95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2012 № 3

2012 № 3

06 September 2019, Friday
166
İçindəkilər

Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Decree of the President of Azerbaijan Republic on the state program,the use of Azerbaijan language in the period of globalisation and the development of linguistics
pp. 6-8
Abstract HTML | Full PDF

Ənənələr yaşayır
Living traditions
by: Yusif Məmmədov; pp.9-15 
Abstract HTMLFull PDF

Bəzi terminlər haqqında 
About some terms
by: V.Abbasov, A.Tağıyeva, M.Abbasov, Z.Həsənov, ,Ş.Salmanzadə; pp.16-20
Abstract HTMLFull PDF

Изучение этнокультуры как инновации в современной музыкальной педагогике
Learning ethno culture like an innovation in modern music pedagogy
by: Laçın Həsənova; pp.21-25 
Abstract HTMLFull PDF

Azərbaycan pedaqoji elminin patriarxı
Patriarch of Azerbaijan pedagogical science
by: Fərrux Rüstəmov, Aytəkin Məmmədova; pp.26-34
Abstract HTMLFull PDF

Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində milli yaddaşın formalaşdırılması məsələləri(XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri)
The issues of formation national memory in Azerbaijan pedagogical thoughts (the end of XIX and beginning of XX century)
by: Vidadi Bəşirov; pp.35-41
Abstract HTMLFull PDF

Dilin tədrisi metodikasının formalaşması tarixindən 
From the history of teaching methods of Azerbaijan language  
by: Nazilə Yusifova; pp.42-46
Abstract HTMLFull PDF

Yaradıcı əməyin ifadəsi  
Expression of creative labor
by: Zeynal Zeynalov; pp.47-49
Abstract HTMLFull PDF

Konstruktiv təlim 
Constructive training
by: Samirə Həsənova; pp.50-54 
Abstract HTMLFull PDF

Tədrisdə sxem və cədvəldən istifadəyə dair 
Concerning the use of schema and timetables in teaching
by: Səhyəddin Məmmədov, Şahismayıl İsmayılov; pp.55-60
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin idrak fəallığının formalaşdırılmasına dair 
Concerning the formation of student’s cognitive activity
by: Rovşən Qəmbərova; pp.61-63
Abstract HTMLFull PDF

"Texnologiya" fənni yeni pedaqoji müstəvidə 
New pedagogical context on "technology "subject
by: Xuraman Səlimova; pp.64-68 
Abstract HTML | Full PDF

Musiqi təliminin təşkili formaları 
Organization forms of music traning
by: Sevinc Əliyeva; pp.69-74
Abstract HTML | Full PDF

Ənənəvi dərs modelindən interaktiv təlimə keçid
Transition from traditional lesson model to interactive traning
by: Nurlana Maqsudova; pp.75-77
Abstract HTML Full PDF

Dərsliyə yaradıcı yanaşılmalıdır 
Creative approach to the textbook
by: Cəmilə Əsgərova; pp.78-80
Abstract HTML | Full PDF

Межнациональная толерантность - это предмет нашей гордости
İnternational tolerance is our pride
by: Faina Ələkbərova; pp.81-84
Abstract HTML | Full PDF

Ali məktəb tələbələrində yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsi 
Development of creative thinking in high school students
by: Vasif Muradzadə; pp.85-90
Abstract HTMLFull PDF

Kiçik məktəbyaşlı uşaqların təxəyyülünün inkişafında ədəbiyyat və incəsənətin rolu 
The role of literature and art in development of imagination at small ages
by: Nərgiz İmanova; pp.91-96 
Abstract HTMLFull PDF

Şagirdlərdə nitq mədəniyyəti vərdişlərinin formalaşdırılmasına dair 
Concerning the formation of speaking culture habits in students
by: Dadaş Əliyev; pp.97-98
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərinizi tanıya bilirsinizmi?
Do you know your students?
by: Məhəmməd Baharlı; pp.99-106
Abstract HTML | Full PDF

Ömrün şərəfli izləri
The glorious traces of life
by: Rahim Əliyev, Nəcəf Nəcəfov; pp.107-111
Abstract HTML | Full PDF 

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.