95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1945

1945

29 mart 2019, Cümə
194
№1
İçindəkilər 


Orta məktəblərin çox mühüm vəzifəsi
Очень важная задача средних школ
Səh. 1-2

DİLİMİZİ VƏ ƏDƏBİYYATIMIZI YAXŞI ÖYRƏNƏK 
Mənim həyatım
Моя жизнь
A.Şaiq
Səh. 3-7

Təmsil və onun təhlil qaydaları
Басня и правила его анализа 
Ə.Qarabağlı
Səh. 7-14

Dilimizin lüğət tərkibi və inkişaf yollarına dair
Контекстный словарь нашего языка  и о путях его развития 
S.Cəfərov
Səh. 15-19

"Poçta qutusu" hekayəsinin dili
Язык рассказа "Почтового ящика"
N.Mirzəzadə
Səh. 19-21

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOLİNİN NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ
Bilik keyfiyyəti problemi
Проблема качества знаний
B.B.Komarovski 
Səh. 22-25

Məntiqi təfəkkürün təbiəti və tərbiyəsi haqqında
О природе и воспитании логического мышления
Z.Ə.Kərəbi
Səh. 25-30

İbtidai məktəbdə oyun işi və onun təşkil edilməsi haqqında
Об игровой работе и организации в начальной школе
Ə.Həsənov
Səh. 30-31

İBTİDAİ VƏ ORTA MƏKTƏB MÜƏLLİMLƏRİNƏ KÖMƏK
"Bakı və Azərbaycan bolşevik təşkilatının tarixindən" kitabı və tarix müəlliminin vəzifəsi 
Учитель истории и книги "Из истории Баку и Азербайджанской большевистской организации"
Ə.Mehdiyev
Səh. 32-35

IV siniflərdə ana dili dərsini necə təkrar etməli
Как повторить урок родного языка в IV классе
Zeynalov Y.
Səh. 35-39

III və IV siniflərdə məsələ həlli 
Решение задач в III и IV классах
Tofiq Ağayev 
səh. 40-41

MÜƏLLİMLƏRİN MƏKTUBLARINDAN
Süleymanov Mirzə Ələkbər Süleyman oğlu
Сулейманов Мирза Алекпер Сулейман оглы
H.İbrahimov
Səh. 42-43

Biz necə işləyirik
Как мы работаем
Ə.Bilal
Səh. 43-44

Dərs kitablarındakı tərcümələr haqqında
О переводах в учебников
R.Həsənov
Səh. 45-46

MƏKTƏBLİLƏR GUŞƏSİ
O, hərbi şineldə
Он в военном шинеле
Q.Qasımzadə
Səh. 47

Əyləncə saatı
Время развлечений
Səh. 47

KİTABİYƏT
Faydalı kitab
Полезная книга
Səh. 48-50

MƏKTƏBLİLƏRİN YARDIMÇI TƏSƏRRÜFATINA DİQQƏT
Bol məhsul götürmək, yaz əkininən nə cür hazırlaşmaqdan asılıdır
Взятие большого количества зерновых культур зависит от того, как готовились на весеннию посева
İ.Abdullaev
Səh. 51-55
№2-3
İçindəkilər 


Sovet Azərbaycanında xalq maarifi
Народное образование в Советском Азербайджане
M.İbrahimov
Səh. 5-9

DİLİMİZ VƏ ƏDƏBİYYATIMIZI YAXŞI ÖYRƏNƏK
Balalarımız üçün gözəl əsərlər yaradaq
Давайте создавать красивые работы для наших детей
S.Vurğun
Səh. 10-16

Dilimizin tarixinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы истории нашего языка
Ə.Dəmirçizadə
Səh. 16-19

Zakirin satirik şeirləri
Сатирические стихи Закира
F.Qasımzadə
Səh. 19-23

Böyük rus xalqının ədəbiyatını gənc nəsl yaxşı bilməlidir
Молодое поколение должен  хорошо знать великую русскую литературы
Ə.Qarabağlı
Səh. 24-32

Klassik şerimizdə əruz vəzni
Наших классическом стихотворениях  гармония аруза
F.Seyidov
Səh. 33-37

TƏLİM TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Azərbaycan müəllimliyinin şərəfli işi
Почетный труд азербайджанского учителя
Ə.Seyidov
Səh. 38-42

Azəbaycanlı müəllimlər vətən muharibəsi cəbhələrində
Учителя из Азербайджана находятся на передовой отечественной войны
İ.Qasımov
Səh. 42-45

Öz ixtisasını yüksəltmək hər müəllimin müqəddəs borcudur
Повышение своей квалификации является священным долгом каждого учителя.
Ə.Əbdürrəhimov
Səh. 45-46

Təhsil zillətlərim 
Мои образовательные трудности
C.Cəbrailbəyli
Səh. 47-48

ORTA MƏKTƏB MÜƏLLİMLƏRİNƏ KÖMƏK 
Azərbaycanda tarix tədrisinin inkişafına dair qeydlər
Заметки о развитии исторического образования в Азербайджане
Ə.Mehdiev
Səh. 49-51

Botanikadan yaz və yay tapşırığı
Весеннее и летнее задание в ботанике
M.İsaxov
Səh. 51-54

MƏKTƏBLİLƏR GÜŞƏSİ
25 Çiçəkli yaz
25-я цветочная весна
Q.Qasımzadə
Səh. 55

İntizarlı çinar
Boğazda qalan şey 

Остаток в горле
Ə.Kazımzadə
Səh. 56-57

Yeddi
Семь
M.Abdullayev
Səh. 58-61

QƏŞƏNG DƏRS KİTABLARI UĞRUNDA
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ibtidai məktəbləri üçün yaxı qiraət kitabları yazmaq musabiqəsi
Конкурс на написание книг для начальных школ Азербайджанской ССР
Səh. 62-64

Xronika
Хроника
Səh. 64
№4
İçindəkilər 

Daha böyük müvəffəqiyyətlərə doğru
На пути к большему успеху
Səh. 3-7

PEDAQOJİ  TARİXİMZDƏN   
Nizaminin ağıl və müdriklər haqqında fikirləri
Мысли Низами о о разуме и мудрости 
M.Muradxanlı
Səh. 8-16

DİLİMİZİ VƏ ƏDƏBİYYATIMIZI YAXŞI ÖYRƏNƏK
Şagirdlərdə bədii qiraət vərdişi yaradaq
Давайте создадим привычку художественного чтения
Ə.Qarabaglı
Səh. 17-24

“Aga Məhəmməd Şah Qacar “əsəri haqqında
Об "Ага Мухаммеде Шах Гаджар"
K.Məmmədov
Səh. 25-30

Bir məktəbin imtahan yekunları haqqında
О результатах  одного школьного экзамена
C.Cəbrayılbəyli
Səh. 31-33

SAVAD TƏLİMİNİN MÜXTƏLİF ÜSULLARI
Üsulun əhəmiyyyəti 
Значение метода
Y.Zeynalov
Səh. 34-38

TARİX TƏDRİSİ DİQQƏT MƏRKƏZİNƏ
Orta məktəbdə tarix tədrisinin vəziyyəti haqqında
Состояние преподавания истории в средней школе  
C.Məmmədov
Səh. 39-44

Tarix dərslərində xronologiyanı necə öyrətməli
Как преподавать хронологию на уроках истории
Ə.Mehdiyev
Səh. 45-49

Botanikadan müşahidə və təcrübə işləri
Наблюдение и экспериментальная работа по ботанике 
M.İsaxov
Səh. 50-53

Məktəblilər guşəsi 
Yurdum
Моя родина
Səh. 54-55

Sirrli gecə
Таинственная ночь
Q.Qasımzadə
Səh. 56-58

KİTABİYYAT
Sərf kitabı
Потраченная книга
Ə.Dəmirçizadə
Səh. 59-66

XRONİKA
Nailiyyətlər sərgisi
Выставка достижений
M.Qasımzadə
Səh. 67-68
№5
İçindəkilər 

Təlim-tədris işində formalizm əleyhinə
Формализм в обучении
Səh. 1-3

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Nizami Gəncəvinin təhsil haqqındakı fikirləri
Мнения Низами Гянджеви об образовании
M.Muradxanov
Səh. 4-11                                                                         

Dərsdə şagirdlərin diqqətsiz olmasının səbəbləri və buna qarşı mübarizə yolları
Причины, по которым ученики не внимательны на уроке и как с ним справляться
Ə.Zakuev
Səh. 11-16

Fərəhli məktublar
Гордые письма
Ə.Qarabaglı
Səh. 16-19

DİL VƏ ƏDƏBİYYATIMIZI YAXŞI ÖYRƏNƏK
Klassik şeirimizdə əruz vəzni
Наших классическом стихотворениях  гармония аруза
F.Seyidov
Səh. 20-27

Azərbaycan dastanlarında qəhrəman qadın surəti
Образ героической женщины в азербайджанских эпосах
H.Qasımova
Səh. 27-29

TƏDRİS VƏ ÜSUL HAQQINDA
V sinifdə tarixdən ilk dərslərin təşkili
Организация первых уроков истории в  V классе 
Ə.Mehdiyev

Səh. 30-33

Şagirdlərin şifahi nitq və müstəqil yazı vərdişlərinin yoxlanılması
Проверка вербальной и самостоятельной письменной речи студентов
Y.Zeynalov
Səh. 33-36

Fizikadan məsələ həlli
Решение задач по  физики
Ə.Cəfərov
Səh. 37-38

Oksidləşmə və reduksiya mövzusunu VII və IX siniflərdə necə keçməli
Как бороться с окислением и восстановлением в VII и IX классах?
C.Həsənov
Səh. 38-40

Bir riyaziyyat kitabı haqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки о книге математике
Ə.Səfərov
Səh. 40-42

İmtahanların nəticəsi
Результаты экзаменов
Z.Səmədov
Səh. 42-43

Rayon pedaqoji kabinələrinin seminarlarda iş üsuluna dair  
По методологии мастерских районных педагогических кабинетов
Ə.Əbdürrəhimov
Səh. 43-46

KÖHNƏ MÜƏLLİMLƏRİ XATIRLAYAQ
Əlicabbar Orucəliyev
Алиджаббар Оруджалиев
Səh. 47

MƏKTƏBLİLƏR GUŞƏSİ
Adətlər
Традиции
Q.Qasımzadə
Səh. 48

Gözəl vətən....Gözəl vətən 
Прекрасная страна .... Прекрасная страна
B.Vahabzadə
Səh. 49

Müdrik qoca
Мудрый старик
H.Muradxanov
Səh. 50-51
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar