95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1946

1946

29 mart 2019, Cümə
196
№ 1
İçindəkilər

Ümumxalq deputatı böyük Stalinə eşq olsun
Да здравствует великий обшенародный депутат Сталин
Səh.5-8

Təlim-tərbiyə işini  müəllim həll edir
Учитель решает проблему обучение и воспитание
Səh.9-12

Pedaqoji və Psixoloji məsələlər
Uşinskinin müəllim haqqında fikirləri
Мысли Ушинского об учителе
M.Muradxanov
Səh.13-17

Tədris və üsul haqqında
İbtidai məktəbdə hesab məsələləri
Математические задачи  в начальной школе
İ.Zərgərli
Səh.18-23

Quba rayonunda təlim-tərbiyə işləri
Учебно-воспитательная работа в Губинском районе
Ə.Fətəliyev
Səh.24-25

III və IV siniflərdə şifahi hesablama cədvəli 
Устный график расчета в III и IV классах
T.Ağayev
Səh.26

Məktəbdə diapozitivin əhəmiyyəti
Важность диапозитива в школе
Ümmid Hüseyn
Səh.27-28

Dil və ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənək
Seyid Əbülqasım Nəbati
Сейид Абулгасым Набати
F.Qasımzadə 
Səh. 29-33

Yeddiilllik məktəbdə sərfi təhlil haqqında 
В семилетней  школе об анализе расходов 
H.Rzayeva
Səh.33-35

Azərbaycan dilinin imla qaydaları
Правила диктанта азербайджанского языка
Səh.36-43

Elmi-kütləvi bölmə
Keçmişlərdə köyü nə üçün yeddi qat hesab edirmişlər?
В прошлом почему  считали деревню семикратной?
M.Abdullayev
Səh.44-51

Vaxt və təqvim 
Время и календарь
Nurəddin Kərəmov
Səh.51-53

Məktəblilər guşəsi
Krossvord
Кроссворд
Səh.54-55

Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığının Əmr və qərarları
Приказы и решения Народного Комиссариата  Азербайджанской ССР
Səh.56-58
№ 2-3
İçindəkilər

Böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinski
Великий русский педагог К.Д. Ушинский
Ə.Seyidov
Səh.3-8

Uşinski təlim nəzəriyyəsi haqqında
О теории обучения
B.B.Komarovski
Səh.9-12

Uşinski diqqət prosesi haqqında
Ушински о процессе внимание 
Zəkuzadə Əhməd Kərədi
Səh.12-16

Uşinski ana dili tədrisi haqqında
Ушински о преподавании родного языка
A.V.Baqri
Səh.16-19

Azərbaycanda ana dili tədrisinin inkişafına Uşinskinin təsiri
Влияние Ушинского на развитие образования на родном языке в Азербайджане
Ə.Qarabağlı
Səh.19-24

K.D.Uşinski təbiətin öyrənilməsi haqqında
К.Д.Ушинский об изучении природы
C.Cəbrayılbəyli
Səh.24-27

Uşinskinin savad təlimi haqqında fikri
Мысли  Ушинского по обучению грамотности
Ə.Həsənov
Səh.27-28

K.D.Uşinskinin –pedaqoji irsindən
Təlim-tərbiyə haqqında (parçalar)
Об обучении и воспитание(отрывки)
Səh.29-35

Ana dili ibtidai məktəbdə əsas tədris fənnidir
Родной язык является основным предметом в начальной школе
Səh.35-40

Uşinskinin vəsiyyətlərini unutmayaq
Давайте не забудем завещание Ушинского
Səh.41-42

Dilimizi və ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənək
Məktəb sərfinin elmi əsasları
Научные основы школьных принадлежностей
Ə.Dəmirçizadə
Səh.43-46

Klassik şeirimizdə əruz vəzni
В нашей классической поезии гармония аруза
F.Seyidov
Səh.47-50

Orta məktəbdə tədris üsulu
Botanika dərsinə dair şəkil dəftəri
Иллюстрированная книга о уроке ботаники
M.İsaxov
Səh.51-54

Elm və texnika yenilikləri
Azərbaycanın görkəmli alimi
Выдающийся азербайджанский ученый
C.Zülfüqarlı
Səh.55-56

Məktəblilər guşəsi
Səadət günəşinə
К солнцу счастья
Sona Məmmədzadə 
Səh.57

Cavab və məsləhətlərimiz
İngiltərə və ABŞ-da maarif sistemi
Система образования в Англии и США
M.Muradxanov
Səh.59-64
№ 4
İçindəkilər

Təlim-tərbiyə məsələləri
M.İ.Kalininin Kommunist tərbiyəsi haqqında
Коммунистическое воспитание М.К. Калинина
M.Muradxanov
Səh.3-9

Orta məktəbdə tədris üsulu
Fizika məsələləri həllinin üsulu
Метод решения физических задач
M.Abdullayev
Səh.10-16

“Allotropiya” mövzulu dərsin təşkili və keçirilməsi
Организация и проведение урока по тему "Аллотропии"
M.İ.Abramov
Səh. 6-19

Fizika dərslərində tarixi məlumat verilməsi
Предоставление исторической информации на уроках физики
İ.Hacıyev
Səh.19-20

Tarix dərsində böyük şəxsiyyətləri necə öyrətməli
Как учить великих личностей на уроке истории
Ə.Mehdiyev
Səh.20- 24

Azərbaycan məktəblərində rus dili tədrisi
Обучение русского языка в азербайджанских школах
C.Cuvarlı 
Səh.25-26

Azərbaycan məktəblərində xarici dil
Иностранный язык в азербайджанских школах
Fətəliyev
Səh.26-27

Alman dili tədrisi haqqında
О преподавании немецкого языка
M.Mustafayev
Səh.28-29

Qabaqcıl məktəb və müəllimlərin təcrübəsindən
Bu müəllimlərdən öyrənmək lazımdır
Должны учиться у этих учителей
Y.Zeynalov
Səh.30-33

Ədəbi-bədii bölmə
Günəş eşqi
Солнечная любовь
M.Dilbazi
Səh.34-35 

Cəbhəçinin söhbəti
Беседа фронтовшика
D.Məmmədov
Səh.36-37 

Tofiqin yuxusu
Сон Тофига
Gülhüseyn Hüseynoğlu
Səh.37-38

Əyləncələr
Веселья
İ.Ətəulla
Səh.39-41

Əmr və qərarlar
Məktəbdə metodik işə dair əsasnamə
Положение о методической работе в школе
Səh.42- 43

Müəllimlərin məntəqə metodbirləşmələrinin işi haqqında əsasnamə
Положение о работе учительских методических подразделений
Səh.43-44

Rayon (şəhər) Xalq Maarif şöbələrinin pedaqoji kabinələri haqqında əsasnamə
Положение о педагогических стендах районных (городских) отделов народного образования
Səh.44-47
№ 5
İçindəkilər

«Звезда» və «Ленинград» məcmuələri haqqında
О коллекциях "Звезда" и "Ленинград"
Səh.3-4

«Звезда» və «Ленинград» məcmuələri haqqında Jdanov yoldaşın məruzəsi
Доклад товарища Жданова о коллекциях "Звезда" и "Ленинград"
Səh.5-16

Məktəblərdə tərbiyə işinin vəzifələri haqqında
Об обязанностях воспитательной работы в школах
P.Yakovlev
Səh.17-22

Sovet müəlliminin siyasi-məfkurəvi səviyyəsini yüksəldək
Поднять политико-идеологический уровень советского учителя
Səh.23-26

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
“Ədəb qaydaları” üzərində necə işləməli
Как работать по «Правилам этикета»
M.Muradxanov
Səh.29-34

İzahlı pedaqoji lüğət
Пояснительный педагогический словарь
B.B.Komarovski
Səh.34-40

Keçən dərs ilinin yekunları haqqında 
1945/46-cı dərs ilinin yekunları və yeni dərs ilinin vəzifələri
Итоги 1945/46 учебного года и задачи нового учебного года
İ.Hacıyev
Səh.41-44

Dilimiz və ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənək
Maksim Qorki (ölümünün 10 illiyi münasibətilə)
Максим Горький (по случаю 10-летия со дня его смерти)
A.V.Baqri
Səh.45-47

Böyük Sabirin orta məktəbdə yeri
Место Великого Сабира в старшей школе
Ə.Qarabağlı
Səh.48-51

Sabirin şeir dili haqqında
О поэзии Сабира
Mirzəzadə Hadi
Səh.51-53

Tədris üsulları
Orta məktəbdə yazı növləri və təshihi haqqında
Типы письма в средней школы
S.Məmmədzadə
Səh.54-56

Məsləhətlərimiz
Наши советы
Səh.57

№ 6
İçindəkilər

Qurultay nümayəndələrinin Stalin yoldaşa məktubu
Səh.5

Azərbaycan müəllimlərinin III qurultayının açlışına aid məlumat
Səh.7

Respublikamızın məktəblərində təlim və tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq haqqında Azərbaycan SSR Maarif Naziri Mirzə İbrahimov yoldaşın məruzəsi 
Səh.8

Müəllim hazırlığı və ixtisası artırma işlərini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqqında Azərbaycan SSR Maaarif Nazirinin müavini Teymur Xasməmmədov yoldaşın məruzəsi
Səh.20

Məruzələr ətrafında qurultay nümayəndələrinin çıxışlarından 
Səh.28

Mandat komisionunun məruzəsi 
Səh.48

Qurultayın qətnaməsi
Səh.49

Məslətəhlərimiz 
Səh.55
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar