95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1944

1944

29 mart 2019, Cümə
213
№1
İçindəkilər

Dil və ədəbiyyatımızı öyrənmək uğrunda
Ради изучения языка и литературы
səh.1-2

Dil və ədəbiyyat müəllimləri müşavirəsi materialları
Материалы конференции учителя языка и литературы
Səh.3-4

Savad uğrunda mübarizənin əsas məsələləri
Основные вопросы борьбы за вызов
Ə.Qarabağlı
Səh.4-12

Lirik əsərlərin orta məktəblərimizdə keçilməsinə dair
О прохождении лирических произведений в наших общеобразовательных школах
F.Qasımzadə
Səh.12-17

“Bəxtsiz cavan” əsəri necə keçilir
Как проходится произведения"Несчастный молодой "
Məmmədova B
Səh.17-19

III-IV siniflərdə sərbəst yazı 
Свободное письменность в III-IV классах
Y.Zeynalov 
Səh.19-22

İbtidai məktəbdə sinifdən xaric qiraət
Внеклассное чтение в  начальной школе
Həsənov Həsənağa
Səh.23-24

İbtidai məktəbdə lüğət üzərində iş 
Работа над словарем в начальной школе
Məcidova Zərifə
Səh.25-26

Üzdən köçürmə yazı növləri haqqında 
О формах перевода  с листа
Rəhimova B.X.
Səh.27-29

İbtidai məktəbdə imla növləri
Виды диктанта в начальной школе
Mikayılova Səlimə
Səh.29-30

İ c t i m a i   f i k r i m i z i n   i n k i ş a f   t a r i x i n d ə n
Həsənbəy Məlikzadə Zərdabi (Anadan olmasının 106 illiyi) 
Хасанбай Маликзаде Зардаби (106 лет со дня рождения)
H.Hüseynov
Səh.31-34

Ə m r l ə r   v ə   q ə r a r l a r
Azərb. SSR Xalq Maarif Kommisarlığının əmri № 12
Azərb. Коммунистической партии Советской Социалистической Республики указ № 12
Səh.35

İbtidai, eddillik və orta məktəb şagirdlərinin biliyinə və əxlaqına qiymət verilməsində 5 dərəcəli rəqəm sistemasının  tətbiq edilməsi haqqında Təlimat
Инструкция по применению 5-значной системы счисления в оценке знаний и нравственности учащихся начальных, средних и старших классов
Səh.36
№2-3
İçindəkilər

Məktəblərimiz yeni vəzifələr qarşısında
Наши школы  перед новыми задачами
Səh. 1-3

Kənd müəllimi
Сельский учитель
Səh. 3-4

D i l i m i z   v ə   ə d ə b i y y a t ı m ı z ı   y a x ş ı   ö y r ə n ə k
Böyük maarifpərvər alim, tarixçi və şair Abbasqulu Ağa Bakıxanovun təvəllüdünün 150 illiyi
150-летие великого просветителя, историка и поэта Аббасгулу Ага Бахиханова
F.Qasımzadə
Səh. 5-8

Birinci Azərbaycan dilçisi
Первый азербайджанский лингвист
Ə.Dəmirçizadə
Səh. 9-13

Yazıçının bioqrafiyasını necə öyrətməli
Как научить биографию писателя 
Ə.Qarabağlı
Səh. 13-20

G ə n c   a l i m l ə r i m i z   y e t i ş i r
Azərbaycan dilinin tarixi 
История азербайджанского языка
Səh.21

Azərbaycan dilinin tarixinə dair
По истории азербайджанского языка
Səh. 22-23

Azərbaycan dilinin tarixi
История азербайджанского языка
Səh. 23-27

“Beytus –Səfa”nın yaranması və onun Azərbaycan ədəbiyyatında mövqeyi
Появление «Бейтус-Сефа» и его положение в азербайджанской литературе
Əskərov Məmmədəli
Səh. 27-28 

Gənc müəllimlərə kömək
Savad təlimi üsulu
Метод обучения
Zeynalov Y.
Səh. 31-34

Məktəblərimizdə təlim-tərbiyə işlərini daha da yüksəklərə qaldıraq
Təlim-tərbiyə işlərinin zəruri məsələləri
Необходимые вопросы образования и воспитания
Ə.Seyidov
Səh. 33-36

Ailə və uşağın tərbiyəsi
Семейное и детское воспитание
A.S.Makarenko (Tərcümə edəni: Ə.Qarabağlı)
Səh. 36-38

Rayon pedaqoji kabinələrinin işlərini canlandırmalı
Район должен стимулировать работу педагогических кабинет
Əbdürrəhimov Ə.
Səh. 39-41

Pedaqoji və psixolojinin nəzəri məsələləri
Uşaq hafizəsi inkişafının bəzi xüsusiyyətləri
Некоторые особенности развития детской памяти
Zakuzadə Əhməd Kərədi
Səh. 42-47

Riyaziyyat-Fizika müəllimlərinə kömək
Fizika qanunlarının tədrisi haqqında 
О преподавании законов физики
Abdullayev M.
Səh. 48-53

Balalarımız  vətənimizi yaxşı tanımalıdırlar
Məktəblərimizdə Azərbaycan SSR coğrafiyasının tədrisi haqqında 
О преподавании географии Азербайджанской ССР в наших школах
Bağır Axundov
Səh. 53-56

Yaxşı məktəblərimizin iş təcrübəsindən 
Оопыт работы  наших хороших школ
Səmədəov Zərbəli
Səh. 56-57

Məktəblilər guşəsi
Ölümü qərbə tərəf qovuruq
Мы выгоняем смерть на запад
M.F.Axundov 
Səh. 58-60

Əyləncə
Веселье
Səh.60

Klassiklərimiz təlim və tərbiyə haqında 
Наши классики об обучении и воспитании
Səh. 61

Qərib qız
Незнакомая девочка
Əskərov Məmmədəli
Səh. 62

Əmrlər və Qərarlar
Kəmal attestatı – İmtahanı məktəblərimizin həyatında yeni bir dövr açır
Аттестат Камал - экзамен открывает новую эру в нашей школьной жизни
Səh. 63-66 

Xronika
Хроника
Səh. 66
№ 4-5
İçindəkilər

Yüksək təlim-tərbiyə keyfiyyəti uğrunda
За качественное образование и воспитание
Mirzə İbrahimov
Səh.1-10

Dilimiz və ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənək
Azərbaycan ədəbi tələffüzünün əsaslarıО
Основы азербайджанского литературного произношения
Ə.Dəmirçizadə
Səh.11-19

Xurşid-Banu Natəvan 
Хуршид-Бану Натаван
Qasımzadə Feyzulla
Səh.19-23

Böyük rus xalqının ədəbiyyatını gənc nəsil yaxşı bilməlidir
Молодое поколение должен хорошо знать великою русскою литературу
Ə.Qarabağlı
Səh.23-30

Feil növləri
Типы глагола
İsmayıl Əfəndiyev
Səh.30-35

Azərbaycanda Xalq Maarifi tarixindən
Çar dövrü Azərbaycanda Xalq Maarif Sistemi 
Система народного образования в Азербайджане Царское время
Əli İskəndərov
Səh.36-39

Azərbaycanda Dövlət Xalq Maarifi Muzeyi
Государственный музей народного образования в Азербайджане
M.İ.İsaxov
Səh. 35-40

İbtidai və orta  məktəb müəllimlərinə kömək
Tarix dərsində şagirdlərin müstəqil işini necə təşkil etməlidir
Как организовать самостоятельную работу студента на уроке истории
Ə.M.Mehdiyev
Səh. 41-43

Təbiyyat dərsləri üzrə əyani vəsaitin hazırlanması və ondan istifadə
Подготовка и использование наглядных пособий для занятий в классе
M.İsaxaov
səh.43-47

İbtidai məktəbdə izahlı qiraət
Пояснительные чтения в начальной школе
Y.Zeynalov
Səh.47-49 

I və II siniflərdə məsələ həlli
Решение задач в I и II классах
T.Ağayev 
Səh.50-52 

Qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübələri
Təcrübə mübadiləsi
Обмен прктики 
Əfəndiyev Lətif
Səh.53-54

Gözəl müəllim
Красивая учительница
Səh.54-55

Məktəb ailə ilə sıx əlaqədə olmalıdır
Rəfi Həsənov
Səh.55-56

Məktəblilər guşəsi
Əməkdar müəllim
Заслуженный учитель
Z.Həbibə
Səh.57-58

158-ci alman
158-ой немец
Dadaş Məmmədov
Səh.58-59

Ağacda şikar
Охота в дереве
Səh.59-60

Ovçunun rəhmi
Жалость охотника
Qasımzadə Qasım
Səh.60

Qaban qayası
Гора Кабан 
Qasımzadə Qasım
Səh.61

Əyləncələr
Веселья
Səh.62

Buraxılış sinifləri ilə işləmək qaydaları haqqında 
О правилах работы с выпускными классами
Səh.63-70

Xronika
Xalq Maarif işçilərinin Respublika müşavirəsi
Республиканское собрание работников народного образования
Səh.71-72

Pedaqoji məktəbləri direktorlarının müşavirəsi
Собрание директоров педагогических школ
Səh.72
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar