95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2011 № 2

2011 № 2

06 September 2019, Friday
135
İçindəkilər

Dünya şöhrətli alim
Outstanding scientist
by: Misir Mərdənov; pp. 5-8 
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji prosesin optimallaşdırılmasının psixo-pedaqoji məsələləri
Psycho-pedagogical issues optimization of pedagogical process
by: Abdulla Mehrabov; pp. 9-17 
Abstract HTML | Full PDF

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təlimin optimallaşdırılmasında roluna dair
The role of information communication technologies in optimization of education  
by: Tofiq Məmmədov; pp. 18-23 
Abstract HTML | Full PDF

Müasir təhsil sistemi qarşıya yeni vəzifələr qoyur
Modern educational system sets new duties  
byXanlar İmaməliyev; pp. 24-26 
Abstract HTML | Full PDF

Qabaqcıl təhsil ocağı 
Advanced educational institution
by: Zakir Hüseynov; pp. 27-31 
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil ictimai inkişafın önündə getməlidir
Education should go before social development
by: Məhəbbət Rüstəmova; pp. 32-33 
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbimiz qabaqcıllar sırasındadır
Our school lead to success
by: Sevil Əsgərova; pp. 34-38 
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil xalqın sabahını müəyyən edir
Education defines people`s future
by: Elşən Bədəlov; pp. 39-42 
Abstract HTML | Full PDF

Kamilləşmək, müdrikləşmək yolu seçiləndə
When intelligence and wisdom take priority
by: Nəcəf Nəcəfov; pp. 43-48
Abstract HTML | Full PDF

İngiltərədə təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası 
Accreditation of educational institutions in England
by: Həbib Zərbəliyev; pp. 49-54 
Abstract HTML | Full PDF

Təhsildə maarifləndirmə işlərinin təşkili
Organization of educational works in education
by: Afət Süleymanova; pp. 55-58
Abstract HTML | Full PDF

Dərslik əsas istiqamətverici vəsaitdir
The textbook is the main guidebook
by: Rəsmiyyə Mustafayeva; pp. 59-62 
Abstract HTML | Full PDF

Zəhmətin bəhrəsi və yaxud peşəkarlıq 
The benefit of labour or professionalism
by: İramin İsayev, Allahverdi Quliyev; pp. 63-67 
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin yeri və rolu
The role and place of using new information technologies in school
by: Rasim Abdurazaqov, Nazim Məsimov, Sevinc Cəlilova; pp. 68-71 
Abstract HTML | Full PDF

Tədris prosesində interaktiv lövhədən istifadə təcrübəsindən 
From the practice of using interactive board in teaching process
by: Səidə Ələsgərova, İlhamə Abdullayeva; pp. 72-74 
Abstract HTML | Full PDF

Təlim fəallığının yüksəldilməsində kurikulumun rolu 
The role of curriculum enhancing learning activity
by: Vüsalə Quliyeva; pp. 75-79 
Abstract HTML | Full PDF

Tədrisdə səmərəliliyin mühüm amili
An important factor of efficiency in teaching
by: Sevda Axundova; pp. 80-82 
Abstract HTML | Full PDF

Negative area
İnkarlıq sahəsi
by: Venera Süleymanova; pp. 83-86 
Abstract HTML | Full PDF

Технологический подход к личностно-ориентированному воспитанию студентов
Technological approach to the personality oriented education of students  
by: Mahir Bayramov; pp. 87-91 
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların müxtəlif fəaliyyət nüvlərində eksperimentin aparılması 
Experiments of preschool children in different activities
by: Laləzar Cəfərova, Səlahət Musayeva; pp. 92-95 
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan elmi elitasının layiqli nümayəndəsi 
A worthy representative of the Azerbaijani scientific elite
by:Fərrux Rüstəmov; pp. 96-100 
Abstract HTML | Full PDF

Bir sıra peşələrə tələbatın monitorinqi barədə
About the demand of monitoring to a number of professions
by: Mətləb Aslanov; pp. 101-105 
Abstract HTMLFull PDF

Əl-Qəzalinin "əməllərin mizanı" əsərində pedaqoji fikir və ideyalar 
Pedagogical thoughts and ideas the work of Al-Gazali’s Amellerin Mizanı (‘Behaviour’s balance’)
by: Kərim Məmmədov; pp. 106-112
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.