95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1987) Əmək və politexnik təlim

(1987) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
37
№1

Məktəb və baza müəssisəsinin əməkdaşlığını möhkəmlətməli
Səh.3-11

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
Əmək təlimində "kənd təsərrüfatı işləri" bölməsinin öyrədilməsinə dair
İ.Mayılov
Səh.12-18

"Məişətdə təmir işləri" mövzusunun tədrisi
Ş.Cabbarov
Səh.18-20

Əmək təlimi məşğələlərinin təşkili təcrübəsindən
G.Məcidov
Səh.21

Hesablama texnikasının öyrədilməsi şagirdlərin əmək hazırlığının mühüm vasitəsi kimi
İ.Əhmədov
Səh.22-25

Tədris emalatxanasında şagird əməyinin təşkili təcrübəsindən
N.Ziyadov
Səh.25-26

Əmək təliminin ümumtəhsil fənləri ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
M.Səmədov
Səh.26-28

TƏRBİYƏEDİCİ VƏ İNKİŞAFETDİRİCİ TƏLİM
Əmək təlimi dərslərində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri
K.Kərimov
Səh.28-32

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin neft emalı və kimya istehsalı üzrə əməyə hazırlığına dair
R.Babanlı
Səh.33-37

Peşəyönümü işinin sosial-iqtisadi aspektləri
N.İsrafilov
Səh.37-40

Əmək təlimi müəllimlərinin pioner təşkilatı ilə əlbir işi
Q.Cəfərəliyeva
Səh.40-42

TƏDRİS İSTEHSALAT KOMBİNATLARINDA
Tədris-istehsalat kombinatlarında iş planını tərtibi
S.İsmayılov
Səh.42-44

Tədris-istehsalat kombinatlarında şagirdlərin məhsuldar əməyinin təşkili
S.Qurbanova
Səh.45-47

MƏSLƏHƏT
V sinifdə əmək üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
Səh.48-64

№2

Şagirdlərin ictimai faydalı, məhsuldar əməyinin səmərəsini yüksəltməli
Səh.3-9

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə" kursunun tədrisi məsələləri
İ.Mayılov
Səh.10-14

Ümumtəhsil məktəblərində istehsalat praktikasının təşkili haqqında
Ş.Cabbarov
Səh.14-20

V sinifdə elektrik dövrəsi və elektrik sxeminin öyrədilməsi
Z.Rəhmanova
Səh.20-22

IX sinifdə "traktorun qazpaylayıcı mexanizminin quruluşu və işi" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
A.Salamov
Səh.23-25

Kənd təsərrüfatı işləri üzrə təcrübələrin təşkilinə dair
Ə.Babayev
Səh.25-26

Gənc təbiyətçilərlə işin təşkili
Y.Nuriyev
Səh.26-31

FƏNLƏRARSI ƏLAQƏ
Əmək dərslərində riyazi bacarıqlardan istifadəyə dair
V.Məmmədov
Səh.32-33

"Pambıqçılığın əsasları" kursunun tədrisində şagirdlərin botanikadan qazandıqları biliklərdən istifadə edilməsi
R.Rəhmanov
Səh.34-35

Şagirdlərin əmək və peşəyönümü tərbiyəsində məktəblə ailənin əlbir işi
S.Axundov
Səh.36-39

Məktəbli gənclərin peşələrə istiqamətləndirilməsi
H.Əmirov
Səh.39-44

Məktəblilərin peşəyönümü işinin bəzi psixoloji məsələləri
R.Əliyev
Səh.45-47

Şagirdlərin peşəyönümü təcrübəsindən 
Z.Ağayev
Səh.48

RƏSMİ ŞÖBƏ
Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX sinifləri üçün "İstehsalat əsasları.Peşəseçmə." kursunun birtipli proqramı
Səh.49-53

MƏSLƏHƏT
VI sinifdə əmək üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
Səh.54-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar