Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » 2010 № 1

2010 № 1

06 September 2019, Friday
249
İçindəkilər

"Azərbaycan məktəbi" jurnalının 85 illiyi
85 th anniversary of the"Azerbaijan Journal of Educational Studies"
pp. 4-19
Abstract HTML | Full PDF

Ömürlərdə izi qalmış təhsil ocağı
An educational institution which has a trace in life
by: Nurlanə Əliyeva; pp.20-26
Abstract HTML | Full PDF

Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçidlə bağlı maarifləndirmə işinin təşkili və bu sahədə qarşıda duran vəzifələr
The organization of awareness-raising work on the transition to international accounting standards and the forthcoming tasks in this area
by: Şahrza Əliyev; pp.27-32
Abstract HTMLFull PDF 

Uğurlu nəticələrilə tanınan məktəb
A school which is known for its successful results
by: Hüseyn Məmmədyarov; pp.33-35
Abstract HTML | Full PDF  

Düzgün idarəetmə keyfiyyətə təsir edən əsas amildir
Proper management is main factor influence on quality
by: Əlimuxtar Məmmədov; pp.36-38
Abstract HTML | Full PDF  

Estetik tərbiyə və şəxsiyyətin mənəvi zənginliyi
Aesthetic education and moral wealth of personality
by: Vidadi Xəlilov; pp.39-44 
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqların təhsilinə dövlət qayğısı
State care for children’s education
by: Təranə Vəliyeva; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixi tədrisinin bəzi məsələlərinə dair
Concerning some issues of teaching azerbaijan historical subject
by: Ramiz Hüseynov; pp.50-57
Abstract HTMLFull PDF

İstedadlılar milli sərvətimizdir
Talanted people are our wealth
by: Nərminə Abbasova; pp.58-63
Abstract HTML | Full PDF 

Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltmək əsas amalımızdır
The main factor is improving the quality of training and education
by: Şahlar Xəlilov; pp.64-69
Abstract HTML | Full PDF  

Təhsil Nazirliyində tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış mühasibat uçot sistemləri və onların praktik əhəmiyyəti
Autamated accounting systems applied to ministry of education and their practical significance
by: Fərhad Əliyev, Akif Hacıyev; pp.70-75 
Abstract HTML | Full PDF

İlk mənbələr dərsin səmərəliliyini artırır
First sources increase the effectiveness of the lesson
by: Sevda Axundova; pp.76-79 
Abstract HTMLFull PDF

Соотношение семантического и прагматического в языке
Semantic and pragmatic connections in the language
by: Əlieva Günay; pp.80-86
Abstract HTMLFull PDF

Pedaqoji və metodik ədəbiyyatda şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması məsələləri
Issues of considering age features of students in pedagogical and methodical literature
by: Könül Mahmudova: pp.87-91
Abstract HTML | Full PDF  

Tanınmış pedaqoq-alim və təhsil təşkilatçısı
Prominent educator-scientist and education organizer
by: Fərrux Rüstəmov; pp.92-97
Abstract HTML | Full PDF  

Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının naxçıvanlı məzunları 
Nakhcevan graduters of the Transcaucasian teachers seminary
by: Rüfət Hüseynzadə; pp.98-105 
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanda müsəlman məktəblərinin kitabxanaları tarixindən 
From the history of Muslim school’s libraries in Azerbaijan
by: Yusif Qazıyev; pp.106-110 
Abstract HTML | Full PDF

Bunları bilmək maraqlıdır
It is interested to know these things
by: Hamlet Əsgərov; pp.111
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen