95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1930

1930

29 mart 2019, Cümə
216
№1
İçindəkilər

Dayirə məarif şöbələri müdirlərinə, bir dərəcəli məktəb müdir və müəllimlərinə
Руководители отделов оброзования,директора и учителья первостепенной школ
səh. 3-4

Kommunizm tərbiyəsi barəsində
О коммунистическом  воспитание
səh. 5-8

Yeni proqramlar barəsində
О новых программах
Pçolkov
səh. 9-14

Məktəb politexniki olmalıdır
Школа должно быть политехническим
N. Krupskaya
səh. 14-18

I-dərəcəli məktəblərdə politexniki zəhmət hazırlıqına doqru
Подготовка по  направлении политехнического труда в I степенных школах 
A. Şastov
səh. 18-25

Pambuk avralında məktəbin iştirakı
Участие школ по сбору хлопка
səh. 26-27

Bir dərəcəli məktəb və mədəni hücum

Первостепенная школа и культурная атака
səh. 28-32

Məktəbdə aparılacak məşqələlərin nümunəlik gündəligi
Примерный дневник по провидению школьной  занятий
səh. 33-54

Təhlili göstərilmiş mevzularla əlakədar praktiqi işlər
Практическая работа по проанализированных тем
səh. 55-62

Göstərilmiş mevzular keçilirkən işlənməsi müvafik gələn tapmacalar və zərb məsəllər
Удачные головоломки и пунктуация в процессе прохождения указанных тем
səh. 63-66

Noyabr və dekabr ayında kənt təsərrufat işlərində nələr görmək lazımdır
Что нужно сделать в сельском хозяйстве в ноябре и декабре?
səh. 67-73

4 - n c i   5 - n c i   q r u p l a r d a   a p a r ı l a c a k   t ə c r u b ə l ə r
Torpaqın tərkibini necə tapmalı 
Как узнать состав земли
səh. 74-81

Ö z   ə l i m i z l ə
Məktəb ləvazimatını sadə vasitələrlə kayırmak üsulları 
Методы изготовления простых школьных принадлежностей
səh. 82-85

B i b l i o q r a f i y a
Məktəblinin emalatxanası
Школьная мастерская
Mərdan Muradxanlı (çevirəni Əliyev)
səh. 86-88

İbtidai məktəblərdən ötrü
Для начальных школ
səh. 89

№3
İçindəkilər


Ü m u m i   b ö l m ə
8 mart beynəlxəlk kadınlar günü
8 марта Международный женский день
Əfəndizadə İbrahim
səh. 3-4

Beş illiq plan və məarif işləri
Пятилетний план и оброзовательная работа
Krupskaya
səh. 5-9

Müəllim və olkəşinaslıkda onun rəhbərliyi
Учитель и его руководство в стране
Şamilov S.
Səh. 9-11
 
T ə ş q i l a t   b  ö l m ə s i
Məktəblərdə agronomize məsələsi və vakt bölümü
Агрономическая задача и разделение времени в школах
Hacızadə Əşrəf
səh. 12-16 

Qutlə məktəblərinin agronomlaşması 
Aгрономизация массовых школ
Dilmani İ.
səh. 16-18

T ə r b i y ə   b ö l m ə s i
Marksizm pedaqojisinin hal – hazırki vəziyyəti
Состояние марксистской педагогики в настоящее время 
Rəsulov M.
səh. 19-25

Almanyada pedaqoji 
Педагогика в Германии
X.S (naməlum)
Səh. 25-32

Uşaqlar kollektiv yaşayış uğrunda
Дети за коллективное жилье
Poladzadə M.
səh. 33-35

Muhit və "sərbəst tərbiyə" 
Окружающая среда и «свободная воспитание»
Kasımlı İ.
səh. 35-37

D i d a k t i k a   b ö l m ə s i
Kiraət dərsləri mexanizmi  
Механизм по уроков чтение
Xəzam
səh. 38-48

Xəritə öyrətmək üsulu 
Метод обучения карты
Ə.Ə (naməlum)
səh. 48-50
 
T ə c r ü b ə   b ö l m ə s i
Moskva məqtəbləri haqqında
О Московских школах 
Fətəlizadə A.
səh. 51-53 

Kolxozlarda və şura təsərrüfatlarında tərbiyə işi və uşaq əməyi 
Роботы  воспитание и детский труд в колхозах и совет по хозяйствах
Krapçin
səh. 53-59

Yeddi illiq məktəbdə texnika dərnəyi 
Семилетнем школе технический круг 
Blogonravov İ.
səh. 59-64 

Karyagində II-dərəcəli məktəbdə aktiv plan elementləri
Активные плановые элементы  в II степенном школе в Карягине
Mehdizadə M.
səh. 64-67

Məqtəblərdə sınıf kassasının əhəmiyyəti 
Важность классной кассы в школах
Balazadə Aslan
səh. 67-69
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar