95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2010 № 2

2010 № 2

06 sentyabr 2019, Cümə
59
İçindəkilər

Şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq qiymətləndirilməsi proqramı (PSİA) haqqında
About the international student achievments assesment program(PSIA)
by: Tarana Hajiyeva; pp.5-12
Abstract HTML | Full PDF

Elektron tədris resurslarının yaradılması və ekspertizası məsələləri
Creation electron teaching resources and issues of examination
by: Rasim Aliguliyev, Rasmiya Makhmudova; pp.13-21
Abstract HTML | Full PDF

Təlimdə kompyuter texnologiyalarının tətbiqi 
Application of computer technologies in training
by: Isa Ismailov; pp.22-27
Abstract HTMLFull PDF

Yeni uğurlar amalında 
Purpose of new succeses
by: Hakim Najafov; pp.28-31
Abstract HTML | Full PDF

Nəticələrimiz ildən-ilə yaxşılaşır
Our results are improving year by year
by: Lazim Ahadov; pp.32-34 
Abstract HTML | Full PDF

Şəkidə ümumi təhsil davamlı inkişaf yollarında 
General education is on the path to sustainable development in Sheki
by: Firedun Ibrahimov; pp.35-40 
Abstract HTML | Full PDF

Аксиология воспитания: сущность и назначение
The axilogy of education, the essence and destination
by: Novruz Bayramov; pp.41-44 
Abstract HTMLFull PDF

Azərbaycan və ingilis dillərində felin zaman formasının tədris prosesində müqayisəli təhlili
Comparative analysis of the time form of the verb in Azerbaijani and English languages in teaching process
by: Konul Iskandarova; pp.45-51
Abstract HTMLFull PDF

Əlavələrin tədrisinə dair 
Concerning of supplements in teaching
by: Aynur Gafarli; pp.52-55
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil Nazirliyində tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış mühasibat uçot sistemləri və onların praktik əhəmiyyəti 
Autamated accounting systems used in the ministry of education and their practical signifance
by: Farhad Aliyev, Akif Hajiyev; pp.56-67 
Abstract HTML | Full PDF

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tərbiyə işinin təşkilinin bəzi məsələləri
Some issues of organization of educational work in secondary specialized educational institutions
by: Mehman Abdulazizov; pp.68-71 
Abstract HTML Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümü haqqında fikirlər 
Thoughts about career of pupils
by: Aytan Khalilova; pp.72-76 
Abstract HTML | Full PDF

Fiziki hazırlığın pedaqoji və psixoloji əsasları 
Pedagogical and psychological bases of physics preparation
by: Elshad Agayev; pp.77-80
Abstract HTMLFull PDF

İrəvan maarifinin tarixinə bir baxış 
A glance at the Yerevan education
by: Ziyaddin Maharramov; pp.81-86 
Abstract HTML | Full PDF

Müəllimin ixtisasartırma təhsilinin aktual məsələləri
Actual issues of teacher’s improvement professional skills
by: Shahrza Aghayev; pp.87-90
Abstract HTMLFull PDF

İnformasiyaların əldə edilməsinin hüquqi əsasları
Legal principles of receiving information
by: Farman Aliyev; pp.91-95
Abstract HTMLFull PDF

Mənalı ömür yolu
Meaningful way of life
by: Heydar Jafarov; pp.96-98
Abstract HTML | Full PDF

Aydın məqsəd uğrunda
Sake of clear purpose
by; Vidadi Khalilov; pp.99-103 
Abstract HTML | Full PDF

Dillərin çoxtərəfli və qarşılıqlı əlaqəli öyrədilməsinin nəzəri və praktik məsələləri 
Theoretical and practical issues of multilateral and interactive teaching of languages
by: Gulnara Garalova; pp.104-109
Abstract HTML | Full PDF 

Bizə yazırlar 
They write to us
pp. 110-112
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə