95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1935

1935

29 mart 2019, Cümə
124
№3
İçindəkilər


Azərbayçanın şuralaşmasının 15 illiyində məktəb quruluşu
Школьная структура по 15-летия Азербайджанского совета
Yunus Hacıyev
səh. 1-15

Tarixin bolşevikçəsinə tədrisi uğrunda
За обучения  истории по большевичество
A. Panqratova (çevirəni A. M. Abdullayev)
səh. 16-21

Məktəbdə kimyanın daha da dərindən öyrənilməsi uğrunda
Для получения более глубокое обучение  о химии в школе
P. İ. Zabello (çevirəni C. Zülfüqarlı)
səh. 22-31

Şura məktəbində pedaqoji təsir tədbirləri
Меры педагогического воздействия в совете школы
İ. Lyapunov (çevirəni Muradxanlı)
səh. 32-37

О выработке правильного произношения при обучении русскому языку учащихся тюркских школ
Б. Яблонко 
səh. 38-50
№4-5
İçindəkilər


Müvəffəqiyyətin uçota alınması - ASŞÇ məktəbləri işində zəif bir sahədir
Учот успеха - слабое место в школах AЧШЧ
səh. 1-2

1934-35-çi tədris ilinin birinçi yarısında, ASŞÇ məktəbləri üzrə, məktəb müvəffəqiyyətinin obyektiv uçotu nəticələri
В первой половине 1934-35 учебного года объективные результаты школьных успехов в школах AЧШЧ
G. Ağayev
səh. 3-5

Məktəblərimizdə türk dili (ana dili) tədrisinin vəziyyəti
Состояние образования турецкого языка (родного языка) в наших школах
səh. 6-17

Məktəblərdə ədəbiyyat dərslərinin vəziyyəti
Состояние уроков литературы в школах
səh. 18-22

Riyaziyyat
Математика
səh. 23-45

1934-35-çi tədris ilinin birinçi yarısında, Azərbayçan məktəbləri üzrə ibtidai və orta məktəblərdə təbiiyyat dərslərinin vəziyyəti
В первой половине 1934-35 учебного года состояние уроков природы в начальных и средних школах в школах Азербайджана
səh. 46-53

1934-35-çi tədris ilinin birinçi yarısında, Azərbayçan məktəbləri üzrə ibtidai və orta məktəblərdə coğrafiya dərslərinin vəziyyəti
В первой половине 1934-35 учебного года состояние уроков  географии в начальных и средних школах азербайджанских школ
səh. 54-61

Kimya tədrisinin vəziyyəti hakkında
О состоянии преподавание урока химии
Abramov
səh. 62-71

Durğu işarələri haqqında bir neçə söz
Несколько слов о знаков перепинании
İ. Həsənov
səh. 72-85

səh. 86-96

№6-7
İçindəkilər


İbtidai, tam olmayan orta və orta məktəblər üçün dərs kitablarının nəşri və satılması haqqında SŞÇİ XQŞ və YİQ (b)F MQ-nin qərarı
Решение ПКК РЦ и РЭЦ (б) об издании и продаже учебников для начальных, неполных средних и средних школ.
Səh. 1-3

İbtidai məktəbdə yazı metodiqası
Методика писменности в начальной школы
Q.Ələkbərli
Səh. 4-6

VI sinif üçün, orta əsr tarixinə aid iki dərs qonspeqti
В VI классе  две конспекта для урока средневековый истории
N. Andriyevsqaya (çevirəni A. M. Abdullayev)
Səh. 6-14

Düz çizgi .Buçaq
Прямая линия.Угол
A. M. Ammosov
Səh. 15-27

Kimyəvi elementlərin kəşfi tarixi və adlarının mənşəi
История открытия химических элементов и происхождение их имен 
Q. Y. Pamenov (çevirəni Ç. Zülfüqarlı)
Səh. 28-51

Orta məktəbdə tərs dayirəvi funqsiyalar
Обратные круговые функции в средней школе
M. Berq
Səh. 52-58 

Qvadrat muadələlər haqqında
О  квадратных  положениях 
Cıstyaqov
Səh. 58-63

Biologiyadan dərslər qonspeqti
Конспекты  из уроков  биологии
H. Fərzəlibəyli
Səh. 64-69

Sınıfların qompleqtləşdirilməsi
Классная классификация
M. Muradxanlı
Səh. 70-75

Böyüməkdə olan nəslin qommunist tərbiyəsi haqqında
О коммунистическом воспитании подрастающего поколения
Səh. 76-82

Müəllimin sınıfda tərbiyəvi işi
В классе воспитательная работа  учителя
V. Pototsqaya
Səh. 83-86

Tənəffüs – idraklı istirahətdir
Дыхание - познавательный отдых
Səh. 87-90

Pedaqoji müəlliminə kömək
Помощь педагогическому учителю
E. N. Medinskiy
Səh. 90-95

Xarici məmləkətlərdə
В зарубежных странах
Səh. 96

Грамматический род в методике русского языка тюркам
Б. Яблонко
Səh. 98-104

№10-11
İçindəkilər


Şuralar Azərbayçanında 15 il içərisində məktəb quruluşu
В советах  Азербайджане в течение 15 лет после обучения
Səh. 1-5

İbtidai məktəblərdə tarix tədrisi haqqında göstərişlər
Советы по преподаванию истории в начальных школах
çevirəni Əli Səbri
Səh. 6-14

“Misir” mevzusunun metodiki işlənməsi
Методологическая разработка темы "Египет"
N.Flittner, Q.Danilova (çevirəni A. M. Abdullayev)
Səh. 15-32

Qədim almanlar
Древние немцы
N. N. Rozental (çevirəni Əli Səbri)
Səh. 33-42

Cəbr kəsrləri. Muadələ
Алгебрические дробы.
A. M. Ammosov
Səh. 43-64

Eleqtrik cərəyanının kimyəvi mənbələri
Химические источники электрического тока
A. O. Abbaszadə  
Səh. 65-74

I İnternasionalın 70 illiyi münasibətilə
По случаю 70-летия  I Международного дня независимости
V. Adoratski (çevirəni Abbasov Q)
Səh. 75-81

Mürəkkəb məsələnin həlli
Решение сложной проблемы
T. Çabbarlı
Səh. 82-86

Məsələ həllinin sxema və formulası
Схема и формулы решения проблемы
Səh. 86-90

Səkkizinçi tədris ilində “Hüçeyrə və toquma” mövzusunu nə çür keçməlidir
Kак  пройти в восьмом учебном году тему "Клетка и ткань"?
C. Cəbrayılbəyli
Səh. 91-97

Talış məktəblərində turk dili metodiqası
Метод турецкого языка в талышских школах
Q. Ələkbərli
Səh. 98-102

О «сравнительном методе» преподавания нeродного языка 
Б. П. Яблонко
Səh. 103-108

Xronika
Хроника
Səh. 109-110
№12
İçindəkilər


Savadsızlığa nihayət verilməli
Неграмотность должна быть завершена
səh. 1-2

ASŞÇ ibtidai və orta məktəb müəllimlərinin savad səviyyəsini yüksəltmək uğrunda
AСШЧ стремится повысить уровень грамотности учителей начальных и средних школ
səh. 3-5

İbtidai, natamam orta və orta məktəblərin tədris planlarında 1935-36-çı tədris ilinin 2-çi yarısı üçün dəyişikliklər
Изменения в учебной программе начальных, неполных средних и средних школ на 2 полугодие 1935-36 учебного года
P. Qasımov
səh. 6-8

1935-36-çı tədris ilinin 2-çi yarısından ibtidai və orta məktəblərin yeni turk dili proqramları keçməsi haqqında təlimat
Инструкции по переводу начальных и средних школ на новые программы по турецкому языку со 2-й половины 1935-36 учебного года
səh. 9-11

T a r i x
Kiyev Rusyası 
Киевская Россия
səh. 12-22

Təbiiyyat proqramının yeddinci sınıflarda keciləçək "Quşlar" mevzusuna görə metodik işləmə 
Методическая работа на тему «Птицы» в седьмом классе природной программы
C. Cəbrayılbəyli
səh. 23-25

Fotoelementlərə dair bir neçə söz
Несколько слов о фотоелементах
Ə. Hacızadə
səh. 26-33

X r o n i q a
Xarici məktəblərdə
В иностранных школах
səh. 34

Основные моменты преподавании русского языка  в тюркских школах 
Б. П. Яблонко
səh. 35-47
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar