95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1931

1931

29 mart 2019, Cümə
357
№1
İçindəkilər


Kommunizm metodları uğrunda 
Для методов коммунизма
Çistyakov 
səh. 9-15

Sosializm yarışı və tərbiyə məsələləri
Социалистические  соревнивание и задачи о воспитание 
Hüseynov, Məcidov
səh. 15-20 

Uşaklar arasında din əleyhinə təbliğatı necə aparmalıdır
Как пропагандировать антирелигиозную пропаганду среди детей
N. Krupskaya
səh. 20-23

İbtidai məqtəblərdə internasional və din əleyhinə tərbiyə hakkında
Об интернациональном  и антирелигиозном воспитание в начальных классах
Ə. Qasımzadə
səh. 23-30

Məqtəbdə beynəlmiləl tərbiyə işləri
Международное воспитание в школе
Bakı komsomol məktəbi
səh.30-32

Orucluk əleyhinə kompaniyanı məktəblərimizdə nə cür aparmalıdır
Какую компанию против оруджлуг следует проводить в наших школах?
səh.33-37

Valideynlər arasında iş 
Работа между родителями
səh.37-42

Şəyirdləri amanat kassasına cəlb etməq məqtəblərin siyasi və pedaqoji vəzifəsi olmalıdır
Вовлечение учащихся в кассу должно стать политико-педагогической задачей школ
A. Lassi
səh.42-45

Məktəbdə aparılacaq məşğələlərin nümunəlik gündəligi
Примерный дневник по провиденных учебные занятий в школе
səh.46-62

"Kızıl ordu və ölkə müdafiəsi" mevzusu
Тема "золотая армия и защита страны"
səh.63-66

Təhlili göstərilmiş mevzularla əlaqədar praqtiki işlər
Практические занятия по анализируемой тематике
səh. 67-73

Yaz əkin kampaniyası və kolxoz quruluşunda məktəblərin iştirakı
Весеняя посевная кампания и участие школ в структуре колхоза
səh. 74-110

F e v r a l   a y ı n d a   a p a r ı l c a q   k ə n d   t ə s ər r ü f a t   i ş l ə r i
Pambukçılıqdan görüləcək işlər
Работы, которые будут выполнены в хлопковой промышленности
səh. 111-119

İnəkləri seçdikdə nəyə fikir verməli
Что нужно учитывать при выборе коров
səh. 119-123

M e t o d i k   g ö s t ə r i ş l ə r
Vurma cədvəlini necə öyrətməli
Как научить таблицу умножения
V. Emenev
səh. 124-136

Ö z   ə l i m i z l ə
Məqtəb ləvazimatını sadə vasitələrlə kayırmak üsulları
Методы изготовления простых школьных принадлежностей
səh. 137-161

Bir dərəcəli məqtəblərdə uşaklarla aparmak üçün əyləncələr
Провиденные развлечения для детей в первостепенных школах 
səh. 162-167

B i b l i o q r a f i y a
Məqtəblərin politexniqləşdirilməsinə yardımçı vasitə
Вспомогательное средство для политехнизации школ
Balacayev
səh. 168-170

Kəntdə bədən tərbiyəsi
Физическое воспитание в деревне
N. Korondenski (çevirəni Məhəmməd Xələf)
səh. 170-171

Əməli gimnastik
Гимнастические практики
A. Vişnevsqi (çevirəni Məhəmməd Xələf)
səh. 171-172

№2
İçindəkilər


Yaz pambuk əkinində məktəblərin iştirakı
Участие школ в весеннем посеве хлопка
səh. 3-26

Bir dərəcəli məqtəb tələbəsi 
Ученик первостепенной  школы
Makavelsqi
səh. 27-33

Uşak tevri hərəkətinin təkamülü
Эволюция детского движения
Blonsqi
səh. 34-41

Müvəffəqiyyətsizlik - sınıfda qalmanın səbəbləri və bununla mübarizə yolları haqqında
Неудача - причины отставание в классе и о способах как с этим бороться
Heydər
səh. 42-53

Çocuq - yeniyetmələr üçün kənt təsərrüfat zəhməti normaları
Ребёнок - трудовые нормы сельского хозяйства для подростков
səh. 54-74

Məktəbdə aparılacaq məşğələlərin nümunəlik gündəligi (I, II grup)
Примерный дневник учебные занятий проводимых в школе (I, II группа)
səh. 75-97

Məktəbdə aparılacaq məşğələlərin nümunəlik gündəligi (III, IV grup)
Примерный дневник учебные занятий проводимых в школе (I, II группа)
səh. 98-116 

Yazın əvvəlində aparılacaq kənt təsərrüfat işləri
Сельскохозяйственные работы проведенные в начале весны
Ə. Əbdürrəhimzadə
səh. 117-133

M e t o d i k   g ö s t ə r i ş l ə r
Nə üçün uşaq pis okuyur və nə vaxt yaxşı okuya bilər?
Почему ребенок учится плохо и когда он сможет учится хорошо?
səh. 134-139

Ö z   ə l i m i z l ə
Layd şişəsini nə cür qayırmalı
Как можно приготовить стекло Лайд
səh. 140-154

Bir dərəcəli məktəblərdə uşaqlarla aparmaq üçün əyləncələr
Вести развлечения с детьми первостепенных  школах 
səh. 155-161

B i b l i o q r a f i y a
Azərnəşr tərəfindən pambuqçuluğa aid bırakılmış 13 kitabın retsenziyası
Резюме 13 книг,по изданию Aзернешр по хлопку
səh. 162-169

№3
İçindəkilər


Kollektivi tərbiyə
Воспитание коллектива
Korolyov, Raskin
səh. 3-10

Hazırkı etapda pioner hərəkatı
Пионерское движение на данном этапе
Krupskaya
səh. 11-14

İbtidai məktəblərdə internasional tərbiyə haqqında
О международном воспитании в начальных школах
Əhməd Qasımzadə
səh. 15-20

I-dərəcəli məktəb yaşındakı çocuqların pedoloji xüsusiyyətləri
Педогогические особенности детей в возрасте I-степенной школы
İ. N. Stepanov, A. F. Fedorçenko
səh. 21-30

İbtidai məktəblərdə aparılacaq məşğələlərin nümunəlik işlənməsi
Разработка образца  учебных занятий  проведенных в начальных школах
səh. 31-49

Aprel və may aylarında görüləcək kənt təsərrüfat işləri
Проведенные сельско хозяйственные работы в апреле и мае
Ə. Əbdürrəhimzadə
səh. 50-66

M e t o d i k   g ö s t ə r i ş l ə r
İmla yanlışlarını təshih metodikası
Методика исправления орфографических ошибок диктанта
Heydər
səh. 67-74

Əmək məktəbində incəsənət müəlliminə məsləhətlər
Советы учителю  исскуства в трудовой школе
Krotovski
səh. 74-79

Ö z   ə l i m i z l ə
Triyer modelini necə qayırmalı
Как приготовить модель триер
səh. 80-89

Bir dərəcəli məktəblərdə uşağlarla aparmaq üçün əyləncələr
Вести развлечение с детьми в I-степенном школе  
səh. 90-93

B i b l i o q r a f i y a
Məarif haqqında
Об оброзование
səh. 94

Qəribə bayram
Странный праздник
N. Oleynikov (hazırlayanı Musatafayev Vəlixan, çevirəni Mahmudzadə)
səh. 94-95

Tırtıl da uçarmı
Гусеница тоже может летать
Ştamm (çevirəni Şıxzamanov)
səh. 95

Bir saatlıq nazir
Часовой министр
Fo-Foks (hazırlayanı Rzazadə)
səh. 95-96

İbtidai məktəblərin çocuq kütübxanaları üçün Azərbaycan devləti elmi şurası tərəfindən tevsiyə edilən kitablar
Книги распространяемые Государственным научным советом Азербайджана для  начальных школ детских  библиотек
səh. 97-99

№4
İçindəkilər


İbtidai və orta məktəblər haqqında U.İ.K.(b)F. mərkəzi komitəsinin qərarı
Решение центрального комитета о начальном и среднем образовании 
səh. 3-12

U.İ.K. (b) F. mərkəzi komitəsi qərarilə əlaqədar vəzifələrimiz
Обязанности  связанные с решением центрального комитета 
N. Y. Maqarik
səh. 12-16

İbtidai kənt məktəbində illik planını nə cür tərtib etməli
Как составить годовой план в начальной школе
səh. 17-23

İbtidai məktəblərin politexnikləşdirilməsinin təcrübə və metodika məsələləri haqqında
О задач  практики и методики  начального школьного политехнизации
səh. 24-42

Kolxozda çocuq əməginin təşkili 
Организация детского труда в колхозе
səh. 43-48

P e d a q o j i   t e x n i k a s ı n ı   m ə n i m s ə y ə l i m
Məktəb işlərində ekskursiya
Экскурсия по школьной работе
Muradxanlı Mərdan
səh. 49-55

"Tam gəlmə" üsulu ilə əlifba təlimi
Алфавитный тренинг по методу "Полное пришествие"
Y. Zeynalov
səh. 55-59

Kənd məktəbləri üçün yazılmış "əlifba kitabı" ilə təlimi necə aparmalı
Как провести обучение с помощью книги «алфавит», написанной для сельских школ
Y. Əliyev
səh. 59-64

Sınıfdan xaric oku (mutaliə)
Внеклассное чтение (чтение)
Dəmirçizadə
səh. 65-71

Bir dərəcəli məktəblərdə riyaziyat dərsləri
Уроки математики в первостепенной школе
səh. 71-76

Ö z   ə l i m i z l ə
Hərəkət köçürücü mexanizmi nə cür qayırmalı
Как сделать движущийся передатчик механизма 
səh. 77-90

Bir dərəcəli məktəblərdə uşaqlarla aparmaq üçün əyləncələr
Развлечения для детей в первостепенной школе
səh. 91-94

B i b l i o q r a f i y a
"Qınlı Laçın"
"Злопамятный  Лачин"
S. Samoxvalov (hazırlayanı Ə.D-naməlum, çevirəni Abbasquluzadə)
səh. 95-97

"Sünbülün macərası"
"Приключение колоса"
S. Rozanov (hazırlayanı Salehzadə Saleh)
səh. 97-100

"Cek Londonun macəraları"
"Приключение Джек Лондона"
Vaysenberq (çevirəni Xanım Mahmudzadə)
səh. 100-103
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar