Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2018, № 2

Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2018, № 2

30 October 2018, Tuesday
922
Sayı 683
İÇİNDƏKİLƏR

Redaksiyadan
səh. 9—10

................................................................................................................................................................
T Ə H S İ L   S İ YA S Ə T İ
İlham Əhmədov
Azərbaycan Respublikasında insan kapitalının inkişafı təhsil strategiyasının əsas hədəfidir
səh. 11—18
Abstract HTML | Full text PDF
................................................................................................................................................................
P E D A Q O G İ K A
Afət Süleymanova
Pedaqoji təhsilin məzmun və səviyyəsinə qoyulan minimum tələblərin kadr hazırlığının təşkilində nəzərə alınması
səh. 19—39
Abstract HTML | Full text PDF
................................................................................................................................................................
M E T O D İ K A
Nigar Zeynalova
Ali məktəb tələbələrində kreativliyin inkişaf etdirilməsi üçün təlim metodları
səh. 41—50
Abstract HTML | Full text PDF

Yelena Sidenko
Pedaqoq fəaliyyətinin motivasiyası və tədris metodlarının seçimi arasındakı qarşılıqlı əlaqələr haqqında
səh. 51—60
Abstract HTML | Full text PDF

Sahil Cəfərov
Şagird şəxsiyyətinin sosiallaşması prosesində müasir təlim metodlarının rotasiyası
səh. 61—74
Abstract HTML | Full text PDF
................................................................................................................................................................
K U R İ K U L U M
Ülviyyə Mikayılova
İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə «Həyat bilgisi» kurikulumunun müqayisəli təhlili
səh. 75—88
Abstract HTML | Full text PDF

P S İ X O L O G İ YA
Ahmet Alkayış
Psikolojik açıdan sınav kaygısı ve baş etme yolları
səh. 89—106
Abstract HTML | Full text PDF
................................................................................................................................................................
T Ə H S İ L   T A R İ X İ M İ Z D Ə N
Əkbər N.Nəcəf
Orta əsrlər Azərbaycanında təhsil anlayışı, strukturu, metodologiyası və tədris vasitələri (X-XVI əsrlər)
səh. 107—123
Abstract HTML | Full text PDF

Vasif Qafarov
Təhsil və mədəniyyət sahəsində Azərbaycan-Osmanlı əməkdaşlığı
(1918-ci il)
səh. 125—137
Abstract HTML | Full text PDF
................................................................................................................................................................
B E Y N Ə L X A L Q T Ə C R Ü B Ə
Neriman Martı Emel
1980’den günümüze Türk eğitim sisteminde yeniden yapılandırma girişimleri
səh. 139—150
Abstract HTML | Full text PDF

Ceyla Nəsibova 
Beynəlxalq məktəblərdə Qlobal Vətəndaşliq Təhsilinin liberal perspektivləri
səh. 151—156
Abstract HTML | Full text PDF
................................................................................................................................................................
T Ə H S İ L   T E X N O L O G İ YA L A R I
Firuddin Həsənov
Fəlsəfi kontekstdə oyun nəzəriyyəsi və tədris prosesində oyun texnologiyalarının tətbiqi
səh.157—166
Abstract HTML
 | Full text PDF


Müəlliflərin nəzərinə: «Azərbaycan məktəbi» jurnalında dərc ediləcək məqalələr üçün texniki tələblər

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen