95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1947

1947

29 mart 2019, Cümə
187
№ 1
İçindəkilər

Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlığına seçilmiş müəllimlərdən bir qrup
Группа учителей избрана в Верховный Совет Азербайджанской ССР
Səh. 11-15

Pedaqoji elmimiz yeni və ciddi vəzifələr qarşısında 
Наша педагогическая наука стоит перед новыми и серьезными задачами
Səh.16-20

Sovet adamının dünyagörüşü haqqında 
О мировоззрении советского человека
S.Novalyov, L.Kuzmin, V.Stepanov 
Səh.21-29

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
Məntiqin tarixi və vəzifələri haqqında 
Об истории логики и о задачах 
S.Xəlilov
Səh.30-36

Tədris işində təkrarın yeri 
Место повторения в обучении
Q.Karayan 
Səh.37-43

İbtidai məktəbdə mədəni vərdiş tərbiyəsi haqqında
Об образовании культурного наследия в начальной школе
Ə.Həsənov
Səh.44-45

İzahlı pedaqoji lüğət
Толковый педагогический словарь
B.B.Komarovski
Səh.46-52

Dilimizi və ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənək
Qovuşuq cümlə
Повторное предложение
Ə.Dəmirçizadə
Səh.53-62

Xalq ədəbiyyatı və məktəb
Народная литература и школа
Ə.Qarabağlı
Səh.63-66

Folklor tarixi haqqında bir neçə söz
Несколько слов об истории фольклора
M.Qorki
Səh.66-68

Folklor və yazılı ədəbiyyat
Фольклорная и письменная литература
Səh.68-71

Tədris və üsul haqqında
Tarix dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə məsələləri
Политико-идеологические проблемы на уроках истории
Ə.M.Mehdiyev
Səh.72-81

Fizika məsələləri həllinin üsulu
Метод решения физических задач
M.Abdullayev
Səh.82-92

VI-VII siniflərdə həndəsədən qurma məsələlərinin həllinə dair
В VI-VII классах задачи по геометрии 
A.O.Kərimov
Səh.93-102

Riyaziyyatdan yoxlama yazı işlərinin aparılması
Контрольная работа по математике
Tofiq Ağayev
Səh.103-105

Cografiya müəllimlərinə kömək
Kür çayı
Река Кур
O.Osmanov
Səh.106-107

İbtidai məktəbdə yazı işlərinin təshihi və səhvlərlə mübarizə yolları
Исправление письменности в начальной школе и способы борьбы с ошибками
Y.Zeynalov
Səh.108-115

Qabaqcıl məktəb və müəllimlərin təcrübəsindən
Kirovabad məktəblərində
Кировабадские школы
Səh.116-119

Naxçıvan MSSR Maarif nazirinə, MDQV XMŞ müdirinə və bütün rayon (şəhər) XMŞ müdirlərinə 
Səh.120
№ 2
İçindəkilər

Elm, ədəbiyyat, incəsənət xadimlərinə müraciət
Səh.3

Baş məqalə
İki əziz bayram

Səh.5

Ədəbiyyat kommunist tərbiyəsi silahidır
Sovet ədəbiyyatının bolşevik partiyalılığı haqqında 
Səh.9

Gənc nəslin kommunist tərbiyəsində bədii ədəbiyyatın rolu
Ə.Qarabağlı
Səh.18

PEDAQAOJİ MƏSƏLƏLƏR
Azərbaycan xalq maarifinin yüksəlişi 

M.Muradxanov
Səh.29

Tərbiyə, təhsil və təlimin tarixi inkişafı
M.Mehdizadə
Səh.34

İzahlı pedaqoji lüğət
B.B.Komirovski
Səh.41

TƏDRİS ÜSULU VƏ DİDAKTİKA
Zərdabi və Darvinizm 

Mirəli Axundov
Səh.48

Böyük alim və mütəfəkkir  D.İ.Mendeleyev
C.Zülfüqarlı
Səh.54

Kimya tədrisində elektrik cərəyanı ilə təcrübələr
A.Şıxızadə
Səh.60

SSRİ Konstitusiyası tədrisinə dair
Ə.M.Mehdiyev
Səh.72

VIII sinifdə qurma məsələləri
A.Kərimov
Səh.79

Vahidə gətirmə üsulu ilə həll olunan məsələlər
Ə.Zərgərli 
Səh.90

PEDAQOJİ MÜHAZİRƏLƏR
Orta məktəbdə sərbəst ardıcıllıq yazılarını necə təşkil edirəm

B.Məmmədov
Səh.93

İbtidai məktəbdə sinifdən xaric qiraətin təşkilinə dair
H.Həsənov
Səh.97

№ 3
İçindəkilər

Azərbaycan K(b)P MK katibi M.C.Bağırov yoldaşa
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri T.Quliyev yoldaşa

Секретарю Азербайджана К (б) П ЦК  товарищу М.С.Багирову,председатель Совета Министров СССР товарищу Т. Гулиеву
Səh.3-4

Orta və ali pedaqoji məktəblərdə müəllim hazırlamaq işini yaxşılaşdırmaq lazımdır
Необходимо улучшить работу учителей в средних и высших учебных заведениях
Səh.5-8

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
Məktəblərdə məfkurə tərbiyəsi işlərinin bəzi məsələləri haqqında 
О некоторых вопросах идеологического воспитания в школах
N.Yakovlev
Səh.9-19

V.İ.lenin adına gənc pionerlər təşkilatının tarixindən 
Из истории организации пионеров от имени В.И.Ленина
İ.Əskərov
Səh.20-29

Tərbiyənin rolu haqqında
О роли воспитание
M.Mehdizadə
Səh.30-36

Sabirin pedaqoji görüşləri
Педагогические встречи Сабира
Əmir Tağıyev
Səh.37-42

İzahlı pedaqoji lüğət
Толковый педагогический словарь
B.B.Komarovski
Səh.43-49

Dil və ədəbiyyat məsələləri
Azərbaycan dilində mürəkkəb sözlər və onların yazılışı
Сложные слова на азербайджанском языке и их написание
S.Cəfərov
Səh.50-57

Nəsiminin tərcümeyi-halında bəzi vacibli yerlər
Некоторые важные места в биографии Несими
Ələjdər Səidzadə
Səh.58-64

Ədəbi qiraət dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə məsələləri 
Политико-идеологические задачи на уроках литературного чтения
Ə.Qarabağlı
Səh.65-71

Nizami yubileyi qarşısında
Məktəblərdə Azərbaycanın böyük şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyinə hazırlıq işləri haqqında
О подготовке к 800-летию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви в школах
Səh.72-77

Tədris üsulu məsələləri
Tarix tədrisində siniflər tarixinin və siniflər mübarizəsinin öyrənilməsi
Изучение истории классов и классовой борьбы в преподавании истории
R.Qriqoryan
Səh.78-82

Əldəqayırma cihazlar vasitəsilə laboratoriya  işlərinin aparılması 
Проведение лабораторных работ с помощью ручных устройств
N.Şişkin
Səh.83-91

Məktəbyanı əkin  yeri və orada şagirdlərin dərs təcrübə işləri
Посадка около школы и практические занятия для школьников там
T.Rəhimbəyli
Səh.92-98

Növlərin əmələ gəlməsində Darvin nəzəriyyəsinin əsas cəhətləri
Основные черты Дарвиновской теории образования видов
M.Ə.Axundov
Səh.99-105

Müəllimin təqvimi
Календарь учителя
Səh.106

Karl Linney
Карл Линней
Səh.107

Şimal Qütbünün igid tədqiqatçıları
Отважные исследователи Северного полюса
Səh.107-108

Jan Jak Russo
Жан Жак Руссо
Səh.108-110
№ 4
İçindəkilər

Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi
Böyük şair və mütəfəkkir
Великий поэт и мыслитель
Səh.3-5

Azərbaycan xalqının böyük insanpərvər şairi
Великий гуманистический поэт азербайджанского народаM.Quluzadə
Səh.6-12

Nizami və Nəvai
Низами и Наваи
Nikolay Tixonov
Səh.13-21

Nizami Gəncəvinin əxlaq haqqındakı fikirləri
Мысли Низами Гянджеви о нравственности
M.Muradxanov
Səh.22-29

Nizami Gəncəvi və Azərbaycan xalq yaradıcılığı
Низами Гянджеви и азербайджанское народное творчество
M.Ələkbərov
Səh.30-37

“Leyli və Məcnun” və Qərbi Avropa ədəbiyyatı
«Лейли и Меджнун» и Западно Европейская литература
Əli Sultanlı
Səh.38-46

Moskvanın 800 illik yubileyi
Qüdrətli ölkəmizin şanlı paytaxtı
Славная столица нашей могучей страны
Nəsib Əlizadə
Səh.47-56

Pedaqoji məsələlər
Təlim prosesində sovet vətənpərvərliyi və sovet milli-iftixar hissinin tərbiyəsi
Воспитание советского патриотизма и национального суверенитета советского в процессе обучения
Səh.57-63

Respublikanın məktəblərində əsas fənlərin tədrisi haqqında
О преподавании основных предметов в школах республики
Səh.64-71

Dil və ədəbiyyat məsələləri
Ana dili ibtidai məktəbdə əsas təlim və tərbiyə fənnidir
Родной язык - начальное обучение и воспитание начальной школы
Y.Zeynalov
Səh.72-76

Azərbaycan və rus dili sövtiyyatının tədrisinə dair
Об обучении азербайджанскому и русскому языкам
Əhməd Mahmudov
Səh.77-83

Qeyri Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dili tədrisi haqqında
Об обучении азербайджанскому языку в школах за пределами Азербайджана
A.Abdullayev
Səh.84-91

Müəllimin təqvimi
Календарь учителя
Səh.92-96
№ 5-6
İçindəkilər

Böyük oktyabr sosyalist inqilabının otuz illiyi
1947-ci il noyabrın 6-da Moskva Sovetinin təntənəli iclasında V.M.Molotovun məruzəsi

Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции.Доклад В. Молотова на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1947 г.
Səh.3-15

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda mədəniyyət və xalq maarifinin inkişafı
Развитие культуры и народного образования в Азербайджане в советское время
M.Ələkbərov
Səh.16-21

30 ildə Sovet İttifaqında məktəbin inkişafı
Развитие школы в Советском Союзе за 30 лет
M.Muradxanov
Səh.22-33

Ümumi pedaqoji məsələlər
Pedaqojinin fəlsəfi əsasları
Философские основы педагогики
A.Mehdizadə
Səh.34-40

Təbiyyat dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə işlərinə dair
О политико-идеологическом воспитании на уроках природы.
M.Ə.Axundov
Səh.41-48

Dil və ədəbiyyat məsələləri
Mürəkkəb cümlələr
Сложные предложения
Ə.Dəmirçizadə
Səh.49-57

Tədris üsulu məsələləri
Tərs triqonometrik funkisyalar
Обратные тригонометрические функции
S.A.Xaçiyan
Səh.58-73

Xarici dilləri öyrənmək üsulları haqqında
О методах изучения иностранных языков
E.E.Reçitskaya
Səh.74-79

A.A.Fadeyev yoldaşın məktəblilərlə görüşü
Встреча А.Фадеева со школьниками
Səh.80-89

Xaricdə məktəb
Kapitalist ölkələrində və yeni demokratiya ölkələrində xalq maarifi
Народное образование в капиталистических странах и новых демократиях
Səh.90-106

İzahlı pedaqoji lüğət
Толковый педагогический словарь
B.B.Komarovski
səh.107-115

Müəllimin təqvimi
Календарь учителя
Səh.116-117

Kommunizmin nəcib döyüşçüsü
Благородный борец коммунизма
Səh.118-125
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar