95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1991) Əmək və politexnik təlim

(1991) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
49
№1-2

İqtisadi müstəqilliyə və bazar iqtisadiyyatına keçmə şəraitində məktəblilərin əmək təliminə münasibətı haqqında
Səh.3-6

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
Əmək təlimi üzrə biliklərin yoxlanması formaları haqqında
T.Ələkbərov
Səh.6-10

Əmək təlimində konstruksiyaetmə elementlərinin öyrədilməsinə dair
V.Əsgərov
Səh.10-12

Şagirdləri ictimai-faydalı, məhsuldar əməyə cəlb etmək təcrübəsindən
X.İbrahimov
Səh.12-14

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ 
Ümumtəhsil məktəblərində rəsmxətin tədrisi təcrübəsindən
B.Baxşıyev
Səh.14-16 

Rəsmxətt dərslərində yazı lövhəsindən səmərəli istifadənin təlimin keyfiyyətinə təsiri
Tofiq Əliyev, Nərdanə Yusifova
səh.16-19 

FƏNLƏRARSI ƏLAQƏ
"İpəkçiliyin əsasları" kursunun tədrisinin biologiya ilə əlaqələndirilməsi
R.Rəhmanov
Səh.19-22

"Meşəçiliyin əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
N.Novruzova
Səh.23-25

TƏRBİYƏEDİCİ VƏ İNKİŞAFETDİRİCİ TƏLİM
Müəllimin nüfuzu və onun məktəblilərin tərbiyəsinə təsiri
Z.Qaralov
Səh.25-30

Fenoloji müşahidə-şagirdləri kənd təsərrüfatı əməyinə hazırlamağın vasitələrindən biri kimi
Firidun Orucov
səh.30-32 

Şən və hazırcavablar klubu
H.Qasımov
Səh.32-35

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
Peşələrə, fəhlə əməyinə münasibət tərbiyəsi məsələsinə dair
Səh.35-40

Məktəblilərin əmək tərbiyəsi və xalq təhsili orqanlarının vəzifələri
S.İsmayılov
Səh.41-43

Şagird əməyinin təşkili haqqında
Ş.Ağayev, H.Əhmədov
Səh.43-46

Məktəblilərin əməyə hazırlığında nəzəriyyə ilə təcrübənin qarşılıqlı əlaqəsi
O.Əhmədova
Səh.46-48

Maşın və mexanizmləri, texnoloji prosesləri bilmək məktəblilərin əməyə hazırlığının əsası kimi
Qalib Əhədov
səh.48-51 

DOSTLARIMIZIN TƏCRÜBƏSİ
Tomsk Pedaqoji İnstitunun bazasında əmək peşə təlimi və rəsmxət üzrə tədris metodika birliyinin yaradılması haqqında
Q.Q.Boqomolov
Səh.51-52

RƏSMİ ŞÖBƏ
Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında istehsalat təlimi ustaları vəzifəsinin müəyyənləşdirilməsi və onların əməyinin öyrənilməsi şərtləri haqqında
Səh.53

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİ
Əmək təhsilinin yaranması və inkişafı tarixinə dair
A.Kərimov
Səh.54-60

SƏMƏRƏLƏŞDİRİCİ TƏKLİF
Bir dəzgahla iki əməliyyat
O.Camalov
Səh.61

MÜZAKİRƏLƏR,TƏKLİFLƏR
Məcmuənin oxucular konfransında
S.Tağıyev
səh.62-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar