95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1934

1934

29 mart 2019, Cümə
186
№4
İçindəkilər


R i y a z i y y a t
Riyaziyyat proqramına aid metodiki göstərişlər
Методические указания по математической программе
Səh. 1-18
 
T ə b i y y a t
Təbiyyat proqramına metodiki göstərişlər
Методические указания к программе медицины
Səh. 19-25

Əmək proqramına metodiki göstərişlər
Методические указания к трудовой программе
Səh. 26-39
 
F i z i k a
Tədris materiallarının işlənməsi barədə metodiki göstərişlər
Методические указания по разработке учебных материалов
Səh. 40-50

Sinifdən xariç oxu
Внеклассное чтение
H.Araslı
Səh. 51-52
№5
İçindəkilər


Müəllimlər konfranslarının yekunları və ən yakın vəzifələrimiz 
Итоги учительских конференций и наши ближайшие задачи
Y.Hacıyev 
səh. 1-3   
      
Tədris hissəsi müdiri işinin məzmunu və metodu
Содержание и методика работы начальника учебного отдела 
Vinoqradov
səh. 4-12

D i l   v ə   ə d ə b i y y a t
Bədii əsərlərin keçiriliməsinə aid metodiq göstərişlər 
Методические указания по исполнению художественных произведений
Qasımzadə Feyzulla   
səh. 13-23

Türk dilində ismin halları
Имя существителюные на турецком языке
Q.Ələkbərli 
səh. 23-26

T a r i x
Tarixi xronologiyanı mənimsəmək haqqında
Об освоении исторической хронологии
A. Qulinic
səh. 27-28

Tələbələrin  biliklərinin möhkəmləndirməyə nə çür kömək etməli 
Как сильно помочь студентам укрепить свои знания
A. Quliniç
Səh. 28-32

C o ğ r a f i y a
Xəritə ilə işləmək üçün qısa məsləhətlər
Краткие советы по работе с картой
İ. Baranskiy
səh. 33-38

B i o l o g i y a
Biologiyadan metodiki işləmə
Методологическая работа из биологии
H. Fərzəlibəyli
səh. 39-49
 
F i z k u l t u r a
İbtidai məktəblərdə bədən tərbiyəsinin mövqei və vəzifələri
Положение и обязанности физического воспитания в начальных школах
İsaqov
səh. 50-58

R i y az i y y a t
Orta məktəb üçün riyaziyyatdan minimum tədris ləvazimatı 
Минимальные учебные пособия по математике для средней школы
Səh. 59-60

T ü r k   m ə k t ə b l ə r i n d ə   r u s   d i l i
Ознакомление с грамматической категорией рода 
Səh. 61-66

Ə l a v ə
“Müəllimə kömək”  məcmuəsinin 4-cü nömrəsində gedən səhvlərin düzəlişi 
Исправление ошибок в 4-ом номере учебного пособия «Помощь в обучении»
Səh. 67
№7
İçindəkilər


Pedaqoji və siyasi minimumu mənimsəmək uğrunda
Ради принятия педагогического и политического минимума
Ələkbərov M.
səh. 1-6

Məktəbdə internasional tərbiyə
Международное образование в школе
Farberq
Səh. 7-13

Xaçmaz dəmir yol məktəbində internasional əlaqə və internasional tərbiyənin qoyuluşu təçrübələri
Международное  отношения  и международное воспитание в Хачмазском железнодорожном училище
A.Morozov
Səh. 13-16

Məktəbdə iş rejimi
Робочий режим в школе
A.Maqovelski
Səh. 16-19

Düzgün təşkil olunmuş  və maraqlı dərs haqqında
Про правильном организованном и интересном уроке
Loginov
Səh. 19-20

Cocuğun ictimai-sinfi mühitini öyrənmə haqqında
Изучение социально-классовой среды ребенка
O. Əfəndiyev
Səh. 21-27
 
D i l   v ə   ə d ə b i y y a t
Türk qramerində formalizm əleyhinə
В Турецком грамматике против формализма
Q. Ələkbərli
Səh. 28-32

Bakı məktəbləri təcrübələrindən
Из опыта Бакинских школ
Ə. Həsənzadə
Səh. 33-37

5-ci sinif üçün ədəbiyyat muntəxəbatı
Литературный буклет для 5 класса
Araslı 
Səh. 38-39
 
R i y a z i y y a t
Əşari kəsrlər
Дробы 
Səh. 40-44
 
T ə b i y y a t
Dördüncü sinif üçün təbiyyat kitabı ilə nə cür işləməli
Как работать с книгой природы для четвертого класса
H. Fərzəlibəyli
Səh. 45-56
 
T a r i x
Qədim şərqdə köləcilik
Рабство на древнем востоке
V. Avdiyev
Səh. 57-64
 
F i z i k a,  K i m y a
Fizika. İstilik tutumu
Физика. Тепловое емкость
Abaszadə
Səh. 65-67

Kimya. Oksidlər, əsaslar, turşular və duzlar
Химия. Оксиды, основания, кислоты и соли
Səh. 67-71

Rəsm dərsi konspekti
Конспект урока рисования
Zaqovskaya
Səh. 72

Русское ударение и методика его внедрения преподавании русского языка  в тюркских школах
Б. Яблонко 
Səh. 73-79
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar