95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1940

1940

29 mart 2019, Cümə
200
№1-3
İçindəkilər


Yaşasın Leninizm!
Да здравствует ленинизм!
səh. 5-10

Stalin yoldaş Lenin haqqında
Товарищ Сталина  о Ленине
səh. 11-20

Gənçlər ittifaqlarının vəzifələri
Задачи союза профсоюзов
V. İ. Lenin
səh. 21-34

V. İ. Lenin Qazan universitetində
V. İ. Ленин в Казанском университете
səh. 35-36

V. İ. Lenin 1891-çi ildə dövlət imtahanında
V. İ. Ленин в государственном экзамене в 1891 году
səh. 37-40

Oqruq popecitelinin donosu
səh. 41-42

Qazan qubernatoru adına polis departamenti direqtorunun təliqəsi
Директива сотрудника милиции от имени губернатора Казани
səh. 43

Savadsızlığın ləğvi haqqında Lenin dekretinin 20 illiyi
20-летие ленинского указа об отмене неграмотности
Həsən Quliyev
səh. 44-47

Azərbaycan dili orfoqrafiyası haqqında
Об орфографии азербайджанского языка
D. Quliyev
səh. 48-53

M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Orta məktəbdə şəyirdlərdə müstəqil iş vərdişləri tərbiyə etmək haqqında
О воспитании самостоятельной работы у учащихся средних школ
Q. İvanoviç
səh. 54-64

Uşaq hafizəsinin möhkəmliyi üçün əyaniliyin əhəmiyyəti
Значение лояльности для детской памяти
Ə. K. Zəkizadə
səh. 64-72

О произношении в русском языке
Дж. Н. Джуварлинский
səh. 73-78

T a r i x   m ü ə l l i m l ə r i n ə   k ö m ə k
Periql epoxası
Периклская эпоха
M. Erevanski
səh. 79-87
№4-5
İçindəkilər


Azərbaycan K (b) P Mərkəzi Komitetinə, Azərbaycan SSR Baş Soveti prezidiumuna, Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinə
Центральный Комитет Азербайджанской Республики (б), Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР, Совет Народных Комиссаров Азербайджанской ССР
səh. 3-4

L e n i n i n   a n ad a n   o l m a s ı n ı n   7 0    i l l i y i
Leninin ideyaları həyata keçirilmişdir
Идеи Ленина были реализованы
F. Koşelev
səh. 5-12

A z S S R - n i n   2 0   i l l i y i
Qalibiyyətli yol
Победный путь
M. C. Bağırov
səh. 13-20

Azərbaycan SSR-də 20 il ərzində xalq maarifi
Народное образование в Азербайджанской ССР за 20 лет
M. Məmmədov
səh. 21-25

Azərbaycanın xalq müəllimləri
Народные учителя Азербайджана
H. Q. Hacıyev
səh. 25-34

Azərbaycanda 20 ildə ibtidai məktəb
Начальная школа в Азербайджане за 20 лет
S. Xəlilov
səh. 35-43

20 ildə Azərbaycanda orta təhsil
Среднее образование в Азербайджане за 20 лет
Ə. Tağıyev
səh. 43-48

20 ildə Azərbaycanda pedaqoji təhsil
Педагогическое образование в Азербайджане за 20 лет
Makovelski, Komarovski
səh. 48-54

Azərbaycan SSR-də 20 il ərzində dərs kitabları nəşri
Издание учебников за 20 лет в Азербайджанской ССР
C. Zülfüqarlı
səh. 54-60

Azərbaycan məktəblərində rus dilinin öyrənilməsi
Изучение русского языка в азербайджанских школах
O. Şerbinina 
səh. 61-66

20 ildə Azərbaycanda məktəbə qədər tərbiyə işləri
Воспитательная работа в Азербайджане за 20 лет
D. Mustafaeva
səh. 67-71

20 il savad uğrunda mübarizə
Боритесь за 20 лет грамотности
H. Quliyev
səh. 71-75

N i z a m i   G ə n c ə v i n i n   a n a d a n   o l m a s ı n ı n  8 0 0   i l l i k   y u b l e y i   q a r ş ı s ı n d a
Nizami əsərlərinin el ədəbiyyatı variantı
Литературная версия произведений Низами
səh. 76-89

Ə d ə b i y y a t   m ü ə l l i m l ə r i n ə   k ö m ə k
Stil və bədii əsərlərin növləri
Cтиль и виды художественного  произведения
səh. 90-106

№6
İçindəkilər


Səkkiz saatlıq iş gününə, yeddigünlük iş həftəsinə keçmək və fəhlələrin, qulluqçuların müəssisə və idarələrdən özbaşına getmələrini qadağan etmək haqqında
Запрещен восьмичасовой рабочий день, семинедельная рабочая неделя и запрещение рабочим и служащим самим покидать предприятия и отделы.
səh. 3-4

Səkkiz saatlıq iş gününə keçməklə əlaqədar olaraq iş normalarının artırılması və iş qiymətlərinin əksildilməsi haqqında
Об увеличении норм работы и сокращении затрат на работу в связи с восьмичасовым рабочим днем
səh. 5

V-VII siniflərin şagirdlərində praktiki vərdişlərin tərbiyə edilməsi haqqında 
Об обучении практическим навыкам учащихся V-VII классов
İ. Q. Rozanov
səh. 6-20

P e d a q o q i k a   t a r i x i
Marks və Engelsin tərbiyə haqqındakı təlimi
Обучение Маркса и Энгельса по воспитанию
S. Xəlilov
səh. 21-34

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
VIII-X siniflərin ədəbiyyat dərsində kommunist tərbiyəsi
Коммунистическое воспитание в классе литературы VIII-X
Qasım Fərəcov
səh. 35-44

Botanika dərslərində tərbiyə işləri
На уроках ботаники воспитательная работа
Z. Jirkova 
səh. 45-53

Şagirdlərin zoologiya dəftəri 
Тетрадь зоологии учеников
H. Fərzəlibəyli
səh. 54-57

T a r i x   d ə r s l ə r i n ə   m a t e r i a l
Qədim Qrecsiya tarixi
Древнегреческая история
M. Erevanski
səh. 58-66
№10
İçindəkilər

 
SSRİ dövlət əmək rezervləri haqqında SSRİ Baş Soveti prezidiumunun fərmanı
Указ Президиума Генерального совета СССР по государственным трудовым резервам СССР
səh. 3-9
 
Ümumi icbari təhsilin həyata keçirilməsi - xalq maarifi işçilərinin şərəf işidir
Внедрение общего обязательного образования - почетный труд работников народного образования.
səh. 10-15
 
K ə n d   m ə k t ə b l ə r i n d ə   k ə n d   t ə s ə r r ü f a t   p r a k t i k a s ı   v ə   e k s k u r s i y a l a r ı
Kənd tam olmayan orta və orta məktəblərində kənd təsərrüfat işləri haqqında 
О сельскохозяйственных работах в средних и неполных средних школах на селе
T. Xasməmmədov
səh. 16-24
 
Bioloji predmetlərin öyrənilməsi ilə əlaqədar olaraq praktiki biliklər və bacarıqlar haqqında 
О практических знаниях и навыках, связанных с изучением биологических предметов
A. A. Şibanov, V. N. Vuçetiç, E. A. Flerova
səh. 25-39

Kimya dərslərində kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar olaraq verilən bəzi praktiki vərdişlər haqqında
О некоторых практических навыках в сельском хозяйстве, связанных с сельским хозяйством
C. Zülfüqarlı
səh. 40-55

Orta məktəblərdə gənc naturalistlər dərnəyi
Круги юных натуралистов в общеобразовательных школах
C. Cəbrayılbəyli
səh. 56-66

Praktikaya daha yaxınlaşmalı
Подход к практике
S. Çukansov
səh. 67-92

Bizim təcrübəmiz
Наш опыт
N. Opekuşin, A. Opekuşin
səh. 93-103

M e t o d i k a   m ə s ə l ə l ə r i
Şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Эстетическое воспитание учеников
Həsənli Fərrux
səh. 104-114

№11-12
İçindəkilər


Böyük Oktyabr sosialist revolyusiyasının XXIII ildönümü
XXIII годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
səh. 3-7

Kommunist tərbiyəsi haqqında 
О Коммунистическом воспитание
M. İ. Kalinin
səh. 8-23

Fridrix Engels
Фридрих Энгельс
N. N. Bobrovnikov
səh. 24-34

Məktəbdə tərbiyə işini yeni, yüksək pilləyə qaldıraq
Поднять школьное образование на новый, высокий уровень
səh. 35-41

A. S. Makarenkonun yaradıcılıq yolu
Творческий путь А. Макаренко
B. B. Komarovski
səh. 42-50

Məktəbdə və ailədə uşağın tərbiyə edilməsi
Воспитание детей в школе и в семье
səh. 51-62

Mənim təcrübəmin bəzi pedaqoji nəticələri
Некоторые педагогические результаты моего опыта
səh. 63-80

Makarenkonun pedaqoji sistemasında uşaq kollektivi
Детский коллектив в педагогической системе Макаренко
M. Muradxanlı
səh. 81-100

Əmək tərbiyəsi
Трудовое воспитание
B. B. Komarovski
səh. 101-108

A. S. Makarenko və fiziki tərbiyə
А. Макаренко и физкультура
Tağıyev Əmir
səh. 109-112

Makarenkonu müzakirə
Обсуждения Макаренко
səh. 113-118

M a k a r e n k o n u n  a t a - a n a l a r  ü ç ü n  l e k s i y a s ı
İntizam
Дисциплина
səh. 119-126

Oyun
Игра
səh. 127-133
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar