95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1947

1947

29 mart 2019, Cümə
100
№ 1

İçindəkilər
Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlığına seçilmiş müəllimlərdən bir qrup
Группа учителей избрана в Верховный Совет Азербайджанской ССР
Səh. 11-15

Pedaqoji elmimiz yeni və ciddi vəzifələr qarşısında 
Наша педагогическая наука стоит перед новыми и серьезными задачами
Səh.16-20

Sovet adamının dünyagörüşü haqqında 
О мировоззрении советского человека
S.Novalyov, L.Kuzmin, V.Stepanov 
Səh.21-29

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
Məntiqin tarixi və vəzifələri haqqında 
Об истории логики и о задачах 
S.Xəlilov
Səh.30-36

Tədris işində təkrarın yeri 
Место повторения в обучении
Q.Karayan 
Səh.37-43

İbtidai məktəbdə mədəni vərdiş tərbiyəsi haqqında
Об образовании культурного наследия в начальной школе
Ə.Həsənov
Səh.44-45

İzahlı pedaqoji lüğət
Толковый педагогический словарь
B.B.Komarovski
Səh.46-52

Dilimizi və ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənək
Qovuşuq cümlə
Повторное предложение
Ə.Dəmirçizadə
Səh.53-62

Xalq ədəbiyyatı və məktəb
Народная литература и школа
Ə.Qarabağlı
Səh.63-66

Folklor tarixi haqqında bir neçə söz
Несколько слов об истории фольклора
M.Qorki
Səh.66-68

Folklor və yazılı ədəbiyyat
Фольклорная и письменная литература
Səh.68-71

Tədris və üsul haqqında
Tarix dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə məsələləri
Политико-идеологические проблемы на уроках истории
Ə.M.Mehdiyev
Səh.72-81

Fizika məsələləri həllinin üsulu
Метод решения физических задач
M.Abdullayev
Səh.82-92

VI-VII siniflərdə həndəsədən qurma məsələlərinin həllinə dair
В VI-VII классах задачи по геометрии 
A.O.Kərimov
Səh.93-102

Riyaziyyatdan yoxlama yazı işlərinin aparılması
Контрольная работа по математике
Tofiq Ağayev
Səh.103-105

Cografiya müəllimlərinə kömək
Kür çayı
Река Кур
O.Osmanov
Səh.106-107

İbtidai məktəbdə yazı işlərinin təshihi və səhvlərlə mübarizə yolları
Исправление письменности в начальной школе и способы борьбы с ошибками
Y.Zeynalov
Səh.108-115

Qabaqcıl məktəb və müəllimlərin təcrübəsindən
Kirovabad məktəblərində
Кировабадские школы
Səh.116-119

Naxçıvan MSSR Maarif nazirinə, MDQV XMŞ müdirinə və bütün rayon (şəhər) XMŞ müdirlərinə 

Səh.120

№ 3

İçindəkilər
Azərbaycan K(b)P MK katibi M.C.Bağırov yoldaşa
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri T.Quliyev yoldaşa

Секретарю Азербайджана К (б) П ЦК  товарищу М.С.Багирову,председатель Совета Министров СССР товарищу Т. Гулиеву
Səh.3-4

Orta və ali pedaqoji məktəblərdə müəllim hazırlamaq işini yaxşılaşdırmaq lazımdır
Необходимо улучшить работу учителей в средних и высших учебных заведениях
Səh.5-8

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
Məktəblərdə məfkurə tərbiyəsi işlərinin bəzi məsələləri haqqında 
О некоторых вопросах идеологического воспитания в школах
N.Yakovlev
Səh.9-19

V.İ.lenin adına gənc pionerlər təşkilatının tarixindən 
Из истории организации пионеров от имени В.И.Ленина
İ.Əskərov
Səh.20-29

Tərbiyənin rolu haqqında
О роли воспитание
M.Mehdizadə
Səh.30-36

Sabirin pedaqoji görüşləri
Педагогические встречи Сабира
Əmir Tağıyev
Səh.37-42

İzahlı pedaqoji lüğət
Толковый педагогический словарь
B.B.Komarovski
Səh.43-49

Dil və ədəbiyyat məsələləri
Azərbaycan dilində mürəkkəb sözlər və onların yazılışı
Сложные слова на азербайджанском языке и их написание
S.Cəfərov
Səh.50-57

Nəsiminin tərcümeyi-halında bəzi vacibli yerlər
Некоторые важные места в биографии Несими
Ələjdər Səidzadə
Səh.58-64

Ədəbi qiraət dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə məsələləri 
Политико-идеологические задачи на уроках литературного чтения
Ə.Qarabağlı
Səh.65-71

Nizami yubileyi qarşısında
Məktəblərdə Azərbaycanın böyük şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyinə hazırlıq işləri haqqında
О подготовке к 800-летию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви в школах
Səh.72-77

Tədris üsulu məsələləri
Tarix tədrisində siniflər tarixinin və siniflər mübarizəsinin öyrənilməsi
Изучение истории классов и классовой борьбы в преподавании истории
R.Qriqoryan
Səh.78-82

Əldəqayırma cihazlar vasitəsilə laboratoriya  işlərinin aparılması 
Проведение лабораторных работ с помощью ручных устройств
N.Şişkin
Səh.83-91

Məktəbyanı əkin  yeri və orada şagirdlərin dərs təcrübə işləri
Посадка около школы и практические занятия для школьников там
T.Rəhimbəyli
Səh.92-98

Növlərin əmələ gəlməsində Darvin nəzəriyyəsinin əsas cəhətləri
Основные черты Дарвиновской теории образования видов
M.Ə.Axundov
Səh.99-105

Müəllimin təqvimi
Календарь учителя
Səh.106

Karl Linney
Карл Линней
Səh.107

Şimal Qütbünün igid tədqiqatçıları
Отважные исследователи Северного полюса
Səh.107-108

Jan Jak Russo
Жан Жак Руссо
Səh.108-110

№ 4

İçindəkilər
Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi
Böyük şair və mütəfəkkir
Великий поэт и мыслитель
Səh.3-5

Azərbaycan xalqının böyük insanpərvər şairi
Великий гуманистический поэт азербайджанского народаM.Quluzadə
Səh.6-12

Nizami və Nəvai
Низами и Наваи
Nikolay Tixonov
Səh.13-21

Nizami Gəncəvinin əxlaq haqqındakı fikirləri
Мысли Низами Гянджеви о нравственности
M.Muradxanov
Səh.22-29

Nizami Gəncəvi və Azərbaycan xalq yaradıcılığı
Низами Гянджеви и азербайджанское народное творчество
M.Ələkbərov
Səh.30-37

“Leyli və Məcnun” və Qərbi Avropa ədəbiyyatı
«Лейли и Меджнун» и Западно Европейская литература
Əli Sultanlı
Səh.38-46

Moskvanın 800 illik yubileyi
Qüdrətli ölkəmizin şanlı paytaxtı
Славная столица нашей могучей страны
Nəsib Əlizadə
Səh.47-56

Pedaqoji məsələlər
Təlim prosesində sovet vətənpərvərliyi və sovet milli-iftixar hissinin tərbiyəsi
Воспитание советского патриотизма и национального суверенитета советского в процессе обучения
Səh.57-63

Respublikanın məktəblərində əsas fənlərin tədrisi haqqında
О преподавании основных предметов в школах республики
Səh.64-71

Dil və ədəbiyyat məsələləri
Ana dili ibtidai məktəbdə əsas təlim və tərbiyə fənnidir
Родной язык - начальное обучение и воспитание начальной школы
Y.Zeynalov
Səh.72-76

Azərbaycan və rus dili sövtiyyatının tədrisinə dair
Об обучении азербайджанскому и русскому языкам
Əhməd Mahmudov
Səh.77-83

Qeyri Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dili tədrisi haqqında
Об обучении азербайджанскому языку в школах за пределами Азербайджана
A.Abdullayev
Səh.84-91

Müəllimin təqvimi
Календарь учителя
Səh.92-96

№ 5-6

İçindəkilər
Böyük oktyabr sosyalist inqilabının otuz illiyi
1947-ci il noyabrın 6-da Moskva Sovetinin təntənəli iclasında V.M.Molotovun məruzəsi

Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции.Доклад В. Молотова на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1947 г.
Səh.3-15

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda mədəniyyət və xalq maarifinin inkişafı
Развитие культуры и народного образования в Азербайджане в советское время
M.Ələkbərov
Səh.16-21

30 ildə Sovet İttifaqında məktəbin inkişafı
Развитие школы в Советском Союзе за 30 лет
M.Muradxanov
Səh.22-33

Ümumi pedaqoji məsələlər
Pedaqojinin fəlsəfi əsasları
Философские основы педагогики
A.Mehdizadə
Səh.34-40

Təbiyyat dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə işlərinə dair
О политико-идеологическом воспитании на уроках природы.
M.Ə.Axundov
Səh.41-48

Dil və ədəbiyyat məsələləri
Mürəkkəb cümlələr
Сложные предложения
Ə.Dəmirçizadə
Səh.49-57

Tədris üsulu məsələləri
Tərs triqonometrik funkisyalar
Обратные тригонометрические функции
S.A.Xaçiyan
Səh.58-73

Xarici dilləri öyrənmək üsulları haqqında
О методах изучения иностранных языков
E.E.Reçitskaya
Səh.74-79

A.A.Fadeyev yoldaşın məktəblilərlə görüşü
Встреча А.Фадеева со школьниками
Səh.80-89

Xaricdə məktəb
Kapitalist ölkələrində və yeni demokratiya ölkələrində xalq maarifi
Народное образование в капиталистических странах и новых демократиях
Səh.90-106

İzahlı pedaqoji lüğət
Толковый педагогический словарь
B.B.Komarovski
səh.107-115

Müəllimin təqvimi
Календарь учителя
Səh.116-117

Kommunizmin nəcib döyüşçüsü
Благородный борец коммунизма
Səh.118-125
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar