95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1988) Əmək və politexnik təlim

(1988) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
36
№1

Əmək təliminə yeni münasibət zamanın tələbidir
Z.Qaralov
Səh.3-10

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə"Yaz işləri" mövzusunun tədrisinə dair
İ.Mayılov
Səh.11-15

MƏŞĞƏLƏLƏRDƏ 
Üzümçülüyün əsasları üzrə məşğələlərdə Sov.İKP XXVII və Azərbaycan KP XXXI qurultayının materiallarının öyrədilməsi
R.Rəhmanov
Səh.16-17

Əmək təlimində əl ilə işlədilən kənd təsərrüfatı alətləri və avadanlığınıın öyrədilməsinə dair
A.Əmircanyan
Səh.18-21

Kənd təsərrüfatı profilləri üzrə materialların tədrisində şagirdlərin yeni sintez maddələri ilə tanış edilməsi
N.Novruzova
Səh.21-23

Tədris emalatxanasında şagirdlərin işçi yerinin təşkili
Ə.Qarayev
Səh.24-26

Əmək dərslərində texniki sənədlərdən istifadə təcrübəsindən
A.Orucov
Səh.26-29

"Əl intiqallı tikiş maşınında iş" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən 
F.Abbasova
Səh.29-30

Əmək təlimi dərslərində fizika ilə əlaqə yaratmaq təcrübəsindən
R.Hüseynov
Səh.30-31

TƏRBİYƏEDİCİ VƏ İNKİŞAFETDİRİCİ TƏLİM
Əmək təlimi məşğələlərində şagirdlələrin estetik zövqünün inkişaf etdirilməsi imkanları və yolları
V.Xəlilov
Səh.31-34

Əmək təlimində peşəyönümü işinin təşkili
S.Vəliyev
Səh.34-36

Şagirdlərin yaradıcı əmək fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə dair
V.Yermakov, M.Əliyeva
Səh.36-38

A.S.MAKARENKO-100
Zəngin və qiymətli pedoqoji irs
M.İsmixanov
Səh.39-45

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
İslahatın mühüm tələbinin yerinə yetirilməsi şərtləri
Ş.İsmayılov
Səh.45-47

Sürücü peşəsinin öyrədilməsinə dair
E.Balayan
Səh.47-49

Şagird istehsalat briqadasında peşəyönümü təcrübəsindən 
İ.Heydərov
Səh.49-51

Dərman bitkiləri qiymətli sərvətdir
A.Rüstəmov
Səh.52-53

Tədris-istehsalat kombinatının baza müəssisəsi ilə əlaqəsi
R.Ağayev
Səh.54-55

RƏSMİ ŞÖBƏ
IV-VI sinif şagirdlərinin əmək təlimi haqqında
Səh.55-56

MƏSLƏHƏT
"Heyvandarlığın əsasları, heyvandarlıq fermaları və komplekslərinin mexanikləşdirilməsi" profili üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
Səh.56-64

№2

Yenidənqurma və gənc nəslin əmək hazırlığı
Səh.3-7

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
Əmək təlimi, məktəblilərin əmək tərbiyəsində onun yeri və əhəmiyyəti
İ.Mayılov
Səh.7-11

Əmək təlimində şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi meyarları
A.Antonov.
Səh.12-21

Əmək təlimi məşğələlərində şagirdlərə mineral gübrələrin öyrədilməsi
T.Əliyev
Səh.22-28

Metalların emalı prosesində fizikadan qazanılan biliklərin tətbiqi
E.Balayan
Səh.29-33

Texniki şəklin tədrisinə dair
N.İsmayılov
Səh.33-35

Texnikanı dərindən öyrənirlər
Ə.Rüstəmova
Səh.36

Kənd təsərrüfatı əməyi prosesində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi
N.İsrafilov
Səh.37-39

"Avtomobil sürücüsü" ixtisası üzrə mövzuların tədrisi təcrübəsindən 
Q.Ağayev
Səh.40-42

Məktəblilərin ictimai-faydalı, məhsuldar əməyinin təşkili
Ə.Şükürov, H.Eyvazov
Səh.42-44

Şagirdlərin texniki yaradıcılığının, məzmunu formaları və təşkilinə dair
A.Əmircanyanov
Səh.44-47

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
İnsan amilinin formalaşdırılması və əmək tərbiyəsi 
Y.Talıbov
Səh.47-50

Kənd şəraitində yeniyetmələrdə peşəyönümünün formalaşdırılmasında ailənin rolu
Q.Aslanov
Səh.50-55

Məktəbdə ümumi, politexnik və peşə təhsilinin əlaqəli inkişafı
H.Əhmədov
Səh.55-60

PEDAQOJİ İŞİN USTALARI
Fədakar müəllim
Səh.60 

Peşəyəyönəltmənin reallaşdırılmasının spesifik didaktik şərtləri
Sabir Tağıyev
səh.61-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar