95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1929

1929

29 mart 2019, Cümə
651
№3-4
İçindəkilər


Ü m u m i   m ə s ə l ə l ə r
Məqtəbin ata-analarla işləməsi
Школа работает с отцами и матерьями
Şineyder
səh. 3-14

Kazalarda kompleks-kurs konferansları
Комплексный курс конференций в селах
M. Əli Əkbərov
səh. 15-17

Karşımızdakı yaz əkini kompaniyasında kəntli cavanlar məktəblərinin işləri
Работа школ Kaнтли в весенней посевной компании
Polatzadə M.
səh. 18-20

Rəhbərlik və kontrol məsələləri
Руководства и  контрольные задачи
Eminbəyli İ.
səh. 20-31

P e d a q o - p e d a l o j i   m u l a h i z ə l ə r i
İctimayi faydası olan işin metodikası
Методика полезной социальной работы
Krupskaya
səh. 32-35

Məqtəbdə ictimayi faydası olan iş 
Полезная социальная работа в школе
Fetisov
səh. 35-52

Cocuk evində uşaqların və yeni yetmələrin zəhməti
Детские и подростковые усилия в детском доме
S. M. Şabanov
səh. 52-64

İ ş   ö r n ə q l ə r i
I-dərəcəli məqtəbin ictimayi faydası olan iş praktikası nə öyrədir
Чему учит первостепенная полезная социальная работная практика в школе 
Ogorodnikov
səh. 65-90

48-nci şura məqtəbində "baharın gəlməsi və yaz işləri" kompleksi
Комплекс "Весенние  работы и приход весны " в 48-м школьном совете
Asəf Fətəlizadə
səh. 91-102

Yaza hazırlık
Подготовка к весне
Gilyansyan
səh. 102-114

Riyaziyat üzərinə iş təkvimi
Робочий календарь по математике
Eminov
səh. 115-121

X r o n i q   m ə s ə l ə l ə r i
Pedaloji kursları haqqında
О педагогических курсах
Teterev
səh. 122-125

Nuxa qəzası məktəblərində pedaqoji və metodik işlərin gedişi
Педагогическая и методическая работа в Нухинских сельских школах
M. Mehdiyev, Həmid Əzizov
səh. 126-129

Azərbaycan pyoner təşkilatının mədəni-dolanış yürüşünə hazırlaşınız
Kультурно-походный поход азербайджанской пионерской организации
Zorov
səh. 129-131

Uşaq evini nə zaman pyoner evinə çevirmək lazımdır
Когда нам нужно превратить детский дом  в дом пионеров
Zorov
səh. 131-132

Berlində Beynəlmiləl konqrası
Международный конгрес в Берлине
Vikker O.
səh. 132-144

№5-6
İçindəkilər

Ü m u m i   m ə s ə l ə l ə r
О системе образования
Quliyev M.
səh. 3-6 

Один май в школах
Çirkov Y.
səh. 7-11 

P e d a q o q – p e d a q o j i   m ü l a h i z ə l ə r i 
О задач по воспитанию II степенных школах
Krupskaya
səh. 12-21

Статья Блонскена "Зачем нужен учитель педагогики"
Kovalevskaya
səh. 21-26

Ответ товарищу Ковалевской
Blonsqi
səh. 26-29

Письменность и редактирование в группах 1, 2, 3
Arif Yusufzadə
səh. 30-33
Экспериментальные работы  в исправлении детской линии
Semyonov
səh. 34-42

Pedaqok və divar qəzətəsi
Педагог и стенная газета
Şevilyakov
səh. 43-47

səh. 48-58 

Самоорганизация  в школах
Rəsulov M.
səh. 58-68 

İ ş   ö r n ə q l ə r i
Весенняя работа
Asəf Fətəlizadə
səh. 69-79

Математический календарь
Eminov.
səh. 79-98

X r o n i q   m ə s ə l ə l ə r i 
К почетной памяти дяди-Хасана
Əminbeyli İ.
səh. 99-102

Пионерская работа в детском доме
Grigori Zorov
səh. 102-104

Комплект для печати-учебники для удаления из школ
Şabanov
səh. 105-112

Niyorkda Linkul adına təcribə məqtəbinin iqi aşaga qrupları
Две нижние группы експериментальной школы имени Линкула в Нью-Йорке. 
Fedayevskaya
səh. 112-120

№8-9
İçindəkilər


P e d a q o q – p e d a q o j i   m ü l a h i z ə l ə r i
Педагогика в Союзе
Zalqind
Səh. 3-10 

Методы школьной работы
Hacızadə Əşrəf
Səh. 10-17 

По убовлении продукта роль школы первой  степени
Quluyev 
Səh. 17-22 

Работы клуб в школе
Əsgərzadə Ə 
Səh. 22-26 

Участие детей в умножении продукта
L.N (naməlum)
səh. 26-28

Leyman 
Səh. 28-33 

Новый сотрудник и комсомол молодежной сельской школы
Ə. Abdulla 
Səh. 33-36 

Структурная задача молодежной сельской школы
Ogorodnikov
Səh. 36-42
 
P e d a q o j i   T ə c r ü b ə l ə r i
В компаний убовлении продукта участие  I-степенных школ
Strelkov
Səh. 43-49

Работа школьников по cозданию культурного сада между городом и селом
Serqiyefsqi 
Səh. 49-60 

Как подготовить молодых сельских активистов
Gorazayev
Səh. 60-65 

О турецком языке и литературе
Cəfərzadə Əli Əkrəm
Səh. 65-68 

Несколько слов об отношениях между учителями и учениками
Xəzam
Səh. 68-76 

İ ş   ö r n ə q l ə r i
I dərəcəli qənt məktəblərinin II qrupunda gündəlik işlər təkvimi
Повседневный календарь в II группе первостепенном сельском школе
səh. 77-87

X r o n i q   m ə s ə l ə l ə r i
Şəki pedaqoji texnikumunda dərslər və onun gedişləri
Уроки в Шекинском педагогическом колледже и  курс обучения
Cabbarzadə Cavad
səh. 88-98

Nuxa pettexnikumunda hakk-hesab işləri
Бухгалтерский учет в техникоме Нуха
Məlikov Nəriman
səh. 99-102

Amerikada Şura gündəlik müddəti üzrə davam edən məqtəb
Школа продолжонная в повседневной времии Совета в Америке
Krupskaya
səh. 102-103

Amerika məqtəblərində qənt təsərrufatına yardım
Помощь сельскому хозяйству в Американских школах
Petrova
səh. 104-108

Fransada qənt texniki maarif həftəsi
Во Франции сельское неделя технического образования 
Sobolov
səh. 108-113

Almanyada politexizm təlimi
Политехническое обучение в Германии
Peşqin
səh. 113-124

Xalk məarif komisarlığı kollegiyasının kararı
Решение коллегии Народного комиссариата 
səh. 124-126

№10
İçindəkilər

Ü m u m i   m ə s ə l ə l ə r
Mədəniyyətsizliq və savadsızlık əleyhinə mədəni hücum
Культурная атака против  неграмотности и против культуру
İ. Mirzəyev 
səh. 3-6

Məqtəbin və muəllimlərin qutləvi işi
Массовая работа школы и учителей
S. Şamilov
səh. 7-10

Məhsulu çokaltmak uğrunda məqtəb və şəyirdlərin vəzifəsi
Задача учеников и школ по прибавление товара 
səh. 10-20

P e d a q o q – p e d a q o j i   m ü l a h i z ə l ə r i
Pedtexnikumlara dayir
О педтехникомах
Hüseynov Əli
səh. 21-22

Məqtəb intizamı hakkında
О  школьном дисциплине
Ə. Əhmədli
səh. 23-25

Politexnizm məsələlərinə dayir
О политехнических вопросах
Ogorodnikov
səh. 25-33

Aktiv planın tətbiki hakkında
О применении активного плана
Musaxanlı A. B
səh. 34-38

Sənaye təhsilinin müntəzəmləşməsi və təhkikat ilə kabul olunması 
Регуляризация промышленного образования и его принятие
C.C (naməlum)
səh. 38-41

P e d a q o j i   t ə c r ü b ə l ə r i
Gus proqramındakı yeniliqlər
Обновление в программе Gus 
H. Ə (naməlum)
səh. 42-46

İ ş   ö r n ə q l ə r i
1-nci dərəcəli qənt məqtəbinin 3-ncü qrupunda təkvimi iş planı (payız işləri kompleksindən)
Рабочий план 3-ей группы первостепенной сельской школы (из комплекса осенних работ)
səh. 47-65

Baqı I-dərəcəli 48-ci şura məqtəblərinin qundəliq işlər təkvimi
Баку первостепенной ежедневный рабочий календарь 48-го школьного совета
Asəf Fətəlizadə
səh. 66-74

X r o n i q   m ə s ə l ə l ə r i
Diyui şura məqtəbi hakkında nə söyləmiş
Дьюи что сказал про школьного совета
L. Vilenqin 
səh. 75-77

Alman müəllimlərini hazırlamak tədbirləri
Меры по обучению немецких учителей
səh. 77-82

№11-12
İçindəkilər


Ü m u m i   m ə s ə l ə l ə r
Mədəni məarif müəssəsələrində sosyalizm yağışını nə cür aparmalıdır
Как должно вести  социалистический дождь в учреждениях культуры
Ələkbərzadə Muhəmməd
səh. 3-9

Kənt şuraları və dayirə icraiyyə komitələri nəzdindəki mədəni məarif seksiyalarında müəllimlərin iştirakı
Участие учителей по культурным дисциплинам в сельских советах и райисполкомах
Balacayev Ş.
səh. 9-12

Yeni dəyişiklik ərəfəsində
Накануне новой перемены
Jorov
səh. 12-14

P e d a q o q – p e d a q o j i   m ü l a h i z ə l ə r i
Pedaqoji texnikumlarının sıradakı vəzifələri
Задачи педагогического техникума
Paskin
səh. 15-23

Pedaqoji təliminə dayir müşavirə
Консультация по педагогической подготовке
Bem (naməlum)
səh. 23-29

Qəntli cavan məqtəblərinin yeni vəzifələri
Новые задачи сельских молодежных школ
Şamilov S.
səh. 29-32

Oyun içində hesab
Счет в игре
Asəf Fətəlizadə
səh. 32-35

Məqtəblərimizdə "izo" dərsi
Урок "Изо"  наших школах
Salamzadə
səh. 35-40

P e d a q o j i   t ə c r ü b ə l ə r i
Pedaqoji texnikumu tələbələrini öyrənmək hakkında
Об обучении студентов в педагогической технике
Mamay
səh. 41-53

Qəntli cavanlar məqtəblərinin işlərinə yekun
Окончание работы сельских  молодежных школ 
Polatzadə M.
səh. 53-58

I-dərəcəli qənt məqtəblərinin təkvimi iş planı
Календарный  рабочий план  первостепенных сельских школ 
səh. 58-69

Nuxa bir dərəcəli 6-cı Şura məqtəbi ikinci qrupunda, 29-30-cu ilin birinci sulusundə keçiləcək komplekslərin təkvimi planı 
План комплексов принятым в первом квартале 29-30-ых годах во второй группе  6-ом  школьном совете Нуха
Teymurov M. Ə.
səh. 69-77

X r o n i q   x ə b ə r l ə r i
Uşaq bağçaları hakkında 
О детских садах
Balacazadə Şirin
səh. 78-82

Amerika pedaqoji mətbuatında politexniki tərbiyə məsələsi
Политехническое образование в американской педагогической прессе
Zelenko
səh. 82-87

Fransada normal məqtəblər
Нормальные школы  во Франции
Sobolev
səh. 87-94

Kolxozlara qənt müəllimlərinin konferansı 
В колхозах конференция сельских учителей
Kirienko
səh. 95-105

Yeni məktəb məcmuəsinin 1930-cu ilə ayid iş planı 
Рабочий план 1930-го года нового школьного журнала
səh. 106-108
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar