95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2012 № 1

2012 № 1

06 September 2019, Friday
152
İçindəkilər

Görkəmli pedaqoq və maarif xadimi
Prominent educator and enlightener
by: Misir Mərdənov, Əsgər Quliyev; pp.6-14 
Abstract HTMLFull PDF

Təhsil standartlarının yaradılması mühüm pedaqoji problem kimi
Creation of educational standards as an important pedagogical problem
by: Ənvər Abbasov; pp.15-21 
Abstract HTMLFull PDF

İlk ali pedaqoji təhsil ocağı
The first higher pedagogical institution
by: Malik Cəbrayılov; pp.22-27 
Abstract HTMLFull PDF

Dəyərli ensiklopedik nəşr
A valuable encyclopedic publication  
by: Əjdər Ağayev; pp.28-34 
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişaf tarixindən 
From the history of development vocational education in Azerbaijan
by: Fərrux Rüstəmov; pp.35-39
Abstract HTMLFull PDF

Mirzə İbrahimovun dilçilik görüşləri 
Mirza Ibrahimov`s linguistic thoughts
by: Buludxan Xəlilov; pp.40-49
Abstract HTML | Full PDF

Milli jurnalistikamızın patriarxı
The patriarch of our national journalism
by: Himalay Qasımov, Nəcəf Nəcəfov; pp.50-60 
Abstract HTMLFull PDF

Təlimin metodik məsələləri: həndəsənin hazırlıq kursu 
Methodical issues of training ;preparation course of geometry
by: Mönsüm Əlimov; pp.61-65
Abstract HTMLFull PDF

Şagird bilik qazanmaqla yanaşı, həm də bir şəxsiyyət kimi formalaşmalıdır
In addition to gain knowledge, the pupils should be formed as personality
by: Pəri Paşayeva; pp.66-67 
Abstract HTML | Full PDF

Müəllim fəaliyyətində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi 
Application of information-communication technologies in teacher activity
by: Mehman Abduləzizov; pp.68-70 
Abstract HTML | Full PDF

Müəllim hazırlığı prosesində innovasiyalar və texnologiyaların tətbiqi 
Application of innovations and technologies in teacher preparation process
by: Şahrza Ağayev; pp.71-75 
Abstract HTMLFull PDF

Məzunlarımız bizə başucalığı gətirir
Our Graduates bring us honor
by: Rauf Əliyev; pp.76-78 
Abstract HTMLFull PDF

Günün tələbi
Requirement of the day
by: Rahim Əzizov; pp.79-82 
Abstract HTMLFull PDF

Qayğı və diqqət artır
Care and attention are incresing
by: Sveta Məmmədova; pp.83-84 
Abstract HTML | Full PDF

Milli kurikulumun tətbiqi və uğurlu nəticələr
Application of national curriculum and successful results
by: Oktay Məmmədov; pp.85-88 
Abstract HTMLFull PDF

Milli kurikulum üzrə dərslik islahatı: ilkin nəticələr, perspektivlər
Text books reforms on national curriculum:first results, perspectives
by: Günel Seyidova; pp.89-97
Abstract HTMLFull PDF

Системный анализ профессионально-личностного развития педагога в условиях модернизации образовательной системы 
Sistem analysis of professional personality development of teacher in modernization of the education system
by: Mahir Bayramov; pp.98-101 
Abstract HTMLFull PDF

M. F. Axundzadə XIX əsr Qarabağ ədəbi mühiti 
M. F. Axundzada and XIX century Karabakh literary environment  
by: Rəhman Baxşəliyev; pp.102-105
Abstract HTMLFull PDF

Pilot məktəblərdən biri
One of pilot schools
by: Züleyxa Rzayeva; pp.106-107 
Abstract HTML Full PDF

Pedaqoji prosesin təşkilinin bəzi məsələlərinə dair 
Concerning some issues of pedagogy process organization 
by: Məmmədağa Rzayev; pp.108-110
Abstract HTML Full PDF 

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.