Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » A research on reading and library use habits of the international students studying in Turkey*

A research on reading and library use habits of the international students studying in Turkey*

04 May 2020, Monday
394
Volume 690, Issue 1, 2020 
Rza Mammadov - Eskisehir Azerbaijanis Association, Eskisehir, Turkey.
E-mail: rza_mammadov@hotmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9992-3320

Received: Jan. 04, 2020;       Accepted: Feb. 27, 2020 

DOI: http://dx.doi.org/10.29228/edu.92Full-Text PDF 
Abstract
The purpose of this research is to analyze the habits of reading and library use of international students. The sample of the study includes 493 international students studying in Turkey. Descriptive and relational research model was used in the study. Questionnaire technique in the data collection and frequency tables and chi-square test in data analysis were used. According to the research results, there is no serious difference on reading habits of students before and after coming to Turkey. However, the use of the libraries after coming to Turkey is found as increased significantly. Students who participated in the research declared that they read mostly novel before coming to Turkey. After becoming a part of Turkey’s higher education system, reading academic books has taken primacy. Those with high parental education, high level of income, and older are more likely to read book and use the libraries. There is a statistically significant relationship between the habits of international students before and after coming to Turkey. According to the findings, Turkish higher education system gets students adopt library usage habits.

Keywords: International student, reading habit, library use, higher education in Turkey.

To cite this article: Mammadov R. (2020) A research on reading and library use habits of the international students studying in Turkey. Azerbaijan Journal of Educational Studies. Vol. 690, Issue I, pp. 93–116

* This research is an improved version of the paper presented at the 3rd International Students Social Sciences Congress (December 2-3
2017, Istanbul, Turkey).

References  
 1. Akman, İ. ve Akman, N. (2017). Çocuk ve gençlerde okuma alışkanlığı sorunu: Okul kütüphanelerinin işlevselliğine bir bakış. Türk Kütüphaneciliği, 31(2), 281- 285. 
 2. ALA (1978). Book reading and library usage: A study of habits and perceptions. New Jersey: Gallup.
 3. Aras, G. (2017). Edebiyat ve kültür: Bireysel ve toplumsal gelişmede okuma ve kütüphane alışkanlığı üzerine. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 945-968. doi: 10.17218/hititsosbil.340790.
 4. Bircan, İ. ve Tekin, M. (1986). Türkiye’de okuma alışkanlığının azalması sorunu ve çözüm yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 393-410.
 5. Celik, B. (2019). A study on using the university library and reading habits of students: A study on Tishk International University students in Erbil, Iraq. International Journal of English Linguistics, 9(4), 224-240. doi:10.5539/ijel.v9n4p224.
 6. Demir, S.(2015). Üniversite öğrencilerinin okuma tutum ve alışkanlıkları üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(4), 1657-1671.
 7. Doğanay, H.(2001). Halk kütüphanelerinin okuma alışkanlığındaki rolü ve önemi. Türk Kütüphaneciliği, 15(1), 40-44.
 8. Eluwole, O. A., Shrunke, O. A. and Makinde, O. O. (2017). A study of the reading habits and library use of students in Landmark University, Kwara State, Nigeria. Journal of Applied Information Science and Technology, 10(2), 62-72.
 9. Erdoğan, İ. (1998). Araştırma dizaynı ve istatistik yöntemleri. Ankara: Emel Matbaası.
 10. Esgin, A. ve Karadağ Ö. (2000). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı. Popüler Bilim, 25(175), 19-23.
 11. Gönen, M. (2004). Öğretim boyunca okuma alışkanlığı. Okuma kültürü ve okullarda uygulama sorunları toplantısı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 12. İskender, H.(2013). Türkçe öğretmenlerinin okuma ilgileri ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik etkinlikleri üzerine bir araştırma: Trabzon ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 13. Kalkınma Bakanlığı. (2015). Yükseköğretimin uluslararsılaşması çerçevesinde Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirilmesi (Araştırma projesi raporu). Ankara: Kalkınma Araştırmaları Merkezi.
 14. Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2017). Ankara’daki Halk Kütüphanecilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 31(2), 223-244.
 15. Kurtuluş, K. (1998). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 16. Kurulgan, M. ve Çekerol, G., S.(2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258.
 17. Liswaniso, B. L. and Mubanga, G. N. (2019). Examining the reading habits of university students: A study of students at the Katima Mulilo campus of the University of Namibia. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 16(1), 140-152.
 18. OECD (2018). Education at a glance 2018: OECD indicators. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/eag-2018-en.
 19. Odabaş H., Odabaş, Z., Y. ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.
 20. Saracaloğlu, A., S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları, 4(12), 148-157.
 21. Selvitopu, A.(2015). Yükseköğretimde uluslararasılaşma. A. Aypay (Ed.), Türkiye’de yükseköğretim: Alanı, kapsamı ve politikaları içinde (281-307). Ankara: Pegem Akademi.
 22. Selvitopu, A. (2016). Türk yükseköğretiminde uluslararasılaşma stratejileri: Süreç yaklaşımı çerçevesinde nitel bir inceleme (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 23. Yağcı, Y. (2007). Çocuk ve gençlerin kitaba ulaşmasındaki köprüler. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 62-71.
 24. Yalman, M., Özkan, E. ve Kutluca, T. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları üzerine betimsel bir araştırma: Dicle Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 14(2), 291-305.
 25. Yavuzer, H. (2002). Çocuk eğitimi el kitabı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 26. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S.(2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 27. Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460.
 28. Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136).
 29. Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe üniversitesi ve Bilkent üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 22-51.
 30. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. (t.y.). Yabancı uyruklu öğrencilerin uyruklarına göre sayıları. https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim tarihi:14.12.2019. 
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen