Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » The Comparison of Work Values of Social Media Generations in terms of Giving Importance to Work and Obeying the Rules in Turkey

The Comparison of Work Values of Social Media Generations in terms of Giving Importance to Work and Obeying the Rules in Turkey

04 July 2020, Saturday
246
Azerbaijan Journal of Educational Studies (AJES), Volume 690, Issue 1, 2020   
Aylin Tutgun Unal - Uskudar University, Faculty of Communication, Department of New Media and Journalism, Turkey.
E-mail: aylin.tutgununal@uskudar.edu.tr,  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2430-6322 
Levent Deniz -  Marmara University, Atatürk Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Turkey.
E-mail: ldeniz@marmara.edu.tr,  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5786-215X 

Received: Nov. 15, 2019;       Accepted: Apr. 02, 2020  

DOI: http://dx.doi.org/10.29228/edu.102Full-Text PDF 

Abstract
Social media networks not only affect every aspects of individuals’ life but also affect and change the way of working. The immense power of social media networks has caused changes on the perceptions of working life of individuals inevitably. It is important to understand the possible differences of social media generations' work values and behaviors toward working life to monitor the social developments or changes. This research is also expected to contribute some evidences to the discussion of the transformation of work values by means of social media networks. Thus the main of this research is to investigate the work life values of social media generations: Baby Boomers, Generations X, Y, and Z. The research was carried out in a general survey model and the sample of the research consisted of 516 individuals of different social media generations. The ‘work life scale’ which has two sub-scales named as “giving importance to work’ and ‘obeying the rules’ developed by Deniz & Tutgun-Ünal (2019a) was use to collect main data. Some of the major results are as follows: (a) Generation Z that hasn’t worked yet was found to be conventional in ‘obeying the rules’; (b) Generation X was found to be far from conventional values in ‘giving importance to work’; (c) Females were found to be more conventional than males and prefer to obey the rules. (d) The individuals using social media ‘4 hours and above’ in daily basis were found to be moving away from conventional values toward work life. In another word they do not like work rules. (e) Generation Y that hasn’t worked yet found to be moderately close to conventional values whereas the ones working in generation Y found to be far from conventional work values; (f) Public workers were found to be closer to conventional work values and higher in acceptance of obeying the rules than private sector workers.

Key Words: Social media, Generations, X, Y, Z, Baby Boomer, Work Values, Work Life

To cite this article: Tutqun-Unal A.,Deniz L. (2020) The Comparison of Work Values of Social Media Generations in terms of Giving Importance to Work and Obeying the Rules in Turkey. Azerbaijan Journal of Educational Studies. Vol. 690, Issue I, pp. 199-215

References

Adıgüzel, O., Batur, H. Z. ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni yaşam tarzı: mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.
Aka, B. (2017). Kamu ve özel sektörde çalışan yöneticilerin kuşak farklılıkları ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: İzmir ilinde bir araştırma. Doktora Tezi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Akın, A., Ulukök, E. ve Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. Journal of Economics and Administrative Sciences, XIX (1), 113-124.
Angle, H.L. ve Perry, J.L. (1981). An empiricial assesment of organizational commitment and organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 26, 1-14.
Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations ın business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (19), 218-229.
Cogin, J. (2012). Are generational differences in work values fact or fiction? Multi-country evidence and implications. The International Journal of Human Resource Management, 23(11), 2268-2294.
Comte, Auguste (1974) The positive philosophy. Abraham S. Blumberg(Eds), New York: AMS Pres.
Deniz, L. ve Tutgun Ünal, A. (2019a). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1025-1057.
Deniz, L. ve Tutgun-Ünal, A. (2019b). Sosyal medya kuşaklarının farklılıkları kabul seviyeleri. IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya.
Dewanti, P. ve Indrajit, R.E. (2018). The effect of XYZ generation characteristics to e-commerce C-to-C: A review. Ikraith-Informatika, 2 (2), 56-60. 
Ekşili, N. ve Antalyalı, Ö.L. (2017). Türkiye’de Y kuşağı özelliklerini belirlemeye yönelik bir çalışma: Okul yöneticileri üzerine bir araştırma. Humanities Sciences (NWSAHS), 12(3), 90-111.
Erdal, M. (2018). Personel bulma ve seçme süreçlerinde sosyal medya ağlarının rolü: X ve Y kuşakları açısından bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Hall, Douglas, T. (1997) Special challanges of careers in the 21st century. Academy of Management Executive, 11(1), 60-61.
Hrebiniak, L.G. ve Alutto, J.A. (1972). Personal and role-related factors in the development of organizational commitment. Administrative Science Quarterly, 17, 572-573.
Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık, 33. Baskı.
Kayacan, E. (2016). X ve Y kuşaklarının motivasyon kaynakları: bankacılık sektörü üzerine bir alan araştırması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Körelçin, H. (2018). X ve Y kuşağı çalışma yaşam kalitesi üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli.
Latif, H. Ve Serbest, S. (2014). Türkiye’de 2000 kuşağı ve 2000 kuşağının iş ve çalışma anlayışı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2(4), 132-163.
McCrindle, M. ve Wolfinger, E. (2010). Generations defined. Ethos, 18 (1): 8-13.
Morsümbül, Ş. (2014). Kültürel değerlerin üç kuşak arasındaki değişimi üzerine bir inceleme: Ankara örneği. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 137-160.
Özdemir, Ş. (2017). Kuşaklar teorisine göre Türkiye’deki gençlerin medya kullanım alışkanlıkları ve İstanbul örneği. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Öztürk, U.C. (2017). Kariyerde kuşak vs toprak: kariyer algısında doğulan coğrafi konum ve kuşağın etkisi. Research Journal of Politics, Economics and Management, 5 (5), 155-165.
Özyılmaz Misican, D. ve Bedir, E. (2017). Değişimin ortaya çıkardığı yeni kuşağın değişen kariyer algısı: Bilişim sektörü uygulaması. Çalışma İlişkileri Dergisi (Journal of Labour Relations), 8 (1), 118-137.
Sığrı, Ü. (2007). İş görenlerin örgütsel bağlılıklarının meyer ve allen tipolojisiyle analizi: Kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma. Anadolu UniversityJournal of Social Sciences, 07(2), 261-278.
Sullivan, Sherry.E. (1999) The changing nature of careers: A review and research agenda. Journal of Management, 25 (3), 457-484.
Taş, H.Y., Demirdöğmez, M. ve Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğin mimarları Z kuşağının iş hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 1031-1048.
Tolbize, Anick. (2008). Generational diferences in the workplace. Research and Training Center on Community Living at the University of Minnesota, 1 (21). http://rtc.umn.edu/docs/2_18_Gen_diff_workplace.pdf web adresinden 01 Nisan 2019 tarihinde erişilmiştir.
Toruntay, H. (2011). Takım rolleri çalışması: X ve Y kuşağı üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Tutgun-Ünal, A. (2013). Nesiller ayrılıyor: X, Y ve Z nesilleri. Açıkbilim, 18.09.2018 tarihinde http://www.acikbilim.com/2013/09/ dosyalar /nesiller-ayriliyor-x-y-ve-z-nesilleri.html adresinden edinilmiştir.
Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2019). Sosyal medya kuşaklarının sosyal medya kullanım seviyeleri ve tercihleri. 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma.
Türk, A., (2013). Y kuşağı. İstanbul: Kafekültür Yayıncılık. 
Varlı, Hanifi. (2014). Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
Wang, J., Verma, A. (2012). Explaining organizational responsiveness to work life balance ıssues: the role of business strategy and high performance work systems. Human Resource Management, 51(3), 407-432.
Yılmaz, G. (2009). İstihdam edilebilirlik: Değişim kıskacında birey. Bursa: Ekin Yayınları.
Zemke, R., Raines, C., ve Filipczak, B. (2013). Generations at work: Managing the clash of boomers, gen Xers, and gen Yers in the workplace (2nd Ed. b.). USA: Amacom.
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen