95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1936

1936

29 mart 2019, Cümə
193
№1-2
İçindəkilər


Lenin yolu ilə
По Ленинскому пути
səh.3-7

Tarix elmi və leninizm
Наука Истории и ленинизм
səh.8-13

8-çi il ədəbiyyat müntəxəbatındakı ədəbi materiallar haqqında qısa izahat
Краткое объяснение литературного материала в 8-м издании Литературы
F.Qasımzadə 
səh.14-19

Şura fiziqası haqqında
Совет по физике
Əşrəf Hacıyev 
səh. 20-30

Altınçı sınıfların təbiiyyat proqramından "Molllusqlar" bölməsinə görə metodik işləmə
Методическая работа в разделе «Моллюски» программы шестого класса
C.Cəbrailbəyli
səh.31-33

Təbiiyyat proqramının 7-çi sınıflarda keciləçək "Məməlilər" bölməsinə görə metodiki işləmə
Методическая разработка раздела «Млекопитающие» 7-го класса программы природы
C.Cəbrailbəyli, 
səh.33-36

Kimya tədrisinin metodları
Методика преподавания химии
V.N.Verxovski (çevirəni C.Zülfüqarlı), 
səh. 37-55

Periqlin fəaliyyətinin başlanğıçı
Начало деятельности Перигли
səh.56-65

Barbar devlətlərinin təşkili
Организация барбарских государств 
N.N.Rozental (çevirəni Əli Səbri), 
səh. 66-70

№3-4
İçindəkilər


T a r i x   e l m i   c ə b h ə s i n d ə
SŞÇİ xalq komisarlar şurasında ÜİQ(b)F mərkəzi komitəsində
Социалистический Совет Народных Комиссаров при ЦК ЧЭС (б) Ф.
səh.3-4

ÜİQ(b)F MQ və SŞÇİ XQ Şurasının qərarı
Решение Совета Министров Совета  (УИК)
səh.4

"SŞÇİ tarixi" tədris kitabı qonspeqti haqqında qeydlər
Заметки к учебнику "История СШЧИ"
səh.4-7

Məktəbimizdə tarixin tədrisi
Преподавание истории в нашей школе
səh.7-9

Müəllimlər haqqında Stalin qayğısı
Забота Сталина о учителях 
səh.10-11

Müəllimlərin və sair məktəb işçilərinin əmək haqqının artırılması xüsusunda SŞÇİ Xalq Qomisarlar Şurası və ÜİQ(b)F Mərkəzi Qomitəsinin qərarı
Совет Народных Комиссаров и решение ЦК КПЕС (б) о повышении заработной платы учителей и других работников школы
səh.12-16

İbtidai və orta məktəb müəllimləri üçün şəxsi adlar haqqında
О личных именах учителей начальных и средних школ
səh.16-17

Rusya Sosialist Federativ Şura Çümhuriyyəti
Социалистический Федеральный Совет России
səh.18

Müəllimlər üçün şəxsi adlar tətbiq edilməsi və müəllimlərin, məktəb müdirləri və direqtorlarının təyin edilməsi qaydası haqqında SŞÇ İttifaqı Xalq Qomisarları Şurası və ÜİQ(b)F Mərkəzi Qomitəsinin qərarı 
Решение Совета управляющих Народных комиссаров и решение Центрального комитета CPAP (б) о применении личных имен для учителей и назначения учителей, директоров школ и директоров
səh.19-20

ASŞÇ Məarif Xalq Qomisarının əmri №383
Заказ Оброзовательный Народный комиссариата АССР, № 383
səh.21

İbtidai, natamam orta və orta məktəblərdə yoqlama imtahanlarını keçirmək haqqında təlimat
Инструкция по проведению экзаменов в начальной, неполной средней и средней школе
səh.22-26

Məktəbdə yoqlama imtahanlarına bolşevikçəsinə hazırlaşalım 
Будем готовиться к школьным экзаменам по большевичество
M.Rəhimli, 
səh.27-29

Savad uğrunda mübarəzə - məktəblərin əsas vəzifəsidir
Борьба за грамотности является основной обязанностью школ
səh.30-31

Beşinci sinif üçün tərtib olunmuş ədəbiyyat müntəxabatının izahat vərəqəsi
Объяснительная листовка для учебной литературы пятого класса
H.Araslı, 
səh.32-39

Beşinçi sinifin qramatiqa kitabının əsas noqsanları
Основные недостатки учебника грамматики пятого класса
Q.Ələkbərli, 
səh.40-43

İ b t i d a i   m ə k t ə b d ə   h e s a b   y a z ı l a r ı
Hesab yazıları haqqında ümumi göstərişlər
Общие советы по писменности счета 
İ.N.Qavun, 
səh.44-59

Romanın alınması
Приобретение Рима
Rozental (çevirəni Əli Səbri), 
səh.60-70

Roma tarixinə ayid materiallar 
Материалы по римской истории
V.S.Sergeyev (çevirəni Əli Səbri), 
səh. 71-82

Fotoqrafiyanın əhəmiyyəti
Важность фотографии
Şamayev
səh.83-88

№5-6
İçindəkilər


Müəllimlərin attestasiyası - böyük devlət əhəmiyyəti olan bir işdir
Аттестация учителей имеет большое общественное значение
M.Rəhimli 
səh.3-5

Məktəblərdə yazı işlərinin düzgün aparılması - savadlılığın rəhnidir
Правильные навыки письма в школах являются основой грамотности
Ə.Qafarlı, Zeynallı Yusif
səh.5-9

Ana dilindən dərs planlarını neçə qurmalıdır
Как должен быть установлен план уроков  родного языка?
Q.Ələkbərli
səh.10-12

Bədii oku haqqında
О художественном чтении
Ə.Qarabağlı
səh.13-17

Orta məktəbdə loqarifma təlimi
Обучение  логарифму в средней школе
V.Matişuq
səh.18-31

Orta məktəblərdə tarix elmi təhsilini yüksək pilləyə qaldıralım
Давайте поднимем историко-научное образование в средних школах
H.Quliyev
səh.32-34

Metodist təlimatcı nə çür olmalıdır
Каким  должен быть методист инструктор
səh.34-35

Təbiiyyatdan dəftər saqlamaq haqqında
О хранении книг от природы
C.Cəbrayılbəyli
səh.36-39

"Qurdlar" tipi haqqında bəzi göstərişlər
Несколько советов по типу "черви"
H.Fərzəlibəyli
səh.40-43

İki məktəbdə təbiiyyat dərsləri
Занятия природой в двух школах
səh.43-46

Qlobus
Глобус
Xalfin
səh.47-48

Məktəblilərin kəkələməsilə mübarizə
Борьба с дефектом речи школьников
Əskərov Əşrəf
səh.49-51

Kimya tədrisində müsahibə və leqsiya
Интервью и лекция по преподаванию химии
səh.52-72

О начальном обучении русскому языку в тюркских школах
Б.П.Яблонко 
səh.73-81

X r o n i q a
Riyaziyyat olimpiadası
Олимпиада по математике
səh.82
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar