95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1989) Əmək və politexnik təlim

(1989) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
49
№1

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə məşğələlərdə şagirdlərə nəzəri biliklərin öyrədilməsi
F.Orucov
Səh.3-7

Təhsil sistemi tədris müəssisələrində olan avadanlıqların yerlə (torpaqla) birləşdirilməsi haqqında
Ş.Cabbarov
Səh.7-11

V-VII siniflərin əmək təlimində kompyuterlərdən istifadəyə dair
Z.Bağmanov
Səh.11-13

Şəhər məktəblərində şagirdlərin təcrübəçilik işlərinin təşkili
A.Şahmurova
Səh.13-16

"Heyvandarlığın əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
N.Novruzova
Səh.16-18

TƏRBİYƏEDİCİ VƏ İNKİŞAFEDİCİ TƏLİM
Rəsmxət dərslərində şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin təşkili və həndəsi bacarıqlarından istifadə
T.Əliyev
Səh.19-23

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
Yenidənqurma şəraitində kənd məktəbi şagirdlərinin əmək hazırlığını təkmilləşdirmək haqqında
İ.Mayılov
Səh.24-29

Məktəblilərin kənd təsərrüfatı üzrə peşələrə maraq və meylinin inkişaf etdirilməsinə dair
R.Babanlı
Səh.29-37

Professioqramlar peşəseçmədə mühüm vasitə kimi
Tələt Nəcəfov
Səh.37-41

TƏDRİS-İSTEHSALAT KOMBİNATLARINDA
Tədris-istehsalat kombinatlarında şagirdlərin peşəyönümü təcrübəsindən
İ.Mütəllimova
Səh.42

MƏSLƏHƏT
"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə" kursu üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
İ.D.Çeçel
Səh.43-51

"Avtomobil işi" dərslərində dəqiq elmlərə necə istinad edirik
N.İsmayılov
Səh.52-55

Kənd məktəblərində əmək təlimi məşğələlərinin sistemli təşkili təcrübəsindən
S.İsmayılova
Səh.56-59

XI sinifdə "Maşınla sağım operatoru" peşəsi üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
Y.N.Kovalyov
Səh.60-64

№2

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
"Heyvanların saxlanması və onlara qulluq edilməsi" (V-VI siniflər) mövzusunun öyrədilməsi
Q.V.Piçukina
Səh.3-9

Təlim avtodromlarının (meydançalarının) təşkili haqqında
Ş.Cabbarov
Səh.9-11

Gübrələrlə tarla və vegetasiya təcrübələrinin qoyulması
T.Əliyeva
Səh.11-16

Məktəblilərdə əməyə kommunist münasibətinin formalaşdırılması təcrübəsindən
Ş.İsmayılova
Səh.17-18

Məktəbdə ekoloji və əmək tərbiyəsi təcrübəsindən
R.Rəhmanov
Səh.18-20

Tokar dəzgahında istənilən ölçüdə daxili deşiklərin açılmasına necə nail oluram
O.Camalov
Səh.20-23

Əmək təlimi məşğələlərində "Kənd təsərrüfatı heyvanları və onların insan həyatında əhəmiyyəti" mövzusunun tədrisinə dair
F.Orucov
Səh.24-27

Rəsmxətin tədrisində texniki təlim vasitələrindən istifadə 
H.Qasımova
Səh.27-29

Əmək təlimi zamanı təbiəti mühafizə məsələlərinin öyrədilməsi təcrübəsindən
Haqverdi Məmmədov
səh.29-31 

FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ
Kənd məktəblərində əmək təliminin fizika ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
V.Hacıyev
Səh.32-35

Biliklərin fənlərarası əlaqə ilə dərinləşdirilməsi
Ş.Kazımov
Səh.35-37

Fənlərarası əlaqə prosesində şagirdlərin peşəyönümü 
A.Əliyeva
Səh.37-39

TƏRBİYƏEDİCİ VƏ İNKİŞAFEDİCİ TƏLİM
"Çaybecərmənin əsasları"nın tədrisində şagirdlərə əməyə məhəbbət hissini necə formalaşdırıram
B.Calalov
Səh.40-42

Xidmət əməyi məşğələlərində şagiiirdlərin estetik zövqünün inkişaf etdirilməsinin imkanları və yolları
V.Xəlilov
Səh.42-46

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
Gənclərin peşəyönümü xidməti:təşəkkül problemləri
O.P.Apostolov
Səh.46-53

Şagirdlərin əmək hazırlığını yeni tələblər səviyyəsinə 
M.İsmixanov
Səh.53-56

Şagirdlərin sürücülük peşəsinə hazırlanması təcrübəsindən
S.İmanov
Səh.57 

Şagirdlər əməyə məhəbbət ruhunda tərbiyə edilir
Xəlil İbrahimov
səh.58-59

RƏYLƏR, MÜLAHİZƏLƏR
Fasiləsiz təhsil sistemində əmək tərbiyəsi,təlim və peşəyönümü
İ.Mayılov
Səh.59-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar