95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1938

1938

29 mart 2019, Cümə
217
№1
İçindəkilər


14 il Leninsiz, Lenin yolu ilə
14 лет без Ленина, по  пути  Ленина
Səh.3-7

Sovet sosialist respubliqaları ittifaqının Lenin – Stalin hökuməti
Советский Социалистический Союз Ленина - Сталинское правительство
Səh.8-10

Sovet müəllimlərinin şərəf işi
Почетный труд советских учителей
Səh.11-13

Sovet müəllimləri Lenin – Stalin partiyasına axıra qədər sədaqətlidirlər
Советские учителя верны до конца партии Ленину - Сталину 
Səh.14-19

Dünya revolyusiyası dilini mükəmməl öyrənməli 
Изучай отлично языкa Мира Революции 
Səh.20-22

Şanlı ildönümü
Славная годовщина
Səh.23-24

Əlaсı pedaqoqlar yüksək müvəffəqiyətə nə kimi metodlara nayil olurlar
Каков наилучший способ  педагогов добиться успеха?
S.M.Rives
Səh.25-38

Ücünçü sinfin təbiiyyat təçrübələri haqqında
О природе экспериментов  3-его класса 
H.Fərzəlibəyli
Səh.39-49

Evə tapşırıx və şəyirdlərin ev işlərini yoxlama
Домашнее задание и  проверка домашний  работы школьников
İ.Marqulin
Səh.50-55

İki onlux ədədi iki onlux ədədə vurmaq
Умножить два десятичных  на два десятичных
V.Nazarov
Səh.56-59

Şəyird kitabxanalarına artıx diqqət
Большое внимание на студенческие библиотеки
L.Budnaya
Səh.60-62

İbtidai məktəbdə geoqrafiya təliminin bəzi momentləri
Некоторые моменты начального обучения географии
M.Şirəliyev
Səh.63-67

Tənlik tərtibi haqqında
О состовлению уравнение
İ.Q.Braun
Səh.68-81

Natamam orta və orta məktəblərin 5-çi sinfində geoqrafiyadan “Litosfera” temasının metodik işlənməsi
Методическая разработка темы «Литосфера» из географии в 5 классе средней и неполных средних школах
Səh.82-95
 
T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
Pis dərslik haqqında
О плохих учебниках
Dəmirçizadə
Səh.96-99

№2-3
İçindəkilər


İvanov yoldaşın məktubu və Stalin yoldaşın çavabı
Письмо товарища Иванова и ответ товарища Сталина
Səh.3-8

Xalq ordusunun şanlı bayramı
Славный праздник народной армии
Səh.9-11

Revolyusiyanın sədaqətli əskəri
Честный солдат революции
İ.Qubkin
Səh.12-15

Məktəblərimizdə 2-çi ilə qalan şagird olmamalıdır
В наших школах не должно быть ни одного ученика оставшим в классе
H.Q.Hacıyev
Səh.16-21

Yaxşı dərs təşkili haqqında
Хорошое организация об уроков
İ.Qaryaqdı
Səh.22-24

Loqarifmik hesablamaların keçilmə metodiqası
Метод перехода логарифмических вычислений
Q.Qarayevski
Səh.25-31

Təbii və sünii maqnitlər temasının metodik işləməsi
Методическая работа из натуральных и искусственных магнитов
Səh.32-42

Borodino döyüşü və 1812-çi il müharibəsi
Бородинская битва и война 1812 года
Səh.43-45

-ub, - ıb keçmiş zaman forması haqqında 
О формах прошлых временах -ыб,-уб
Ə.Dəmirçizadə
Səh.46-49

Oxu metodiqası haqqında
О методологии чтения
Ə.Əkbər
Səh.50-53

Kimya tədrisindəki nöqsanların aradan qaldırılmasına dair göstərişlər
Советы по устранению проблем химического образования
M.Abramov
Səh.54-59

Geoqrafiya guşələri
Географические углы
X.Aslanova
Səh.59-61

Yan Amos Komenskinin didaqtik prinsipləri barədə
Об основных принципах Яна Амоса Коменского
M.Jiltsov
Səh.62-69

T ə ç r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Məktəbə qədər tərbiyə məsələləri
Вопросы дошкольного образования
V.Bırcenqo
Səh.70-73

Uşaqların qidalanması haqqında
О питании детей
E.Levi-Qorinovsqaya
Səh.74-76

Məktəb inventarı ilə ehtiyatlı dolanmalı və onu yaxşı mühafizə etməlidir
Школа должна быть осторожна со своим инвентарем и держать его в порядке
M.Bəkirzadə
Səh.77-79

Onunçu sinif ücün SSRİ tarixi tədris materialı
Исторический материал СССР для десятого класса
Səh.80-88

Azərbayçan dili və ədəbiyyat proqrammasının IV rüb materialları haqqında izahat
Объяснение IV квартала азербайджанской языковой и литературной программы
Səh.89-91

Natamam orta və orta məktəblərin IV rüb Azərbayçan dili və ədəbiyyat materialları
Неполных средних и средних школах в IV квартале материалы по Азербайджанскому языку и литературе
Səh.92-100

T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
Proqramma və dərs kitablarının müzakirəsi və yenidən tərtibi haqqında
Обсуждение и обзор программного обеспечения и учебников
M.A.Quliyev
Səh.101-103

VI və IX siniflərin ədəbiyyat xrestomatiyaları haqqında
О литературных хрестоматиях VI и IX классов
Ə.S. (naməlum)
Səh.104-105

AzSSR Xalq Maarif Qomissariatı üzrə əmr №993
Приказ об Общественной Комиссии по Образованию АзССР № 993
Səh.106-107

Hazırda AzSSR ibtidai, natamam orta və orta məktəblərində müəllimlik edən bütün şəxslərin ibtidai və orta məktəb müəllimi adını almaları üçün attestasiya işlərinin keçirilməsinə dair instruqsiya
Инструкция по аттестационной работе для всех учителей начальных и средних школ АзССР называться учителями начальных и средних школ
Səh.108-113

№4
İçindəkilər


Faşist köpəkləri sürüsü məhv edildi
Стая фашистских собак была уничтожена
səh.3-5

Qommunizm uqrunda mübariz yazıcının həyat yolu
Борьба за коммунизма боевого писателья и его образ жизни
səh.6-9

M.Qorki kitab haqqında 
М.Горький о книге
səh.10-11

Azərbayçanın mütəfəkkiri birinçi dramaturqu
Мыслитель Азербайджана - первый драматург 
Cəfər Xəndan
səh.12-15

Azərbayçan Q(b)P MQ Azərbayçan SSR XQS-də
Азербайджан Q (b) P MQ Азербайджанской ССР
səh.16-19

E l m i - P e d a q o j i   ş ö b ə
Jan-Jaq Russonun pedaqoji görüşləri
Педагогические встречи Жан-Жак Руссо
A.A.Qrasnovski
səh.20-31

Frebel və onun məktəbə qədər tərbiyə sisteması
Фребель и его система дошкольного образования
O.Y.Sırkina
səh.32-42

Rusiyada XVIII əsrdə dvorjan-mülkədarlar və qrepostnoy kəndlilər
В XVIII веке  дворянцы--владельцы  и грепостные крестьяны в России
Q.Sıvqov
səh.43-46

Yemeliyan Puqacov üsyanı
Бунт Емельяна Пугачова
V.Lebedov
səh.47-51

SSRİ şəhərləri adlarının dəyişdirilməsi
Изминения названий городов СССР
səh.52-54

Bədii əsərin oxu metodiqası haqqında
О методике чтения художественного произведения
F.Qasımzadə
səh.55-63

Русское ударение и его место в обученииустной речи
Б.П.Яблонко
səh.64-73

T ə c r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Biz məktəbdə şüurlu intizamı neçə möhkəmləndiririk
Как мы укрепляем нашу сознательную дисциплину в школе
Şamil Məmmədov
səh.74-75

Pedaqoji qonsultasiya
Педагогическая консультация
səh.76-79

№5-6
İçindəkilər


1938 – çi il mayın 17-də Qremldə ali məktəb işçilərinin qəbulunda Stalin yoldaşın nitqi 
Выступление товарища Сталина на приеме старшеклассников в Кремле 17 мая 1938 г.
Səh.3-4

Proletar həmrəyliyi günü
День Пролетарской Солидарности
Səh.5-6

Ali məktəb haqqında
Об высшей школе
Səh.7-18

On səkkiz il
Восемнадцать лет
Mirzə Məmmədov
Səh.19-21

Sosialist demoqratiyasının yeni qalibiyyəti
Новая победа социалистической демократии
Səh.22-24

Qarl Marqs
Карл Маркс
V.Adoratski
Səh.25-29
 
Yeni tədris ilinə yaxşı hazırlaşmalı
Надо хорошо готовиться к новому учебному году
H.Q.Haçıyev
Səh.30-36
 
E l m i - P e d a q o j i   ş ö b ə
Genrix Pestalotssi və onun didaqtiqa təlimi
Генрих Песталоци и его обучение Дидактики
S.Belonsov
Səh.37-48

Qafqaz müharibəsi
Кавказская война
S.Q.Buşuyev
Səh.49-53
 
T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Məktəbdə qommunist tərbiyəsi haqında
Коммунистическое воспитание в школе
İ.Qasımov
Səh.54-69

Qollektivizm tərbiyəsində sinif rəhbərinin işi
Работа классного руководителья в коллективном образовании
N.A.Qulyayeva
Səh.70-75

M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Разговорные уроки по русскому языку в нерусской школе
Ф.Ф.Советкин
səh.76-85

Loqarifmik hesablamaların tədris metodiqasına dair
Методика обучения логарифмических вычислений
Voinov
səh.86-87

Məktəblərdə gənç naturalist dərnəklərinin işləri
Работа юных натуралистических круг в школах
H.Fərzəlibəyli
Səh.88-92
 
M ə k t ə b ə   q ə d ə r   t ə r b i y ə
Uşaq bağçasında kitab ilə iş 
Работа с книгами в детском саду
P.Dımşits, N.Qarpinsqaya, S.Zapina
Səh.93-96

Pedaqoji qonsultasiya
Педагогическая консультация
Səh.97
 
X a r i c d ə   m ə k t ə b
ABŞ müəllimləri böhran zərbələri altında
Американские учителя в кризисе
N.Levitov
Səh.98-99

№7
İçindəkilər


Azərbayçan SSR Baş Sovetinin birinçi sessiyası
Первое заседание Генерального совета Азербайджанской ССР
səh.3-6

P e d a q o g i q a   t a r i x i
Jan-Jaq Russo
Жан-Жак Руссо
Y.Davidov
səh.7-9

Adolf Disterveq və onun didaqtiqası 
Адольф Дистервек и его дидактика
S.Belousov
səh.10-21

Robert Ouen və fəhlə sinfi uşaqlarının məktəbə qədər içtimai tərbiyəsi
Роберт Оуэн и дошкольное воспитание детей рабочего класса
Y.Cuvaşev
səh.22-33

M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Əlaçı müəllim öz dərsinə neçə hazırlaşır
Как готовится к уроку отличный учитель
səh.34-49

İbtidai məktəblərdə geoqrafiya dərslərində əyani vasitələr haqqında
О наглядных пособиях на уроках географии в начальных школах
Xromovic
səh.50-55

100 prosent müvəffəqiyyətə çatdım
Дошла до 100 успехов
Xəlilova Teybə
səh.56-58

Zəif şəyirdlərlə neçə məşqul oluram
Как я занимаюсь со слабыми учениками?
Ş.Məmmədov
səh.59-61

Методика проведения добукварных занятий по русскому языку в нерусской начальной школе
В.М.Чистяков
səh.62-73

M ə k t ə b ə   q ə d ə r   t ə r b i y ə
Müdirənin bağça üzərindəki rəhbərliyi və ona tələblər
Управление детскогосада  и требования
G.Qədimbəyova
səh.74-79

№8-9
İçindəkilər


Yeni dərs ilini mütəşəkkil qarşılamalı və onu müvəffəqiyyətlə başa çatdırmalı
Новый учебный год должен быть организован и должен быть успешно завершен
səh.3-5

Yeni dərs ilinin mübariz vəzifələri
Задачи нового учебного года
H.Q.Hacıyev
səh.6-9

M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Bədii əsərin analizi
Анализ художественного произведения
F.Qasımov
səh.10-17

Ədəbiyyat dərslərində müsahibə metodu
Метод интервью на уроках литературы
M.Ələkbərov
səh.18-30

Ədəbiyyat dərslərində bədii teqstin oxunması
Чтение художественных текстов на уроках литературы
A.Məhərrəmov
səh.31-35

I, II və III siniflərdə nitq qulturası
Культура речи в I, II и III классах
Axundov Ağasəlim
səh.36-44

Dərsdə geoqrafiyadan dərs kitabları ilə iş
На уроке работа над книгами по географии 
səh.45-48

Geoqrafiyadan evə tapşırıq neçə verilməlidir
Как задавать домашнее задание из географии
Yusifzadə Əli
səh.49-52

"Maddə və onun çevrilməsi" temasına aid metodik işləmə
Методическая работа на тему «Вещество и его трансформация»
M.İ.Abramov
səh.53-63

Heyvanların həyatı
Жизнь животных
H.Fərzəlibəyli
səh.64-75

Natamam orta və orta məktəblərin Azərbayçan dili proqrammasına aid izahat
Объяснение  программы азербайджанского языка в неполной средней  школе 
səh.76-84

Natamam orta məktəblər üçün ədəbiyyat proqramması
Литературная программа для неполных средних школ
səh.85-87

Natamam orta və orta məktəblərin matematiqa proqramması
Математическая программа неполныч средних и средних школ 
səh.88-98

T a r i x
IV-X siniflərdə tarix proqramması materiallarına dair izahat
Объяснение  программных материалов истории в IV-X классах
İ.Qasımov
səh.99-104

III-IV siniflərdə tarix
История в III-IV классах
səh.105-124

V sinifdə Qədim şərq tarixindən birinçi rübün roqramma materialı
Материал квартальной программы Древнего Востока в V классе
səh.125-134

IX sinifdə SSRİ tarixindən proqramma materialı 
Материал истории СССР в IX классе
səh.135-142

Təbiiyyatdan proqramma materialı
Программный материал по природаведение
səh.143-146

Fiziqadan proqramma materialının metodiki işlənməsi 
Методическая разработка программного обеспечения из физики
səh.147-152

Geoqrafiya 
География
səh.153-165

1938-39-çu dərs ilinin I rübündə kimyadan proqramma materialının bölüşdürülməsi
Распространение программного обеспечения по химии в первом квартале 1938-39 учебного года
səh.166-172

Müəllimlər jurnalımıza necə məqalə yazmalıdırlar
Учителя должны написать какую статью в нашем журнале
səh.173-175

№10
İçindəkilər


İki il bir sinifdə qalmaqla mübarizə - pedaloji təhriflərlə mübarizədir
Борьба с пребыванием в одном классе в течение двух лет - это борьба с педагогическими искажениями.
Orucov Məmməd
səh.3-6

E l m i - p e d a q o j i   ş ö b ə
Elmi sosializmin baniləri uşaqların ailə və içtimai tərbiyəsi haqqında
Основатели научного социализма о воспитании семьи и детей.
İ.V.Cuvaşev
səh.7-15

Herbartın didaqtik görüşləri
Дидактические взгляды Гербарта
A.A.Qrasnovski
səh.16-25

Mirzə Fətəli Axundovun bioqrafiyası
Биография Мирзы Фатали Ахундова
F.Qasımzadə
səh.26-41

M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Ədəbi oxu
Литературное чтение
Axundov Ağasəlim
səh.42-47

Məktəblərdə hüsnxətt dərsi
Урок правописание  в школах
Y.Zeynalov
səh.48-52

SSRİ-nin qlimatı
Климат СССР
səh.53-58

İbtidai məktəbdə təbiiyyatın tədrisi haqqında
О преподавании природы в начальной школе
M.N.Sqatkin
səh.59-70

Sinifdən xariç oxu işinin ucota alınması haqqında
О работе  учета внеклассных чтений
M.S.Yəhyazadə
səh.71-72

Natamam orta və orta məktəblərin ədəbi oxu və ədəbiyyat materialları
Литературное чтение и литературные материалы неполно средней и средней школе
səh.73-86

Natamam orta və orta məktəblərin tarixdən II rüb proqramma materialı
Программный материал истории для второй четверти  средней и неполной средней школы
səh.87-105

№11
İçindəkilər


Böyük mübarizə və qələbələrimizin XXI illiyi 
21-я годовщина нашей победы и  великой борьбы 
səh.3-9

Müəllimlərin attestasiyası
Аттестация учителей
H.Q.Hacıyev
səh.10-12

M e t o d i k a   m ə s ə l ə l ə r i
Qədim Şərq tarixindən metodik vəsait
Методологический материал  Древнего Востока
səh.13-36

Qədim Roma tarixindən II rüb materialı 
Материал 2-й четверти из Древнего Рима
səh.37-50

İbtidai məktəbdə qəzet və jurnal ilə işləmək yolları 
Способы работы с газетами и журналами в начальной школе
Zeynalov
səh.51-53

Triqonometriya tənliklərinin həlli metodiqasına aid
Метод решения тригонометрических уравнений
L.Qrupoytskiy
səh.54-66

Üstlü və loqarifma tənlikləri haqqında
О верхних и логарифмических уравнениях
səh.67-78

X a r i c d ə   m ə k t ə b
Faşist "Qultura"sı
Фашистская "Культура"
səh.79-80

№12
İçindəkilər


Böyük Azərbayçan yazıcısı və alimi
Великий азербайджанский писатель и ученый
səh.3-5

M. F. Axundovun dramaturgiyası haqqında
О драматургии М. Ахундова
Əli Sultanlı
səh.6-22

M. F. Axundovun yaratdığı obrazlar
Образы, созданные М. Ф. Ахундовым
F.Qasımzadə
səh.23-31

Mirzə Fətəlinin proza yaradıçılığı
Проза творения Мирзы Фатали
səh.32-37

M. F. Axundovun dili haqqında
О языке М. Ф. Ахундова
Əkrəm Cəfərov
səh.38-43

M. F. Axundov pyesalarının dili
Язык пьес М. Ф. Ахундова
Ə.Dəmirçizadə 
səh.44-55

M i r z ə   F ə t ə l i   A x u n d o v   m ə k t ə b d ə
VI sinfin ədəbiyyat proqrammasında - M. F. Axundov
В литературной программе VI класса - М. Ф. Ахундов
M.Quliyev
səh.56-63

IX sinifdə "Hacı Qara"nı necə təhlil etməli
Как анализировать «Хаджи Кара» в IX классе
M.Ələkbərov
səh.64-75

M. F. A x u n d o v u n   c a p   o l u n m a m ı ş   m ə k t u b l a r ı
Həkimi-ingilis Yuma çavab
Ответ врача английскому Юму
səh.76-77

"Yek kəlmə" haqqında
О "едином слове"
səh.78-81

1938-çi ildə "Müəllimə kömək" jurnalında dərç edilən məqalələrin göstəriçisi
Указание на статьи, опубликованные в журнале «Помощ Учителю» в 1938 г.
səh.82-85
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar