95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1946

1946

29 mart 2019, Cümə
103
№ 1
İçindəkilər

Ümumxalq deputatı böyük Stalinə eşq olsun
Да здравствует великий обшенародный депутат Сталин
Səh.5-8

Təlim-tərbiyə işini  müəllim həll edir
Учитель решает проблему обучение и воспитание
Səh.9-12

Pedaqoji və Psixoloji məsələlər
Uşinskinin müəllim haqqında fikirləri
Мысли Ушинского об учителе
M.Muradxanov
Səh.13-17

Tədris və üsul haqqında
İbtidai məktəbdə hesab məsələləri
Математические задачи  в начальной школе
İ.Zərgərli
Səh.18-23

Quba rayonunda təlim-tərbiyə işləri
Учебно-воспитательная работа в Губинском районе
Ə.Fətəliyev
Səh.24-25

III və IV siniflərdə şifahi hesablama cədvəli 
Устный график расчета в III и IV классах
T.Ağayev
Səh.26

Məktəbdə diapozitivin əhəmiyyəti
Важность диапозитива в школе
Ümmid Hüseyn
Səh.27-28

Dil və ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənək
Seyid Əbülqasım Nəbati
Сейид Абулгасым Набати
F.Qasımzadə 
Səh. 29-33

Yeddiilllik məktəbdə sərfi təhlil haqqında 
В семилетней  школе об анализе расходов 
H.Rzayeva
Səh.33-35

Azərbaycan dilinin imla qaydaları
Правила диктанта азербайджанского языка
Səh.36-43

Elmi-kütləvi bölmə
Keçmişlərdə köyü nə üçün yeddi qat hesab edirmişlər?
В прошлом почему  считали деревню семикратной?
M.Abdullayev
Səh.44-51

Vaxt və təqvim 
Время и календарь
Nurəddin Kərəmov
Səh.51-53

Məktəblilər guşəsi
Krossvord
Кроссворд
Səh.54-55

Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığının Əmr və qərarları
Приказы и решения Народного Комиссариата  Азербайджанской ССР
Səh.56-58
№ 2-3
İçindəkilər

Böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinski
Великий русский педагог К.Д. Ушинский
Ə.Seyidov
Səh.3-8

Uşinski təlim nəzəriyyəsi haqqında
О теории обучения
B.B.Komarovski
Səh.9-12

Uşinski diqqət prosesi haqqında
Ушински о процессе внимание 
Zəkuzadə Əhməd Kərədi
Səh.12-16

Uşinski ana dili tədrisi haqqında
Ушински о преподавании родного языка
A.V.Baqri
Səh.16-19

Azərbaycanda ana dili tədrisinin inkişafına Uşinskinin təsiri
Влияние Ушинского на развитие образования на родном языке в Азербайджане
Ə.Qarabağlı
Səh.19-24

K.D.Uşinski təbiətin öyrənilməsi haqqında
К.Д.Ушинский об изучении природы
C.Cəbrayılbəyli
Səh.24-27

Uşinskinin savad təlimi haqqında fikri
Мысли  Ушинского по обучению грамотности
Ə.Həsənov
Səh.27-28

K.D.Uşinskinin –pedaqoji irsindən
Təlim-tərbiyə haqqında (parçalar)
Об обучении и воспитание(отрывки)
Səh.29-35

Ana dili ibtidai məktəbdə əsas tədris fənnidir
Родной язык является основным предметом в начальной школе
Səh.35-40

Uşinskinin vəsiyyətlərini unutmayaq
Давайте не забудем завещание Ушинского
Səh.41-42

Dilimizi və ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənək
Məktəb sərfinin elmi əsasları
Научные основы школьных принадлежностей
Ə.Dəmirçizadə
Səh.43-46

Klassik şeirimizdə əruz vəzni
В нашей классической поезии гармония аруза
F.Seyidov
Səh.47-50

Orta məktəbdə tədris üsulu
Botanika dərsinə dair şəkil dəftəri
Иллюстрированная книга о уроке ботаники
M.İsaxov
Səh.51-54

Elm və texnika yenilikləri
Azərbaycanın görkəmli alimi
Выдающийся азербайджанский ученый
C.Zülfüqarlı
Səh.55-56

Məktəblilər guşəsi
Səadət günəşinə
К солнцу счастья
Sona Məmmədzadə 
Səh.57

Cavab və məsləhətlərimiz
İngiltərə və ABŞ-da maarif sistemi
Система образования в Англии и США
M.Muradxanov
Səh.59-64
№ 4
İçindəkilər

Təlim-tərbiyə məsələləri
M.İ.Kalininin Kommunist tərbiyəsi haqqında
Коммунистическое воспитание М.К. Калинина
M.Muradxanov
Səh.3-9

Orta məktəbdə tədris üsulu
Fizika məsələləri həllinin üsulu
Метод решения физических задач
M.Abdullayev
Səh.10-16

“Allotropiya” mövzulu dərsin təşkili və keçirilməsi
Организация и проведение урока по тему "Аллотропии"
M.İ.Abramov
Səh. 6-19

Fizika dərslərində tarixi məlumat verilməsi
Предоставление исторической информации на уроках физики
İ.Hacıyev
Səh.19-20

Tarix dərsində böyük şəxsiyyətləri necə öyrətməli
Как учить великих личностей на уроке истории
Ə.Mehdiyev
Səh.20- 24

Azərbaycan məktəblərində rus dili tədrisi
Обучение русского языка в азербайджанских школах
C.Cuvarlı 
Səh.25-26

Azərbaycan məktəblərində xarici dil
Иностранный язык в азербайджанских школах
Fətəliyev
Səh.26-27

Alman dili tədrisi haqqında
О преподавании немецкого языка
M.Mustafayev
Səh.28-29

Qabaqcıl məktəb və müəllimlərin təcrübəsindən
Bu müəllimlərdən öyrənmək lazımdır
Должны учиться у этих учителей
Y.Zeynalov
Səh.30-33

Ədəbi-bədii bölmə
Günəş eşqi
Солнечная любовь
M.Dilbazi
Səh.34-35 

Cəbhəçinin söhbəti
Беседа фронтовшика
D.Məmmədov
Səh.36-37 

Tofiqin yuxusu
Сон Тофига
Gülhüseyn Hüseynoğlu
Səh.37-38

Əyləncələr
Веселья
İ.Ətəulla
Səh.39-41

Əmr və qərarlar
Məktəbdə metodik işə dair əsasnamə
Положение о методической работе в школе
Səh.42- 43

Müəllimlərin məntəqə metodbirləşmələrinin işi haqqında əsasnamə
Положение о работе учительских методических подразделений
Səh.43-44

Rayon (şəhər) Xalq Maarif şöbələrinin pedaqoji kabinələri haqqında əsasnamə
Положение о педагогических стендах районных (городских) отделов народного образования
Səh.44-47
№ 5
İçindəkilər

«Звезда» və «Ленинград» məcmuələri haqqında
О коллекциях "Звезда" и "Ленинград"
Səh.3-4

«Звезда» və «Ленинград» məcmuələri haqqında Jdanov yoldaşın məruzəsi
Доклад товарища Жданова о коллекциях "Звезда" и "Ленинград"
Səh.5-16

Məktəblərdə tərbiyə işinin vəzifələri haqqında
Об обязанностях воспитательной работы в школах
P.Yakovlev
Səh.17-22

Sovet müəlliminin siyasi-məfkurəvi səviyyəsini yüksəldək
Поднять политико-идеологический уровень советского учителя
Səh.23-26

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
“Ədəb qaydaları” üzərində necə işləməli
Как работать по «Правилам этикета»
M.Muradxanov
Səh.29-34

İzahlı pedaqoji lüğət
Пояснительный педагогический словарь
B.B.Komarovski
Səh.34-40

Keçən dərs ilinin yekunları haqqında 
1945/46-cı dərs ilinin yekunları və yeni dərs ilinin vəzifələri
Итоги 1945/46 учебного года и задачи нового учебного года
İ.Hacıyev
Səh.41-44

Dilimiz və ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənək
Maksim Qorki (ölümünün 10 illiyi münasibətilə)
Максим Горький (по случаю 10-летия со дня его смерти)
A.V.Baqri
Səh.45-47

Böyük Sabirin orta məktəbdə yeri
Место Великого Сабира в старшей школе
Ə.Qarabağlı
Səh.48-51

Sabirin şeir dili haqqında
О поэзии Сабира
Mirzəzadə Hadi
Səh.51-53

Tədris üsulları
Orta məktəbdə yazı növləri və təshihi haqqında
Типы письма в средней школы
S.Məmmədzadə
Səh.54-56

Məsləhətlərimiz
Наши советы
Səh.57
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar