Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » On the use of modern technological equipment and resources in teaching social disciplines

On the use of modern technological equipment and resources in teaching social disciplines

11 February 2020, Tuesday
225
Volume 689, Issue 4, 2019
Narmina Mammadova - PhD in Pedagogical Sciences, The Institute of Education of the Republic of Azerbaijan.
E-mail: nermine_m@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9767-8621

Received: Sep. 17, 2019;       Accepted: Oct. 21, 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.29228/edu.73Full-Text PDF 
Abstract 
The purpose of this study is to reveal the state of use of modern technological equipment and resources in teaching public disciplines in secondary schools and to make appropriate recommendations. The survey used survey questionnaires as a means of collecting information. The main line of the survey is a survey of the use of modern teaching equipment and resources in 2015 in urban and regional schools covering different regions of the country. 53 teachers were involved in the study from typical public schools and schools in which the «Electronic School» pilot project was implemented. The results revealed that public subject teachers faced a number of problems with the use of modern teaching equipment and resources in the teaching process.

Keywords: General education, social sciences, modern technology, technological equipment, educational resources, survey question, research.

To cite this article: Mammadova N. (2019) On the use of modern technological equipment and resources in teaching social disciplines. Azerbaijan Journal of Educational Studies. Vol. 689, Issue IV, pp. 119–132.

References 
 1. «Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyası. «Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya haqqında». Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 aprel 2014-cü il tarixli Sərəncamı. http: President. az/articles/11312. http: www.e-qanun.az. 
 2. «Elektron məktəb» layihəsinin tətbiq olunması haqqında» (2009). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 5 oktyabr 2009-cu il tarixli 1108 nömrəli əmri. http://edu.gov.az.
 3. Alkan C. (2011). Eğitimde Bilği Teknolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık, 8-ci baskı, 240 s.
 4. Alpar D., Gülşah B., Yusuf A.(2007). Öğrenci Merkezli Eğitimde Eğitim Teknolojileri Uyğulamaları // İstanbul Üniversitesi: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, № 7. s. 19-31. https://books.google.az.ist.tarixi06.07.15.
 5. Cəbrayılov İ.H.(2013). Müasir təhsil: axtarışlar və perspektivlər. Bakı, Mütərcim. 296 s.
 6. Chadwick C. (2002). Why computers are failing 2*in the education of our children. Educational Technology. pp. 35-40.
 7. D’Angelo Jill M. & Woosley Sherry A. (2007). Technology in the Classroom: Friend or Foe // Education, Sum. vol. 127, № 4, pp. 462-471.
 8. İşman A. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Değişim Yay., İstanbul.
 9. Lloyd Jan M., Dean Laura A. & Coper Diane L. (2009). Students’ Technology Use and Its Effects on Peer Relationships, Academic Involvement and Healthy Lifestyles //NASPA Journal, 2009, vol.44, № 3, pp.481-495 http:// journals.naspa.org.// cgi.viewcontent.
 10. Məmmədova N. (2015). «Yeni kurikulumlara uyğun müvafiq tədris resurslarının yaradılması». Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası: perspektivlər və vəzifələr. Bakı, ARTPİ-nin Təhsil Texnologiyaları mərkəzi, s. 260-302.
 11. Məmmədova N. (2015). Ümumtəhsil məktəblərində tarix fənninin tədrisində avadanlıq və tədris resurslarından istifadəyə müasir yanaşma istiqamətləri. «Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan, 05-06 iyun, Bakı: Mütərcim nəşriyyatı, s. 142-144.
 12. Məmmədova N. (2016). Humanitar fənlər üzrə tədris resurslarının məzmununa müasir yanaşma. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu. «Elmi əsərlər» jurnalı. № 2 (83), s. 17-24.
 13. Məmmədova N. (2016). Keyfiyyətli təhsil xidmətlərinin təqdim olunmasında müasir tədris avadanlıqları və resursların rolu. Bakı Qızlar Universiteti. «Elmi əsərlər» jurnalı. № 4 (28), s. 89-95.
 14. Məmmədova N. (2016). Tədris avadanlıqları və resursların məzmununun dəyişməsini zəruri edən amillər. «Azərbaycan məktəbi» jurnalı, № 2 (672), s. 51-57.
 15. Məmmədova N. (2016). Tədris resurslarından istifadə zamanı qarşıya çıxan problemlər haqqında. «Azərbaycan məktəbi» jurnalı, № 6 (676), s. 35-40.
 16. Məmmədova N. (2018). Təhsil sistemində müasir texnologiyadan istifadənin hüquqi qaynaqları. Bakı Slavyan Universiteti Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi-məqalələr məcmuəsi. № 2, s. 122- 129.
 17. Məmmədova N. (2019). Texnoloji avadanlıqların və resursların ümumtəhsil məktəblərində istifadəsinə dair araşdırma. «Azərbaycan məktəbi» jurnalı, № 2, s. 25-46.
 18. Molenda M. (2004). «The Definition of Educational Technology», coauthor with Rhonda Robinson. Unpublished draft prepared for the AECT Definition and Terminology Committee.
 19. Refik Turan. ( Ed.). Sosyal Bilgilerin Temelleri. Pegem Akademi Yay., 2. Baskı, Ankara, ss. 1-20.
 20. Sert G., Kurtoğlu M. ve dig. (2012). Overview of research on teachers technology usage// Akademik Bilişim, №1, pp. 1-8.
 21. Tay B. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretiminin Dünü Bugünü ve Yarını.
 22. Turan R. ve Ulusoy K. (2011), «Sosyal Bilgilerde Tarihin Yeri ve Önemi», Sosyal Bilgilerin Temelleri, Refik, Turan, ( Ed.), Pegem Akademi Yay., 2. Baskı, Ankara, s. 137-158.
 23. Андресен Бент Б. (2007). Мулüтимедиа в образовании: специалüный учебный курс. Информационные технологии в образовании. 2-е изд., испр. и доп. М., Дрофа, 224 с.
 24. МамедоваН.(2016). Рол современного учебного оборудования и ıлектронных ресурсов в когнитивном развитии учащихся. Балтийский гуманитарный журнал. Россия, г. Калининград, Типография «Полиар». том 5, № 4 (17), с. 261-263.
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen