95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » For Authors

For Authors

23 oktyabr 2018, Çərşənbə axşamı
327
IN AZERBAIJAN 

Məqalələrin məzmunu
 Məqalələr aktual mövzulara həsr olunmalı, jurnalın məzmun və üslubuna uyğun akademik tələblərə cavab verməli, «Giriş» (Introduction), «Əsas hissə» (Main part) və «Nəticə»dən (Conclusion) ibarət olmalıdır. «Giriş»də mövzunun aktuallığı əsaslandırılmalı, «Əsas hissə»də tədqiq edilən məsələlər, qaldırılan problemlər bölmələr üzrə ətraflı şərh edilməli, «Nəticə»də isə elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq muəllifin gəldiyi elmi qənaət, işin elmi yeniliyi,  tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməli, təklif və tövsiyələr irəli sürülməlidir.
 
 Məqalələrin strukturu, tərtib edilmə qaydaları və həcmi
 1) Redaksiyaya təqdim edilən məqalələr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dövri elmi nəşrlərin qarşısında qoyduğu şərtlər də daxil olmaqla aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
 — Məqalənin adı, müəllifin adı və soyadı, vəzifəsi, elmi dərəcəsi, işlədiyi qurumun adı və ünvanı, elektron poçt ünvanı və telefon nömrəsi məqalənin titul səhifəsində yazılmalıdır.
 — «Açar sözlər» (Azərbaycan və ingilis dillərində) 3-5 söz və söz birləşməsindən ibarət olmalıdır.
 — «Annotasiya» (Azərbaycan və ingilis dillərində) eyni məzmunda olmaqla, təxminən, 200-250 söz həcmində verilməlidir.
 2) Məqalənin mətni Microsoft Word proqramında, A4 (210x297mm) formatda, Times New Roman — 12 şriftində yığılmalı, həcmi 10-16 səhifə olmalıdır.
 3) Məqalənin adı böyük hərflərlə, yarımbaşlıqları isə yalnız ilk hərfi böyük olmaqla, qalın şriftlə, kursivlə yazılmalıdır. Başlıq və yarımbaşlıqlardan, cədvəl və şəkillərdən (həmcinin tənliklər və düsturlardan) əvvəl və sonra bir sətir ara boşluğu buraxılmalıdır. Səhifələr ardıcıl olaraq aşağı sağ küncdə nömrələnməlidir.
 4) Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sol küncdə, şəkillər üçün şəklin altında sol küncdə yerləşdirilərək, ardıcıl nömrələnməlidir.
 5) Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə zəruri istinadlar olmalı, sonda verilən «İstifadə edilmiş ədəbiyyat»da istinad olunan ədəbiyyatlar mətnin icində [Məmmədov A. Bakı, 2010] kimi verilməli, sonda isə əlifba ardıcıllığı ilə nömrələnməlidir. Elmi ədəbiyyata mətndə onlayn istinad olarsa 1 qoyaraq aşağıda internet linki göstərilməlidir. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam, dəqiq və orijinalın dilində olmalıdır. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə və s.) asılı olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər nüfuzlu elmi tədbirlərin materiallarına və ya tezislərinə istinad edərkən məqalənin, məruzənin və ya tezisin adı göstərilməlidir.
 Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri ilə birlikdə «İstifadə edilmiş ədəbiyyat» siyahısında aşağıdakı nümunələrdə göstərilən qaydada verilməlidir:
 a) Kitablara istinad: 
 Adilov M.İ., Həsənov İ.C. (2012). Qloballaşma və milli mənəvi dəyərlər. Bakı, «Elm». 476 s.
 b) Jurnallara istinad:
 Kərimova F. (2013) Müasir təlim metodlarından istifadənin zəruriliyi. Məzmun islahatlarının təlimin keyfiyyətinə təsiri. Azərbaycan məktəbi. №4, Bakı: Ərgünəş, səh. 28-31.
 c) Toplularda məqaləyə istinad (konfrans, simpozium və digər):
 «Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri». (2010). Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: «Şərq-Qərb», səh. 314-316.
 ç) Dissertasiyalar və avtoreferatlar:
 Məmmədov H.B. (2013) Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq siyasi proseslərin aktoru kimi. Elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı: «Elm», 44 s.
 d) Muəlliflik şəhadətnamələri və patentlər:
 Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 163514, СССР // Б.И. 1988, № 4, c.50
 Langsam M., Savoca A. C.L. Pat. 4759776, USA, 1988.
 e) İnternet səhifələri (internet səhifələrinə istinadlar tam göstərilməlidir):
 http://www.journal.edu.az.
 Məqalədə son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və digər etibarlı
 mənbələrinə üstünlük verilməlidir.
 6) Məqalə redaksiyaya 2 formada: ya elektron poçtla (editor@journal.edu.az), yaxud onlaynSUBMISSION MANUSCRIPT vasitəsilə ya da məqalə müəllifinin özü tərəfindən təqdim edilməlidir. Orijinal nüsxədə müəllif(lər)in imzası vacibdir.
 Məqalələrin qəbul edilməsi və dərci
 Təqdim edilən məqalələr redaksiyada nəzərdən kecirildikdən sonra oxunuş üçün (müəllifin adı gizli saxlanılmaqla) mütəxəssislərə gondərilir. Məqalə jurnalın profilinə uyğun olduğu təqdirdə və tələblərə cavab verərsə, çapa təqdim edilir. Müəllif istəsə, ona məqaləsinin qəbul edilməsi barədə sənəd verilə bilər. Məqalələr növbəlilik prinsipi ilə dərc edilir.
 
 Müəlliflik hüquqları
 Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin bütün nəşr hüquqları «Azərbaycan məktəbi» jurnalına aiddir. Jurnalda çap edilmiş məqalələrin eyni ilə digər nəşrlərdə (məqalənin tezis şəklində dərc olunmuş variantı istisnadır) dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək şərti ilə yol verilir.
 Əvvəllər çap olunmuş və ya çap olunmaq üçün başqa bir dövri nəşrə göndərilmiş əlyazmaların jurnala təqdim edilməsi müəlliflik etikasına ziddir.
 Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilmir.
 Dərc olunmuş məqaləyə görə müəllifə qonorar və jurnalın bir nüsxəsinin verilməsi nəzərdə tutulur.


IN ENGLISH

Content of articles
The articles should be devoted to actual topics, meet the academic content of the journal's content and style, and must consist of the Introduction, the "Main Part" and the Conclusion. In the introduction, the relevance of the subject must be substantiated, the issues studied in the "Basic Part", the issues raised should be explained in detail, and the "Conclusion" is the scientific opinion, the scientific novelty of the work, the importance of the application, yield and so on. should be clearly stated, suggestions and recommendations should be put forward.
Structure of articles, rules and scope of compilation
1) The articles submitted to the Red Crescent shall meet the following requirements, including the conditions prescribed by the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan, for periodical scientific publications:
- The name of the article, name and surname, position, academic degree, name and address of the organization, e-mail address and telephone number of the author should be written on the title page of the article.
- Key words (in Azerbaijani and English) should consist of 3-5 words and phrases.
- Annotation (in English and Azerbaijani) should be approximately 200-250 words, with the same content.
2) The text of the article must be written in the Microsoft Word program, A4 (210x297mm), Times New Roman - 12, volume must be 10-16 pages.
3) The title should be capitalized, capital letters should be written in capital letters, with subheadings only in the first letter. Before and after the title and subheadings, tables and figures (equations and formulas), a single line spacing should be released. Pages should be ranked sequentially on the right lower right.
4) The name of the table and pictures should be sequentially sequentially placed on the left-hand side of the table on the left for the table, for the pictures in the left-hand pane.
5) There should be references to scientific sources related to the topic of the article, the literature referenced in the section "Used Literature" should be given as text in [Mammadov A. Baku, 2010], and in the end should be alphabetically sequenced. If there is an online reference in the text of scientific literature, put the Internet connection below. The information on each reference in the Literature List must be in full, accurate and in the language of the original. The bibliographic description of the source must be given depending on its novel (monograph, textbook, scientific article, etc.). When referring to articles, articles or theses of scientific articles, symposiums, conferences and other prestigious scientific events, the title of the article, report or thesis should be given.
All sources referenced in the text, along with page numbers, should be listed in the "Used Literature" list in the following examples:
a) References to books:
Adilov MI, Hasanov I.C. (2012). Globalization and national spiritual values. Baku, Science. 476 p.
b) reference to journal:
Kerimova F. (2013) The necessity of using modern teaching methods. Impact of content reform on the quality of training. Azerbaijani school. No 4, Baku: Ergunash, p. 28-31.
c) References to articles in a collection (conference, symposium, etc.):
"The End of the Transition Period in the Azerbaijani Economy: Analysis and Outcomes. Problems of National Development Model Formation ". (2010). Materials of Republican scientific-practical conference. Baku: East-West, p. 314-316.
d) Dissertations and abstracts:
Mammadov H.B. (2013) The Republic of Azerbaijan is a modern international politics
as an actor in the process. Autobiography of doctoral dissertation, Baku:
"Science", p. 44.
d) Authority certificates and patents:
Aliev SG, Djalalov KH A.S. 163514, USSR // BII 1988, No. 4, c.50
Langsam M., Savoca A. C.L. Pat. 4759776, USA, 1988.
e) Internet pages (links to web pages should be fully booked):
http://www.journal.edu.az.
The article contains scientific articles, monographs and other valid 5-10 years
sources should be preferred.
6) The article must be submitted to the editorial office in two forms: by e-mail (editor@journal.edu.az) or by online SUBMISSION MANUSCRIPT or by the article's author itself. The signature of the original (s) in the original copy is important.
Acceptance and publication of articles
The articles submitted to the researchers after the review is reviewed (the name of the author is kept secret). If the article corresponds to the journal profile and meets the requirements, anchor is provided. If the author wishes, a document on his / her acceptance of the article may be issued. Articles are published on the principle of novelty.
Copyrights
Copyright in articles published in the journal is protected and all publishing rights of these articles belong to the "Azerbaijan School" magazine. All articles published in the journal are permitted only with the written permission of the editorial board in the other publications (excerpts from the article).
The submission of manuscripts sent to another periodic publication for printing or printing is contrary to the etiquette.
Articles that do not meet the above requirements are not accepted.
According to the published article, the author will receive a copy and a copy of the journal.
 

IN RUSSIAN

Содержание статей
Статьи должны быть посвящены актуальным темам,  соответствовать академическим требованиям к содержанию и стилю журнала. Содержание статей  должны состоять из «Введения» (Introduction) , «Основной части» (Main part), и «Заключения»(Conclusion). В «Введении» должно быть обоснована актуальность темы, «в «Основной части» исследуемые задачи ,представленные проблемы должны быть разяснено подробно  по разделом , а в «Заключении»  также включает научные выводы автора в соответствии с характером области науки и статьи, научная  новизна работы, важность применения, экономические выгоды и т. д. должно быть четко указано, и должны быть представлены рекомендации.
Структура статей, правила составления и объем
1)Статьи, представленные в редакцию, должны соответствовать следующим требованиям, в том числе условиям, установленным Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте Азербайджанской Республики, для периодических научных публикаций: 
- На титульном листе статьи должны быть указаны название статьи, имя и фамилия, должность, ученая степень, название и адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автора.
- Ключевые слова (на азербайджанском и английском языке) должны состоять из 3 - 5 слов и фраз.
- Аннотация (на английском и азербайджанском языке) должна составлять примерно 200-250 слов с одинаковым содержанием.
2) Текст статьи должен быть написан в программе Microsoft Word, A4 (210x297 мм), Times New Roman - 12, объем должен быть 10-16 страниц. 
3)Названия статьи должен писаться с жирном шрифтом и с курсивом прописными буквами , подзаголовки только первые буквы прописными. До и после заголовка и подзаголовков , таблиц и рисунков (также уравнений и формул) должен быть выпущен один междустрочный интервал. Страницы должны быть расположены последовательно в правом нижнем углу.
4) Таблицы и рисунки должны иметь имя и это имя для таблиц должен перемещаться над таблицей в левом углу, для рисунков под рисунки в левом углу и последовательно пронумероваться.
5) Необходимые ссылки на научные источники, относящиеся к теме статьи, должны быть приведены в тексте как ссылки на «Использованную литературу» в тексте [Мамедов А. Баку, 2010] и в конце должны быть упорядочены в алфавитном порядке. Если в тексте научной литературы есть онлайн-ссылка, разместите линк статьи ниже. Информация по каждой ссылке в списке литературы должна быть полной, точной на языке оригинала. Библиографическое описание справочного источника следует давать в зависимости от его типа (монография, учебник, научная статья и т. д.) .
При ссылке научных статей,симпозиумов, конференций ,тезисов и других престижных научных мероприятий следует указывать название статьи, доклада или тезиса.
Все источники, на которые есть ссылки в тексте, должны быть включены в список «Использованная  литература» вместе с номерами страниц в следующих примерах:
а) Ссылки на книги:
Адилов М.И, Гасанов И.С. (2012). Глобализация и национальные духовные ценности. Баку, Наука. 476 стр.
б) Ссылка на журналы:
Керимова Ф. (2013) Необходимость использования современных методов обучения. Влияние реформирования контента на качество обучения. Азербайджанская школа. № 4, Баку: Эргунаш, с. 28-31.
в) ссылки на статьи в сборнике (конференция, симпозиум и т. д.):
«Конец переходного периода в экономике Азербайджана: анализ и итоги. Проблемы формирования модели национального развития ". (2010). Материалы республиканской научно-практической конференции. Баку: Восток-Запад, с. 314-316.
г) Диссертации и авторефераты:
Мамедов Х.Б. (2013) Азербайджанская Республика - современная международная политика
как актер в процессе. Автобиография докторской диссертации, Баку:
«Наука», стр. 44.
г) Сертификаты власти и патенты:
Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 163514, СССР // БИИ 1988, № 4, с.50
Langsam M., Savoca A. C.L. Патент 4759776, США, 1988.
e) Интернет-страницы (ссылки на веб-страницы должны быть полностью показано): http://www.journal.edu.az.
В статье предпочтение дается научным статьям, монографиям и другим надежным источникам написанном последние 5-10 лет.
6) Статья должна быть представлена в редакцию в 2-х формах: по электронной почте (editor@journal.edu.az) или через онлайн SUBMISSION MANUSCRIPT ,либо самим автором статьи. Подпись авторов в оригинальной копии важна.
Прием и публикация статей
Представленные статьи после ознакомлений  в редакции отправляют ( имя автора конфиденциально) экспертам для чтение . Если статья соответствует профилю журнала и его  требованиям, тогда  предоставляется в печать. По желанию автора может быть выдан документ о его принятии статьи. Статьи публикуются по принципу очереди.
Авторские права
Авторские права на статьи, публикуемые в журнале, защищены, и все права на публикацию этих статей принадлежат журналу "Азербайджанская школа".
Статьи, опубликованные в журнале, допускаются только с письменного разрешения редакции  для других опубликованных публикаций (кроме статьи, опубликованной как тезис ).А для использование цитат можно только с одним условиям-показать источника. Рукописи, отправленные для печати в другое периодическое издание или в ранеем времени напечатанные в другом журнале подачу в редакцию противоречит этикету авторов. Статьи, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не принимаются. Для опубликовения статьей прендазначен представить автору гонорар и одну копию журнала.
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar