95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1948

1948

29 mart 2019, Cümə
221
№1
İçindəkilər

İki il bir sinifdə qalma halları ilə kəsərli mübarizə aparmalı
Səh.3-6

PEDAQOJİ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri və tərbiyə
Возрастные особенности и воспитание учеников
M.Mehdizadə
Səh.7-14

Yeddi yaşlı uşaqlarda səy tərbiyəsi
Усиление усилий детей в возрасте семи лет
H.Arxankelskaya
Səh.15-23

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Mürəkkəb cümlələr
Сложные предложения
Ə.Dəmirçizadə
Səh.24-35

Orta məktəbdə çətin anlaşılan bəzi ədəbi parçalar haqqında
О некоторых литературных произведениях, которые трудно понять в средней школеM.Ə.Əsgərov
Səh.36-41

Şagirdlərin ev tapşırıqları üzərində rəhbərlik
Руководство над домашней задание учеников
Y.Zeynalov
Səh.41-44

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix tədrisində siyasi-məfkurəvi tərbiyə
Политико-идеологическое воспитание в преподавании истории
D.M.Pankratova
Səh.45-57

IV sinifdə tarixdən dərs kitabı üzərində iş üsulları
Методика работы над учебником истории с четвертого класса
Ə.M.Mehdiyev
Səh.58-61

Coğrafiya dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə masələləri
Проблемы политико-идеологического воспитания на уроках географии
M.Binəyev
Səh.62-66

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Fizika tədrisində məfkurəvilik haqqında
Об идеологии преподавания физики
İ.P.Popov
Səh.67-73

İzahlı pedaqoji lüğət
Толковый педагогический словарь
B.B.Komarovski
Səh.74-83

Календарь учителя
Səh.84

Rus xalqının böyük şairi
Великий поэт русского народа
Səh.85-89

№2
İçindəkilər

İmtahanlar mühüm pedaqoji prosesdir
Экзамены - важный педагогический процесс
Səh.3-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Belinskinin pedoqoji görüşləri
Педагогические встречи Белинского
Ə.Seyidov
Səh.7-15

Təlimdə şüurluluq haqqında
О сознании в обучении
S.V.İvanov
Səh.16-30

Məktəbdə şagird kollektivinin təşkilinə dair
Об организации студенческого коллектива в школе
M.Muradxanov
Səh.31-43

İradə və onun tərbiyəsi
Воля и его воспитание
M.Məhərrəmov
Səh.44-52

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Ədəbiyyatın partiyalılığı haqqında
О литературном партии
C.Xəndan
Səh.53-60

Qeyri Azərbaycan məktəblərində azərbaycan dili tədrisi haqqında
О преподавании азербайджанского языка в школах за пределами Азербайджана
A.Abdullayev
Səh.61-72

Realist rus tənqidinin banisinin
Основатель реалистической русской критики
C.Məmmədov
Səh.73-80

V.Q.Belinski rus ədəbiyyatı və rus ədibləri haqqında
В.Б.Белинский о русской литературе и русских писателях
Səh.81-87 

Orta məktəbdə şagirdlərin sinifdən xaric mütaliə işinin təşkili
Организация школьной работы исключая школьную работу
M.Mustafayev
Səh.88-92

Ana dilindən əyani və didaktik vəsait üzrə işləmək yolları
Способы работы над наглядным и дидактическим материалом на уроке родного языка
Ə.M.Qafarlı
Səh.93-99

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
Tarix dərnəyi haqqında
О кругах урока истории 
E.X.Məlikova
Səh.100-105

TƏBİYYƏTVƏ KİMYA TƏDRİSİ
Növiçi mübarizə haqqındakı mübahisələrə dair.
О спорах по поводу боя
M.Ə.Axundov
Səh.106-117

Məktəbdə gənc təbiyyatçılar dərnəyinin işini necə təşkil etməli
Ə.Cəfərov
Səh.118-122

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Hesab məsələləri həllinin bəzi üsulları haqqında
Некоторые методы решения вопросов счетов
S.S.Bronşteyn
Səh.123-141

Riyaziyyatdan yazı işlərinə tələblər
Требования по писменной работе математики
T.Ağayev,Ə.Yeqanlı
Səh.142-162

Elektromaqnit rəqsləri və dalğaları mövzusunun tədrisi üsulu
Электромагнитный танец и волновой метод обучения
K.Köçərli
Səh.163-166
№3
İçindəkilər 

Məktəbləri möhkəmlətməli,təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yüksək səviyyəyə qaldırmalı
Укрепление школ и повышение качества образования
Səh.3-6

Respublikamızın məktəbləri mühüm vəzifələr qarşısında
Школы страны перед важными задачами  
M.Ələkbərov
Səh.7-14

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlim prossesində təfəkkür tərbiyəsi haqqında
О мышлении в процессе обучения
P.H.Qruzdyov
Səh.15-32

Bakıxanovun təlim-tərbiyə görüşləri
Учебно-воспитательные встречи Бакиханова
Ə.Seyidov
Səh.33-41

Uşaqda mədəni rəftar və nəzakət tərbiyəsi haqqında
О культурном поведении и любезной воспитание ребенка
Ə.Həsənov
Səh.42-46

Şagird konfranslarının təcrübəsindən
Из опыта студенческих конференций
B.Tereşşenko
Səh.47-49

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Qeyri Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dili tədrisi haqqında azərbaycanca savad təlimi
Обучение азербайджанской грамотности по преподаванию азербайджанского языка в школах за пределами Азербайджана
A.Abdullayev
Səh.50-58

İbtidai məktəbdə ana dili dərslərində şagirdlərdə vətənpərvərlik hissinin tərbiyəsi
Воспитание чувства патриотизма на урокох родного языка у учеников начальных классов
C.Əliyev
Səh.59-62

TARİX VƏ COĞRAFİYA TƏDRİSİ
"Zakaspidə və Bakıda ingiltərənin silahlı müdaxiləsi" mövzunun keçilməsi
Прохождение темы"Вооруженное вмешательство Британии в Закаспи и в Баку"
A.P.Seyidova
Səh.63-64

Orta əsrlər tarixi dərslərində tərbiyəvi iş
Воспитательная работа в истории средневековья
E.Frenkel
Səh.65-71

VII sinifdə Azərbaycan coğrafiyasının tədrisi
Преподавание азербайджанской географии в VII классе
Ə.Lütfəliyev
Səh.72-78

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Tam daxili qayıtmanın orta məktəbdə tədrisi
Полное возвращение в класс в средней школе
B.Ş.Sultanov
Səh.79-87

TƏBİYYƏT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Nəbatat dərslərində yerli obyektlərdən istifadə haqqında
Об использовании местных объектов в уроках ботаники
C.Cəbrayılbəyli
Səh.88-96

XARİCDƏ MƏKTƏB
Türkiyədə irtica və mədəniyyətsizlik
Некультурность и реакция  в Турции
Səh.97-101

BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ
Ədəbiyyat və incəsənət haqqında YİK(b)P  MK-nin qərarları və bu qərarlara həsr edilmiş ən mühüm materiallar
Решения CPS (b) МКК по литературе и искусству и наиболее важные материалы, посвященные этим решениям
Səh.102-107
№4
İçindəkilər 

Miçurin elmini dərindən öyrənək
Изучайте науку Мичурина углубленно
Səh.3-9

Bioloji elmindəki vəziyyət haqqında
О ситуации в биологических науках
T.D.Lısenko
Səh.10-36

Son söz
Последнее слово
Səh.37-47

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR 
Böyük erməni pedaqoqu Xaçatur Abovyan
Великий армянский педагог Хачатур Абовян
Q.Karamyan
Səh.48-60

Şagirdlərdə əməyə böyük sevgi tərbiyəsi
Большая любовная воспитания труду учеников
M.Muradxanov
Səh.61-72

Abdulla Şaiqin uşaq əsərlərinin tərbiyəvi mahiyyəti
Воспитательная сущность детских произведений Абдуллы Шаига
R.Yüzbaşev
Səh.73-82

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Səs təhlil-tərkib üsulu
Метод звукового анализ-состава
Ə.M.Qafarlı
Səh.83-85

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Orat məktəbin X sinfində tənliklərin araşdırılması məsələsinə dair
Об изучении уравнений в средней школе X класса
S.A.Xaçiyan
Səh.86-103

XARİCDƏ MƏKTƏB
Müstəmləkə ölkələrində "xalq maarifi"
«Народное образование» в колониальных странах
Səh.104-112
№5
İçindəkilər

İcbari təhsil qanunu hər zaman diqqət mərkəzində olmalıdır
Закон обязательного образования всегда должен быть в центре внимания
Səh.3-6

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Dərs haqqında 
О уроке
M.M.Mehdizadə
Səh.7-16

Təlim prosesində hafizənin fəaliyyətini düzgün təşkil etmək yolları
Способы правильно организовать деятельность памяти в процессе обучения
M.Məhərrəmov
Səh.17-28

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
İbtidai məktəbdə qiraət üsuluna dair
О методе чтения в начальной школе
M.Ələkbərov
Səh.29-38

Orta məktəbdə yazı işləri
Письменная работа в средней школе
V.Məmmədov
Səh.39-47

TƏBİYYƏT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Orta məktəbdə Miçurin biolojisi
Биология Мичурина в средней школе
Səh.48-64

Məktəbdə doğma vətəni öyrənmək qaydası
Правила изучения родины в школе
M.İsaxov
Səh.65-76

Kimya məsələləri həllinin üsulu haqqında
О химических методах решения
C.Həsənov
Səh.77-83

Coğrafiyadan müstəqil işin təşkili
Организация самостоятельной работы по географию
M.Zülfüqarov
Səh.84-91

RİZAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
Fizika məsələlərinin qafiki və həndəsi üsul ilə həlli 
Решение физических задач по геометрическими и графическими методами.
B.A.Şəfizadə
Səh.92-98

1947-48-ci tədris ilində V-X siniflərə verilən imtahan yazı işlərinin nəticəsi
Результаты экзаменов письменной работы V-X классов в 1947-48 учебном году
Ə.Yeqanlı
Səh.99-116

MƏKTƏBDƏN XARİC İŞ
Məktəbdə dərnək işinin tərbiyəvi əhəmiyyəti
Воспитанная значение кругов в школе
V.İ.Tereşşenko
Səh.117-122

XARİCDƏ MƏKTƏB
Çin maarifinin Amerikanlaşdırılması
Американское просветительское образование Китая
Səh.123-128
№6
İçindəkilər 

Lenin işi yaşayır və qalib gəlir
Работа Ленина живет и побеждает
Səh.3-6

Lenin müəllimlər haqqında
Ленин про учителей
Səh.7-12

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Uşağın psixi inkişafının bəzi xüsusiyyətləri haqqında
О некоторых особенностях психического развития ребенка
M.Məhərrəmov
Səh.13-20

Şagirdlərin şəxsiyyətini öyrənməyin psixoloji əsasları
Психологические основы обучения личности студентов
A.L.Şnirman
Səh.21-44

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Şagirdlərin müstəqil işləmək bacarığını inkişaf etdirmək
Развитие у студентов навыков самостоятельной работы
N.Hacıyev
Səh.45-51

Qeyri Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dili tədrisi haqqında
Об обучении азербайджанскому языку в школах за пределами Азербайджана
A.Abdullayev
Səh.52-63

TƏBİYYƏT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Darvinizm əsasları
Основы дарвинизма
Səh.64-83

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA TƏDRİSİ
İbtidai məktəbdə məsələ həllinə dair
Решение проблемы начальной школы
S.Ağazadə
Səh.84-95

XARİCDƏ MƏKTƏB
Demokratik Çexoslovakiyada xalq maarifi
Народное образование в демократической Чехословакии
Səh.96-101

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Psixoloji dərsliyi haqqında
О психологическом учебнике
M.Hacıyev
Səh.102-105
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar