95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1935

1935

29 mart 2019, Cümə
199
№3
İçindəkilər


Azərbayçanın şuralaşmasının 15 illiyində məktəb quruluşu
Школьная структура по 15-летия Азербайджанского совета
Yunus Hacıyev
səh.1-15

Tarixin bolşevikçəsinə tədrisi uğrunda
За обучения  истории по большевичество
A.Panqratova (çevirəni A.M.Abdullayev)
səh.16-21

Məktəbdə kimyanın daha da dərindən öyrənilməsi uğrunda
Для получения более глубокое обучение  о химии в школе
P.İ.Zabello (çevirəni C.Zülfüqarlı)
səh.22-31

Şura məktəbində pedaqoji təsir tədbirləri
Меры педагогического воздействия в совете школы
İ.Lyapunov (çevirəni Muradxanlı)
səh.32-37

О выработке правильного произношения при обучении русскому языку учащихся тюркских школ
Б.Яблонко 
səh.38-50
№4-5
İçindəkilər


Müvəffəqiyyətin uçota alınması - ASŞÇ məktəbləri işində zəif bir sahədir
Учот успеха - слабое место в школах AЧШЧ
səh.1-2

1934-35-çi tədris ilinin birinçi yarısında, ASŞÇ məktəbləri üzrə, məktəb müvəffəqiyyətinin obyektiv uçotu nəticələri
В первой половине 1934-35 учебного года объективные результаты школьных успехов в школах AЧШЧ
G.Ağayev
səh.3-5

Məktəblərimizdə türk dili (ana dili) tədrisinin vəziyyəti
Состояние образования турецкого языка (родного языка) в наших школах
səh.6-17

Məktəblərdə ədəbiyyat dərslərinin vəziyyəti
Состояние уроков литературы в школах
səh.18-22

Riyaziyyat
Математика
səh.23-45

1934-35-çi tədris ilinin birinçi yarısında, Azərbayçan məktəbləri üzrə ibtidai və orta məktəblərdə təbiiyyat dərslərinin vəziyyəti
В первой половине 1934-35 учебного года состояние уроков природы в начальных и средних школах в школах Азербайджана
səh.46-53

1934-35-çi tədris ilinin birinçi yarısında, Azərbayçan məktəbləri üzrə ibtidai və orta məktəblərdə coğrafiya dərslərinin vəziyyəti
В первой половине 1934-35 учебного года состояние уроков  географии в начальных и средних школах азербайджанских школ
səh.54-61

Kimya tədrisinin vəziyyəti hakkında
О состоянии преподавание урока химии
Abramov
səh.62-71

Durğu işarələri haqqında bir neçə söz
Несколько слов о знаков перепинании
İ. Həsənov
səh.72-85

səh.86-96

№6-7
İçindəkilər


İbtidai, tam olmayan orta və orta məktəblər üçün dərs kitablarının nəşri və satılması haqqında SŞÇİ XQŞ və YİQ (b)F MQ-nin qərarı
Решение ПКК РЦ и РЭЦ (б) об издании и продаже учебников для начальных, неполных средних и средних школ.
Səh.1-3

İbtidai məktəbdə yazı metodiqası
Методика писменности в начальной школы
Q.Ələkbərli
Səh.4-6

VI sinif üçün, orta əsr tarixinə aid iki dərs qonspeqti
В VI классе  две конспекта для урока средневековый истории
N.Andriyevsqaya (çevirəni A. M. Abdullayev)
Səh. 6-14

Düz çizgi .Buçaq
Прямая линия.Угол
A.M.Ammosov
Səh.15-27

Kimyəvi elementlərin kəşfi tarixi və adlarının mənşəi
История открытия химических элементов и происхождение их имен 
Q.Y.Pamenov (çevirəni Ç. Zülfüqarlı)
Səh.28-51

Orta məktəbdə tərs dayirəvi funqsiyalar
Обратные круговые функции в средней школе
M.Berq
Səh. 52-58 

Qvadrat muadələlər haqqında
О  квадратных  положениях 
Cıstyaqov
Səh. 58-63

Biologiyadan dərslər qonspeqti
Конспекты  из уроков  биологии
H.Fərzəlibəyli
Səh.64-69

Sınıfların qompleqtləşdirilməsi
Классная классификация
M.Muradxanlı
Səh.70-75

Böyüməkdə olan nəslin qommunist tərbiyəsi haqqında
О коммунистическом воспитании подрастающего поколения
Səh.76-82

Müəllimin sınıfda tərbiyəvi işi
В классе воспитательная работа  учителя
V.Pototsqaya
Səh.83-86

Tənəffüs – idraklı istirahətdir
Дыхание - познавательный отдых
Səh.87-90

Pedaqoji müəlliminə kömək
Помощь педагогическому учителю
E.N.Medinskiy
Səh.90-95

Xarici məmləkətlərdə
В зарубежных странах
Səh.96

Грамматический род в методике русского языка тюркам
Б. Яблонко
Səh.98-104

№10-11
İçindəkilər


Şuralar Azərbayçanında 15 il içərisində məktəb quruluşu
В советах Азербайджане в течение 15 лет после обучения
Səh.1-5

İbtidai məktəblərdə tarix tədrisi haqqında göstərişlər
Советы по преподаванию истории в начальных школах
çevirəni Əli Səbri
Səh.6-14

“Misir” mevzusunun metodiki işlənməsi
Методологическая разработка темы "Египет"
N.Flittner, Q.Danilova (çevirəni A.M.Abdullayev)
Səh.15-32

Qədim almanlar
Древние немцы
N.N.Rozental (çevirəni Əli Səbri)
Səh.33-42

Cəbr kəsrləri. Muadələ
Алгебрические дробы.
A.M.Ammosov
Səh.43-64

Eleqtrik cərəyanının kimyəvi mənbələri
Химические источники электрического тока
A.O.Abbaszadə  
Səh.65-74

I İnternasionalın 70 illiyi münasibətilə
По случаю 70-летия  I Международного дня независимости
V.Adoratski (çevirəni Abbasov Q)
Səh.75-81

Mürəkkəb məsələnin həlli
Решение сложной проблемы
T.Çabbarlı
Səh.82-86

Məsələ həllinin sxema və formulası
Схема и формулы решения проблемы
Səh.86-90

Səkkizinçi tədris ilində “Hüçeyrə və toquma” mövzusunu nə çür keçməlidir
Kак  пройти в восьмом учебном году тему "Клетка и ткань"?
C.Cəbrayılbəyli
Səh.91-97

Talış məktəblərində turk dili metodiqası
Метод турецкого языка в талышских школах
Q.Ələkbərli
Səh.98-102

О «сравнительном методе» преподавания нeродного языка 
Б.П.Яблонко
Səh.103-108

Xronika
Хроника
Səh.109-110
№12
İçindəkilər


Savadsızlığa nihayət verilməli
Неграмотность должна быть завершена
səh.1-2

ASŞÇ ibtidai və orta məktəb müəllimlərinin savad səviyyəsini yüksəltmək uğrunda
AСШЧ стремится повысить уровень грамотности учителей начальных и средних школ
səh.3-5

İbtidai, natamam orta və orta məktəblərin tədris planlarında 1935-36-çı tədris ilinin 2-çi yarısı üçün dəyişikliklər
Изменения в учебной программе начальных, неполных средних и средних школ на 2 полугодие 1935-36 учебного года
P. Qasımov
səh.6-8

1935-36-çı tədris ilinin 2-çi yarısından ibtidai və orta məktəblərin yeni turk dili proqramları keçməsi haqqında təlimat
Инструкции по переводу начальных и средних школ на новые программы по турецкому языку со 2-й половины 1935-36 учебного года
səh.9-11

T a r i x
Kiyev Rusyası 
Киевская Россия
səh.12-22

Təbiiyyat proqramının yeddinci sınıflarda keciləçək "Quşlar" mevzusuna görə metodik işləmə 
Методическая работа на тему «Птицы» в седьмом классе природной программы
C.Cəbrayılbəyli
səh.23-25

Fotoelementlərə dair bir neçə söz
Несколько слов о фотоелементах
Ə.Hacızadə
səh.26-33

X r o n i q a
Xarici məktəblərdə
В иностранных школах
səh.34

Основные моменты преподавании русского языка  в тюркских школах 
Б. П. Яблонко
səh.35-47
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar