95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1932

1932

29 mart 2019, Cümə
212
№8-9
İçindəkilər


M ü ə l l i m ə   k ö m ə k
Oktyabr inkilabının XV illigində Azərbayçan politexniq məktəbi
Азербайджанская политехническая школа в XV годовщине Октябрьской революции
M. Rəhimli
səh. 1-5

Yeni tədris ilində məktəb instruqtorlarının vəzifələri
Обязанности школьных инструкторов в новом учебном году
M. Ələkbərov
səh. 6-11

Y e n i   p r o q r a m l a r   ü z r ə   m ə k tə b i n   i ş   p l a n ı
Yeni təbiyyat proqramına doğru
На пути к новой природной программе
H. Fərzəlibəyli
səh. 12-13

Yeni dil proqramlarından nə çür istifadə etməli?
Как использовать новые языковые программы
B. Çobanzadə
səh. 13-14

Yeni ədəbiyyat proqramlarilə nə çür işləməli?
Как работать с новыми литературными программами?
Q. Feyzulla
səh. 15-20

M ə k t ə b   i ş l ə r  i n i n   u ç o t u
Köhnə uçot üsullarından səmərəli surətdə istifadə yolları
Эффективное использование старых методов бухгалтерского учета
Muradxanlı Mərdan
səh. 21-22

1-çi konsəntrdə yazı vərdişləri
Письменные привычки в 1-м квартале
M. A. Quliyev
səh. 23-25

M ə k t ə b i n   p o l i t e x n i k l ə ş m ə   y o l l a r ı
7 illik məktəblərdə istehsalatın baş hissələrini öyrənmək yolları
Способы изучения головных частей в 7-летних школах
H. A. Hüseynov
səh. 26-28

Fizika dərslərində təcrübə və labaratoriya məşgələlər
Практические и лабораторные занятия по  уроки физике
Səh. 29-30

İbtidai və orta məktəblər üçün 6 günlük iş həftəsi çədvəlini necə düzəltməli?
Как составить  график 6-дневную рабочую неделю для учеников начальных и средних школ?
Səh. 31

M ə k t ə b i n   i d a r ə  s i   v ə   r ə h b ə r l i y i
Kütləvi məktəblərdə özünü idarə haqqında
О самоуправлении в массовых школах
Mustafazadə Dilruba
Səh. 32-35

Məktəblərdə şüurlu intizam uğrunda mübarizə
Борьба за сознательную дисциплину в школах
Əsgərov
Səh. 36-38

X r o n i k a
Müasir Almanyada məktəb və müəllimlik
Школа и обучение в современной Германии
Səh. 39-40

Yaxşı məktəb və pioner dəstəsi uğrunda ümum İttifaq sosialist yarışı
Всесоюзная социалистическая соревнование за хорошую школу и команду пионеров
Ə.Baqırzadə
Səh. 41-42

T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
"Pambuq" və "bizim yaz"
"Хлопок" и "наша весна"
Əhəd Bağırzadə
Səh. 43-44

"Ədəbiyyatdan iş kitabı"
«Рабочий тетрадь  по литературе »
H. Zeynallı, H. Səmədzədə, M. İsmayıllı (hazırlayanı F. Qasımzadə) 
səh. 44-46

Vrangel çəzirəsinin robinzonları
Робинзоны Врангеля 
Uşaqov (hazırlayanı L. Fərəczadə, çevirəni Heydərli)
səh. 46
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar