Şagirdlərin müvəffəqiyyətsizliyini necə aradan qaldırıram
Как устранить неудачу учеников?
N.Eyvazov
Səh.51-55

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Lenin dil haqqında
Ленин о языке
Ə.M.Dəmirçizadə
Səh.56-62

Qeyri Azərbaycan məktəblərində azərbaycan dili metodikasına dair
Методология азербайджанского языка в школах не азербайджанского языка
A.Abdullayev
Səh.63-75

Məktəbdə folklor tədrisinə dair
О преподавании фольклора в школе
Ə.Qarabağlı
Səh.76-87

A.S.Puşkin və onun Rusiyada xalq maarifi islahatına münasibəti
А.С. Пушкин и его отношение к государственной реформе образования в России
B.B.Komarovski
Səh.88-91

Rus şeirinin sönməz günəşi
Неугасимое солнце русской поэзии
M.Arif
Səh.92-100

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Orta məktəbdə riyaziyyat tədrisinə aid bəzi qeydlər
Некоторые заметки о преподавании математики в средней школе
M.Cavadov
Səh.101-107

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Məktəbyanı sahə gözəl laboratoriyadı
Школьная зона - прекрасная лаборатория
İ.Tabasaranski
Səh.108-112

XARİCDƏ MƏKTƏB
Demokratiya və maarifin düşmənləri
Враги демократии и образования
Səh.113-121

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"SSRİ-nin fiziki coğrafiyası" kitabının tərcüməsi haqqında
О переводе книги "Физическая география СССР"
N.Kərimov
Səh.122-126

№4
İçindəkilər

Məktəb və müəllimin mühüm vəzifələri
Важные обязанности школы и учителя
Səh.3-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Bakı məktəblərinin ibtidai siniflərində tədris ilinin bəzi yekunları
Некоторые итоги учебного года в начальных классах Бакинских школ
Səh.7-17

Məktəbdə pioner işi
Пионерская работа в школе
Səh.18-27

Məktəblərin təcrübəsini ümumiləşdirmək və pedaqojidən elmi məqalələr yazmaq üsulu
Метод обобщения опыта школ и написания научных статей из педагогики
B.B.Komarovski
Səh.28-40

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Şagirdlərin bədii mütailəsinə rəhbərlik etməli
Руководство по художественному чтению студентов
M.Əziz
Səh.41-46

TƏBİYYAT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Dünyanın ən böyük fizioloqu
Самый великий физиолог в мире 
T.Qayıbov
Səh.47-52

Məktəbin bioloji kabinəsini necə təşkil etməli
Как организовать школьный биологический стенд
M.Axundov
Səh.53-64

Ümumittifaq kənd təsərrüfat sərgisində iştirak etmək şərəfinə nail olmalı
Нодо иметь честь участвовать во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
Səh.65-71

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Laboratoriya işinin əhəmiyyəti
Значение лабораторных работ
A.M.Arakelov
Səh.72-85

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Mən tarix tədrisini müasir həyatla necə əlaqələndirirəm
Как я связываю обучению историю с современной жизнью?
N.Əliyeva
Səh.86-89

№5
İçindəkilər


Tədrisin məfkurə səviyyəsini yüksəldək
Повысить уровень преподавания идеологии
Səh.3-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin iki il bir sinifdə qalmasını tamamilə ləğv etməli
M.Mehdizadə
Səh.7-14

İntizamlaşdırıcı üsullar
Дисциплинарные методы
M.Muradxanov
Səh.15-24

Bədən tərbiyəsi kommunist tərbiyəsinin ayrılmaz hissəsidir
Физическое воспитание является неотъемлемой частью коммунистического воспитания.
İ.Merkuris
Səh.25-35

Mədəni qiraət haqqında
О культурном чтении
A.N.Lerman
Səh.36-44

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Orta məktəbdə Səməd Vurğun yaradıcılığının öyrənilməsinə dair
Об изучении творчества Самеда Вургуна в средней школе
Ə.Qarabağlı
Səh.45-58

TƏBİYYƏT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Dərsi fəallaşdırma üsulları
Методы активации урока
E.V.Kuznetsova
Səh.59-67

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Çöl şəraitində həndəsədən məşğələlər
Уроки геометрии в условиях поле
R.A.Balayan
Səh.68-80

Orta məktəbdə atom qurluşunu necə təlim etməli
Как преподавать в средней школе атомного комплекса
B.A.Şəfizadə
Səh.81-90

XARİCDƏ MƏKTƏB
İtaliyada maarifin tənəzzülü
Спад образования в Италии
Səh.91-99

№6
İçindəkilər 

BOLŞEVİKLƏR PARTİYASI VƏ SOVET XALQININ BÖYÜK RƏHBƏRİ
M.C.Bağırov yoldaşın məruzəsi
Лекции товарища М.С.Багирова
Səh.I-XXIV

Stalin əsrinin adamları
Люди Сталинской эпохи
C.Məmmədov
Səh.3-10

Məktəb sahəsində Lenin-Stalin milli siyasətinin təntənəsi
Триумф ленинско-сталинской национальной политики в сфере школы
M.Mehdizadə
Səh.11-24

İ.V.Stalin Kommunist tərbiyəsi və məktəb haqqında
И.В.Сталин о Коммунистической образование и о школах
E.Y.Qolant
Səh.25-38

Məktəbə Stalin qayğısı
Забота Сталин о школе
B.B.Komarovski
Səh.39-52

İ.V.Stalin Kommunist əxlaqı haqqında
Поднять политический и теоретический уровень учителей
Ə.Seyidov
Səh.53-68

Müəllimlərin siyasi-nəzəri səviyyəsini yüksəltməli
Поднять политический и теоретический уровень учителей
Səh.69-78

İ.V.Stalinin "milli məsələ və Leninizm" əsəri haqqında 
"Народный вопрос и ленинизм" И. В. Сталина
M.Məmmədov
Səh.79-88

İ.V.Stalinin əsərlərində mədəni quruculuq məsələləri
Задачи  культурного развития  в творчестве И.В. Сталина
Səh.89-106
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar