Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1991 №1-2

Labor and Polytechnic Training / 1991 №1-2

24 October 2019, Thursday
150
Table of contents

İqtisadi müstəqilliyə və bazar iqtisadiyyatına keçmə şəraitində məktəblilərin əmək təliminə münasibətı haqqında
by: İ.Mayılov; pp.3-6
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi üzrə biliklərin yoxlanması formaları haqqında
by: Tahir Ələkbərov; pp.6-10
Abstract HTML | Full PDF
Əmək təlimində konstruksiyaetmə elementlərinin öyrədilməsinə dair
by: V.Əsgərov, S.Cəfərov; pp.10-12
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdləri ictimai-faydalı, məhsuldar əməyə cəlb etmək təcrübəsindən
by: X.İbrahimov; pp.12-14
Abstract HTML | Full PDF
Ümumtəhsil məktəblərində rəsmxətin tədrisi təcrübəsindən
by: B.Baxşıyev; pp.14-16 
Abstract HTML | Full PDF
Rəsmxətt dərslərində yazı lövhəsindən səmərəli istifadənin təlimin keyfiyyətinə təsiri
by: Tofiq Əliyev, Nardanə Yusifova; pp.16-19 
Abstract HTML | Full PDF
"İpəkçiliyin əsasları" kursunun tədrisinin biologiya ilə əlaqələndirilməsi
by: R.Rəhmanov; pp.19-22
Abstract HTML | Full PDF
"Meşəçiliyin əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
by: N.Novruzova; pp.23-25
Abstract HTML | Full PDF
Müəllimin nüfuzu və onun məktəblilərin tərbiyəsinə təsiri
by: Z.Qaralov; pp.25-30
Abstract HTML | Full PDF
Fenoloji müşahidə-şagirdləri kənd təsərrüfatı əməyinə hazırlamağın vasitələrindən biri kimi
by: Firidun Orucov; pp.30-32 
Abstract HTML | Full PDF
Şən və hazırcavablar klubu
by: H. Qasımov; pp.32-35
Abstract HTML | Full PDF
Peşələrə, fəhlə əməyinə münasibət tərbiyəsi məsələsinə dair
by: B. Afrucalı; pp.35-40
Abstract HTML | Full PDF
Məktəblilərin əmək tərbiyəsi və xalq təhsili orqanlarının vəzifələri
by: S.İsmayılov; pp.41-43
Abstract HTML | Full PDF
Şagird əməyinin təşkili haqqında
by: Ş.Ağayev, H.Əhmədov; pp.43-46
Abstract HTML | Full PDF
Məktəblilərin əməyə hazırlığında nəzəriyyə ilə təcrübənin qarşılıqlı əlaqəsi
by: O. Həmidova; pp.46-48
Abstract HTML | Full PDF
Maşın və mexanizmləri, texnoloji prosesləri bilmək məktəblilərin əməyə hazırlığının əsası kimi
by: Qalib Əhədov; pp.48-51
Abstract HTML | Full PDF
Tomsk Pedaqoji İnstitunun bazasında əmək peşə təlimi və rəsmxət üzrə tədris metodika birliyinin yaradılması haqqında
by: Q.Q. Boqomolov; pp.51-52
Abstract HTML | Full PDF
Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında istehsalat təlimi ustaları vəzifəsinin müəyyənləşdirilməsi və onların əməyinin öyrənilməsi şərtləri haqqında
pp.53
Abstract HTML | Full PDF
Əmək təhsilinin yaranması və inkişafı tarixinə dair
by: A.Kərimov; pp.54-60
Abstract HTML | Full PDF
Bir dəzgahla iki əməliyyat
by: O.Camalov; pp.61
Abstract HTML | Full PDF

Məcmuənin oxucular konfransında
by: S.Tağıyev; pp.62-64
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen