95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1939

1939

29 mart 2019, Cümə
174
№1-2
İçindəkilər


Leninsiz, leninizm bayrağı altında yeni qalibiyyətlərə doğru
Навстречу новым победам под флагом ленинизма, без Ленина
Səh. 3-7

“Ucistelsqaya qazeta” redaqsiyası tərəfindən çağrılmış şəhər və kənd məktəbləri əlaçı müəllimlərin müşavirəsində M.İ.Qalinin yoldaşın nitqi
Выступление  товарища М. Галиина на собрании учителей городских и сельских школ, которое призвала редакция "Учительская газета"
Səh. 8-18

Marqsizm – leninizm teoriyasına yiyələnmək uğrunda
Марксизм-для приобретения теории ленинизма
Mirzə Məmmədov
Səh. 19-24

İkinçi yarımilliyin vəzifələri
Задачи второго пол года
H.Q.Hacıyev
Səh. 25-32
 
P e d a q o g i k a   t a r i x i
Herbartın didaqtik görüşləri
Дидактические взгляды Гербарта
A. A. Qrasnovski
Səh. 33-40
 
T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Məktəbdə şüurlu intizam tərbiyəsi haqqında
О сознательной дисциплине в школе
A. Məhərrəmov
Səh. 41-53

Kimya dərslərində tərbiyə işləri məsələsinə dair
О проблеме обучения на уроках химии
P. İ. Protsenqo
Səh. 54-62
 
M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
SSRİ tarixindən IV sinifdə evə tapşırıq haqqında
Домашнее задание из истории СССР в IV класс
Y. Yusifov
Səh. 63-69

Qonspeqt tutmağı neçə öyrətməli
Как нужно учить состовлять конспект
A. Abdullayev
Səh. 70-73

III sinif şagirdlərinə məsələ həllini neçə öyrədirəm
Как я учу школьников, чтобы решить задачу
L. N. (naməlum)
Səh. 74-84

Fiziqa dərsində məsələ həllini neçə təşkil etməli
Как нужно решить задачи на уроках физики?
İ. Hacıyev
Səh. 85-88

“Atom – molequla nəzəriyyəsi” temasına aid metodik işləmə
Методологическая работа на тему «Атом - молекулярная теория»
M. Abramov
Səh. 89-97

İbtidai və orta məktəblərdə matematiqadan yazı işinə qiymət vermək üçün normalar
Нормы оценки написания математики в начальных и средних школах
Səh. 98-112
 
T ə c r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Cəfərovanın iş üsulu
Способ работы Джафаровой
Həbib Teymurov
Səh. 113-118

T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
8-çi sinfin ədəbiyyat kitabı haqqında 
О литературной книге 8-го класса
İskəndərov İsrafil
səh. 119-121

№3
İçindəkilər


ÜİQ (b) P MQ işi haqqında partiyanın XVIII qurultayında I. Stalin yoldaşın hesabat məruzəsi    
Доклад товарища Сталина о XVIII съезде партии по делу о ТПК (б) ПЖ
Səh. 3-39

Ücünçü Stalin beşilliyində Azərbayçanda xalq maarifinin inkişafı
Развитие народного просвещения в Азербайджане в пятом издании сталинской художественной литературы
M. Məmmədov
Səh. 40-45

Naxçıvan ASSR məktəblərində yüksək dərs keyfiyyəti uğrunda mübarizə
Борьба за высокое качество преподавания в школах Нахчыванской АССР
Əmir Məmmədov
Səh. 45-49

M ü ə l l i m l ə r l ə   m e t o d i k i   i ş l ə r
AzSSR Xalq Maarif Qomissarının əmri
Приказ народного комиссара по образованию АзССР
Səh. 50-58

Müəllimlərlə metodiki iş haqqında
О методической работе с учителями
Qulam Məmmədov 
Səh. 58-64

Rayon pedaqoji qabinetinin işləri haqqında
О работе районных педагогических кадров
S. Ağazadə
Səh. 64-69

I – VII siniflərdə ana dilindən və VIII – X siniflərdə ədəbiyyatdan yoxlama yazı işlərinə qiymət norması proyeqti üzrə instruqsiya
Инструкция по регулированию цен для I-VII классов в литературе и литературной письменности в VIII-X классах
Səh. 69-82
 
S i n i f d ə n   x a r i c   i ş l ə r
Məktəbdə divar qəzeti haqqında
О стенгазете в школе
V. Musayev
Səh. 83-86
 
T ə c r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Yüksək müvəffəqiyyətə neçə nail oluram
Как я добиваюсь высоких успехов ?
İsrafil Mehdizadə 
Səh. 87-89

Bizim pedaqoji qabinet neçə işləyir
Как работает наш педагогический кабинет?
Əsəd Cəfərov 
Səh. 89-92
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar