95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1937

1937

29 mart 2019, Cümə
182
№1
İçindəkilər


İ. V. Stalin yoldaşın VIII Ümum İttifaq Fövqəladə Sovetlər Qurultayında  SSRİ Qonstitusiyası proyeqti haqqında məruzəsi
Доклад В.И. Сталина о выступлениях Учредителя СССР на VIII Всесоюзном внеочередном съезде.
səh.5-21

Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının Qonstitiusiyası (əsas qanunu)
Конституция Союза Советских Социалистических Республик (Основной Закон)
səh.22-33

Qalib gəlmiş sosializmin Stalin Qonstitusiyası 
Сталинская конституция победоносного социализма
səh.34-36

SSRİ yeni Qonstitusiyası və Zaqafqaziya federasiyası 
Новая конституция СССР и Закавказская федерация
səh.37-40

Fövqəladə VIII Sovetlər Qrultayının deleqatları - xalq müəllimlərindən Stalin yoldaşa
Делегаты чрезвычайных съезда VIII Советов - от народных учителей  товарищe Cталинe 
səh.41-42

Xalq Maarif Qomissarlıqları sistemidə pedaloji təhriflər haqqında
О педагогических искажениях в  системе комисары народного образования
səh.43-45

Məktəbdə qomsomolun işinə dair respubliqa müşavirəsində ALQGI MQ katibi Yaqubov yoldaşın məruzəsindən
В Республиканском  совете в школе по работе комсомола из доклада генерального секретаря ЦК товарища Ягубова
səh.46-50

İbtidai məktəbdə məsələ həllinin sistemi və qaydası haqqında
О системе и порядке решения задач в начальной школе
Pcelqo (çevirəni İ. Zərgərli)
səh.51-56

Kimyanın bir elm olaraq nəşəsi haqqında
О науке химии 
M.İ.Abramov (çevirəni C. Zülfüqarlı)
səh.57-64

Kirovabad müəllimləri ilə Bakı müəllimlərinin yarışı
Соревнование Бакинских учителей с Кировабадскими учителями
səh.65-66

Azərbaycan ədəbi dilinin orfoqrafiyasını öyrənmək haqqında Az. SSR Xalq Maarif Qomisarının əmri
Приказ Az. Народного Комиссара ССР для изучения орфографии азербайджанского литературного языка 
səh.67-68

Oxucularımıza
Нашим читателям
səh.69

№4-5
İçindəkilər


Partiya işindəki nöqsanlar və trotskist və başqa ikiüzlüləri ləğv etmək tədbirləri haqqında ÜİQ(b)P MQ plenumunda məruzə və son söz 
Отчеты и последнее слово на пленарном заседании ПРМ (б) ППА о мерах по устранению недостатков в работе партии и троцкистских и других лицемеров
İ.V.Stalin
səh.3-15

ÜİQ(b)PMQ plenumunda Stalin yoldaşın son sözü(3-4 mart 1937)
Последнее слово товарища Сталина на пленарном заседании  (3-4 марта 1937 г.)
səh.16-23

Azərbaycan Sovet Sosialist Respubliqasının Qonstitusiyası
Конституция Советской Социалистической Республики Азербайджан
səh.24-28 


Məktəbə qədər uşaxlar üçün əylənçə şeyləri haqqında
О веселых вещах для до школьных детей
N.Q.Qrupskaya
səh.39-40

Tarix dərsinə hazırlanmaq haqqında
О подготовке к уроку истории
A.Qulinic
səh.41-45

Kimya metodiqasının bəzi məsələləri
Некоторые вопросы химического метода
V.N.Verxovski (çevirəni C.Zülfüqarlı)
səh. 46-59

M. V. Lomonosov bir kimyaçı kimi
М.В. Ломоносов -как химик 
V.V.Lübarski (çevirəni C.Zülfüqarlı)
səh.59-68

III sinifdə uşaxların nitqini neçə inkişaf etdirirəm
Как могу улучшить речь третьего класса в классе?
Xanbəyli 
səh.69-71
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar