Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2018, № 1

Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2018, № 1

30 October 2018, Tuesday
3 469
Nizami Cəfərov 
Azərbayсan Xalq Сümhuriyyətinin yüz illik yubileyi azərbayсançılıq ideologiyasının təntənəsidir
Н.Джафаров, 100-летняя годовщина Азербайджанской Народной Республики. Триумф идеологии азербайджанства
N.Jafarov, The 100th anniversary of the Azerbaijani People's Republic. Triumph of the ideology of Azerbaijanism.
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.6-12
Full PDF download
View: PDF

Əziz Məmmədov, İsa ismayılov
Təbii elmi-biliklər sistemində simmetriyanın yeri və rolu
А.Мамедов; И.Исмайлов, Роль и место симметрии в системе естествен- нонаучных знаний

A.Mammedov; I.Ismayilov, The role and place of symmetry in the knowledge framework for the natural-sciences
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.12-22
Full PDF download
View: PDF

Gülşən Orucova
Təhsil prosesinin humanistləşdirilməsinin bəzi məsələləri
Г.Оруджова, Некоторые вопросы гуманизации учебного процесса.
G.Orujova, Some issues of humanization of the educational process
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.33-41
Full PDF download
View: PDF

Şəhla Əliyeva; Ərəstun Baxşəliyev; Qəribə Rəhimova; Simnarə Heydərova
İstedadlı uşaqların psixopedaqoji xüsusiyyətləri
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.42-48
Full PDF download
View: PDF

Elxan Bəylərov; Bahar Ələkbərova; Həlimə Bəylərova
Məktəbəqədər və ibtidai təhsil pillələri arasında varislik təhsilin keyfiyyətinə təsir edən amil kimi
Э.Бейляров; Б.Алекперова; Х.Бейлярова, Ступени между дошкольным и начальным образованием, как наследственный фактор,влияющий на качество образования
E.Baylarov; B.Alekperova; H.Beylerova; Steps between preschool and primary education, as a hereditary factor, affecting the quality of education
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.49-53
Full PDF download
View: PDF

Hüseyn Əhmədov
Rəşidbəy Əfəndiyevin irsində qadın təhsili məsələləri
Г.Ахмедов, Вопросы образования женщин в наследии Рашидбей Эфендиева
H.Akhmedov, The issues of women's education in the heritage of Rashidbey Efendiyev
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.54-60
Full PDF download 
View: PDF

Rüfət Hüseynzadə
İrəvan maarifçiliyi
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.61-69
Full PDF download
View: PDF

Hümeyir Əhmədov
Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyalarına həsr olunmuş layiqli töhfə
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.72-76
Full PDF download
View: PDF

Elnarə Məmmədova
Azərbaycanda pedaqoji fikrin formalaşmasının ilk mərhələsində jurnallarımızda tərbiyə məsələləri (1920-30-cu illər)
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.77-85
Full PDF download
View: PDF

Akif Xalıqov
Ümumtəhsil məktəbinin idarəolunmasının təkmilləşdirilməsi
А.Халыгов, Усовершенствование управления общеобразовательной школы
A.Khalykov, Improvement of the management of the general education school

Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.86-90
Full PDF download
View: PDFПрокомментировать
reload, if the code cannot be seen