95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1930

1930

29 mart 2019, Cümə
288
№1
İçindəkilər

Dayirə məarif şöbələri müdirlərinə, bir dərəcəli məktəb müdir və müəllimlərinə
Руководители отделов оброзования,директора и учителья первостепенной школ
səh. 3-4

Kommunizm tərbiyəsi barəsində
О коммунистическом  воспитание
səh. 5-8

Yeni proqramlar barəsində
О новых программах
Pçolkov
səh. 9-14

Məktəb politexniki olmalıdır
Школа должно быть политехническим
N. Krupskaya
səh. 14-18

I-dərəcəli məktəblərdə politexniki zəhmət hazırlıqına doqru
Подготовка по  направлении политехнического труда в I степенных школах 
A. Şastov
səh. 18-25

Pambuk avralında məktəbin iştirakı
Участие школ по сбору хлопка
səh. 26-27

Bir dərəcəli məktəb və mədəni hücum

Первостепенная школа и культурная атака
səh. 28-32

Məktəbdə aparılacak məşqələlərin nümunəlik gündəligi
Примерный дневник по провидению школьной  занятий
səh. 33-54

Təhlili göstərilmiş mevzularla əlakədar praktiqi işlər
Практическая работа по проанализированных тем
səh. 55-62

Göstərilmiş mevzular keçilirkən işlənməsi müvafik gələn tapmacalar və zərb məsəllər
Удачные головоломки и пунктуация в процессе прохождения указанных тем
səh. 63-66

Noyabr və dekabr ayında kənt təsərrufat işlərində nələr görmək lazımdır
Что нужно сделать в сельском хозяйстве в ноябре и декабре?
səh. 67-73

4 - n c i   5 - n c i   q r u p l a r d a   a p a r ı l a c a k   t ə c r u b ə l ə r
Torpaqın tərkibini necə tapmalı 
Как узнать состав земли
səh. 74-81

Ö z   ə l i m i z l ə
Məktəb ləvazimatını sadə vasitələrlə kayırmak üsulları 
Методы изготовления простых школьных принадлежностей
səh. 82-85

B i b l i o q r a f i y a
Məktəblinin emalatxanası
Школьная мастерская
Mərdan Muradxanlı (çevirəni Əliyev)
səh. 86-88

İbtidai məktəblərdən ötrü
Для начальных школ
səh. 89

№2
İçindəkilər


Proze metodunun həyata keçirilməsi barəsində
səh.3

Sənət təhsili ilə politexnik təhsilin fərqi
səh.5

Proze metodu-zəhmət məktəbinin əsas metodududur
səh.9

Proze metodunu nə cür tərif etməli
səh.13

Proze metodu işlərinin mərhələləri
səh.18

Proze işlərinin təşkilatı
səh.28

Manqalarda tapşırıq üzrə dərs keçmək
səh.35

Məktəblərdə proze metodu tətbiqi təcrübələrindən
səh.42

I və II qruplaras aid proze
səh.46

"Uruson" kəndində kolxoz təşkilinə kömək edek
səh.51

Kütlə məktəbinin şura seçkisində iştirakı
səh.56

Kəndin kollektivləşməsi ilə əlaqədar kənd şurası seçki kompaniyasında məktəbin iştirakı
səh.59

Şura seçkilərinin aparılmasına kömək edek."Şəhər məktəbi üçün proze"
səh.72

I -dərəcəli məktəbdə 1905-ci il inqilabının 25 illik yubileyi
səh.81

MƏKTƏBDƏ APARILACAQ MƏŞGƏLƏLƏRİN NÜMUNƏLİK GÜNDƏLİYİ
Birinci qrupda "Evlərdə köhnə və təzə qayda ilə nə cür yaşayırlar" mövzusu
səh.84

"Təmiz və isti paltar -ümumi qaygıdır" mövzusu
səh.89

İkinci qrupda "Parça nə cür hazırlanır" mövzusu
səh.94

"Əmək və saglamlıgı mühafizə lazımdır" mövzusu
səh.100

Üçüncü qrupda "Agacdan nə hazırlanır" mövzusu
səh.107

"Kəntdə kitab və qəzet" mövzusu
səh.113

LENİN GÜNLƏRİNİ KEÇİRMƏ
Birinci qrupda
səh.119

İkinci qrupda
səh.122

Üçüncü qrupda
səh.126

Dörd və beşinci qrupda
səh.129

Lenin guşəsi üçün lazım olan materiallar və onların hazırlanma qaydası
səh.134

Guşəni düzəltmək qaydası
səh.135

TƏHLİLİ GÖSDƏRİLMİŞ MÖVZULARLA ƏLAQƏDAR PRAKTİKİ İŞLƏR
Birinci qrup üçün 
səh.137

İkinci qrup üçün 
səh.138

Üçüncü qrup üçün
səh.145

METODİK GÖSTƏRİŞLƏR
Birinci dərəcəli məktəblərdə uşaqlara məsələ həll etməyi necə öyrətməli
səh.161

Yazının texnika və hafizə hissəsi
səh.166

Zəhmət məktəbində gil işi
səh.176

Dekabr və yanvar aylarında aparılacaq kənd təsərrüfat işləri
Kənd təsərrüfat inventarının mühafizəsi
səh.182

Bosdana gübrə daşımaq
səh.183

Meyvə və səbzə toplanan ambara qulluq
səh.184

Torpagı qüvvətləndirmək üçün kül və quş gübrəsi toplamaq
səh.184

Qışda meyvə agaclarını gəmiricilərdən mühafizə etmək
səh.185

ÖZ ƏLİMİZLƏ
Sadə buxar turbinasını nə cür hazırlamalı
səh.186

Sadə su mühərrikini nə cür hazırlamalı
səh.189

Sadə buxar makinasını necə hazırlamalı
səh.191

Suyu nə cür təqdir etməli
səh.192

Kiçik fantanı nə cür düzəltməli
səh.193

Kardondan kub hazırlamaq
səh.194

Şüşə arxasında toxum cücərtmək
səh.195

Şüşə üzərində işləmələr
səh.197

Mantar üzərində işləmələr
səh.200

BİRİNCİ DƏRƏCƏLİ MƏKTƏBLƏRDƏ UŞAQLARLA APARMAQ ÜÇÜN ƏYLƏNCƏLƏR
Məsələlər
səh.202

Həlləri
səh.205

BİBLİOQRAFİYA
"Politexnizimə dogru" kitabına aid
səh.209

"Dəmir yol baxıcısı " kitabına aid
səh.214

"Qırmızı nişan" kitabına aid
səh.217

MƏLUMAT
Azərnəşr tərəfindən buraxılmış mühim pedaqoji kitabların siyahası
səh.220

№3
İçindəkilər


Ü m u m i   b ö l m ə
8 mart beynəlxəlk kadınlar günü
8 марта Международный женский день
Əfəndizadə İbrahim
səh. 3-4

Beş illiq plan və məarif işləri
Пятилетний план и оброзовательная работа
Krupskaya
səh. 5-9

Müəllim və olkəşinaslıkda onun rəhbərliyi
Учитель и его руководство в стране
Şamilov S.
Səh. 9-11
 
T ə ş q i l a t   b  ö l m ə s i
Məktəblərdə agronomize məsələsi və vakt bölümü
Агрономическая задача и разделение времени в школах
Hacızadə Əşrəf
səh. 12-16 

Qutlə məktəblərinin agronomlaşması 
Aгрономизация массовых школ
Dilmani İ.
səh. 16-18

T ə r b i y ə   b ö l m ə s i
Marksizm pedaqojisinin hal – hazırki vəziyyəti
Состояние марксистской педагогики в настоящее время 
Rəsulov M.
səh. 19-25

Almanyada pedaqoji 
Педагогика в Германии
X.S (naməlum)
Səh. 25-32

Uşaqlar kollektiv yaşayış uğrunda
Дети за коллективное жилье
Poladzadə M.
səh. 33-35

Muhit və "sərbəst tərbiyə" 
Окружающая среда и «свободная воспитание»
Kasımlı İ.
səh. 35-37

D i d a k t i k a   b ö l m ə s i
Kiraət dərsləri mexanizmi  
Механизм по уроков чтение
Xəzam
səh. 38-48

Xəritə öyrətmək üsulu 
Метод обучения карты
Ə.Ə (naməlum)
səh. 48-50
 
T ə c r ü b ə   b ö l m ə s i
Moskva məqtəbləri haqqında
О Московских школах 
Fətəlizadə A.
səh. 51-53 

Kolxozlarda və şura təsərrüfatlarında tərbiyə işi və uşaq əməyi 
Роботы  воспитание и детский труд в колхозах и совет по хозяйствах
Krapçin
səh. 53-59

Yeddi illiq məktəbdə texnika dərnəyi 
Семилетнем школе технический круг 
Blogonravov İ.
səh. 59-64 

Karyagində II-dərəcəli məktəbdə aktiv plan elementləri
Активные плановые элементы  в II степенном школе в Карягине
Mehdizadə M.
səh. 64-67

Məqtəblərdə sınıf kassasının əhəmiyyəti 
Важность классной кассы в школах
Balazadə Aslan
səh. 67-69
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar