Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » 2010 № 2

2010 № 2

06 September 2019, Friday
193
İçindəkilər

Şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq qiymətləndirilməsi proqramı (PSİA) haqqında
About the international assesment of the pupil performance program(PSIA)
by: Təranə Hacıyeva; pp.5-12
Abstract HTML | Full PDF

Elektron tədris resurslarının yaradılması və ekspertizası məsələləri
Creation of electronic educational resources and expertise issues
by: Rasim Əliquliyev, Rəsmiyə Mahmudova; pp.13-21
Abstract HTML | Full PDF

Təlimdə kompyuter texnologiyalarının tətbiqi 
introduction of computer technologies in training
by: İsa İsmayılov; pp.22-27
Abstract HTMLFull PDF

Yeni uğurlar amalında 
Purpose of new succeses
by: Hakim Nəcəfov; pp.28-31
Abstract HTML | Full PDF

Nəticələrimiz ildən-ilə yaxşılaşır
Results are improving year by year
by: Lazım Əhədov; pp.32-34 
Abstract HTML | Full PDF

Şəkidə ümumi təhsil davamlı inkişaf yollarında 
General education is on the path to stable development in Sheki
by: Firidun İbrahimov; pp.35-40 
Abstract HTML | Full PDF

Аксиология воспитания: сущность и назначение
The axilogy of education, the essence and destination
by: Novruz Bayramov; pp.41-44 
Abstract HTMLFull PDF

Azərbaycan və ingilis dillərində felin zaman formasının tədris prosesində müqayisəli təhlili
Comparative analysis of the time form of the verb in Azerbaijani and English languages in teaching process
by: Könül İsgəndərova; pp.45-51
Abstract HTMLFull PDF

Əlavələrin tədrisinə dair 
Concerning of supplementation in teaching
by: Aynur Qafarlı; pp.52-55
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil Nazirliyində tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış mühasibat uçot sistemləri və onların praktik əhəmiyyəti 
Autamated accounting systems used in the ministry of education and their practical signifance
by: Fərhad Əliyev, Akif Hacıyev; pp.56-67 
Abstract HTML | Full PDF

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tərbiyə işinin təşkilinin bəzi məsələləri
Some issues of organization of educational work in secondary educational institutions
by: Mehman Abduləzizov; pp.68-71 
Abstract HTML Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümü haqqında fikirlər 
Student's opinions about career
by: Aytən Xəlilova; pp.72-76 
Abstract HTML | Full PDF

Fiziki hazırlığın pedaqoji və psixoloji əsasları 
Pedagogical and psychological bases of physical traning
by: Elşad Ağayev; pp.77-80
Abstract HTMLFull PDF

İrəvan maarifinin tarixinə bir baxış 
A review of the history of enlightenment in Yerevan
by: Ziyəddin Məhərrəmov; pp.81-86 
Abstract HTML | Full PDF

Müəllimin ixtisasartırma təhsilinin aktual məsələləri
Actual issues of teacher’s improvement professional skills
by: Şahrza Ağayev; pp.87-90
Abstract HTMLFull PDF

İnformasiyaların əldə edilməsinin hüquqi əsasları
The legal bases of receiving information
by: Fərman Əliyev; pp.91-95
Abstract HTMLFull PDF

Mənalı ömür yolu
Meaningful lifetime
by: Heydər Cəfərov; pp.96-98
Abstract HTML | Full PDF

Aydın məqsəd uğrunda
For the sake of clear purpose
by; Vidadi Xəlilov; pp.99-103 
Abstract HTML | Full PDF

Dillərin çoxtərəfli və qarşılıqlı əlaqəli öyrədilməsinin nəzəri və praktik məsələləri 
Theoretical and practical issues of multilateral and interactive teaching of languages
by: Gülnarə Qaralova; pp.104-109
Abstract HTML | Full PDF 

Bizə yazırlar 
They write to us
pp. 110-112
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen